คำกล่าวถวายร่มเป็นสังฆทาน


[ 1 ก.ค. 2557 ] - [ 16573 ] LINE it!

คำกล่าวถวายร่มเป็นสังฆทาน
 
 
หันทะ มะยัง  พุทธัสสะ  ภะคะวะโต ปุพพะภาคะนะมะการัง กะโรมะเส

นะโม   ตัสสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต   สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม   ตัสสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต   สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม   ตัสสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต   สัมมาสัมพุทธัสสะ

คำกล่าวถวายร่มเป็นสังฆทาน


อิมานิ มะยัง  ภันเต , ฉัตตานิ , สะปะริวารานิ,
ภิกขุสังฆัสสะ, โอโณชะยามะ, สาธุ โน ภันเต,              
ภิกขุสังโฆ,อิมานิ, ฉัตตานิ, สะปะริวารานิ ,
ปะฎิคคัณหาตุ ,อัมหากัง , ฑีฆะรัตตัง, หิตายะ,  
สุขายะ, นิพพานายะ จะฯ

คำแปล


ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ,  ข้าพเจ้าทั้งหลาย,
ขอน้อมถวายร่ม,พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้,
แด่พระภิกษุสงฆ์, ขอพระภิกษุสงฆ์,  จงรับร่ม, 
พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้,  ของข้าพเจ้าทั้งหลาย 
เพื่อประโยชน์,เพื่อความสุข, เพื่อมรรคผลนิพพาน,
แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย,  ตลอดกาลนานเทอญ.
 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
คําอธิษฐานจิตปล่อยปลาคําอธิษฐานจิตปล่อยปลา

บทสวดมนต์พาหุงมหากา พร้อมคำแปลบทสวดมนต์พาหุงมหากา พร้อมคำแปล

คำถวายดอกไม้ธูปเทียนในวันอัฏฐมีบูชา คำถวายดอกไม้ธูปเทียนในวันอัฏฐมีบูชาHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

บทสวดมนต์