นิทานชาดก 500 ชาติ

(หน้า 8 จาก 10)
คิชฌชาดกว่าด้วยอำนาจบุญคุณคิชฌชาดกว่าด้วยอำนาจบุญคุณ
วัณณุปถชาดกว่าด้วยความเพียรไม่เกียจคร้านวัณณุปถชาดกว่าด้วยความเพียรไม่เกียจคร้าน
ขัลลฏิยชาดกว่าด้วยความหลงผิดลุ่มหลงในอบายมุขขัลลฏิยชาดกว่าด้วยความหลงผิดลุ่มหลงในอบายมุข
วัฏฏกาชาดกว่าด้วยอำนาจแห่งการตั้งสัตยาธิษฐานวัฏฏกาชาดกว่าด้วยอำนาจแห่งการตั้งสัตยาธิษฐาน
กันทคลกชาดกกันทคลกชาดก
ตินทุกชาดก-ชาดกว่าด้วยเรื่องอุบายหนีตายตินทุกชาดก-ชาดกว่าด้วยเรื่องอุบายหนีตาย
กุกกุรชาดก-ชาดกว่าด้วยการสงเคราะห์ญาติกุกกุรชาดก-ชาดกว่าด้วยการสงเคราะห์ญาติ
มุทุลักขณชาดก-ชาดกว่าด้วยกามกิเลสคือต้นเหตุแห่งความเศร้าหมองมุทุลักขณชาดก-ชาดกว่าด้วยกามกิเลสคือต้นเหตุแห่งความเศร้าหมอง
นันทชาดก-ชาดกว่าด้วยความมานะถือตัวนันทชาดก-ชาดกว่าด้วยความมานะถือตัว
จันทกินรีชาดก-ชาดกว่าด้วยความผูกพันจงรักภักดีจันทกินรีชาดก-ชาดกว่าด้วยความผูกพันจงรักภักดี
โลสกชาดก-ชาดกว่าด้วยโทษของความอิจฉาริษยาโลสกชาดก-ชาดกว่าด้วยโทษของความอิจฉาริษยา
พกชาดก-ชาดกว่าด้วยบาปกรรมของผู้ฉลาดแกมโกงพกชาดก-ชาดกว่าด้วยบาปกรรมของผู้ฉลาดแกมโกง
วานรินทชาดก-ชาดกว่าด้วยธรรมของผู้ล่วงพ้นศัตรูวานรินทชาดก-ชาดกว่าด้วยธรรมของผู้ล่วงพ้นศัตรู
กัฏฐหาริชาดก-ชาดกว่าด้วยโทษแห่งการแบ่งชนชั้นกัฏฐหาริชาดก-ชาดกว่าด้วยโทษแห่งการแบ่งชนชั้น
รุกขธรรมชาดก-ชาดกว่าด้วยต้นไม้โดดเดี่ยวย่อมแพ้ลมรุกขธรรมชาดก-ชาดกว่าด้วยต้นไม้โดดเดี่ยวย่อมแพ้ลม
 Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

แยกหมวด