โครงการตักบาตรพระ 2,000,000 รูป 77 จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย


[ 29 ม.ค. 2557 ] - [ 18303 ] LINE it!
View this page in: English


โครงการตักบาตรพระ 2,000,000 รูป
 

 “โครงการตักบาตรพระ 2,000,000 รูป 77 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย”

     ในที่สุดชาวไทยก็ได้รับบุญใหญ่ด้วยการตักบาตรพระครบ 1,000,000 รูป เมื่อเดือนมีนาคม พุทธศักราช 2555 ที่ผ่านมา นับเป็นมหากุศลที่ยิ่งใหญ่ของชาวไทย โดยเฉพาะชาวกรุงเทพมหานคร เพราะปิดท้ายโครงการฯนี้อย่างงดงามด้วยโครงการตักบาตรพระ 6 แห่ง ย่านธุรกิจใจกลางกรุงเทพฯ ถือเป็นการตักบาตร 6 แห่งเพื่อฉลองเนื่องในโอกาสที่โครงการฯ จัดตักบาตรพระครบ 1,000,000 รูปอีกด้วย

          และเพื่อให้วัตถุประสงค์ของโครงการบรรลุผลสำเร็จ พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) จึงมีดำริให้โครงการตักบาตรพระ 1,000,000 รูป ขยายโครงการฯ เป็น 2,000,000 รูป 77 จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย จนกว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ คือ ฟื้นฟูศีลธรรมโลก สืบทอดอายุพระพุทธศาสนา รักษาวัฒนธรรมชาวพุทธให้เข้มแข็ง รวมพลังชาวพุทธเป็นขวัญและกำลังใจส่งไปยังพุทธบุตร 323 วัด 4 จังหวัดภาคใต้ และผู้ประสบภัยทั่วโลก

ประวัติความเป็นมาของโครงการตักบาตรพระ 2,000,000 รูป 77 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย
 
ตักบาตรพระ

ภาพตักบาตรพระ ณ ลานพญานาค จ.หนองคาย

      โครงการตักบาตรพระ 1,000,000 รูป 77 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย โดยดำริของพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นโครงการฯ ที่สืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน4 จังหวัดภาคใต้ เมื่อปี พ.ศ.2547 ครั้งนั้นสหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ ซึ่งประกอบด้วย สมาคม ชมรม องค์กรชาวพุทธกว่า 150 องค์กร โดยการสนับสนุนของพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและประธานมูลนิธิธรรมกาย ได้จัดโครงการตักบาตรพระ 72 รูป  ณ ตลาดไท จ.ปทุมธานี ใน วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 และได้นำข้าวสารอาหารแห้ง และปัจจัยจำนวนหนึ่ง ส่งไปช่วยเหลือจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยเครื่องบิน C130 ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากกองทัพอากาศ
 
     จนกระทั่งปี พ.ศ.2551 พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) ได้ดำริและสถาปนาโครงการตักบาตรพระ 500,000 รูป 76 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย เพื่อให้พุทธบริษัท 4 ได้ร่วมใจกันช่วยพระและชาวพุทธทางภาคใต้ เริ่มต้นขึ้นครั้งแรกที่จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2551 และจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้ง 77 จังหวัด  โดยนำข้าวสาร อาหารแห้ง และปัจจัยที่ได้จากโครงการฯไปถวายพระภิกษุสามเณร และมอบแด่ทหาร ตำรวจ ครู และชาวบ้าน ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นประจำทุกเดือนไม่เคยขาดเลย

       ปี พ.ศ.2553 จึงได้จัด “โครงการตักบาตรพระ 1,000,000 รูป 77 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย” โดยเริ่มต้นพิธี ตักบาตรครั้งแรกแห่งปี เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2553 ณ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

     เมื่อโครงการฯ จัดตักบาตรพระครบ 500,000 รูป พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) ได้ดำริขยายโครงการมาเป็นตักบาตรพระ 1,000,0000 รูป 77 จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย และในปี พ.ศ.2555 นี้เอง พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) ได้ดำริขยายโครงการมาเป็นตักบาตรพระ 2,000,000 รูป 77 จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย

     4 ปี กับมหากุศลที่ยิ่งใหญ่ ตักบาตรพระ 1,000,000 รูป 77 จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย โครงการฯ นี้ได้สร้างบุญมหาศาลแก่ชาวพุทธ และนำความปลื้มปีติมาสู่หัวใจทุกครั้งที่นึกถึง เพราะสิ่งดีงามที่เกิดขึ้น จะยังคงสร้างแรงบันดาลใจในการทำความดีให้กับคนรุ่นหลังไปอีกนานแสนนาน
 
ตักบาตรพระ 2555

หลักการและเหตุผล

 
        การทำบุญตักบาตรต่อพระภิกษุสามเณร สาวกแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นอริยประเพณีสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลจนถึงปัจจุบัน  ถือว่าเป็นการให้กำลังแก่พระภิกษุสามเณรผู้เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศ เป็นแบบแผนอันดีของบรรพบุรุษไทยตั้งแต่สมัยโบราณ ทั้งเป็นการต่ออายุพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นศาสนาแห่งเหตุและผล  ที่นำมาซึ่งสันติสุขอย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์


1. เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
2. เพื่อฟื้นฟูจิตใจ สร้างบุญใหญ่ให้แผ่นดิน
3. เพื่อช่วยเหลือคณะสงฆ์ 286 วัดและพุทธบริษัทใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั่วประเทศ
4. เพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา   ส่งเสริมวัฒนธรรมชาวพุทธให้เข้มแข็ง  สืบสานอริยะประเพณี การตักบาตร ให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไป
5. เพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัว  ให้ พ่อแม่ ลูก มีกิจกรรมที่สร้างความอบอุ่น  โดยมาทำบุญใหญ่ร่วมกัน  ปลูกฝังศีลธรรมให้กับ เยาวชน และ ประชาชนทั่วไป
 
สรุปยอดโครงการตักบาตรพระ

กำหนดการตักบาตรพระ 2,000,000 รูป ปี พ.ศ.2557

โครงการตักบาตรพระ 2,000,000 รูป 77 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย ปี พ.ศ.2557

 
 ลำดับ
วัน/เดือน/ปี
สถานที่
จำนวน (รูป)
โทร.
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
1
8/2/2557 ณ บริเวณอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จ.นครราชสีมา  12,357 094-0452762, 081-9196590 ตักบาตรนครราชสีมาพระ 12,357 รูป ณ บริเวณอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี
2
9/2/2557

หน้าห้างโรบินสันตรัง 1,111 081-9589938
3
23/2/2557 ณ ถนนดวงรัตน์ แยกโรงแรมลำปางเวียงทอง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

10,000 083-5404599, 083-5405702, 083-5404752, 087-595-8808, 087-591-3335 ตักบาตรลำปางพระ 10,000 รูป ณ ถนนดวงรัตน์ แยกโรงแรมลำปางเวียงทอง
4
23/2/2557
ณ ถนนสุขุมวิท  ตรงข้ามปั้ม ปตท. เยื้องโลตัส อ.เมือง จ.ระยอง 1,111
083-540-7885 , 083-540-6455 , 083-540-4910 ตักบาตรระยอง พระ 1,111 รูป
5
16/3/2557
ณ ถนนเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา
(ถนนท่าเมือง หน้าสถานพยาบาลระนองอันดามันการแพทย์) อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
1,500
084-889-1022, 089-439-3929, 081-979-8317, 084-058-9953 ตักบาตรมิตรภาพไทย - พม่า พระ 1,500 รูป อ.เมืองระนอง
6 03/05/2557 ณ บริเวณสี่แยกอำเภอพังโคน - บึงกาฬ 1,250
ตักบาตรสกลนคร พระ 1,250 รูป ณ บริเวณสี่แยกอำเภอพังโคน - บึงกาฬ
7 20/05/2557 ณ ถนนประชานิมิตร หน้าศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ 1,111
ตักบาตรอุตรดิตถ์ พระ 1,111 รูป ณ ถนนประชานิมิตร หน้าศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์
8 เลื่อนไม่มีกำหนด
 ณ ตลาดปากน้ำ บริเวณสามแยกหอนาฬิกา 11,111 083-540-4826, 080-773-4663, 086-320-9508, 087-692-0079, 085-958-4403, 086-544-9235, 084-710-7076, 084-643-9763 ตักบาตรสมุทรปราการ พระ 11,111 รูป ณ ตลาดปากน้ำ บริเวณสามแยกหอนาฬิกา
9 31/05/2557 ณ ศูนย์ราชการอำเภอสะเดา จ.สงขลา 1,000 087-298-0317, 086-288-4577, 086-359-0715 ตักบาตรสงขลา พระ 1,000 รูป ณ ศูนย์ราชการอำเภอสะเดา จ.สงขลา
10 เลื่อนไม่มีกำหนด ณ ถนนปทุมสัมพันธ์ อ.เมือง จ.ปทุมธานี 10,000 083-084-2072, 086-412-3010, 082-458-4222, 089-490-0578, 093-915-6525 ตักบาตรปทุมธานีพระ 10,000 รูป ณ ถนนปทุมสัมพันธ์ อ.เมือง จ.ปทุมธานี
11 8/06/2557 ณ ถนนเชียงใหม่ - ลำพูน หน้าที่ว่าการอำเภอสารภี ถึงวัดแสนหลวง จ.เชียงใหม่ 1,543 081-883-5112 , 084-080-3275 ตักบาตรพระ 1,543 รูป ทำบุญเมืองสารภี ครบ 125 ปี
12
10 ก.ค. 2557
ณ บริเวณถนนสายคู่  หน้าพระมณฑป
วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร  จังหวัดสระบุรี
3,000
089-787-4462 , 088-088-2501
13
13 ก.ค. 2557
ณ ถนนสีขาว หน้าที่ทำการเทศบาลเมืองท่าโขลง
1,199
081-498-8230 ,095-941-6566
14
27 ก.ค. 2557
ณ บริเวณหอนอฬิกา สวนสาธารณะทุ่งนาเชย อ.เมือง จ. จันทบุรี 1,000
081-449-1817, 086-394-5999, 089-954-9499
ตักบาตรจันทบุรีพระ 1,000 รูป วันอาทิตย์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
15
17 ส.ค. 2557
ถ.นิพัทธ์อุทิศ 3 ใจกลางนครหาดใหญ่ จ.สงขลา 10,000
074-239582, 088-895-3626, 081-651-9380 ตักบาตรหาดใหญ่พระ 10,000 รูป วันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2557
16
13 ก.ย. 2557
ณ ถนนเชียงใหม่ - ฝาง หน้าที่ว่าการอำเภอฝาง จ.เชียงใหม่ 1,000
085-919-8818, 087-428-2797, 089-266-1004, 086-184-2482 ตักบาตรพระ 1,000 รูป ทำบุญเมืองฝางครบ 1,373 ปี
17
20 ก.ย. 2557
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา 500
086-9632218, 086-5981353, 087-3956543, 089-7389508 ตักบาตรพระ 500 รูป อ.เมือง จ.สงขลา
18
21 ก.ย. 2557
ณ ตลาดปากน้ำ บริเวณสามแยกหอนาฬิกา ถ.ศรีสมุทรและถนนประโคนชัย
ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
11,111
083-540-4826, 080-773-4663, 086-320-9508 ตักบาตรสมุทรปราการ พระ 11,111 รูป
19
5 ต.ค. 2557
ณ โรงเรียนสังข์อ่ำวิทยา อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 575
080-775-5743, 084-742-0694 ตักบาตรพระ 575 รูป โรงเรียนสังข์อ่ำวิทยา อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
20 12 ต.ค. 2557
ณ ตลาดน้ำท่าคา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 299

ตักบาตรพระ 299 รูป ณ ตลาดน้ำท่าคา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
21
15 พ.ย. 2557
หน้าศาลาว่าการเมืองพัทยา ถ.พัทยาเหนือ
2,600
083-540-7147
ตักบาตรพระ 2,600 รูป เสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2557 หน้าศาลาว่าการเมืองพัทยา
22
23 พ.ย. 2557
ณ ลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสิริจิตอุทยาน อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
1234
คุณมัทธา 083-540-9819, คุณสุจิตรา 089-705-5063 Line ID : Sujidt ตักบาตรพระ 1,234 รูป เมืองกำแพงเพชร 23 พ.ย. 2557
23 23 พ.ย. 2557 ณ ถนนราชดำริ บริเวณสี่แยกราชประสงค์ ถึง สี่แยกประตูน้ำ หน้าห้าง Central World 10,000
082-458-4222, 083-084-2072, 094-492-6777, 094-817-5599 ตักบาตรพระ 10,000 รูป วันอาทิตย์ที 23 พ.ย. 2557 หน้าห้าง Central World
24
20 ธ.ค. 2557
อุทยานเบญจสิริ กรุงเทพฯ
1,000
083-540-5030
ตักบาตรพระ 109 รูป ณ สวนเบญจสิริ กรุงเทพฯ
25 20 ธ.ค. 2557 ณ ถนนราษฎร์พัฒนา เขตราษฎร์บูรณะ 1,199
081-616-3193 , 081-669-3621 , 086-971-6948
ตักบาตรพระ 1,199 รูป เสาร์ที่ 20 ธ.ค.2557 ณ ถนนราษฎร์พัฒนา เขตราษฎร์บูรณะ
26
20 ธ.ค. 2557 ณ บริเวณถนนราเมศวร (5 แยกโคกมะตูม - แยกสนามบิน) อ.เมือง จ.พิษณุโลก 3,000 081-953-2388 , 081-475-1874 , 090-691-629 ตักบาตรพิษณุโลก พระ 3,000 รูป เสาร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2557
27
28 ธ.ค. 2557
ณ สวนไม้ 14 ไร่ ข้างวัดพระธรรมกาย 100
081-632-0487 , 081-632-8307 ตักบาตรพระ 100 รูป ฉลองทุ่งดาวรวยมหาเศรษฐี ณ สวนไม้ 14 ไร่
28
28 ธ.ค. 2557
ถนนเจริญเมือง สี่แยกสันป่าข่อย จ.เชียงใหม่
10,000
080-108-6457
ตักบาตรพระนานาชาติ 10,000 รูป ณ ถนนเจริญเมือง จ.เชียงใหม่
29
29 ธ.ค. 2557
ณ หน้าที่ว่าการ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 1,072

ตักบาตรคลองหลวง พระ 1,072 รูป วันจันทร์ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2557
30
31 ธ.ค. 2557
สวนหน้าหมู่บ้านมนสิกา หมู่บ้านตะวันธรรม
270
083-540-5030
 


คำกล่าวแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

คำกล่าวแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

(พิธีกรกล่าวนำ)  หันทะมะยัง  พุทธัสสะ  ภะคะวะโต  ปุพพะภา  คะนะมะการัง  กะโรมะเสฯ
นะโมตัสสะ  ภะคะวะโต,  อะระหะโต,  สัมมาสัมพุทธัสสะ,
นะโมตัสสะ  ภะคะวะโต,  อะระหะโต,  สัมมาสัมพุทธัสสะ,
นะโมตัสสะ  ภะคะวะโต,  อะระหะโต,  สัมมาสัมพุทธัสสะ,

เอสาหัง  ภันเต ,    สุจิระปะรินิพพุตัมปิ,
ตัง  ภะคะวันตัง,   สะระณัง  คัจฉามิ,
ธัมมัญจะ  ภิกขุสังฆัญจะ,   มัง พุทธมามะกัง,
 สังโฆ  ธาเรตุ, อัชชะตัคเค, ปาณุเปตัง, สะระณัง คะตัง.


ข้าแต่ท่านผู้เจริญ,  ข้าพเจ้าขอถึง,  สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า, แม้เสด็จดับขันธปรินิพพานนานมาแล้ว,  กับทั้งพระธรรม,  และพระสงฆ์,ว่าเป็นที่พึ่ง, ขอพระภิกษุสงฆ์, จงจำข้าพเจ้าไว้ว่า, เป็นพุทธมามะกะ,  ผู้ถึงพระรัตนตรัย, ว่าเป็นสรณะตลอดชีวิต,ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป,  ข้าพเจ้าทั้งหลาย,  จะปฏิบัติตนสมเป็นพุทธมามกะ ,  ผู้มีศรัทธาในพระรัตนตรัย,  ตั้งใจรักษาศีล, ไม่เชื่อถือมงคลตื่นข่าว , ไม่แสวงบุญนอกพระพุทธศาสนา, หมั่นสร้างบุญกุศล, ในพระพุทธศาสนา,  ตลอดกาลนานเทอญฯ

คำอธิษฐานจิตตักบาตร

คำอธิษฐานจิตตักบาตร
   
    ด้วยบุญกุศล, ที่ข้าพเจ้าตั้งใจ, ถวายมหาสังฆทาน, โครงการตักบาตรพระ 2 ล้านรูป, 77 จังหวัดทุกวัดทั่วไทยเพื่อสืบอายุพระพุทธศาสนา, ถวายเป็นพุทธบูชา, รักษาวัฒนธรรมชาวพุทธ, และฟื้นฟูศีลธรรมโลก, ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย, มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง, อายุขัยยืนยาว, ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข, ให้ประสบความสำเร็จในชีวิต, ในธุรกิจหน้าที่การงาน, และสิ่งที่พึงปรารถนา, ให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญ, ค้ำจุนพระพุทธศาสนา, ไปทุกภพทุกชาติ,

    ขอให้เป็นผู้ปฏิบัติธรรมได้, โดยสะดวก, บรรลุธรรมได้โดยง่าย, ให้สมบูรณ์พร้อม, ด้วยรูปสมบัติ, ทรัพย์สมบัติ, คุณสมบัติ, บริวารสมบัติ, ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข, มรรคผลนิพพาน,

       ขอความปรารถนาทั้งปวง, ของข้าพเจ้าทั้งหลาย, จงเป็นผลสำเร็จ, จงเป็นผลสำเร็จ, จงเป็นผลสำเร็จ, ทุกประการเทอญ,  นิพพานะ ปัจจะโย  โหตุฯ

อานิสงส์ของการตักบาตรพระ
 
    1. เกิดในร่มเงาบวรพระพุทธศาสนาไปทุกภพทุกชาติ
    2. ย่อมเจริญด้วยโภคทรัพย์สมบัติเป็นอันมาก
    3. ทรัพย์สมบัติคงทนถาวร ไม่วิบัติด้วยภัยใดๆ
    4. ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก ที่ชอบใจของคนหมูมาก
    5. คนดีเป็นอันมาก ย่อมคบหาผู้ให้ทาน
    6. ชื่อเสียงอันดีงามของผู้ให้ ย่อมฟุ้งขจรไป
    7. ผู้ให้ย่อมแกล้วกล้าอาจหาญ ไม่เก้อเขินในที่ประชุม
    8. เมื่อสิ้นอายุขัย ย่อมเกิดในสุคติโลกสวรรค์
    9. บรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่าย

ข้อปฏิบัติที่ดีงามในการตักบาตร

 
- แต่งการด้วยชุดขาว หรือเสื้อขาวเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
- อาหารใส่บาตรควารเป็นอาหารแห้ง
- ข้าวสารควรบรรจุถุงให้เรียบร้อย
- งดใส่ น้ำดื่มชนิดแก้วพลาสติก
- งดใส่ปัจจัยลงในบาตรท่านสามารถบริจาคได้ที่จุดรับบริจาค หรือต้นผ้าป่าที่มีเจ้าหน้าที่ดูแล
- รักษาใจให้ ผ่องใส น้อมถวายไทยธรรมเป็นสังฆทาน
- ใส่บาตรด้วยความเคารพ ด้วยการนั่งใส่บาตรโดยให้แถวหน้าใส่ให้เสร็จก่อน

บทความที่เกี่ยวข้องกับการตักบาตร   
 
ตักบาตรพระส่งผลดีต่อเศรษฐกิจอย่างไร
ตารางจัดตักบาตร ปี พ.ศ.2553
ตารางจัดตักบาตร ปี พ.ศ.2554

 
ประมวลภาพพิธีตักบาตร

ภาพพิธีตักบาตรพระ 1,000 รูป สันป่าตอง วันที่ 10 มิ.ย. 2555
ภาพพิธีตักบาตรพระ 12,600 รูป อุบลราชธานี วันที่ 2 มิ.ย. 2555
ภาพพิธีตักบาตรพระ 12,600 รูป Terminal 21 วันที่ 7 ก.ค. 2555
ภาพพิธีตักบาตรพระ 2,555 รูป ณ ลาดกระบัง วันที่ 19 มิ.ย. 2555
ภาพพิธีตักบาตรพระ 11,111 รูป สมุทรปราการ วันที่ 13 พ.ค.2555
ภาพพิธีตักบาตรพระ 12,600 รูป นครศรีธรรมราช วันที่ 2 มิ.ย. 2555


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
รูปการ์ตูนวันสงกรานต์ รวมการ์ตูนน่ารักสำหรับส่งในวันสงกรานต์รูปการ์ตูนวันสงกรานต์ รวมการ์ตูนน่ารักสำหรับส่งในวันสงกรานต์

ประมวลภาพตักบาตรพระ 1,111 รูป อุตรดิตถ์ประมวลภาพตักบาตรพระ 1,111 รูป อุตรดิตถ์

ฮือฮา! ดาวศุกร์ผ่านดวงอาทิตย์ เช้า 6 มิ.ย.2555ฮือฮา! ดาวศุกร์ผ่านดวงอาทิตย์ เช้า 6 มิ.ย.2555Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

เรื่องเด่นทันเหตุการณ์