ค่าย ! ค่ายปิดเทอม 2557


[ 3 ก.ย. 2557 ] - [ 19965 ]

ค่าย ค่ายปิดเทอม 2557

ค่าย !
เข้าค่ายปิดเทอม 2557 ที่ไหนดี???

 

กิจกรรมเข้าค่ายปิดเทอมสำหรับเด็กๆ
การอยู่ค่ายพักแรม
 
     ค่าย คือ อะไร? ทำไมต้องมีการเข้าค่าย? ทั่วๆ ไปแล้ว ค่ายมักจะเป็นกิจกรรมสำหรับเด็กๆ มักจะจัดขึ้นในช่วงปิดภาคเรียน ได้แก่ ค่ายภาคฤดูร้อน ค่ายวิชาการ ค่ายสมาธิ ค่ายผู้นำเยาวชน ค่ายลูกเสือเนตรนารี Camp ต่างๆ เป็นต้น ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การเรียนรู้การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่น เป็นสิ่งที่ทำให้เด็กได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยเลือกในสิ่งที่ตัวเองสนใจ หรือสิ่งที่เราอยากพัฒนาตัวเอง...
 
ประเภทของค่าย
 
     เราอาจแบ่ง ค่ายได้เป็น 2 ประเภท คือ
 
1. ค่ายวิชาการ โดยค่ายประเภทนี้มักมีกิจกรรมที่ดึงดูดความสนใจ สนุก ท้าทาย เปิดโอกาสให้มีความอิสระทางความคิด ให้ได้แสดงออก มีภาคปฏิบัติ น้องๆ ที่เข้าค่ายมีโอกาสแสดงศักยภาพของตัวเองอย่างเต็มที่ เช่น การระดมสมอง การตอบปัญหา มีการแข่งขันกัน


กิจกรรมค่ายปิดเทอม ภาคฤดูร้อน Super Kids Camp


2. ค่ายนันทนาการ ค่ายนี้จะมีลักษณะของการจัดค่ายพักแรมและกิจกรรมนันทนาการคู่กันไป เป็นกิจกรรมที่สร้างสื่อสัมพันธ์และมิตรภาพผ่าน กิจกรรมนันทนาการยังช่วยฝึกให้มีวินัย ความมีน้ำใจ ความเสียสละ ความอดทน ความสนุกสนาน ส่งเสริมการแสดงออก ความสามัคคีและความเป็นผู้น
 
      ตัวอย่างกิจกรรมนันทนาการประเภทต่างๆ ได้แก่
1. กิจกรรมละลายพฤติกรรม
2. กิจกรรมเสริมประสบการณ์การเรียนรู้
3. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
4. กิจกรรมประกอบเพลง
5. กิจกรรมวอร์คแรลลี่ (Walk rally)
6. กิจกรรมรอบกองไฟค่ายปิดเทอม 2557 มีอะไรบ้าง
ค่ายตุลาคม 2014 นี้เข้าค่ายที่ไหนดี???? มีแนะนำดังต่อไปนี้ค่ะ
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 2557
 

โครงการบรรพชาสามเณรยุวชนรอบวัด ปี 6

อบรม : 5 - 26 ตุลาคม พ.ศ.2557

   
โครงการบรรพชาสามเณรมัธยมปลายต้นแบบ สู่ AEC

อบรม : 26 มีนาคม - 19 เมษายน พ.ศ. 2557 (25 วัน)โครงการยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์ 2

อบรม :  23 มีนาคม - 20 เมษายน พ.ศ. 2557

อ่านรายละเอียดโครงการโครงการหน่อแก้วเปรียญธรรม รุ่นที่ 3  

อบรม : 6 เมษายน - 3 พฤษภาคม พ.ศ.2557

 กิจกรรมค่าย
ธรรมะ สมาธิ ปิดเทอม 2557
 

 
 
ค่ายเยาวชนไทยสู่เวทีโลก โดย พีซเรฟ 
อบรมระหว่างวันที่ 24 - 26 ต.ค. 2557
 
อ่านรายละเอียดโครงการ

Super Kids Smart Camp 2014

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :  083-5408089 , 089-448-0072

อ่านรายละเอียดโครงการ

   

 

 

 

Super Kids Summer Camp 2014

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :  083-5408089 , 089-448-0072

อ่านรายละเอียดโครงการ

   
 
โครงการอบรมธรรมทายาทหญิงภาคฤดูร้อน รุ่นที่ 31

อบรม : 30 มีนาคม - 18 พฤษภาคม พ.ศ.2557


 
 
 

 

 

 

 

โครงการอบรมมัชฌิมธรรมทายาทหญิง รุ่นที่ 21

อบรม : 13 เมษายน – 4 พฤษภาคม พ.ศ.2557

อ่านรายละเอียดโครงการ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค่ายปิดเทอม Sun Vo Camp
 
อบรม :  23 มีนาคม - 2 เมษายน 2557
 
 
   

 

 

 

 

IE Camp (International Ethics Camp)

รุ่น 1 : 21-31 มีนาคม 2557
รุ่น 2 : 2-13 พฤษภาคม 2557

   

 

 

 

 

Super Kids Inter Camp 2014

ระหว่างวันที่ 4-9 สิงหาคม 2557 
ณ เขาใหญ่วนาลี รีสอร์ท จ.นครราชสีมา 

อ่านรายละเอียดโครงการ

   
 

บทความที่เกี่ยวข้อง
วิธีป้องกันไม่ให้น้ำท่วมบ้านอย่างได้ผลวิธีป้องกันไม่ให้น้ำท่วมบ้านอย่างได้ผล

ส้วมเฉพาะกิจเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมส้วมเฉพาะกิจเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ข่าวน้ำท่วมคลองหลวง คลองระพีพัฒน์ข่าวน้ำท่วมคลองหลวง คลองระพีพัฒน์Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ความรู้รอบตัว