กลอนวันแม่ภาษาอังกฤษ


[ 9 ส.ค. 2555 ] - [ 17177 ] LINE it!

กลอนวันแม่การ์ดวันแม่ เพลงวันแม่เรียงความวันแม่ เรียงความเรื่องแม่รูปภาพวันแม่คำอวยพร วันแม่แห่งชาติ 
กลอนวันแม่ภาษาอังกฤษ
 
กลอนวันแม่ภาษาอังกฤษ Mother Poem
 
Everything Mom
 
How did you find the energy, Mom
To do all the things you did,
To be teacher, nurse and counselor
To me, when I was a kid.
 
How did you do it all, Mom,
Be a chauffeur, cook and friend,
Yet find time to be a playmate,
I just can’t comprehend.
 
I see now it was love, Mom
That made you come whenever I'd call,
Your inexhaustible love, Mom
And I thank you for it all.
 
By Joanna Fuchs
---------------------------------
 
กลอนวันแม่ภาษาอังกฤษ Mother Poem
 
Guiding Light Mom
 

Mom, from the time I was really young,
I realized I had someone...you,
who always cared,
who always protected me,
who was always there for me no matter what.
 
You taught me right from wrong,
and pushed me to do the right thing,
even when it was hard to do.
You took care of me when I was sick,
and your love helped make me well.
 
You had rules,
and I learned that when I obeyed them,
my life was simpler, better, richer.
You were and are
the guiding light of my life.
My heart is filled with love for you,
my teacher, my friend, my mother.
 
 
By Karl and Joanna Fuchs
 
---------------------------------
 
กลอนวันแม่ภาษาอังกฤษ Mother Poem
 
Without You
 
 
Mom, without you, there would be no me.
Your love, your attention, your guidance,
have made me who I am.
Without you, I would be lost,
wandering aimlessly,
without direction or purpose.
 
You showed me the way
to serve, to accomplish, to persevere.
Without you, there would be an empty space
I could never fill, no matter how I tried.
 
Instead, because of you,
I have joy, contentment, satisfaction and peace.
Thank you, mom.
I have always loved you
and I always will.
 
By Joanna Fuchs
 
---------------------------------
 
กลอนวันแม่ภาษาอังกฤษ Mother Poem
 
What "Mother" Means
 
 
"Mother" is such a simple word,
But to me there’s meaning seldom heard.
For everything I am today,
My mother’s love showed me the way.
 
I’ll love my mother all my days,
For enriching my life in so many ways.
She set me straight and then set me free,
And that’s what the word "mother" means to me.
 
Thanks for being a wonderful mother, Mom!
 
By Karl Fuchs
 
 ---------------------------------
 
กลอนวันแม่ภาษาอังกฤษ Mother Poem
 
My Miracle Mother
 
 
Mom, I look at you
and see a walking miracle.
Your unfailing love without limit,
your ability to soothe my every hurt,
the way you are on duty, unselfishly,
every hour, every day,
makes me so grateful
that I am yours, and you are mine.
 
With open arms and open heart,
with enduring patience and inner strength,
you gave so much for me,
sometimes at your expense.
You are my teacher,
my comforter, my encourager,
appreciating all, forgiving all.
 
Sometimes I took you for granted, Mom,
but I don’t now, and I never will again.
I know that everything I am today
relates to you and your loving care.
I gaze in wonder
as I watch you being you—
my miracle, my mother.
 
By Joanna Fuchs
 
---------------------------------
 
กลอนวันแม่ภาษาอังกฤษ Mother Poem
 
 
A Sonnet for My Incomparable Mother
 
I often contemplate my childhood, Mom.
I am a mother now, and so I know
Hard work is mixed together with the fun;
You learned that when you raised me long ago.
 
I think of all the things you gave to me:
Sacrifice, devotion, love and tears,
Your heart, your mind, your energy and soul--
All these you spent on me throughout the years.
 
You loved me with a never-failing love
You gave me strength and sweet security,
And then you did the hardest thing of all:
You let me separate and set me free.
 
Every day, I try my best to be
A mother like the mom you were to me.
 
By Joanna Fuchs
 
---------------------------------
 
กลอนวันแม่ภาษาอังกฤษ Mother Poem
 
 
Daughter of My Heart
 
You turned out even better
Than I often dreamed you’d be;
You’re more than I had hoped for;
You’re a sweet reward to me.
 
You grew up to be a mother
Full of wisdom, warmth and love,
A good and fine role model,
A blessing from above.
 
I couldn’t be any prouder
Than I am today of you;
You’re my daughter and my friend,
And a wonderful person, too.
 
You have my love forever;
I adored you from the start;
It’s a privilege to be your mother,
Dear daughter of my heart.
 
By Joanna Fuchs
 
---------------------------------
 
กลอนวันแม่ภาษาอังกฤษ Mother Poem
 
 
You Let Me Know You Love Me
 
You let me know you love me
In so many different ways.
You make me feel important
With encouragement and praise.
 
You're always there when I need you
To comfort and to care.
I know I'm in your thoughts;
Your love follows me everywhere.
 
Thank you for all you've done
And given so generously.
I love you, my wonderful mother;
You're a heaven-sent blessing to me.
 
By Joanna Fuchs
 
---------------------------------
 
กลอนวันแม่ภาษาอังกฤษ Mother Poem
 
 
I Learned From You
 
I learned about love from you,
Watching your caring ways.
I learned about joy from you
In fun-filled yesterdays.
 
From you I learned forgiving
Of faults both big and small.
I learned what I know about living
From you, as you gave life your all.
 
The example you set is still with me
I'd never want any other.
I'm thankful for all that you taught me,
And I'm blessed to call you "Mother."
 
By Joanna Fuchs
 
---------------------------------
 
กลอนวันแม่ภาษาอังกฤษ Mother Poem
 
 
A Thousand Thanks
 
Mother's Day brings to mind
The thousands of things you did for me
that helped make me happier,
stronger and wiser,
because I had you as a role model.
 
I'm grateful for all the times
you healed my hurts
and calmed my fears,
so that I could face the world
feeling safe and secure.
 
I'm thankful for all you showed me
about how to love and give--
lessons that now bring
so many blessings to me
each and every day.
 
Your sacrifices and unselfishness
did not go unnoticed, Mom.
I admire you, I respect you,
I love you.
And I'm so glad you're my mother!
 
Happy Mother's Day!
 
By Joanna Fuchs
 
---------------------------------
 
กลอนวันแม่ภาษาอังกฤษ Mother Poem
 
 
Nobody's Like You, Mom
 
Nobody's quite like you, Mom.
You're special in every way.
You cheer me up, you fill my cup
With tenderness, come what may.
 
Nobody loves me like you, Mom.
No matter what I do,
Good or bad, happy or sad,
You support me; You always come through.
 
Nobody's equal to you, Mom.
With you in my life, I'm blessed.
I love you so, and I want you to know
I think you're the very best!
 
By Joanna Fuchs
 
---------------------------------
 
กลอนวันแม่ภาษาอังกฤษ Mother Poem
 
 
Extra Special Mom
 
Mom, you’ve always been the best
A better mom than all the rest.
I’m thankful for all the things you do
I’m glad my mom is extra special you!
 
On Mother’s Day, I want you to know
You’re the greatest mom, and I love you so.
There’s one more thing I want to say:
I wish you Happy Mother’s Day!
 
By Joanna Fuchs
 
---------------------------------
 
กลอนวันแม่ภาษาอังกฤษ Mother Poem
 
 
Best Mom Award
 
For all the things I didn't say,
About how I felt along the way--
For the love you gave and the work you've done,
Here's appreciation from your admiring son.
 
You cared for me as a little tot,
When all I did was cry a lot,
And as I grew your work did too--
I ran and fell and got black and blue.
 
I grew some more and it didn't stop;
Now you had to become a cop,
To worry about mistakes I'd make;
You kept me in line for my own sake.
 
I got older, and the story repeated;
You were always there whenever I needed.
You guided me and wished me the best,
I became wiser and knew I was blessed.
 
So, for all the times I didn't say,
The love I felt for you each day,
Mom, read this so you can always see
Just how much you mean to me.
 
Mom, Thanks for everything!
 
 
By Karl Fuchs
 
---------------------------------
 
กลอนวันแม่ภาษาอังกฤษ Mother Poem
 
 
I Want To Be Locked Up
 
(Thoughts from a harried mom, who is beginning to think some time in a minimum-security, white collar crime prison is looking pretty good.)
 
I want to be locked up
Away from everything,
Free from all the craziness
A mother's day can bring.
 
No planning, shopping, cooking
Three healthy meals a day,
Served up with love to finicky kids
Who throw most of it away.
 
No constant interruptions,
Dirty laundry on the floor,
Driving everyone every place,
Sibling rivalry (It’s war!)
 
No one asking me to do things,
Getting mad if I forget,
Me giving up my very self—
I’m the family marionette.
 
Prison sometimes looks appealing
(Or maybe the looney bin),
I get free time and three square meals;
With nothing to do, I win!
 
I want to be locked up
For freedom, time and such,
There’s just one obstacle for me:
I love my kids too much!
 
By Joanna Fuchs
 
---------------------------------
 
กลอนวันแม่ภาษาอังกฤษ Mother Poem
 
 
I’m Happy You’re My Mom
 
I’m happy you’re my mom,
‘Cause you take good care of me.
You love me and you show it,
So I’m as happy as can be!
 
I love you very much,
And so I want to say,
Thank you for all you do,
And Happy Mother’s Day!
 
By Joanna Fuchs
 
---------------------------------
 
กลอนวันแม่ภาษาอังกฤษ Mother Poem
 
 
No Better Mom
 
It’s Mother’s Day, Mom,
And I want you to know
I’ll just love you more
Every year that I grow.
 
You’re a wonderful mother;
You show that you care;
There’s no better mom
On earth anywhere!
 
By Joanna Fuchs
 
---------------------------------
 
กลอนวันแม่ภาษาอังกฤษ Mother Poem
 
 
Mommy, I Love You
 
Mommy, I know you love me
By the way you show you care.
You hug me and talk to me softly;
When I need you, you’re always there.
 
Mommy, I’ll love you always
From my heart, I want to say
I’m so glad you are my mommy;
Happy Mother’s Day!
 
By Joanna Fuchs
 
---------------------------------
 
กลอนวันแม่ภาษาอังกฤษ Mother Poem
 
 
Star Mother-In-Law
 
Some mother-in-laws are possessive;
Their child they still want to own.
My mother-in-law’s love is like sunlight;
On both of us it shone.
 
Some mother-in-laws put you down;
They think you’re not good enough.
My mother-in-law shows approval,
Affection, and other good stuff.
 
Some mother-in-laws interfere;
They think that they know best.
My mother-in-law lets us be;
She’s better than the rest.
 
And so I just want to thank you
For being who you are;
You’ve made everything so easy;
As a mother-in-law, you’re a star!
 
By Joanna Fuchs
 
---------------------------------
 
กลอนวันแม่ภาษาอังกฤษ Mother Poem
 
 
Wonderful Grandma
 
Grandma, you’re so wonderful,
On Mother’s Day I think of you--
The unconditional love you give
The sweet and generous things you do.
 
You’ve made a difference in my life;
I love you more than I can say.
That’s why I give this poem to you,
To wish you “Happy Mother’s Day!”
 
By Joanna Fuchs
 
---------------------------------
 
กลอนวันแม่ภาษาอังกฤษ Mother Poem
 
 
Happy Mother’s Day To My Wife
 
On Mother’s day, I want to wish
Happy Mother’s Day to my wonderful wife;
My friend, my love, a terrific mom,
You bring so much happiness into my life.
 
You’re everything to this family;
I appreciate you, and I want to say,
The day we met, I was truly blessed.
Happy, Happy Mother’s Day!
 
By Joanna Fuchs
 
---------------------------------
 
กลอนวันแม่ภาษาอังกฤษ Mother Poem
 
 
Mother’s Day Poem For Sister
 
I’ve been watching you be a mother, Sis,
And I just want you to know,
I admire you and respect you, because
As a mom, you are a pro!
 
I love you, Sis, and now I see
You’re amazing in every way;
You’re my sister, a mom and a friend as well;
Happy Mother’s Day!
 
By Joanna Fuchs
 
---------------------------------
 
กลอนวันแม่ภาษาอังกฤษ Mother Poem
 
 
Aunt Mother’s Day Poem
 
Dear Aunt, I wish I could express
All the things you mean to me;
Your love and support have helped so much;
I hope I can make you see…
 
That I cherish and treasure the things you do;
You and I have a special connection;
So on Mother’s Day and every day,
You have my very deep affection.
 
By Joanna Fuchs
 
---------------------------------
 
กลอนวันแม่ภาษาอังกฤษ Mother Poem
 
 
Mother’s Day Poem For a Friend
 
I’m proud to have you as my friend,
A wonderful friend for me;
You’re also a great mother, too;
I watch you admiringly.
 
Observing you, I often think
How blessed the world is now
To have you in it, friend and mom,
Happy Mother’s Day; take a bow!
 
By Joanna Fuchs
 
---------------------------------
 
กลอนวันแม่ภาษาอังกฤษ Mother Poem
 
Stepmother Poem
 
I’m so blessed that you’re my stepmom;
Let me tell you how I feel:
The deep affection I have for you
Is honest, true and real.
 
On Mother’s Day, I’m really glad
I’m able to convey
How glad I am you’re in my life;
Happy Mother’s Day!
 
By Joanna Fuchs
 
---------------------------------
 
กลอนวันแม่ภาษาอังกฤษ Mother Poem
 
 
Mother Is The Best
 
My mom is really great;
She’s sweet as she can be;
When I need some help, I know
She’s always there for me.
 
Mom loves me all the time,
Even when I’m a pest;
She always takes good care of me;
My mother is the best.
 
By Joanna Fuchs
 
---------------------------------
 
กลอนวันแม่ภาษาอังกฤษ Mother Poem
 
 
Love Is A Mother’s Gift
 
When God made mothers, He took great care
To fill their hearts with love so rare.
Their children are their greatest prize;
You can see the great love in your mother’s eyes.
 
Love, love is a mother’s gift
To their precious children, their hearts to lift.
Warm, tender and giving love
That grows them up healthy and happy.
 
Thank you, mother for all you give
To help me grow and to help me live.
I will love you forevermore,
My mother, my mom, whom I adore.
 
Love, love is a mother’s gift
To their precious children, their hearts to lift.
Warm, tender and giving love
That grows us up healthy and happy.
 
By Joanna Fuchs
 
---------------------------------
 
กลอนวันแม่ภาษาอังกฤษ Mother Poem
 
 
บทความที่เกี่ยวข้องกับกลอนวันแม่ภาษาอังกฤษ
 
 
มิวสิควิดีโอสำหรับแม่
 
 
บทความดีๆ สำหรับเด็กดีๆ
 
 
 
 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
กฐินสัมฤทธิ์เด็กดี V-Star ปีพุทธศักราช 2555กฐินสัมฤทธิ์เด็กดี V-Star ปีพุทธศักราช 2555

โรคภูมิแพ้ การรับมือกับโรคภูมิแพ้โรคภูมิแพ้ การรับมือกับโรคภูมิแพ้

โรคคอมพิวเตอร์ซินโดรม โรคติดคอมพ์โรคคอมพิวเตอร์ซินโดรม โรคติดคอมพ์Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

Review รายการ