การสร้างบารมี สัจจะ 5 ประการ

การสร้างบารมี สัจจะ 5 ประการการสร้างบารมี สัจจะ 5 ประการ
การฝึกเบื้องต้นในการสร้างบารมี เราต้อง พูดจริง ทำจริง เลือกทำ แต่สิ่งที่ดีจริง คือ มัสัจจะในสิ่งทั้ง 5 เพื่อนำไปสู่อริยสัจ ในที่สุด LINE it!
 
Video
MP3


Home

Video

นานาเทศนา