Review รายการ

(หน้า 20 จาก 22)
ความแตกต่างของการศึกษาในอดีตและปัจจุบันความแตกต่างของการศึกษาในอดีตและปัจจุบัน
สัปปุริสธรรม 7สัปปุริสธรรม 7
วุฒิธรรม  (คุณธรรมที่ก่อให้เกิดความเจริญงอกงาม)วุฒิธรรม (คุณธรรมที่ก่อให้เกิดความเจริญงอกงาม)
หมวก 6 ใบ คิด 6 แบบหมวก 6 ใบ คิด 6 แบบ
6 ทักษะสำหรับการทำงานในอนาคต6 ทักษะสำหรับการทำงานในอนาคต
4 self เพื่อพัฒนาตนเอง4 self เพื่อพัฒนาตนเอง
กลยุทธของชีวิตที่ทำให้ประสบความสำเร็จกลยุทธของชีวิตที่ทำให้ประสบความสำเร็จ
มุทิตาเปรียญธรรม 9 ประโยคมุทิตาเปรียญธรรม 9 ประโยค
จุดเปลี่ยนของศาสนากับการบวชพระแสนรูปจุดเปลี่ยนของศาสนากับการบวชพระแสนรูป
การให้อภัยการให้อภัย
พูดดี พูดโดน ง่ายกว่าที่คิดพูดดี พูดโดน ง่ายกว่าที่คิด
อบรมพระแสนรูปรุ่นเข้าพรรษา “ประวัติวัด และการสร้างบารมีของหมู่คณะ”อบรมพระแสนรูปรุ่นเข้าพรรษา “ประวัติวัด และการสร้างบารมีของหมู่คณะ”
สาเหตุการเจ็บป่วยของคนส่วนใหญ่ในปัจจุปันสาเหตุการเจ็บป่วยของคนส่วนใหญ่ในปัจจุปัน
“วัฒนธรรมชาวพุทธ” อบรมพระแสนรูป“วัฒนธรรมชาวพุทธ” อบรมพระแสนรูป
พิธีฝากตัวเป็นศิษย์ บวชแสนรูปรุ่นเข้าพรรษาพิธีฝากตัวเป็นศิษย์ บวชแสนรูปรุ่นเข้าพรรษา
 Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

แยกหมวด