บวชเรียนบาลี โครงการอบรมสามเณรใหม่ วัดพระธรรมกาย


[ 1 เม.ย. 2559 ] - [ 16103 ] LINE it!

">

บวชเรียนบาลี

โครงการอบรมสามเณรใหม่

โครงการอบรมสามเณรใหม่ วัดพระธรรมกาย
">
ประจำปีพุทธศักราช 2559

">
โครงการอบรมสามเณรใหม่
 
เส้นทางนี้....มีแก่นสาร
">
บวช เรียนบาลี
รักษาแก่นแท้พระพุทธศาสนา

     เปิดรับสมัครสามเณรจากทั่วโลก จบชั้น ป.6 ขึ้นไป เพื่อบวชเรียนต่อใน ร.ร.พระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกายเพื่อการฝึกฝนอบรมตนเอง พัฒนาความรู้ความสามารถ และเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป
 
สามเณร.....
 
">
     ผู้เป็นเหล่ากอของสมณะ ถือเป็นศาสนทายาทที่สำคัญที่จะเป็นผู้สืบทอดพระธรรมคำสอน เพราะมีวัยที่เหมาะสมที่สุด ในการปลูกฝังคุณธรรมต่างๆ เพราะสามารถที่จะเรียนรู้และทรงจำ พระธรรมคำสอนได้อย่างดีเยี่ยม หากได้รับการดูแลเอาใจใส่ และให้การศึกษาฝึกฝนอบรมตามพระธรรมวินัยแล้ว ก็จะเป็นการสืบต่อ อายุพระพุทธศาสนาให้สถิตมั่นคง เป็นที่พึ่งของชาวโลกได้ ด้วยเห็นความสำคัญนี้ ทางวัดพระธรรมกาย จึงจัดให้มีโครงการอบรมสามเณรใหม่ขึ้น เพื่อให้การศึกษา และอบรมปลูกฝังคุณธรรมพื้นฐาน ซึ่งจะได้พัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่ เพื่อเป็นกำลังสำคัญ ในการเผยแผ่พระสัทธรรม สู่มวลมนุษยชาติต่อไป
">
">
">
">

">
">
วัตถุประสงค์
">
">
 
1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนสามเณรผู้มีความสนใจได้ศึกษาทั้งปริยัติ และปฏิบัติ
2. เพื่อสร้างเสริมคุณธรรม การเป็นผู้นำ การทำงานเป็นทีม
3. เพื่อสร้างทายาทไว้เป็นกำลังสำคัญในการสืบอายุพระพุทธศาสนา
 
หมายเหตุ
 
">
     ผู้สมัครต้องผ่านการสอบคัดเลือก และได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยวิชาที่ใช้ในการสอบคัดเลือกได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

 
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม
 
1. จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป
2. เป็นเพศชายที่สมบูรณ์ อายุระหว่าง 12-16 ปี
">
">
">
">
3. สามารถอ่านและเขียนไทยได้ดี
4. สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง สมส่วนไม่พิการ ไม่มีโรคประจำตัว ไม่มีโรคติดต่อ เช่น โรคจิต โรคประสาท โรคลมชัก โรคหอบหืด และไม่ติดยาเสพย์ติด
5. มีความประพฤติเรียบร้อย เข้ากับหมู่คณะได้ พร้อมที่จะปฏิบัติตามระเบียบวินัยได้อย่างดี
6. ได้รับอนุญาตจากบิดา มารดา ผู้ปกครอง
7. ผ่านการตรวจร่างกาย สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์

สิทธิพิเศษสำหรับผู้เข้ารับการอบรม
 
1. ได้รับการสนับสนุนสูงสุดด้านการศึกษาพระปริยัติธรรม นักธรรมบาลี และสนับสนุนด้านการศึกษาต่อทั้งภายในและต่างประเทศ
2. ได้รับการสนับสนุนสวัสดิการความเป็นอยู่ อาหาร ที่พัก การศึกษา พยาบาล และสวัสดิการอื่นๆ
3. ได้รับการอบรมทักษะความเป็นผู้นำ ฝึกฝนพัฒนาหล่อหลอมคุณธรรม จนสามารถนำไปใช้ดำเนินชีวิตใด้ถูกต้องตามพุทธวิธี

หลักฐานการรับสมัคร
 
1. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว (ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 3 รูป
2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด
3. หนังสือสุทธิตัวจริง พร้อมสำเนา จำนวน 2 ชุด
4. หลักฐานการศึกษา เช่น ใบ ป.05 ตัวจริง (จบ ป.6) พร้อมสำเนา จำนวน 2 ชุด (เพื่อนำมาใช้ในการสมัครเรียนต่อ)
5. ใบรับรองความประพฤติจากวัดต้นสังกัดเดิม จำนวน 1 ชุด
6. บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า
">
">
 
">
">
">
">
">
">
">
">
">
">
">
">
">
">
">
">
 
 
">
">
">
">
">
">
">
">
">
">
">
">
">
">
">
">
">
">
">
">
">
">
">
">
">
">
">
">
">
">
">
">
">
">
">
">
">
">
">
">
">
">
">
">
">
">
ผลงานการอบรม
 
- ยอดรวมผลการสอบบาลีสนามหลวงได้มากที่สุดในประเทศ 11  สมัย 
- สอบเปรียญเอกได้มากที่สุด 9 สมัย  
- สอบเปรียญธรรม 9 ประโยคได้มากที่สุด 5 สมัย
">
">
">
">
">
 
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
 
โทร. 085-191-0555 หรือ 080-592-4781 และทุกวันอาทิตย์
">
บริเวณ เสา N25 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย
">
">
">
">
">

">
">
“นตฺถิ ปญฺญาสมา อาภา”
 
">
">
แสงสว่างเสมอด้วย
">
แสงสว่างแห่งปัญญาไม่มี
">
">
">
 
">

">

รับชมคลิปวิดีโอเพชรแห่งภาษาบาลี
ชมวิดีโอเพชรแห่งภาษาบาลี   Download ธรรมะเพชรแห่งภาษาบาลี 

 
 
 

รายการวิดีโอที่เกี่ยวข้องบทความที่เกี่ยวข้องกับการเรียนภาษาบาลีและสอบบาลีสนามหลวง


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
กำหนดการงานบุญวันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2559กำหนดการงานบุญวันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2559

summer นี้ไปไหนกันดีsummer นี้ไปไหนกันดี

รับสมัครงานกองสำนักงานเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์รับสมัครงานกองสำนักงานเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ข่าวประชาสัมพันธ์