นิทานชาดก 500 ชาติ

(หน้า 2 จาก 10)
สุขวิหารีชาดก ชาดกว่าด้วยสุขอันเกิดจากการบรรพชาสุขวิหารีชาดก ชาดกว่าด้วยสุขอันเกิดจากการบรรพชา
คังเคยชาดก ชาดกว่าด้วยผู้ชอบโอ้อวดคังเคยชาดก ชาดกว่าด้วยผู้ชอบโอ้อวด
โรหนมิคชาดก ชาดกว่าด้วยความรักในสายเลือดโรหนมิคชาดก ชาดกว่าด้วยความรักในสายเลือด
สุชาตกุมารชาดก ชาดกว่าด้วยการพรากจากสิ่งที่เป็นทุกข์สุชาตกุมารชาดก ชาดกว่าด้วยการพรากจากสิ่งที่เป็นทุกข์
กุมภชาดก ชาดกว่าด้วยโทษของสุรากุมภชาดก ชาดกว่าด้วยโทษของสุรา
พันธนโมกขชาดก ชาดกว่าด้วยการหลุดพ้นจากเครื่องผูกมัดพันธนโมกขชาดก ชาดกว่าด้วยการหลุดพ้นจากเครื่องผูกมัด
กุททาลชาดก ชาดกว่าด้วยความชนะที่ดีกุททาลชาดก ชาดกว่าด้วยความชนะที่ดี
สสปัณฑิตชาดก ชาดกว่าด้วยผู้สละชีวิตเป็นทานสสปัณฑิตชาดก ชาดกว่าด้วยผู้สละชีวิตเป็นทาน
กายนิพพินทชาดก ชาดกว่าด้วยความเบื่อหน่ายร่างกายกายนิพพินทชาดก ชาดกว่าด้วยความเบื่อหน่ายร่างกาย
กุกกุฏชาดก ชาดกว่าด้วยว่าด้วยผลของการไม่เชื่อง่ายกุกกุฏชาดก ชาดกว่าด้วยว่าด้วยผลของการไม่เชื่อง่าย
เสยยชาดก ชาดกว่าด้วยคบคนประเสริฐก็ประเสริฐเสยยชาดก ชาดกว่าด้วยคบคนประเสริฐก็ประเสริฐ
ผลชาดก ชาดกว่าด้วยความสามารถในการดูผลไม้ผลชาดก ชาดกว่าด้วยความสามารถในการดูผลไม้
สาลิยชาดก ชาดกว่าด้วยหมอผู้โชคร้ายสาลิยชาดก ชาดกว่าด้วยหมอผู้โชคร้าย
มัจฉทานชาดก ชาดกว่าด้วยการให้ข้าวเป็นทานแก่ปลามัจฉทานชาดก ชาดกว่าด้วยการให้ข้าวเป็นทานแก่ปลา
โกกาลิกชาดก ชาดกว่าด้วยพูดในกาลที่ควรพูดโกกาลิกชาดก ชาดกว่าด้วยพูดในกาลที่ควรพูด
 Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

แยกหมวด