ความตาย วิถีจิตเมื่อใกล้ตาย


[ 4 ต.ค. 2554 ] - [ 17337 ] LINE it!

ตายแล้วไปไหน

ชีวิตหลังความตายเป็นอย่างไร

 
ความตาย วิถีจิตเมื่อใกล้ตาย
 
ความตาย ลักษณะของคนเมื่อตายแล้ว
 
เมื่อใกล้ตายกระแสจิตจะบริสุทธิ์หรือเศร้าหมองก็ตาม แล้วแต่กรรมที่จะส่งผล
 
     ต่อจากอารมณ์ที่มีกรรม กรรมนิมิต คตินิมิตเหล่านั้นมาปรากฏแล้ว อาศัยอารมณ์ที่มาปรากฏตามอาการนั้นๆ นั่นเอง กระแสจิตจะบริสุทธิ์หรือเศร้าหมองก็ตาม แล้วแต่กรรมที่จะส่งผล และมีอาการเป็นไปคล้ายกับน้อมไปในภพชาติที่จะพึงเกิดขึ้นแล้วแต่ภพชาติที่จะได้ไปเกิดนั้นๆ ย่อมเกิดขึ้นเนื่องๆ เป็นส่วนมาก
 
      อุปมาเหมือนกระแสจิตของผู้ที่กำลังผูกพันอยู่กับการเล่น หรือกำลังดุมหรสพ เช่น กำลังเล่นไพ่ เล่นหมากรุก หรือกำลังฟังวิทยุ ดูโทรทัศน์เหล่านี้ ด้วยจิตใจอันจดจ่ออยู่กับภาพหรือเสียงที่ปรากฏอยู่เฉพาะหน้า หาได้คิดนึกไปในเรื่องราวอย่างอื่นไม่ แม้ว่าจะมีคนมาพูดจาไต่ถาม หรือใช้สอยบ้าง ก็ไม่ได้สนใจ สักแต่พูดไป ทำไปอย่างนั้นเอง ส่วนจิตใจหาได้เลิกละติดตามอารมณ์ที่ตนสนใจต่อไปไม่ คงจดจ่ออยู่กับภาพที่ดูหรือเสียงที่กำลังฟังเท่านั้น อุปมานี้ฉันใด
 
      กระแสจิตของผู้ใกล้จะตาย แม้ว่าร่างกายจะทรมานด้วยอาการเจ็บปวด หรือมีผู้มาพูดจาแนะนำอารมณ์ที่ดีให้ประการใดก็ตาม กระแสจิตของผู้นั้นก็ยังคงยึดอยู่ในนิมิตอารมณ์ที่ปรากฏอยู่เป็นระยะๆ สืบต่อกันเรื่อยไป เป็นส่วนมาก แต่มิใช่เป็นไปทั่วไปเสมอ กล่าวคือ ถ้าผู้ตายด้วยอาการเจ็บป่วยมาเป็นเวลานานๆ หลายนาที หลายชั่วโมง หลายวัน หรือเป็นเดือน เป็นต้น กระแสจิตย่อมเกิดขึ้นเนื่องๆ ด้วยความเศร้าหมองหรือบริสุทธิ์ แต่จะเปลี่ยนกระแสจิตที่เศร้าหมองให้ผ่องใส หรือที่ผ่องใสให้เศร้าหมองก็ขึ้นอยู่กับผู้แนะนำ ซึ่งก็มีโอกาสเปลี่ยนได้หากรู้ว่านิมิต 3 อย่างใดอย่างหนึ่งมาปรากฏแก่ผู้ที่จะตาย คือ ถ้าต้องการให้ผ่องใสก็ให้ญาติมิตรรีบให้ผู้ตายทำบุญให้มากอาจมีสิทธิต่ออายุหรือทำจิตให้ผ่องใสได้ เมื่อตายไปก็จะได้ไปสู่สุคติ ถ้าต้องการให้ผู้จะตายเศร้าหมองก็ให้ญาติมิตรพูดคุยเรื่องการทำบาปอกุศล หรือ ทะเลาะวิวาทแย่งสมบัติกันให้ผู้ตายได้เห็นได้ยิน ผู้ตายก็จะไปสู่อบายทุคติ นี้เรียกว่า มรณาสันนวิถีธรรมดา
 
ตายแบบไม่ทันตั้งตัว
 
พวกที่ตายอย่างกะทันหันกระแสจิตจะยังไม่เศร้าหมองหรือผ่องใส
 
     ส่วนผู้ตายโดยกะทันหันอาการเป็นไปต่างๆ ของกระแสจิตดังกล่าวนั้นหามีไม่ เช่น ประสบอุบัติเหตุกะทันหันตายทันที การถูกยิงตายโดยไม่รู้ตัว นิมิตอาจยังไม่ชัดเจน กระแสจิตจึงยังไม่เศร้าหมองหรือผ่องใส ตายไปอาจเป็นสัมภเวสีรอบุญบาปส่งผลอีกครั้งนี่กรณีพิเศษ
 
      จุติจิตซึ่งเป็นจิตดวงสุดท้ายแห่งปัจจุบันภพ ย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลที่มีชีวิตในระยะใกล้ที่สุดในสุดท้ายแหง่วิถีจิต หรือในเมื่อภวังคจิตสิ้นสุดลง แล้วก็ดับไปด้วยอำนาจการทำหน้าที่ย้ายจากภพเก่า หมายความว่า ปัจจาสันนมรณวิถีจิตนี้ จะเกิดกับบุคคลผู้ที่ตายในระยะใกล้ชิดที่สุดซึ่งญาติมิตรไม่สามารถจะแนะนำอารมณ์ที่ดีหรือไม่ดีให้ได้แล้ว (ในภาคปฏิบัติ หมายถึง ดวงตายครอบงำดวงธรรมประจำกายเดิมดับสนิททำให้หัวต่อกายทิพย์กับกายมนุษย์หรือที่นักปฏิบัติทั่วไปเรียกว่า เส้นใยชีวิต สีขาวบางๆ ได้หลุดออกจากกายเดิมแล้ว) มิใช่ผู้ที่จะตายในอีก 1-2 นาที เป็นต้นไปซึ่งเป็นมรณาสันนบุคคลคือบุคคลที่ใกลจะตายตามปกติ
 
     ในการแสดงมรณาสันนวิถีตามบาลีนี้มุ่งหมายเอา ปัจจาสันนมรณวิถี มิได้มุ่งหมายเอามรณาสันนวิถีธรรมดาที่เกิดกับบุคคลที่ใกล้จะตายภายใน 1-2 นาทีเป็นต้นไป มรณาสันนวิถีธรรมดาได้แสดงแล้วในการปรากฏแห่งนิมิตทั้ง 3 เมื่อใกล้จะตาย ซึ่งญาติมิตรอาจแนะนำอารมณ์ที่ดีให้แก่ผู้ตายได้
 
รับชมวิดีโอ
 
 
บทความที่เกี่ยวข้องกับความตาย วิถีจิตเมื่อใกล้ตาย
 
 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
ธรรมเนียมปฏิบัติต่อผู้ใกล้ตายธรรมเนียมปฏิบัติต่อผู้ใกล้ตาย

ทำอย่างไรจึงจะมีอายุยืน เหตุแห่งการมีอายุยืนทำอย่างไรจึงจะมีอายุยืน เหตุแห่งการมีอายุยืน

การทำบุญให้คนตาย ธรรมเนียมปฏิบัติต่อผู้ละโลกไปแล้วการทำบุญให้คนตาย ธรรมเนียมปฏิบัติต่อผู้ละโลกไปแล้วHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ตายแล้วไปไหน