บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย


[ 1 ม.ค. 2549 ] - [ 16552 ] LINE it!

บทสวดมนต์
 
บทสวดพระพุทธคุณ


อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทธโธ
วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิฑูร
อนุตตะโร ปุริสะธัมมะสาระถิ
สัตถาเทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ

 
บทสวดพระพุทธคุณ (ทำนองสรภัญญะ)
   
(นำ) องค์ใดพระสัมพุทธ (รับพร้อมกัน) สุวิสุทธสันดาน
ตัดมูลเกลสมาร บ มิหม่นมิหมองมัว
 หนึ่งในพระทัยท่าน
ก็เบิกบาน คือดอกบัว
ราคี บ พันพัว สุวคนธกำจร
องค์ใดประกอบด้วย พระกรุณาดังสาคร
โปรดหมู่ประชากร มละโอฆกันดาร
ชี้ทางบรรเทาทุกข์ และชี้สุขเกษมศานต์
ชี้ทางพระนฤพาน อันพ้นโศกวิโยคภัย
พร้อมเบญจพิธจัก- ษุ จรัสวิมลใส
เห็นเหตุที่ใกล้ไกล ก็เจนจบประจักษ์จริง
กำจัดน้ำใจหยาบ สันดานบาปทั้งชายหญิง
สัตว์โลกได้พึ่งพิง มละบาปบำเพ็ญบุญ
ข้าฯ ขอประณตน้อม ศิรเกล้าบังคมคุณ
สัมพุทธการุญ- ญ ภาพนั้นนิรันดร ฯ (กราบ)

 

บทสวดพระธรรมคุณ


สะหวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิติ

   
บทสวดพระธรรมคุณ (ทำนองสรภัญญะ)
   
(นำ) ธรรมะคือคุณากร (รับพร้อมกัน) ส่วนชอบสาทร ดุจดวงประทีปชัชวาล
แห่งองค์พระศาสดาจารย์ ส่องสัตว์สันดาน
สว่างกระจ่างใจมล ธรรมใดนับโดยมรรคผล
เป็นแปดพึงยล และเก้ากับทั้งนฤพาน
สมญาโลกอุดรพิสดาร อันลึกโอฬาร
พิสุทธิ์พิเศษสุกใส อีกธรรมต้นทางครรไล
นามขนานขานไข ปฏิบัติปริยัติเป็นสอง
คือทางดำเนินดุจคลอง ให้ล่วงลุปอง
ยังโลกอุดรโดยตรง ข้าฯ ขอโอนอ่อนอุตมงค์
นบธรรมจำนง ด้วยจิตและกายวาจา ฯ (กราบ)

 

บทสวดพระสังฆคุณ


สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
ยะทิทัง จิตตาริ ปุริสะยุคานิ
อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา
เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
อาหุเนยโย ปาหุเนยโย
ทักขิเณยโย อัญชะลีกะระณีโย
อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ

 
บทสวดพระสังฆคุณ (ทำนองสรภัญญะ)
   
(นำ) สงฆ์ใดสาวกศาสดา (รับพร้อมกัน) รับปฏิบัติมา
แต่องค์สมเด็จภควันต์ เห็นแจ้งจตุสัจเสร็จบรร-
ลุทางที่อัน ระงับและดับทุกข์ภัย
โดยเสด็จพระผู้ตรัสไตร ปัญญาผ่องใส
สะอาดและปราศมัวหมอง เหินห่างทางข้าศึกปอง
บ มิลำพอง ด้วยกายและวาจาใจ
เป็นเนื้อนาบุญอันไพ- ศาลแด่โลกัย
และเกิดพิบูลย์พูนผล สมญาเอารสทศพล
มีคุณอนนต์ อเนกจะนับเหลือตรา
ข้าฯ ขอนบหมู่พระศรา- พกทรงคุณา-
นุคุณประดุจรำพัน ด้วยเดชบุญข้าอภิวันท์
พระไตรรัตน์อัน อุดมดิเรกนิรัติศัย
จงช่วยขจัดโพยภัย อันตรายใดใด
จงดับและกลับเสื่อมสูญ ฯ (กราบ)
 
 
 
บทสวดมนต์ทำวัตรเช้าทำวัตรเย็นบทแผ่เมตตาบทแผ่เมตตา อัปปมัญญาศีล 5ศีล 8 คำอาราธนาศีล 8 พร้อมคำแปล 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
บทสวดสรรเสริญคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูงบทสวดสรรเสริญคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง

บทสวดสรรเสริญพระมหาสิริราชธาตุบทสวดสรรเสริญพระมหาสิริราชธาตุ

บทสวดสรรเสริญพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)บทสวดสรรเสริญพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

บทสวดมนต์