วันวิสาขบูชาโลก


[ 5 มิ.ย. 2555 ] - [ 23321 ] LINE it!

วันวิสาขบูชาโลก 2012
วิสาขบูชาโลก 2555

UN Day of Vesak วิสาขบูชาโลก

วันวิสาขบูชาโลก ครั้งที่ 9
ฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี
แห่งการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เอกบุรุษผู้มีวันประสูติ ตรัสรู้และปรินิพพาน
ในวันเดียวกัน คือ วันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำเดือน 6 หรือ วันวิสาขบูชา     งานวันวิสาขบูชาโลก เกิดขึ้นเนื่องด้วยว่า วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ที่เกี่ยวเนื่องด้วยพระบรมศาสดา พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงเป็นบรมครูผู้ยิ่งใหญ่ สั่งสอนชาวโลกด้วยพระธรรมคำสั่งสอนที่พระองค์ทรงค้นพบ ตั้งแต่แรกจวบจนกระทั่งวาระสุดท้ายของพระชนม์ชีพ พระพุทธองค์ทรงมีพุทธประวัติที่งดงาม หมดจด ชัดเจนตั้งแต่ประสูติ ตรัสรู้และปรินิพพาน และทรงเป็นบุคคลที่อัศจรรย์คือ ทรงประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานในวันเดียวกัน คือ วันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำเดือน 6 หรือ วันวิสาขบูชา ด้วยเหตุนี้เอง องค์การสหประชาชาติจึงได้กำหนดให้วันวิสาขบูชา เป็นวัน “วันสำคัญสากลของสหประชาชาติ” หรือวันสำคัญสากลของโลก

     คณะกรรมการจัดกิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติ ได้ประชุมพิจารณาหาเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมนานาชาติ ระหว่างวันที่ 8-9 ตุลาคม พ.ศ.2554 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมีประเทศที่เสนอตัวเป็นเจ้าภาพ 2 ประเทศ ประกอบด้วย ประเทศศรีลังกาและประเทศไทย ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติมอบหมายให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดงานวิสาขบูชาโลก เนื่องจากในปี พ.ศ.2555 นอกจากจะเป็นการถวายพุทธบูชาฉลอง 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแล้ว ยังเป็นปีมหามงคลของปวงชนชาวไทย เพราะเป็นปีที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา และเป็นปีที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา จึงเห็นสมควรให้จัดกิจกรรมการประชุมวิสาขบูชานานาชาติ ขึ้นในประเทศไทย เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่ทั้ง 2 พระองค์

     กิจกรรมการประชุมวิสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่ 9 (ปี พ.ศ.2555) นี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นฉลอง "2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า" ภายใต้หัวข้อหลัก เรื่อง "The Buddha's Enlightenment for the well-being of Humanity; พระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเพื่อประโยชน์สุขของมวลมนุษยชาติ" โดยกำหนดจัดใน วันที่ 31 พฤษภาคม และ วันที่ 1-2  มิถุนายน พ.ศ. 2555 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร และพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมีรูปแบบการจัดกิจกรรม ดังนี้

     วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2555 เป็นพิธีเปิดการประชุม ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา

     วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2555 เป็นการอภิปรายทางวิชาการ โดยแบ่งเป็นกลุ่มย่อย 3 กลุ่ม คือ 1) Buddhist Wisdom for Reconciliation พุทธปัญญาเพื่อความปรองดอง
2) Buddhist Wisdom for Environment พุทธปัญญาเพื่อสิ่งแวดล้อม
3) Buddhist Wisdom for Human Transformation พุทธปัญญาเพื่อการปรับเปลี่ยนชีวิตมนุษย์ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ ราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา

     วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2555 เป็นการกล่าวสุนทรพจน์ของผู้นำชาวพุทธ ทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร เสร็จแล้ว ผู้นำชาวพุทธทั้งหลาย เดินทางไปร่วมกิจกรรมเวียนเทียนถวายเป็นพุทธบูชา ณ พุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม นอกจากกิจกรรมการสัมมนาทางวิชาการแล้ว ยังมีการแสดงทางวัฒนธรรมจากต่างประเทศ เช่น ประเทศจีน, ญี่ปุ่น, เวียดนาม, ศรีลังกา, อินโดนีเซีย รวมทั้งการแสดงจากประเทศไทยอีกด้วย


พระโอวาทสมเด็จพระสังฆราชฯ วันวิสาขบูชา 2555

     เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2555 ซึ่งเป็นปีพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้ประทานพระโอวาทเพื่อเป็นสิริมงคงแก่พุทธศาสนิกชน

     วันวิสาขบูชา อันเป็นอภิลักขิตกาลสำคัญในพระพุทธศาสนาได้เวียนมาถึงอีกวาระหนึ่ง ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 4 มิถุนายน พุทธศักราช 2555 และสำหรับในปีนี้ นับเป็นอภิลักขิตกาลพิเศษ คือเป็นปีที่ครบ 26 พุทธศตวรรษ หรือ 2600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า หรือ 2600 ปีแห่งการอุบัติขึ้นของพระพุทธศาสนา

     พระพุทธศาสนา คือ คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้น เมื่อกล่าวโดยย่นย่อก็คือ สอนให้รู้ถึงความจริงของชีวิต คือ เรื่องทุกข์ อันเป็นธรรมชาติของชีวิต และความดับทุกข์ อันเป็นเป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์ของชีวิต เมื่อกล่าวโดยหลักกว้าง ๆ ก็คือ สอนให้เว้นชั่ว ทำดี ทำจิตใจของตนให้บริสุทธิ์ และเมื่อกล่าวโดยหลักปฏิบัติก็คือ สอนให้ปฏิบัติในศีล ปฏิบัติในสมาธิ ปฏิบัติในปัญญา ทั้งนี้ก็เพื่อผลคือประโยชน์สุขของพหูชน หรือ เพื่อประโยชน์สุขของชาวโลกทั้งมวล

     ฉะนั้น เนื่องในอภิลักขิตกาลครบ 26 ศตวรรษแห่งพระพุทธศาสนา ซึ่งได้มีการจัดการเฉลิมฉลองกันทั่วไป จึงใคร่ขอเชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้รำลึกถึงพระธรรมคำสอนของพระ พุทธองค์ ที่ได้ทรงพระกรุณาสั่งสอนไว้ดังกล่าวข้างต้น น้อมนำเข้ามาศึกษาและปฏิบัติกันอย่างจริงจัง พร้อมทั้งแนะนำเผยแผ่ไปยังชาวโลกให้กว้างขวางยิ่งๆ ขึ้น เพื่อศานติสุขของมวลมนุษยชาติตลอดไป ก็จะได้ชื่อว่าได้ร่วมกันเฉลิมฉลอง 26 ศตวรรษแห่งพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง

     ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศล อำนวยให้ทุกท่านเจริญด้วยสุขสิริสวัสดิ์ พิพัฒนมงคลตลอดไปโดยทั่วกัน

ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ครอบครัวข่าวสาม


วัดพระธรรมกาย จัดงาน "วิสาขบูชา”ฉลองพุทธชยันตี
[5 มิถุนายน พ.ศ.2555]

     วันที่ 4 มิถุนายน เวลา 19.30 น.ที่อุโบสถวัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ได้มีการจัดงานวิสาขบูชา เพื่อฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ธรรม  โดยภาคเช้าเป็นพิธีตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 2,000  รูป  ภาคสายพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย นำพุทธศาสนิกชนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและเจริญสมาธิภาวนา  ภาคบ่ายเป็นพิธีบวชอุทิศชีวิตสามเณร จำนวน 12 รูป  ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย ได้รับความเมตตาจากพระธรรมกิตติวงศ์  เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม  (ป.ธ.9 ,ราชบัณฑิต) เป็นพระอุปัชฌาย์  ภาคค่ำ เวลา 19.30 น. เป็นพิธีจุดวิสาขประทีป และเวียนประทักษิณรอบอุโบสถ โดยมีพุทธศาสนาชนนับแสนคนมาร่วมงานในครั้งนี้

วิสาขบูชา ณ วัดพระธรรมกาย พ.ศ.2555

โคมวิสาขประทีปนับแสนดวงสว่างไสวบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ณ อุโบสถวัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี

 
วิสาขบูชา หน้าอุโบสถ วัดพระธรรมกาย พ.ศ.2555

แสงเทียนจากโคมประทีปสว่างไสวแม้ท่ามกลางสายฝน


วิสาขบูชา ณ วัดพระธรรมกาย พ.ศ.2555

พิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชา ณ วัดพระธรรมกาย ประเทศไทย


วัดพระธรรมกายจัด "วิสาขะนานาชาติ" ทั่วโลก !!!

วิสาขบูชา ณ ประเทศอินเดีย

ประเทศอินเดีย จัดงานวิสาขบูชาขึ้นเป็นปีที่ 3 (พ.ศ.2555)

     "วันวิสาขบูชา" นอกจากจะเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาแล้ว ยังเป็นวันสำคัญของโลกด้วย เพราะเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2542  องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของโลก เนื่องจากเป็น วันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  และในปีนี้ครบรอบ 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย ซึ่งถือว่าพระองค์ทรงเป็นบรมครูของพุทธศาสนิกชนทั่วโลก จึงเป็นโอกาสดีที่พุทธบริษัททั้งหลาย ควรให้ความสำคัญและระลึกถึงพระพุทธคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ และน้อมนำพระธรรมคำสอนมาปฏิบัติ  ซึ่งวันวิสาขบูชาปี พ.ศ.2555นี้ตรงกับวันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2555 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7

     พระสนิทวงศ์ วุฑฒิวังโส ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วัดพระธรรมกาย แจ้งว่า ขณะนี้วัดพระธรรมกายได้เตรียมความพร้อมสำหรับการจัดงานวิสาขบูชา ในวันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน  พ.ศ.2555 รองรับคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนที่คาดว่าจะเดินทางมาร่วมงานจากทั่วประเทศกว่า 100,000 คน เพื่อฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ธรรมในปีนี้อย่างยิ่งใหญ่ 

     โดยภาคเช้าเป็นพิธีตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 2,000  รูป  ภาคสายพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายนำสาธุชนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและเจริญสมาธิภาวนา  ภาคบ่ายเป็นพิธีบวชอุทิศชีวิตสามเณร จำนวน 12 รูป  ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป   ทั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระธรรมกิตติวงศ์ เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม (ป.ธ.9 ,ราชบัณฑิต) เป็นพระอุปัชฌาย์ ภาคค่ำ เวลา 19.30 น. เป็นพิธีจุดวิสาขประทีป และเวียนประทักษิณรอบอุโบสถ


กิจกรรมวันวิสาขบูชานานาชาติในต่างประเทศ


วันวิสาขบูชา ณ ประเทศสิงคโปร์

กิจกรรมวิสาขบูชาโลก ประเทศสิงคโปร์

    ในส่วนของกิจกรรมวันวิสาขบูชานานาชาติในต่างประเทศ วัดสาขาของวัดพระธรรมกาย ได้จัดกิจกรรมดังนี้    ประเทศสิงคโปร์  จัดงานวิสาขบูชาขึ้นเป็นปีที่ 7 ระหว่างวันที่ 4 - 6 พฤษภาคม ณ ย่านใจกลางชุมชน Bukit Batok  ซึ่งเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าชมนิทรรศการพุทธประวัติ  และวิถีปฏิบัติของพุทธศาสนิกชนโดยจัดแบ่งเป็นโซนต่าง ๆ ดังนี้  โซนสรงน้ำพระพุทธรูป  ถวายดอกบัว  ถวายดวงประทีป บูชาพระบรมสารีริกธาตุ และห้องนั่งสมาธิ ในแต่ละโซนจะมีเจ้าหน้าที่คอยอธิบาย และให้ความรู้แก่ผู้มาร่วมงาน นอกจากนี้ ยังได้รับความเมตตาจากพระครูอานันทกิจจานุกูล รองประธานสมัชชาสงฆ์ไทย ในประเทศสิงคโปร์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และฯพณฯ ฮาลิมา ยาขอบ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคม ยุวชน และกีฬา ประเทศสิงคโปร์ ให้เกียรติมาร่วมงานครั้งนี้ด้วย

วันวิสาขบูชา ณ ประเทศสิงคโปร์

ประเทศสิงคโปร์ จัดงานวิสาขบูชาขึ้นเป็นปีที่ 7 ระหว่างวันที่ 4 - 6 พฤษภาคม พ.ศ.2555

วิสาขบูชา ณ ประเทศอินเดีย

ชาวอินเดียมาร่วมงานลอยโคมวิสาขบูชาเป็นจำนวนมาก

    ประเทศอินเดีย จัดงานวิสาขบูชาขึ้นเป็นปีที่ 3 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม ณ เมืองทาเน่  โดยความร่วมมือระหว่าง วัดพระธรรมกาย และองค์กรสมานเวย์ ปราทิชธาน และได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ บาบันเรา พัชภูติ รัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาชนเผ่าแห่งรัฐมหาราษฏะ  พร้อมด้วยคุณวิกรม พัชภูติ ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยปาริกรัมมะ และชาวอินเดียมาร่วมงานจุดประทีป และลอยโคมวิสาขบูชาในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก  

วิสาขบูชา ณ ประเทศโอมาน

ชาวโอมานมาร่วมงานวิสาขบูชา

    นอกจากนี้ ยังได้จัดงานวิสาขบูชาที่ประเทศโอมานเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม ประเทศมองโกเลีย และประเทศออสเตรเลีย ในวันที่ 4 มิถุนายนที่จะถึงนี้ ส่วนวัดสาขาของวัดพระธรรมกายทั่วโลกใน 25 ประเทศ ขณะนี้ได้เตรียมความพร้อมที่จะจัดงานวิสาขบูชานานาชาติอย่างยิ่งใหญ่เช่นเดียวกัน 

วิสาขบูชา ณ ประเทศโอมาน

ชาวโอมานจุดโคมวิสาขะ

วิสาขบูชา ณ ประเทศโอมาน

ชาวโอมานได้มาร่วมงานนั่งสมาธิในงานวันวิสาขบูชา


85 ประเทศร่วมฉลอง “พุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า”

    
"วันวิสาขบูชา" ได้รับการยกย่องจากพุทธศาสนิกชนทั่วโลก ให้เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาสากล เพราะเป็นวันที่บังเกิดเหตุการณ์สำคัญ 3 เหตุการณ์ ที่เกี่ยวเนื่องกับ “พระพุทธเจ้า” และเป็นจุดเริ่มต้นของศาสนาพุทธ ซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดได้เกิดขึ้นเมื่อ 2,600 ปีก่อน ณ ดินแดนที่เรียกว่าชมพูทวีปในสมัยพุทธกาล
 
เหตุการณ์อัศจรรย์สำคัญ 3 เหตุการณ์ คือ
 
       1. เหตุการณ์แรกเมื่อ 80 ปี ก่อนพุทธศักราช คือ “วันประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ” ณ ใต้ร่มสาละพฤกษ์ ในพระราชอุทยานลุมพินีวัน ประเทศเนปาลในปัจจุบัน
 
       2. เหตุการณ์ต่อมาเมื่อ 45 ปี ก่อนพุทธศักราช เป็นวันที่ “เจ้าชายสิทธัตถะได้บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณ ตรัสรู้เป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า” ณ ใต้ร่มโพธิ์พฤกษ์ ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา ตำบลอุรุเวลาเสนานิคม ประเทศอินเดียในปัจจุบัน
 
     3. เหตุการณ์สุดท้าย เมื่อ 1 ปี ก่อนพุทธศักราช เป็น “วันเสด็จดับขันธปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า” ณ ใต้ร่มสาละพฤกษ์ ในสาลวโนทยาน พระราชอุทยานของเจ้ามัลละ เมืองกุสินารา ประเทศอินเดียในปัจจุบัน

     ในวาระที่ “พระพุทธเจ้า” ตรัสรู้ครบ 2,600 ปี ในวัน “วิสาขบูชา” ปี 2555 นี้ พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) ในฐานะประธานกรรมการดำเนินการจัดการประชุมชาวพุทธนานาชาติ นายธีระพงษ์ โสดาศรี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และ ดร.กันทิมา กุญชร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร รับผิดชอบสายงานกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมจัดกิจกรรม “วิสาขบูชานานาชาติ” ครั้งที่ 9 อย่างยิ่งใหญ่ ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2555 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา, ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร และพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ภายใต้หัวข้อหลักในการประชุมคือ “พระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า เพื่อประโยชน์สุขของมวลมนุษยชาติ”

     พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในฐานะประธานกรรมการดำเนินการจัดการประชุมชาวพุทธนานาชาติ กล่าวว่า “ปี 2555 นี้ ทาง มจร.ได้กำหนดจัดกิจกรรมการประชุมที่ยิ่งใหญ่กว่าทุกปีที่ผ่านมา โดยการเชิญ พระสังฆราช ประมุขสงฆ์ ผู้นำประเทศ ชาวไทยพุทธ และผู้นำชาวพุทธจาก 85 ประเทศทั่วโลก ร่วมกันเป็นเจ้าภาพและจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลอง 3 วาระ คือ เฉลิมฉลองในโอกาสพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า เฉลิมฉลองในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา

     นอกจากนี้ พระธรรมโกศาจารย์ ยังกล่าวอีกว่า “สิ่งที่น่าสนใจและถือเป็นไฮไลท์ของการประชุมปีนี้ คือ การที่ชาวพุทธทั่วโลกจะมาช่วยกันค้นหาว่า พระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านั้น สามารถนำประโยชน์สุขมาสู่มวลมนุษยชาติได้อย่างไร พระปัญญาตรัสรู้จะมาพัฒนาจิตใจมนุษย์และทำให้มนุษย์โลกมีความสามัคคี มีความปรองดองและเกิดความสุขสงบสันติได้อย่าไร

     สุดท้ายคือพระปัญญาตรัสรู้จะทำให้มนุษย์อยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลได้อย่างไร โดยมีบุคคลสำคัญเข้าร่วมปาฐกถา อาทิ มหินทา ราชปักษา ประธานาธิบดีประเทศศรีลังกา, พระสังฆราชประเทศกัมพูชา, พระมหานายก, พระภาวนาวิเทศ (หลวงพ่อเขม ธัมโม) ประเทศอังกฤษ เป็นต้น”

     การประชุมครั้งนี้จะมีการจัดตั้งสำนักงานศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลกขึ้นที่พุทธมณฑล และจะทำพิธีวางศิลาฤกษ์ด้วย เพื่อให้สำนักงานดังกล่าวเป็นศูนย์ประสานงาน เชื่อมโยงข้อมูลของชาวพุทธทั่วโลก โดยกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในครั้งนี้ ประกอบด้วย การกล่าวสุนทรพจน์ของนายกรัฐมนตรีไทยและผู้นำชาวพุทธจาก 85 ประเทศ คณะรัฐมนตรี คณะทูตานุทูตจากประเทศไทยและต่างประเทศ การแสดงทางวัฒนธรรมนานาชาติ การสัมมนาทางวิชาการนานาชาติ การเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยคนไทยและทั่วโลก

    สามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดได้ในวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม-วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2555 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง TNN 2 (ทรูวิชั่นส์ 08)    


ข้อมูลจากเว็บไซต์บ้านเมือง
 

วิสาขบูชาโลก ครั้งที่ 9 ในประเทศไทย

     สัปดาห์ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรี “ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร” เห็นชอบและอนุมัติงบประมาณจัดงานเฉลิมฉลอง “วันวิสาขบูชา” ประจำปี 2555 นับเป็นปี ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ครอบ 2,600 ปีโดยประเทศที่นับถือพระพุทะศาสนาต่างกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองถวายเป็นพุทธบูชาในช่วงเทศกาลสัปดาห์วันวิสาขบูชาอย่างยิ่งใหญ่เป็นพิเศษ

    นิยมเรียกว่า “งานแลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า” ประกอบกับที่ประชุม” มหาเถรสมาคม” ได้มีมติเห็นชอบให้มีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2555 เห็นพิเศษ โดยคณะสงฆ์และรัฐบาลไทยเป็นเจ้าภาพและให้มีคณะกรรมการเตรียมการจัดงานวันวิสาขบูชา ปี 2555

    มีกิจกรรมที่จัดเน้นบูรณาการการศึกษาปฏิบัติ และเผยแพร่หลักธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ ทรงสั่งสอนสู้ประชาชนทุกเพศทุกวัยอย่างกว้างขวางรวมถึงกำหนดแนวทางในการจักกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชาปี 2555 อย่างถูกต้องเหมาะสมสอดคล้องกับติมหาเถรสมาคม
“สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.)” ก็เป็นเจ้าภาพที่สำคัญจึงเสนอของประมาณการจัดกิจกรรมของคณะสงฆ์ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยอนุมัติเงินงบประมาณจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 งบกลางรายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 150,000,000 บาท เพื่อจัดงานฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า แบ่งเป็น

    งบประมาณ การ “สัมมานาพุทธศาสนิกชนนานาชาติ” โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จำนวน 54,000,000 บาท

    งบประมาณสร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่จำนวน 9 องค์ ฉลองพุทธชยันตี และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 85 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ มกุฏราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมพรรษา  60 พรรษา จำนวน 30,000,000 บาท

    งบประมาณงาน เฉลิมฉลองพุทธยับตี ณ พุทธมณฑล และพื้นทีส่วนกลางอื่นๆ จำนวน16,000,000 บาท

     งบประมาณ “การประชาสัมพันธ์ งานพุทธชยันตี”  จำนวน 20,000,000 บาท
ขณะที่ การจัดงานในนามของรัฐบาลไทย ได้กำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งมีวัตถุเพื่อให้ชาวพุทธนานาชาติรู้จักประเทศไทย ในฐานะที่เป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนา ขณะเดียวกันจะต้องทำให้ชาวพุทธในเมืองไทยเกิดความตื่นตัวมากขึ้นด้วย โดยมีองค์กรต่างๆ ร่วมขับเคลื่อนพร้อมทั้งเกิดความตื่นตัวมากขึ้นด้วย โดยมีองค์กรต่างๆ ร่วมกันขับเคลื่อนพร้อมทั่งเชิญชวนแขกรัฐบาลและผู้นำชาวพุทธนานาชาติเข้าร่วมงานและขอความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้มีส่วนร่วมในการจัดงานยิ่งใหญ่

     โดยกำหนดให้พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เป็นศูนย์กลางการจัดงานและสถานที่จัดงานอื่นๆ เพื่อให้พุทธศาสนาสนิกชนได้ร่วมกิจกรรมอย่างเป็นเอกภาพพร้อมเพรียง ในการเฉลิมฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า รูปแบบของการจัดงานมี 3 ด้าน ประกอบด้วย

    ด้านการศึกษา การเผยแผ่ การปฏิบัติบูชา มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมการศึกษา การเผยแผ่ การปฏิบัติบูชา และการมีส่วนร่วมขององค์กรทุกภาคส่วนและประชาชนในการจัดงานฯ โดยมีสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและกรมการศาสนา เป็นหน่วยงานหลัก รับผิดชอบดำเนินการจักกิจกรรม

    ด้านวิชาการ จัดกิจกรรมประชุมสัมมนาทางวิชาการเกี่ยวกับพุทธประวัติหลักธรรมตำสอน โดยมีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยเป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างๆ  และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติในการจัดประชุมสัมมานาวิชาการนานาชาติ และการประชุมสัมมานาวิชาการภาคภาษาไทย โดยให้ประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนสาขาพระพุทธศาสนา ซึ่งการสัมมนาทางวิชาการ (ภาคภาษาไทย) หัวข้อการสัมมนา เป็นเรื่องราวพระพุทธศาสนากับศาสตร์ต่างๆ

    ด้านกิจกรรมเกี่ยวกับศิลปะวัฒนาธรรม มีกระทรวงวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับเรือข่าย เช่น มูลนิธิ หอจดหมายเหตุ เป็นต้น จัดหาการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมและการแสดงภาพยนตร์เพื่อเป็นแนวทางส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา

     โดยการจัดกิจกรรมฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าในครั้งนี้  เห็นควรให้หน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมโดยใช้งบประมาณของหน่วยงานแต่ละหน่วยร่วมกับการใช้งบประมาณจากการระดมทุนภาคประชาชน
    
     อีกเรื่องที่ "คณะรัฐมนตรี" อนุมัติคือ “ให้ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าร่วมโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ 99 รูป งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก เพื่อฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม – 8 มิถุนายน พ.ศ.2555 รวม 15 วันโดยไม่ถือเป็นวันลาเป็นกรณีพิเศษ ตามที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.)เสนอ

     โดยโครงการดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ยังประโยชน์สูงสุด ให้เกิดต่อกุลบุตรที่มีจิตจงรักภักดี ให้ได้เข้ามาอุปสมบทเป็นพระภิกษุในบวรพระพุทธศาสนา และร่วมกันปฏิบัติศาสนกิจ อบรมกาย วาจาใจ ให้สงบเรียบร้อย ตามหลักสัมมาปฏิปทาขององค์สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า และเป็นการเทิดทูน แสดงออกถึงความจงรักภักดี ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระประมุขของชาติ สมกับเป็นโอกาสพิเศษที่พระองค์ท่านทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงครองราชย์ด้วยทศพิธราชธรรมยาวนานที่สุดในโลก โดยผู้เข้าร่วมโครงการอุปสมบท มีจำนวน 199 คน

     ด้าน “การะทรวงมหาดไทย” เตรียมจัดงานฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ในส่วนภูมิภาคเช่นกัน ตามชื่อโครงการ “หนึ่งจังหวัด หนึ่งพุทธบุชา หนึ่งอำเภอ หนึ่งพุทธบูชา  หนึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนึ่งพุทธบูชา” ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน พงศ.2555 รวม 7 วัน โดยกำหนดพื้นที่จัดกิจกรรม 3 ส่วน ได้แก่ การจัดกิจกรรม ณ พุทะมณฑลจังหวัดนครปฐม การจัดกิจกรรม ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร และการจัดกิจกรรมในส่วนภูมิภาค 76 จังหวัด สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานในส่วนกลาง

     ขณะที่รัฐบาลแต่งตั้ง “นายยงยุทธ วิชัยดิฐ” รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพุทธชยันตรี 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า


บรรยากาศวิสาขบูชาโลก 2012 ในต่างประเทศ
[27 พฤษภาคม พ.ศ.2555]

ประเทศ
วันที่จัดงาน
กิจกรรม
ลิงค์อ่านต่อ
ประเทศสิงคโปร์
4 – 6 พฤษภาคม
นิทรรศการงานพระพุทธศาสนา
ประเทศอินเดีย
6 พฤษภาคม
ปล่อยโคมลอย
ประเทศโอมาน
11 พฤษภาคม
 
 
ประเทศมองโกเลีย
4 มิถุนายน
ปล่อยโคมลอย ครั้งที่ 5 จัดที่สนามกีฬาแห่งชาติ
ประเทศอินโดนีเซีย
 
 
 

- ทุกศูนย์สาขาต่างประเทศ ของวัดพระธรรมกาย จัดงานวิสาขบูชาอย่างยิ่งใหญ่ ในวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2555 พร้อมวัดพระธรรมกาย เช่น วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย

     งานวันวิสาขบูชาโลก ณ ประเทศ อินเดียฯพณฯ บาบันเรา พัชภูติ
 รัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาชนเผ่าแห่งรัฐมหาราษฏะ


     พิธีจุดประทีป ลอยโคมวิสาขบูชา ประเทศอินเดีย ได้จัดให้มีขึ้นทุกปี โดยเริ่มมาตั้งแต่ ปี พ.ศ.2553 จนถึงปัจจุบัน ปี พ.ศ.2555 ซึ่งครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 3


     งานวันวิสาขบูชาโลก ณ ประเทศ มองโกเลีย

วิสาขบูชา ที่มองโกเลีย

พิธีลอยโคมวิสาขประทีป ถวายเป็นพุทธบูชา ครั้งที่ 5
ณ สนามกีฬาแห่งชาติ ประเทศมองโกเลียในวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2555     งานวันวิสาขบูชาโลก ณ ประเทศ สิงคโปร์

วันวิสาขบูชา ที่สิงคโปร์

วันวิสาขบูชาที่สิงคโปร์


          เวสัก เด ที่สิงคโปร์ เป็นงานระดับอินเตอร์ ที่ผู้คนหลากเชื้อชาติและความเชื่อ ให้ความสนใจมาร่วมงานอย่างเนืองแน่นทุกวัน ซึ่งผู้ที่มาร่วมงานต่างให้สัมภาษณ์ความประทับไว้ด้วย ดังนี้

    “นี่เป็นนิทรรศการอันยิ่งใหญ่ ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าอย่าง ชัดแจ้ง  การได้เข้ามาชมสิ่งต่างๆในงานนี้  ทำให้ใจของผมได้รับความสุขและสงบ  ผมอยากจะฝึกสมาธิแบบนี้ทุกวัน ซึ่งผมเที่ยวไปบอกใครต่อใคร ให้มาชมนิทรรศการนี้ เพราะจะได้รับความสุขสงบจากการมาที่นี่”

    “พวกเราดีใจที่ได้มาฉลองวันวิสาขบูชาที่ สิงคโปร์  การจัดงานที่นี่ดีมาก  เป็นการฉลองวันวิสาขบูชา ที่สวยงามและสะอาดบริสุทธิ์มาก  ดีจริงๆที่ผู้คนสามารถมาฉลองวันวิสาขบูชา ณ ที่แห่งนี้ได้”


บาทหลวง ไมเคิล เดอ ครูส  หัวหน้าคณะบาทหลวงนิกายโรมันแคทอลิค

บาทหลวง ไมเคิล เดอ ครูส
 หัวหน้าคณะบาทหลวงนิกายโรมันแคทอลิค

 
     บาท หลวง ไมเคิล เดอ ครูส กล่าวว่า “ผมรู้สึกสงบสุขและเป็นบุญอย่างมากในวันวิสาขบูชา และปีนี้ผมรู้สึกมีความสุขและตื้นตันใจมากที่ได้มาที่นี่ ผมอยากบอกว่าการได้มาอยู่ท่ามกลางฝูงชน ที่กำลังเยี่ยมชมนิทรรศการพุทธประวัติ เป็นความรู้สึกที่ดีมาก เพราะหลายศาสนาต้องการให้คนเข้าถึงจิตวิญญาณของตัวเอง ซึ่งเราจะทำให้สันติสุขเกิดขึ้นได้ ก็ต่อเมื่อเราได้เข้าถึงแก่นแท้ของตัวเรา และการฝึกสมาธิ ก็คือการเข้าถึงแก่นแท้ภายใน ที่มีอยู่ในตัวของทุกๆ คน  ซึ่งแก่นแท้ภายในนี่เอง ที่เป็นที่มาของสันติสุข”


วิสาขบูชา ณ วัดพระธรรมกาย

วิสาขบูชา ณ วัดพระธรรมกาย


วันวิสาขบูชาโลกเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่ ?
[27 พฤษภาคม พ.ศ.2555]


     องค์การสหประชาชาติ (UN) ได้กำหนดให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของโลก เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2542 ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 54 ได้พิจารณาระเบียบวาระที่ 174 International recognition of the Day of Vesak  ระบุว่า "พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดศาสนาหนึ่งของโลก ที่ได้หล่อหลอมจิตวิญญาณของมนุษยชาติมานาน ควรที่จะยกย่องกันทั่วโลก จึงประกาศให้วันวิสาขบูชา ซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือนพฤษภาคม เป็นวันสำคัญสากลนานาชาติ (International Day)
" โดยการเสนอของประเทศศรีลังกา และมีมติเป็นเอกฉันท์ในที่ประชุมสมัชชาครั้งนี้


 
UN Day of Vesak

     เหตุผลที่สำคัญก็คือ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์ทรงเป็นมหาบุรุษผู้ให้ความเมตตาต่อหมู่มวลมนุษย์ ทรงเปิดโอกาสให้ทุกศาสนาสามารถเข้ามาศึกษาพระพุทธศาสนา เพื่อพิสูจน์หาข้อเท็จจริงได้โดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธ และทรงสั่งสอนทุกคนโดยไม่คิดค่าตอบแทน

    ในการพิจารณาประธานสมัชชาฯ ครั้งนั้นได้เชิญผู้แทนจากประเทศศรีลังกาขึ้นกล่าวนำเสนอร่างข้อมติ และเชิญผู้แทนไทย พม่า สิงคโปร์ บังคลาเทศ ภูฐาน เนปาล ปากีสถาน อินเดีย สเปนขึ้นกล่าวถ้อยแถลง สรุปความได้ว่า "วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญของพุทธศาสนิกชนทั่วโลก เพราะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ เสด็จดับขันธปรินิพพาน พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน ให้มวลมนุษย์มีเมตตาธรรมและขันติธรรมต่อเพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลาย เพื่อให้เกิดสันติสุขในสังคม อันเป็นแนวทางของสหประชาชาติ จึงขอให้ที่ประชุมรับรองข้อมตินี้ " ซึ่งเท่ากับเป็นการรับรองความสำคัญของพุทธศาสนาในองค์การสหประชาชาติอีกด้วยการเฉลิมฉลองในวันวิสาขบูชาโลกวิสาขบูชา หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ หรือเดือน 6


     วิสาขบูชา หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะหรือเดือน 6 เนื่องในโอกาสคล้ายวันพระพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ และเสด็จดับขันธปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

   ชาวพุทธฝ่ายเถรวาทได้ประกอบพิธีฉลองวิสาขบูชาเป็นการใหญ่มานานแล้ว โดยเฉพาะประเทศไทย เริ่มฉลองวิสาขบูชามาตั้งแต่สมัยสุโขทัยเป็นราชธานี สันนิษฐานว่าน่าจะได้รับแบบอย่างมาจากศรีลังกา

     คัมภีร์มหาวงศ์บันทึกไว้ว่าเมื่อประมาณ 2,100 ปีมาแล้ว ในรัชสมัยของพระเจ้าทุฏฐคามณี กษัตริย์แห่งลังกา มีการประกอบพิธีวิสาขบูชาถึง 24 ครั้ง (มหาเวสาขปูชา จ จตุวีสติ การยิ)

         วิสาขบูชาฉลองกันในประเทศฝ่ายเถรวาท เป็นส่วนมาก สิ่งที่ชาวไทยเรียกว่า วิสาขบูชานั้น ชาวศรีลังกาเรียกว่า เวสัก (Vesak) ชาวพุทธอินโดเนเซียเรียกว่า ไวศาขะ ชาวพุทธอินเดียเรียกว่า พุทธชยันตี (วันประสูติของพระพุทธเจ้า) ชาวพุทธเนปาล เรียกว่า พุทธปุรณมี (วันเพ็ญพระพุทธเจ้า)

         ชาวพุทธฝ่ายมหายานในประเทศจีน เกาหลี ญี่ปุ่น เป็นต้น ไม่จัดฉลองวิสาขบูชาตามแบบเถรวาทที่ถือว่าพระพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญเดือนหกทางจันทรคติ ทั้งนี้เพราะชาวพุทธฝ่ายมหายานถือคติเรื่องวันประสูติ ตรัสรู้และปรินิพพานต่างจากคติฝ่ายเถรวาท นั่นคือ ชาวพุทธฝ่ายมหายานถือคติว่า พระศากยมุนีพุทธเจ้า ประสูติในวันที่ 8 เมษายน ตรัสรู้ในวันที่ 8 ธันวาคม และปรินิพพานในวันที่ 15 กุมภาพันธ์

     จนกระทั่งถึงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2542 ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติพิจาณาเห็นว่าพระพุทธศาสนาเป็นหนึ่งในศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดในโลก มีคุณูปการอันใหญ่หลวงในทางจิตใจต่อมวลมนุษยชาติ ตลอดระยะเวลากว่า 2,500 ปี และจะยังคงมีคุณูปการต่อไปในอนาคต จึงมีมติรับรองให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากล ซึ่งสำนักงานใหญ่สหประชาชาติที่นครนิวยอร์กและที่ทำการสาขาสหประชาชาติในภูมิภาคต่างๆทั่วโลก จะจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชาตามความเหมาะสม

   ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติกำหนดให้จัดพิธีฉลองวิสาขบูชา ในวันเพ็ญเดือนพฤษภาคมของทุกปี

     ประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาจำนวน 16 ประเทศได้ร่วมกันจัดกิจกรรมฉลองวันวิสาขบูชา ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติที่นครนิวยอร์ก ตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมา โดยแต่ละประเทศผลัดเปลี่ยนกันเป็นผู้ประสานงาน ประเทศไทยได้รับมอบหมายให้เป็นประเทศประสานงานเพื่อจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติที่นครนิวยอร์ก ในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2547 (พระธรรมโกศาจารย์ :2549)
 
     การที่องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดวันวิสาขบูชาตรงกับวันเพ็ญกลางเดือน 6 จึงเป็นการกำหนดตามแบบพระพุทธศาสนาเถรวาท และในภาษาของสหประชาชาติจึงไม่เรียกวันเพ็ญกลางเดือน 6 เพราะเดือน 6 เป็นจันทรคติ สหประชาชาติ ใช้คำว่า วันเพ็ญเดือนพฤษภาคม ดังนั้น ถ้าวันเพ็ญกลางเดือนตรงกับวันใดในเดือนพฤษภาคม สหประชาชาติถือว่าวันนั้นเป็นวันวิสาขบูชา
 

รับชมคลิปวิดีโอสปอต วันวิสาขบูชา 2555
ชมวิดีโอสปอต วันวิสาขบูชา 2555   Download ธรรมะสปอต วันวิสาขบูชา 2555Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
การทอดกฐิน ประเพณีการทอดกฐิน และอานิสงส์แห่งบุญการทอดกฐิน ประเพณีการทอดกฐิน และอานิสงส์แห่งบุญ

มหากฐินสามัคคี 2555 กำหนดการทอดกฐินศูนย์สาขาภายในและต่างประเทศมหากฐินสามัคคี 2555 กำหนดการทอดกฐินศูนย์สาขาภายในและต่างประเทศ

วันมาฆบูชา เหตุการณ์สำคัญในวันมาฆบูชาวันมาฆบูชา เหตุการณ์สำคัญในวันมาฆบูชาHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

พุทธประวัติ - วันสำคัญในพระพุทธศาสนา