“คิริมานันทสูตร” - ตัวอย่างพระสูตรที่ว่าด้วยการหายอาพาธของพระคิริมานนท์


[ 26 ก.พ. 2554 ] - [ 16192 ] LINE it!

">
“คิริมานันทสูตร”
">

ตัวอย่างพระสูตรที่ว่าด้วยการหายอาพาธของพระคิริมานนท์ ที่ปรากฏในพระไตรปิฎก

">
“คิริมานันทสูตร”
ตัวอย่างพระสูตรที่ว่าด้วยการหายอาพาธของพระคิริมานนท์
 
การเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และการดับไป ของสรรพชีวิต 
 
        ตัวอย่างที่ปรากฏในพระไตรปิฎก พระสูตรชื่อ “คิริมานันทสูตร” 10 ว่า พระภิกษุรูปหนึ่ง ชื่อ คิริมานนท์ ท่านอาพาธเป็นไข้หนัก ได้รับทุกขเวทนามาก พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสสั่งพระอานนท์ให้ไปเยี่ยมพระคิริมานนท์แทนพระองค์ และทรงอธิบายขยายความ “สัญญา 10 ประการ” ให้แก่ พระอานนท์โดยพิสดาร พร้อมทั้งทรงยืนยันว่า เมื่อพระคิริมานนท์ได้ฟังพระธรรมเทศนานี้แล้ว อาการอาพาธของท่านก็จะสงบลงทันที
 
        ครั้นเมื่อพระคิริมานนท์ได้ฟังสัญญา 10 ประการ จากพระอานนท์จบลง จึงฉุกคิดได้ทันทีว่า ตนกำลังได้รับการเตือนสติจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่านจึงรีบรวมใจให้เป็นสมาธิทันที ครั้นแล้ว อาการอาพาธของท่านก็สงบลงอย่างฉับพลัน ไม่ต้องทนทุกขเวทนาอีก
 
         ใจที่ฝึกสมาธิดีแล้ว ย่อมผ่องใส แม้ในเวลาที่ต้องละสังขารจากโลก ย่อมมีสุคติเป็นที่ไป ดังพุทธพจน์ที่ว่า
 
">
“จิตเต อสังกิลิฏเฐ สุคติ ปาฏิกังขา
">
เมื่อจิตผ่องใส ไม่เศร้าหมอง สุคติเป็นที่ไป” 11
">
">

">
">

">
         ท้ายที่สุดนี้ ท่านผู้อ่านคงได้เห็นแล้วว่า การฝึกตนให้มีนิสัยดี นอกจากจะช่วยให้สามารถเอาชนะกิเลสในใจตนเองได้แล้ว ยังจะเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมให้ท่านสามารถรักษาสมดุลโครงสร้างของร่างกายให้อยู่ในภาวะปกติตลอดเวลา ซึ่งจะส่งผลให้ท่านมีสุขภาพดีทั้งกายและใจ ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ของร่างกายนี้ จะเป็นอุปการะที่สำคัญต่อการประพฤติปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงธรรมกายในตัวได้โดยง่าย
 
          ธรรมภายในตัวคือที่พึ่งอันปลอดภัยของคนเรา ใครก็ตามที่เข้าถึงธรรมภายในตนเองอย่างมั่นคง ย่อมประสบสันติสุขอันไพบูลย์ขณะที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้ ก็จะเป็นสุขอย่างแท้จริง เมื่อถึงคราวที่ต้องละโลก ย่อมมีสุคติเป็นที่ไป ครั้นเมื่อใดบารมีเต็มเปี่ยมสามารถขจัดกิเลสในตัวได้หมดสิ้น ย่อมบรรลุพระนิพพานตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเหล่าพระอรหันตสาวกทั้งปวงโดยไม่ยากเลย
 
">
">
">
">
">
การเกิดขึ้น ตั้งอยู่ แล้วก็ดับไปของสรรพชีวิตทั้งปวง
เป็นเรื่องประจำโลก
 
เมื่อเรายังมีลมหายใจอยู่
ต้องใช้ชีวิตให้คุ้มค่ากับที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์
ด้วยการสร้างคุณความดี
และการแสวงหาหนทางเข้าสู่พระนิพพาน
ดังนั้น ร่างกายที่แข็งแรง ไม่เจ็บป่วย
จึงมีคุณค่าประเสริฐอย่างยิ่ง
 
ความสมดุลโครงสร้างของร่างกาย
มีส่วนสำคัญยิ่งในการช่วยให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง
ดังนั้น จึงต้องหมั่นรักษาสติให้ตั้งมั่น
เพื่อให้สามารถควบคุมภาวะสมดุลของร่างกายไว้เสมอ
 
สติจะตั้งมั่นได้
ต้องหมั่นฝึกควบคุมใจให้หยุดนิ่ง
ด้วยการทำสมาธิ
ควบคู่ไปกับกิจวัตร กิจกรรม ทุกอิริยาบถ จนเป็นนิสัย
">
">
">
">
">
">
">
">
">
">
 ______________________
10 อังคุตตรนิกาย ทสกนิบาต มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม 24 หน้า 128-133
 
11 มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม 12 หน้า 62
 
จาก...หนังสือสุขภาพนักสร้างบารมี
">
">


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
ชีวิตที่ไม่สมดุล 14 ประการ เสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งชีวิตที่ไม่สมดุล 14 ประการ เสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็ง

การมีสุขภาพปากและฟันที่ดีการมีสุขภาพปากและฟันที่ดี

นอนกัดฟัน สาเหตุ วิธีการแก้ไขและการป้องกันการนอนกัดฟันนอนกัดฟัน สาเหตุ วิธีการแก้ไขและการป้องกันการนอนกัดฟันHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

สุขภาพและวิธีการดูแลสุขภาพของนักสร้างบารมี