ทำบุญใดถึงได้ไปสวรรค์ในแต่ละชั้น


[ 25 พ.ค. 2554 ] - [ 17466 ] LINE it!

ตายแล้วไปไหน
ชีวิตหลังความตายเป็นอย่างไร
 
ลักษณะการทำบุญที่ทำให้เกิดบนสวรรค์แต่ละชั้น
 
ทำบุญอะไรถึงได้ไปสวรรค์แต่ละชั้น
การได้เกิดบนสวรรค์ชั้นต่างๆ นั้น
ขึ้นอยู่กับบุญของแต่ละคนที่ได้กระทำไว้ตอนเป็นมนุษย์
 
     การกระทำกุศลของมนุษย์นั้นแตกต่างกัน คนที่มีศรัทธาและมีปัญญา มีความเชื่อเรื่องบุญ เรื่องบาป ย่อมสามารถสร้างบุญได้มาก ได้ประณีต ได้ละเอียด และปลื้มปีติในบุญมากกว่าบุคคลที่ทำบุญเพราะทำตามประเพณี หรือทำบุญเพื่อหวังผลบางอย่าง ในเรื่องนี้ท่านจะได้เรียนรู้เหตุแห่งการทำบุญในลักษณะต่างๆ ในโลกมนุษย์ ที่มีผลต่อการบังเกิดบนสวรรค์ชั้นต่างๆ ซึ่งมีกล่าวไว้ใน ทานสูตร1 จะขอนำมาสรุปย่อเพื่อให้เข้าใจดังนี้
 
ได้ไปเกิดเป็นคนธรรพ์ในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา
ตายแล้วไปเกิดเป็นคนธรรพ์ในสวรรคืชั้นจาตุมหาราชิกา
ด้วยการที่ทำบุญไม่ค่อยเป็น ทำบุญเอาหน้า บาปในตัวก็มีอยู่บ้าง
 
     เกิดบนสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา มีหลายสาเหตุ คือ เมื่อครั้งเป็นมนุษย์ ทำบุญไม่ค่อยเป็น ไม่รู้หลักการทำบุญ และไม่ค่อยได้สั่งสมบุญ นานๆ ทำครั้งหนึ่ง เมื่อทำก็ทำน้อย หรือทำบุญเอาคุณ บุญที่ได้ก็ไม่บริสุทธิ์ ไม่สมบูรณ์ บาปในตัวก็มีอยู่ แต่ว่าบุญมากกว่า เมื่อละโลกใจนึกถึงบุญก่อนก็ไปสวรรค์ชั้นนี้
 
ลักษณะชาวสวรรค์บนชั้นดาวดึงส์
เทพธิดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ จำนวนบริวารขึ้นอยู่กับกำลังบุญเมื่อครั้งเป็นมนุษย์
 
     เกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ คือ เมื่อครั้งเป็นมนุษย์ ทำบุญเพราะเห็นว่าเป็นความดีงาม เป็นสิ่งที่ควรทำ กระทำแล้วก็สั่งสมบุญ สั่งสมเทวธรรม มีหิริโอตตัปปะด้วย เมื่อละโลกก็จะไปบังเกิดบนสวรรค์ชั้นนี้
 
     เกิดบนสวรรค์ชั้นยามา คือ เมื่อครั้งเป็นมนุษย์ ทำบุญเพราะอยากจะรักษาประเพณีแห่งความดีงาม แล้วไว้ ทำนองว่า วงศ์ตระกูลทำมาอย่างไร ก็อยากจะรักษาประเพณีไว้ หรือ ผู้หลักผู้ใหญ่สอนมาอย่างไร เห็นบรรพบุรุษทำมาอย่างไรก็ทำอย่างนั้นทำกันไปตามธรรมเนียมกันไป เช่น เห็นปู่ย่าสร้างโบสถ์ บำรุงวัด สร้างพระประธาน ก็ทำตามนั้นด้วย หรือพระภิกษุ ที่จะรักษาพระพุทธศาสนาเอาไว้ ตามธรรมเนียมปฏิบัติ ที่พระต้องมีหน้าที่รักษาพระพุทธศาสนา เมื่อละโลกแล้วส่วนใหญ่จะไปบังเกิดบนสวรรค์ชั้นนี้
 
เทพบุตรบนสวรรค์ชั้นดุสิต
ไปเกิดเป็นเทพบุตรบนสวรรค์ชั้นดุสิต มีความคิดที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่เพื่อตนเองอย่างเดียว
 
     เกิดบนสวรรค์ชั้นดุสิต คือ เมื่อครั้งเป็นมนุษย์ ทำบุญเพื่อปรารถนาสงเคราะห์โลก ปรารถนาให้โลกมีความสุข มีความคิดที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่เพื่อตนเองอย่างเดียว แต่เพื่อสงเคราะห์โลก เพื่อนมนุษย์ และสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วย เมื่อละโลกแล้ว ก็จะไปสวรรค์ชั้นนี้
 
เทพธิดาบนสวรรค์ชั้นนิมมานรดี
เทพธิดาสุดสวย ด้วยบุญที่เห็นคนอื่นทำบุญแล้วยกย่องส่งเสริม อยากเป็นอยากนั้นบ้าง
 
     เกิดบนสวรรค์ชั้นนิมมานรดี คือ เมื่อครั้งเป็นมนุษย์ เห็นผู้อื่นทำบุญแล้วได้รับการยกย่องส่งเสริม จึงอยากจะทำอย่างนั้นบ้าง อยากจะเป็นอย่างนั้นบ้าง เมื่อละโลกแล้วจะไปบังเกิดบนสวรรค์ชั้นนี้
 
     เกิดบนสวรรค์ชั้นปรนิมมิตวสวัตดี คือ เมื่อครั้งเป็นมนุษย์ ทำบุญด้วยความเลื่อมใส เคารพในทาน ทำแล้วมีความรู้สึกปลื้มใจในบุญที่ทำนั้น เมื่อละโลกแล้วจะบังเกิดบนสวรรค์ชั้นนี้ และถ้าใครทำบุญครบทั้ง 6 อย่างดังกล่าว เมื่อทำบุญแล้วปรารถนาจะไปอยู่ ณ ที่ใด ก็สามารถจะไปสวรรค์ชั้นที่ต้องการได้ เหตุแห่งการกระทำที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นเป็นสาเหตุหลักๆ เป็นลักษณะภาพรวมของการทำบุญที่ทำให้ไปเกิดในสวรรค์ในแต่ละชั้น แต่อาจจะมีองค์ประกอบอย่างอื่นเสริมอีกด้วย
 
ปฏิปทาเพื่อเดินทางไปสู่สวรรค์
 
     หลายหัวข้อที่ผ่านมาได้กล่าวถึงลักษณะของการทำความดีเพื่อไปเกิดในสวรรค์ ชั้นต่างๆ แต่ยัง ไม่ได้กล่าวว่าจะทำดีอย่างไร เพื่อให้เกิดในสวรรค์ชั้นต่างๆ ในหัวข้อนี้ จะนำเสนอแนวทางการปฏิบัติเพื่อไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆ ได้อย่างไร เพราะเมื่อได้ทำความเข้าใจในเรื่องนี้แล้ว จะได้ปฏิบัติตัวได้ถูกต้อง ตรงทาง ในพระไตรปิฎกที่กล่าวถึง แนวทางการปฏิบัติเพื่อไปสู่สวรรค์ใน ปุญญกิริยาวัตถุสูตร2 ว่า
 
     “ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บุญกิริยาวัตถุ 3 ประการนี้ 3 ประการเป็นไฉน คือ ทานมัยบุญกิริยาวัตถุ 1 ศีลมัยบุญกิริยาวัตถุ 1 ภาวนามัยบุญกิริยาวัตถุ 1 ”
 
     “ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุญกิริยาวัตถุ 3 ประการนี้แล พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเนื้อความนี้แล้ว ในพระสูตรนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่า กุลบุตรผู้ใคร่ประโยชน์ พึงศึกษาบุญนั่นแล อันให้ผลเลิศต่อไป ซึ่งมีสุขเป็นกำไร คือ พึงเจริญทาน 1 ความประพฤติเสมอ 1 เมตตาจิต 1 บัณฑิต ครั้นเจริญธรรม 3 ประการอันเป็นเหตุให้เกิดความสุขเหล่านี้แล้ว ย่อมเข้าถึง โลกอันไม่มีความเบียดเบียน.”
 
     จากพระสูตรนี้ จะเห็นแนวทางการปฏิบัติตน คือ การทำทาน ความประพฤติตนเสมอ ซึ่งคือการรักษาศีล และเมตตาจิต ซึ่งคือการทำภาวนานั่นเอง เมื่อทำทั้ง 3 ประการแล้ว จะได้ไปสู่โลกอันไม่มีการเบียดเบียน หรือสวรรค์ ซึ่งได้มีการขยายความแล้วในบทที่ 1 ดังนั้นจึงขอไม่ขยายความซ้ำอีก แต่ให้ท่านได้นำวิธีการทั้ง 3 นี้ไปฝึกปฏิบัติให้สม่ำเสมอ ให้เป็นอาจิณกรรม หากยังไม่หมดกิเลสต้องเวียนว่ายตายเกิด ก็จะเกิดอยู่ในสุคติภูมิฝ่ายเดียว เพราะผลจากการประกอบบุญกิริยาวัตถุ ทั้ง 3 ประการนี้
 
1 ทานสูตร, อังคุตตรนิกาย สัตตกนิกาย, มก. เล่ม 37 ข้อ 49 หน้า 140-143.
2 ปุญญกิริยาวัตถุสูตร, ขุททกนิกาย อิติวุตตกะ, มก. เล่ม 45 ข้อ 238 หน้า 386.
 
รับชมวิดีโอ
 
 
บทความที่เกี่ยวข้องกับทำบุญใดถึงได้ไปสวรรค์แต่ละชั้น
 
 
 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
บุพกรรมใดตายไปเป็นเปรตโครงกระดูกบุพกรรมใดตายไปเป็นเปรตโครงกระดูก

เปรตกินลูกตัวเอง และ เรื่องเล่าเปรตแม่น้ำโขงเปรตกินลูกตัวเอง และ เรื่องเล่าเปรตแม่น้ำโขง

ข้อคิดปริศนาธรรม...พิธีกรรมงานศพข้อคิดปริศนาธรรม...พิธีกรรมงานศพHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ตายแล้วไปไหน