ค่ายฤดูร้อน ค่ายปิดเทอม 2560


[ 3 ก.ย. 2557 ] - [ 74923 ] LINE it!

ค่ายปิดเทอม 2560

ค่าย รวมกิจกรรมค่ายเยาวชนปิดภาคเรียน
เข้าค่ายปิดเทอม 2560 ที่ไหนดี???

 
กิจกรรมค่ายปิดเทอม
กิจกรรมเข้าค่ายปิดเทอมสำหรับเด็กๆ

การอยู่ค่ายพักแรม

 
     ค่าย คือ อะไร? ทำไมต้องมีการเข้าค่าย? ทั่วๆ ไปแล้ว ค่ายมักจะเป็นกิจกรรมสำหรับเด็กๆ มักจะจัดขึ้นในช่วงปิดภาคเรียน ได้แก่ ค่ายภาคฤดูร้อน ค่ายวิชาการ ค่ายสมาธิ ค่ายผู้นำเยาวชน ค่ายลูกเสือเนตรนารี Camp ต่างๆ เป็นต้น ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การเรียนรู้การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่น เป็นสิ่งที่ทำให้เด็กได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยเลือกในสิ่งที่ตัวเองสนใจ หรือสิ่งที่เราอยากพัฒนาตัวเอง...
 

ประเภทของค่าย

 
     เราอาจแบ่ง ค่ายได้เป็น 2 ประเภท คือ
 

1. ค่ายวิชาการ โดยค่ายประเภทนี้มักมีกิจกรรมที่ดึงดูดความสนใจ สนุก ท้าทาย เปิดโอกาสให้มีความอิสระทางความคิด ให้ได้แสดงออก มีภาคปฏิบัติ น้องๆ ที่เข้าค่ายมีโอกาสแสดงศักยภาพของตัวเองอย่างเต็มที่ เช่น การระดมสมอง การตอบปัญหา มีการแข่งขันกัน

กิจกรรมค่ายปิดเทอม

กิจกรรมค่ายปิดเทอม ภาคฤดูร้อน Super Kids Camp2. ค่ายนันทนาการ ค่ายนี้จะมีลักษณะของการจัดค่ายพักแรมและกิจกรรมนันทนาการคู่กันไป เป็นกิจกรรมที่สร้างสื่อสัมพันธ์และมิตรภาพผ่าน กิจกรรมนันทนาการยังช่วยฝึกให้มีวินัย ความมีน้ำใจ ความเสียสละ ความอดทน ความสนุกสนาน ส่งเสริมการแสดงออก ความสามัคคีและความเป็นผู้น
 
      ตัวอย่างกิจกรรมนันทนาการประเภทต่างๆ ได้แก่

1. กิจกรรมละลายพฤติกรรม
2. กิจกรรมเสริมประสบการณ์การเรียนรู้
3. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
4. กิจกรรมประกอบเพลง
5. กิจกรรมวอร์คแรลลี่ (Walk rally)
6. กิจกรรมรอบกองไฟ

 

ค่ายปิดเทอม

 

ค่ายปิดเทอม 2560 สำหรับน้องๆ ที่อยากบวชสามเ

กิจกรรมช่วงปิดเทอมฤดูร้อน 2560

บวชหมู่ธรรมทายาทพุทธศาสตร์สากล 2560 ค่ายปิดเทอม 2556

อบรม
 : ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม  - 7 พฤษภาคม พ.ศ.2560

อายุ : 17-30 ปี
 
 
อบรมธรรมทายาท ภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ. 2560 ค่ายปิดเทอม 2556

รับนักเรียน นักศึกษา ตั้งแต่ ป.4 - จบปริญญาตรี
    

ค่ายปิดเทอม


ค่ายปิดเทอม 2558 มีอะไรบ้าง
ค่ายตุลาคม 2015 นี้เข้าค่ายที่ไหนดี???? มีแนะนำดังต่อไปนี้ค่ะ

กิจกรรมช่วงปิดเทอมฤดูร้อน 2558

ค่าย Super Kids Summer Camp 2015 ค่ายปิดเทอม 2556

อบรม
 : ระหว่างวันที่ 26 เมษายน - 1 พฤษภาคม พ.ศ.2558
 
 
ค่าย Super Kids Smart Camp 2015 ค่ายปิดเทอม 2556

อบรม
 : ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 3 เมษายน พ.ศ.2558
   

 

กิจกรรมช่วงปิดเทอมตุลาคม 2557

โครงการอบรมยุวกัลยาณมิตร Yuwa Camp 2557 

อบรม
 : 18 - 26 ตุลาคม พ.ศ.2557
 
 

โครงการบรรพชาสามเณรยุวชนรอบวัด ปี 6 

อบรม : 5 - 26 ตุลาคม พ.ศ.2557

   

ค่าย Intensive Tutor Camp เส้นทางสู่วิศวกรและนักวิทยาศาสตร์ 

อบรมระหว่างวันที่ 14 - 24 ต.ค. 2557

อ่านรายละเอียดโครงการ
ค่ายเยาวชนไทยสู่เวทีโลก โดย พีซเรฟ  

กิจกรรมช่วงปิดเทอมตุลาคม 2557 อบรมระหว่างวันที่ 24 - 26 ต.ค. 2557
 

อ่านรายละเอียดโครงการSuper Kids Adventure Camp 2557

Super Kids Adventure Camp 2557 

อบรม : 19-24 ตุลาคม 2557 ณ เขาใหญ่วนาลี รีสอร์ท จ.นครราชสีมา

 

โครงการบรรพชาสามเณรภาคปิดภาคเรียน ฤดูร้อน และตุลาคม 2557

โครงการบรรพชาสามเณรยุวชนรอบวัด ปี 6 

อบรม : 5 - 26 ตุลาคม พ.ศ.2557

   
โครงการบรรพชาสามเณรมัธยมปลายต้นแบบ สู่ AEC

อบรม : 26 มีนาคม - 19 เมษายน พ.ศ. 2557 (25 วัน)โครงการยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์ 2

อบรม :  23 มีนาคม - 20 เมษายน พ.ศ. 2557

อ่านรายละเอียดโครงการโครงการหน่อแก้วเปรียญธรรม รุ่นที่ 3  

อบรม : 6 เมษายน - 3 พฤษภาคม พ.ศ.2557

 
กิจกรรมค่ายซัมเมอร์แคมป์ ภาคฤดูร้อน เมษายน ค่ายภาษา ค่ายธรรมะ 2557

Super Kids Smart Camp 2014

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :  083-5408089 , 089-448-0072

อ่านรายละเอียดโครงการ

   

 

 

 

Super Kids Summer Camp 2014

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :  083-5408089 , 089-448-0072

อ่านรายละเอียดโครงการ

   
 
โครงการอบรมธรรมทายาทหญิงภาคฤดูร้อน รุ่นที่ 31

อบรม : 30 มีนาคม - 18 พฤษภาคม พ.ศ.2557


 
 
 

 

 

 

 

โครงการอบรมมัชฌิมธรรมทายาทหญิง รุ่นที่ 21

อบรม : 13 เมษายน – 4 พฤษภาคม พ.ศ.2557

อ่านรายละเอียดโครงการ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค่ายปิดเทอม Sun Vo Camp
 
อบรม :  23 มีนาคม - 2 เมษายน 2557
 
 
   

 

 

 

 

IE Camp (International Ethics Camp)

รุ่น 1 : 21-31 มีนาคม 2557
รุ่น 2 : 2-13 พฤษภาคม 2557

   

 

 

 

 

Super Kids Inter Camp 2014

ระหว่างวันที่ 4-9 สิงหาคม 2557 
ณ เขาใหญ่วนาลี รีสอร์ท จ.นครราชสีมา 

อ่านรายละเอียดโครงการ

   

 Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
อินเทอร์เน็ต ประวัติอินเทอร์เน็ต ประโยชน์และการใช้งานอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ต ประวัติอินเทอร์เน็ต ประโยชน์และการใช้งานอินเทอร์เน็ต

นักวิทยาศาสตร์กับพระพุทธศาสนานักวิทยาศาสตร์กับพระพุทธศาสนา

เพลงสุนทรภู่เพลงสุนทรภู่Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ความรู้รอบตัว