UG 5 (ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ)


[ 11 ก.ย. 2556 ] - [ 18392 ] LINE it!

UG 5 (ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ)

ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ

 

     ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ คือ คุณลักษณะพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนต้องมี เพื่อพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพ และพัฒนาสังคมให้มีความเจริญงอกงาม และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข โดยคุณลักษณะเหล่านี้จะต้องฝึกฝนเป็นประจำทุกวันจนเป็นนิสัย ผ่านห้องต่างๆ ในชีวิตประจำวัน 5 ห้อง คือ (1) ห้องนอน (2) ห้องน้ำ (3) ห้องแต่งตัว (4) ห้องอาหาร (5) ห้องทำงานหรือห้องเรียน

ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการมีอะไรบ้าง


ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ( UG 5 )

                    1.  ความสะอาด

                    2.  ความเป็นระเบียบ

                    3.  ความสุภาพนุ่มนวล

                    4.  ตรงต่อเวลา

                    5.  จิตตั้งมั่น และผ่องใส

     1. ความสะอาด  หมายถึง  ปราศจากสิ่งแปลกปลอม  อันจะทำให้เสียคุณภาพ

     2. ความเป็นระเบียบ  หมายถึง  เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  ถูกลำดับ  เป็นแถว  เป็นแนว ไม่ขัดขวาง  ไม่สับสน

     3. ความสุภาพ  หมายถึง  ความสามารถในการควบคุมกิริยาทางกาย  วาจาให้เป็นปกติ  ไม่ทำให้ผู้อื่นเกิดความรู้สึกในทางไม่ดี

     4. ความตรงต่อเวลา   หมายถึง   ความสามารถในการควบคุมตนเอง ในการ เริ่ม  ทำ   เลิกงานให้เป็นไปตามที่กำหนด

     5. การมีสมาธิ  หมายถึง  ความสามารถในการควบคุมจิตใจ  อารมณ์ให้ตั้งมั่นเป็นหนึ่ง  เพื่อให้เกิดความบริสุทธิ์ผ่องใสขึ้นจากภายใน

      ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ หากเราฝึกอยู่เป็นประจำจะทำให้เรามีพื้นฐานเบื้องต้น ที่จะพัฒนาตนเองนำไปสู่การเป็นผู้ที่ยึดมั่นในพระรัตนตรัย ทำให้เรามีจิตใจที่ผ่องใส และจะทำให้เรามีนิสัยบัณฑิตที่มีคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐานที่ดีต่อไป
 
5 ห้องชีวิต - ห้องนอน 5 ห้องชีวิต - ห้องทำงาน5 ห้องชีวิต - ห้องน้ำ5 ห้องชีวิต- ห้องแต่งตัว5 ห้องชีวิต - ห้องอาหารหนังสือ 5 ห้องชีวิตเนรมิตนิสัย
 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
วันแรงงานแห่งชาติ 1 พฤษภาคม 2566วันแรงงานแห่งชาติ 1 พฤษภาคม 2566

รางวัลสุนทรภู่กวีอาเซียน 2556รางวัลสุนทรภู่กวีอาเซียน 2556

พระสังฆราชของไทย สมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์พระสังฆราชของไทย สมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ความรู้รอบตัว