อุปสมบทหมู่รุ่นผู้บริหาร 2555


[ 6 พ.ย. 2555 ] - [ 16082 ] LINE it!

อุปสมบทหมู่รุ่นผู้บริหาร 2555
บวชเติมบุญ แทนคุณพ่อแม่ ถวายเป็นพุทธบูชา
 
วันที่ 24 พ.ย. -16 ธ.ค. พ.ศ. 2555
 
วันบรรพชาอุปสมบท 1 ธันวาคม พ.ศ. 2555
ณ อุโบสถวัดราชโอรสารามวรวิหาร
 
อุปสมบทหมู่รุ่นผู้บริหาร 2555
 
อุปสมบทหมู่รุ่นผู้บริหาร 2555
 
“การบวช”
 
          คือการยกฐานะจากบุคคลธรรมดาผู้นับถือพระรัตนตรัยขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรัยเป็นหนทางสู่พระนิพาน เป็นสิ่งประเสริฐานของมวลมนุษยชาติ การบวชเป็นสิ่งที่กระทำได้ยาก กว่าจะมีการบวชขึ้นได้ต้องถึงพร้อม ด้วยองค์ประกอบหลายประการผู้บวชต้องได้เกินเป็นมนุษย์ ไม่พิการ เป็นชายเท่านั้น และต้องมีสัมมาทิฏฐิ การบวชจึงได้บุญกุศล อันยิ่งใหญ่ในชีวิตของลูกผู้ชายผู้บวชแล้ว ย่อมได้ชื่อว่าเป็นบัณฑิตทั้งทางโลกและทางธรรม ได้ผ่านการอบรมตามพุทธวิธี แม้อยู่ทางโลก ก็ย่อมเป็นผู้ที่มีศีลมีธรรม พร้องที่จะนำธรรมะที่ได้ศึกษาไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองครอบครัว สังคม และประเทศชาติสืบไป
 
การบวชเป็นสิ่งที่กระทำได้ยาก กว่าจะมีการบวชขึ้นได้ต้องถึงพร้อม ด้วยองค์ประกอบหลายประการ
 
การบวชเป็นสิ่งที่กระทำได้ยาก กว่าจะมีการบวชขึ้นได้ต้องถึงพร้อม
ด้วยองค์ประกอบหลายประการ
 
“ผู้ที่มาบวช”
 
          ต้องถือว่าเป็นผู้มีบุญมากเพราะเพศสมณะ ใช่ว่าใครจะมาอยู่ได้ง่ายๆต้องสั่งสมบุญกันมาข้ามชาติ พอบุญบารมีมากเข้าก็มีโอกาส มาบวชในบวรพระพุทธศาสนา ดูอย่างในสมัยพุทธกาลเป็นต้นแบบ ผู้จะมาบวชไม่ใช้ผู้ด้อยโอกาส แต่เป็นผู้ที่มาจากหลายตระกูลที่ประสบความสำเร็จในชีวิตเพราะเห็นโทษภัยจากการครองเรือนในวัฏสงสาร จึงออกมาบวช หลายท่านมาจากตระกูลขัตติยะก็มี แพศย์ก็มี ศูทรก็มี การที่ตระกูลกษัตริย์ พราหมณ์และมหาเศรษฐีต่างเข้ามาบวช ก็แสดงว่าการบวช ไม่ใช้เรื่องธรรมดาแล้ว ไม่ใช้เรื่องของผู้ด้อยโอกาส แต่จะต้องเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งยวด
 
โอวาทของพระเทพญาณมหามุนี  หลวงพ่อธมฺมชโย
 
ผู้ปกครองร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบท
 
ผู้ปกครองร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบท
 
คุณสมบัติ
 
1.    นักธุรกิจ, ผู้บริหาร, ผู้นำองค์กร, หรือเจ้าของธุรกิจ
2.    อายุตั้งแต่ 25-60 ปี และได้รับอนุญาตจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษร
3.    มีภาวะเป็นผู้นำและนักบริหารผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล
4.    รักการทำงานเป็นทีม
5.    สุภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ ไม่ติดยาเสพติด ไม่สูบบุหรี่ และไม่ทุพพลภาพ
6.    เป็นผู้อยู่ง่ายกินง่าย ไม่เป็นภาระต่อตนเองและผู้อื่น
7.    มีคุณสมบัติตามหาเถรสมาคม
8.    ผ่านการสอบข้อเขียน, สอบท่องขานนาค, สอบสัมภาษณ์และการตรวจร่างกาย
 
อุปสมบทหมู่รุ่นผู้บริหาร
 
อุปสมบทหมู่รุ่นผู้บริหาร 
 
ระยะเวลาการอบรม
 
วันที่ 24 พฤศจิกายน -16 ธันวาคม พ.ศ. 2555 รวม 23 วัน
วันสัมภาษณ์และสอบท่องขานนาค
ทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปหรือวันอาทิตย์ที่ 4, 11, 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 13.30.16.30 น. ณ เสา M7 สภาธรรมกายสากล
 
กำหนดการวันเข้าวัด ปฐมนิเทศ
 
วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
19.30 น.         เดินทางเข้าวัด ณ หมู่บ้านบรรลุธรรม
10.00 น.         ลงทะเบียน
11.00 น.         รับประทานอาหาร
13.00 น.         ปฐมนิเทศ
 
กำหนดการพิธีตัดปอยผม
 
วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
16.00 น. เริ่มพิธีตัดปอยผม
 
กำหนดการวันเดินทางขึ้นปฏิบัติธรรม จ.เชียงใหม่
 
วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2555
 
กำหนดการวันบรรพชาอุปสมบท
 
วันบรรพชาอุปสมบทที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2555
ณ อุโบสถวัดราชโรสารามวรวิหาร
 
05.30 น.         ผู้ปกครองลงทะเบียน
06.30 น.         พิธีเวียนประทักษิณ
07.00 น.         พิธีวันทาพระประธาน
07.15 น.         พิธีขอขมาและรับผ้าไตร
08.15 น.         พิธีถวายผ้าไตร (สำหรับเจ้าภาพงานบวช)
09.00 น.         พิธีบรรพชา
09.30 น.         พิธีขอสรณคมณ์และศีล
10.30 น.         ถ่ายภาพหมู่
10.45 น.         พิธีถวายสังฆทาน เสร็จพิธีภาคเช้า
13.00 น.         พิธีขอนิสัย และอุปสมบท
17.00 น.         พิธีรับอนุศาสน์ รับพร
17.30 น.         เสร็จพิธี
 
กำหนดการวันตักบาตรฉลองพระใหม่
 
วันอังคารที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2555
 
พิธีขอขมาและรับผ้าไตร
 
พิธีขอขมาและรับผ้าไตร
 
การเตรียมของใช้ในการอบรม
 
1.    ชุดอบรม เสื้อขาว กางเกงขายาวสีขาวล้วน 2 ชุด
2.    เสื้อพระราชทานสีขาวแขนสั้น 1 ตัว
3.    ของใช้ส่วนตัว เช่น สบู่ ยาสระผม ยาประจำตัว ฯลฯ
4.    รองเท้าสีน้ำตาล 1 คู่
5.    ผ้าเช็ดตัวสีเหลือง 1 ผืน
6.    มีดโกนหนวดและใบมีด 1 ชุด
 
หลักฐานการสมัคร
 
1.    รูปถ่ายขนาด 1 นิ้วครึ่ง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 ใบ
2.    เนาบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน หลักฐานการศึกษา อย่างละ 1 ชุด
3.    ใบรับรอง และสำเนาบัตรประชาชน ของผู้รับรอง
4.    ใบรับรองแพทย์
 
 
 
อุปสมบทหมู่รุ่นผู้บริหาร
 
อุปสมบทหมู่รุ่นผู้บริหาร

 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
คอร์สสมาธิ 3 วัน 2 คืน ณ วังยาวริเวอรไซด์คอร์สสมาธิ 3 วัน 2 คืน ณ วังยาวริเวอรไซด์

พิธีถวายยารักษาโรค และสัมมนากฐิน ปี 2555 เสาร์ที่ 25 ส.ค.นี้พิธีถวายยารักษาโรค และสัมมนากฐิน ปี 2555 เสาร์ที่ 25 ส.ค.นี้

Super Kids Adventure Camp 21-26 ตุลาคม 2555Super Kids Adventure Camp 21-26 ตุลาคม 2555Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ข่าวประชาสัมพันธ์