พระราชภัทรธาดา (ประเทือง กิตฺติสทฺโท) เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี


[ 21 ก.พ. 2555 ] - [ 18307 ] LINE it!

พระราชภัทรธาดา
เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี
 
พระราชภัทรธาดา           (ประเทือง กิตฺติสทฺโท) วัดบางกระเบา ( พระอารามหลวง )เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี 
">
">
 
">
">
พระราชภัทรธาดา (ประเทือง กิตฺติสทฺโท)
เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี
 
">
">
 
 
พระราชภัทรธาดา           (ประเทือง กิตฺติสทฺโท)
เกิด                             วันที่  ๔  มกราคม  พ.ศ. ๒๔๗๙
อุปสมบท                      วันที่  ๑๔  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๐๐
พรรษา                         ๕๑
อายุ                             ๗๒  ปี
วัด                               วัดบางกระเบา ( พระอารามหลวง )
จังหวัด                          ปราจีนบุรี
สังกัด                           มหานิกาย
วุฒิการศึกษา                 น.ธ.เอก
ตำแหน่งทางคณะสงฆ์      เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี
 
วิทยฐานะ
 
พ.ศ. ๒๔๙๑          สอบได้   ประถมศึกษาปีที่  ๔  โรงเรียนวัดบางกระเบา ( สิทธิสารานุกูล )
พ.ศ. ๒๕๐๔          สอบได้   นักธรรมชั้นเอก  วัดสระเกศ ฯ  ( กทม. )
พ.ศ. ๒๕๐๕          สอบได้   เปรียญธรรม  ๔  ประโยค  วัดสระเกศ ฯ ( กทม. )
พ.ศ. ๒๕๐๙          สอบได้   มัธยมศึกษาปีที่  ๓
พ.ศ. ๒๕๑๑          จบอภิธรรม
พ.ศ. ๒๕๑๗          จบหลักสูตรโรงเรียนพระสังฆาธิการส่วนภูมิภาค
พ.ศ. ๒๕๒๒          จบการอบรมกฎมหาเถรสมาคม  ฉบับที่  ๑๑ ( พ.ศ. ๒๕๒๑ ) ว่าด้วยการลงนิคหกรรม
 
การปกครองสงฆ์
 
พ.ศ. ๒๕๑๓         ได้รับแต่งตั้งเป็นเลขานุการเจ้าคณะอำเภอบ้านสร้าง
พ.ศ. ๒๕๑๔          เป็นรองเจ้าอาวาสวัดบางกระเบา  เป็นพระกรรมวาจาจารย์
พ.ศ. ๒๕๑๙          เป็นผู้รักษาการเจ้าคณะอำเภอบ้านสร้าง
พ.ศ. ๒๕๒๑          เป็นเจ้าคณะอำเภอบ้านสร้าง  เจ้าอาวาสวัดบางกระเบา ( จร. ) เจ้าอาวาสวัดราษฎร์
พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็นพระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๓๘          เป็นรองเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี
พ.ศ. ๒๕๔๔         เป็นเจ้าอาวาสวัดบางกระเบา ( จล. )  เจ้าอาวาสพระอารามหลวง
พ.ศ. ๒๕๔๖          เป็นผู้รักษาการเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี  เป็นเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี
 
การศึกษา
 
พ.ศ. ๒๕๐๔         ได้รับการแต่งตั้งเป็นครูสอนพระปริยัติธรรม ( แผนกธรรม )
พ.ศ. ๒๕๐๕         เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม ( แผนกบาลี )
พ.ศ. ๒๕๒๑         เป็นประธานสอบพระปริยัติธรรมสนามหลวง
พ.ศ. ๒๕๔๖         เป็นประธานสอบพระปริยัติธรรมสนามหลวง ( แผนกบาลี )
 
">
พระราชภัทรธาดา เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี 
">
 
">
พระเดชพระคุณพระราชภัทรธาดา
เดินธุดงค์ธรรมชัยสถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
 
">
 
รางวัลแห่งความดีที่ได้รับ
 
พ.ศ. ๒๕๑๑         ได้รับรางวัล  อ.ป.ต. ดีเด่น  ระดับภาค  ๑๒
พ.ศ. ๒๕๒๖        ได้รับรางวัลผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่น  ระดับจังหวัด
พ.ศ. ๒๕๓๔        ได้รับคัดเลือกเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างจากกรมการศาสนา
พ.ศ. ๒๕๓๕        ได้รับรางวัลวัดพัฒนาตัวอย่างดีเด่นจากกรมการศาสนา
พ.ศ. ๒๕๓๖         ได้รับพระราชานเสมาธรรมจักรประเภทส่งเสริมชุมชนโดยใช้หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา  จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี
พ.ศ. ๒๕๓๗        ได้รับรางวัลวัดเป็นอุทยานการศึกษาดีเด่นจากกรมการศาสนา
พ.ศ. ๒๕๔๒        ยกวัดบางกระเบาจากวัดราษฎร์  เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี  ชนิดสามัญ
เฉลิมพระเกียรติ  ๗๒  พรรษา
พ.ศ. ๒๕๕๐         ได้รับปริญญาพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์  จากมหาวิยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ ราชวิทยาลัย  สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ชนะเลิศ  วัดสะอาด  วัดสวยงาม  ปลอดลูกน้ำยุงลายจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี
 
สมณศักดิ์
 
พ.ศ. ๒๕๒๒        ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์  เป็นพระครูสัญญาบัตร  เจ้าคณะอำเภอชั้นโท
ราชทินนามว่า  พระครูสิธิสารคุณ
พ.ศ. ๒๕๒๘        เลื่อนเป็นพระครูสัญญาบัตร  เจ้าคณะอำเภอชั้นเอก  ราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๓๖         เลื่อนเป็นพระครูสัญญาบัตร  เจ้าคณะอำเภอชั้นพิเศษ  ราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๔๑         ได้รับพระราชทานแต่งตั้งเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ
ในราชทินนามที่  พระวิสุทธิภัทรธาดา
พ.ศ. ๒๕๔๗        ได้รับพระราชทานเลื่อนเป็นพระราชาคณะชั้นราช  ในราชทินนามที่
พระราชภัทรธาดา  กิจจา  กิจจาทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
">
">
">
">
">
">
">
">
">
">
">
">
">
">
">
">
">
">
">
">
">
">
">
">
">
">
">
">
">
">
">
">
">
">
">
">
">
">
">
">
">
">
"> 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
พระพรหมดิลก (เอื้อน หาสธมฺโม) รองสมเด็จพระราชาคณะพระพรหมดิลก (เอื้อน หาสธมฺโม) รองสมเด็จพระราชาคณะ

พระพรหมเมธี (จำนง ธัมมจารี) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์พระพรหมเมธี (จำนง ธัมมจารี) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์

ธุดงค์ธรรมชัย โอวาทสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ในพิธีประดิษฐานรูปหล่อทองคำธุดงค์ธรรมชัย โอวาทสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ในพิธีประดิษฐานรูปหล่อทองคำHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

พระพุทธศาสนา