พระสังฆราชของไทย สมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์


[ 27 ต.ค. 2556 ] - [ 18279 ] LINE it!

พระสังฆราชของไทย


พระสังฆราชของไทย

รายพระนามสมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

 

รายพระนามสมเด็จพระสังฆราช

รายนามสมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์

 

รายพระนามสมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

 

รูปพระสังฆราช
รายพระนามพระสังฆราช เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ สถิต ณ

พระสังฆราชองค์ที่ 1

       

 

สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 1 สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช
(ศรี)
พ.ศ. 2325 พ.ศ. 2337 วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร

พระสังฆราชองค์ที่ 2

       
  สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 2 สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ศุข) พ.ศ. 2337 พ.ศ. 2359 วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร

พระสังฆราชองค์ที่ 3

       
  สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 3 สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (มี) พ.ศ. 2359 พ.ศ. 2362 วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร

พระสังฆราชองค์ที่ 4

       
  สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 4 สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (สุก ญาณสังวร) พ.ศ. 2363 พ.ศ. 2365 วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร

พระสังฆราชองค์ที่ 5

       
  สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 5 สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ด่อน) พ.ศ. 2365 พ.ศ. 2385 วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร

พระสังฆราชองค์ที่ 6

       
  สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 6 สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (นาค) พ.ศ. 2386 พ.ศ. 2392 วัดราชบูรณะราชวรวิหาร

พระสังฆราชองค์ที่ 7

       
  สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 7 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
(พระองค์เจ้าวาสุกรี สุวัณณรังสี)
พ.ศ. 2394 พ.ศ. 2396 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร

พระสังฆราชองค์ที่ 8

       
  สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 8 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์
(พระองค์เจ้าฤกษ์ ปญฺญาอคฺคโต)
พ.ศ. 2434 พ.ศ. 2435 วัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร

พระสังฆราชองค์ที่ 9

       
  สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 9 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช
(สา ปุสฺสเทโว)
พ.ศ. 2436 พ.ศ. 2442 วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

พระสังฆราชองค์ที่ 10

       
  สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 10 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
(พระองค์เจ้ามนุษยนาคมานพ)
พ.ศ. 2443 พ.ศ. 2464 วัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร

พระสังฆราชองค์ที่ 11

       
  สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 11 สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์
(หม่อมเจ้าภุชงค์ ชมพูนุท สิริวฑฺฒโน)
พ.ศ. 2465 พ.ศ. 2480 วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

พระสังฆราชองค์ที่ 12

       
  สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 12 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช
(แพ ติสฺสเทโว)
พ.ศ. 2481 พ.ศ. 2487 วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร

พระสังฆราชองค์ที่ 13

       
  สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 13 สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์
(หม่อมราชวงศ์ชื่น นพวงศ์ สุจิตฺโต)
พ.ศ. 2488 พ.ศ. 2501 วัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร

พระสังฆราชองค์ที่ 14

       
  สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 14 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช
(ปลด กิตฺติโสภโณ)
พ.ศ. 2503 พ.ศ. 2505 วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร

พระสังฆราชองค์ที่ 15

       
  สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 15 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช
(อยู่ ญาโณทโย)
พ.ศ. 2506 พ.ศ. 2508 วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

พระสังฆราชองค์ที่ 16

       
  สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 16 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช
(จวน อุฏฐายี)
พ.ศ. 2508 พ.ศ. 2514 วัดมกุฏกษัตริยารามวรวิหาร

พระสังฆราชองค์ที่ 17

       
  สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช
(ปุ่น ปุณฺณสิริ)
พ.ศ. 2515 พ.ศ. 2517 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร

พระสังฆราชองค์ที่ 18

       
18 สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 18 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช
(วาสน์ วาสโน)
พ.ศ. 2517 พ.ศ. 2531 วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

พระสังฆราชองค์ที่ 19

       
  สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 19 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
(เจริญ สุวฑฺฒโน)
พ.ศ. 2532 พ.ศ. 2556 วัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร

 

พัดยศสมเด็จพระสังฆราช
พัดยศสมเด็จพระสังฆราช

 

บทความอื่นๆเกี่ยวกับพระสังฆราชDesktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
วันแรงงานแห่งชาติ 1 พฤษภาคม 2566วันแรงงานแห่งชาติ 1 พฤษภาคม 2566

รางวัลสุนทรภู่กวีอาเซียน 2556รางวัลสุนทรภู่กวีอาเซียน 2556

อาเซียน 10 ประเทศอาเซียน 10 ประเทศHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ความรู้รอบตัว