วันสิ่งแวดล้อมไทย 4 ธันวาคม ของทุกปี


[ 4 ธ.ค. 2556 ] - [ 17397 ] LINE it!

วันสิ่งแวดล้อมไทย


วันสิ่งแวดล้อมไทย
ตรงกับวันที่ 4 ธันวาคมของทุกปี


สิ่งแวดล้อมไทย
วันสิ่งแวดล้อมไทย


วันสิ่งแวดล้อมไทย ตรงกับวันที่เท่าไหร่

      วันสิ่งแวดล้อมไทย นั้น คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในการประชุมเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2534 ให้กำหนดวันที่ 4 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมไทย ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเสนอ โดยสืบเนื่องจากเมื่อ วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2532 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีพระราชดำรัส พระราชทาน แก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลา ดุสิดาลัย พระตำหนัก จิตรลดารโหฐาน ใจความเกี่ยวกับสถานการณสิ่งแวดล้อมของประเทศและของโลกที่มีความรุนแรงขึ้น และทรง ห่วงใยต่อปัญหา สิ่งแวดล้อมที่ประชาชนชาวไทยกำลังประสบ อยู่ในปัจจุบันพร้อมทั้งตรัสเตือนพสกนิกร ให้ร่วม มือกัน แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังด้วยความสุขุมรอบคอบ โดยให้ถือเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องปฏิบัติ มิใช้เพียงเพื่อประเทศไทยเท่านั้น หากเพื่อความอยู่รอด ปลอดภัยของโลกด้วย

      จากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดังกล่าว นับเป็นจุดเริ่มของการเคลื่อนไหวในการ ดำเนินงาน เพื่อสิ่งแวดล้อมของทุกฝ่าย ทั้งหน่วยงานของรัฐบาลและ เอกชนในการสนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ เพื่อสร้างความรู้สึกร่วมกัน ของประชาชน ในการรักษาสิ่งแวดล้อม ดังนั้น คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จึงได้นำเสนอความเห็น ขอมติคณะรัฐมนตรีเห็นควร ถือเป็นนิมิตหมายอันดียิ่ง ที่จะกำหนดให้ วันที่ 4 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมไทย เพื่อให้พสกนิกร ชาวไทยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและตระหนักถึงความสำคัญได้ร่วมกัน ผนึกกำลังในการ อนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้คงอยู่ต่อไปและคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อ วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2534 ประกาศให้ วันที่ 4 ธันวาคมของทุกปีเป็นวัน สิ่งแวดล้อมไทย


การพัฒนาศีลธรรมกับสิ่งแวดล้อมไทย
โดยพระมหาสมชาย ฐานวุฑฺโฒ

    เพราะสิ่งแวดล้อมดี จึงสร้างบารมีได้ระดับโลก
เรียบเรียงจากพระธรรมเทศนาพระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตะชีโว)

 

      งานสร้างบารมี ไม่ใช่งานที่จะทำกันแค่ครั้งสองครั้งก็จบ แต่เป็นงานที่ต้องทำกันอย่างต่อเนื่องระยะยาว และต้องทำกันแบบถวายชีวิตเป็นเดิมพัน เพราะถ้าไม่ทำอย่างนี้บุญก็ไม่เกิด หรือบุญเกิดก็เกิดน้อย เมื่อบุญเกิดน้อยแล้วจะไปกลั่นเป็นบารมีได้อย่างไร แต่ถึงแม้ใครที่ได้ทุ่มเทสร้างบารมีจนถึงขนาดเอาชีวิตเป็นเดิมพันแล้ว ก็ไม่ได้หมายความว่าจะได้บุญได้บารมี สมหวังตามที่คิด เพราะยังมีองค์ประกอบอย่างอื่น อีกมากในการสร้างบารมีที่เราต้องคำนึงถึง เรื่องหนึ่ง ที่สำคัญและจำเป็นอย่างมากนั่นคือ
สิ่งแวดล้อมที่ดีต่อการสร้างบุญบารมี

      สิ่งแวดล้อมแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ

     1. สิ่งแวดล้อมที่ไม่มีจิตใจ ได้แก่ ตึกราม บ้านช่อง อาคารสถานที่ ต้นไม้ใบหญ้า ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งมีส่วนเสริมให้เราสร้างบารมีได้สะดวกและง่ายขึ้น

      ในส่วนนี้คุณยายอาจารย์ของเรา ท่านได้เป็น ผู้ชี้ช่องชี้แนะให้หลวงพ่อทั้งสองทำมาตั้งแต่เริ่มสร้างวัด ท่านให้รีบสร้างโรงทานขึ้นมา เพื่อเป็นสิ่งแวดล้อมชิ้นแรก ที่ทำให้พวกเราที่เข้ามาในวัดพระธรรมกาย สร้างบารมีได้สะดวกขึ้นอย่างรวดเร็ว เพราะคนเราเมื่ออิ่มท้องแล้ว การที่จะแก้ไขตัวเองก็ง่าย จะคิดจะลงมือทำอะไรก็คล่องขึ้นมาอีกมาก

     หลักในการสร้างโรงทานที่คุณยายให้ไว้ก็คือ ถ้าคนมาร้อยก็ให้เลี้ยงอิ่มทั้งร้อย ถ้าคนมาล้านก็เลี้ยงให้อิ่มทั้งล้าน นั่นแหละโรงทานของคุณยาย

     ต่อจากนั้นท่านก็ให้สร้างห้องสุขา เพราะเมื่อกินเข้าไปแล้วไม่มีทางออก คนเราจะอยู่ได้อย่างไร สร้างเสร็จแล้วคุณยายก็ให้หลวงพ่อ ไปสอนคนที่มาวัดให้รู้จักขัดห้องน้ำ สอนให้รู้จักการหุงข้าวหุงปลา แล้วให้แจกกันให้ทั่วถึง อย่าให้มีใครต้องมาอดข้าวที่วัด
    
    
จากนั้นท่านให้สร้างที่พัก อาคารปฏิบัติธรรม ตลอดจนปลูกต้นไม้ให้สถานที่ร่มรื่นขึ้น และเพิ่มร่มเงาบริเวณภายนอกอาคาร ซึ่งจะช่วยให้สามารถรองรับ ผู้ที่มาปฏิบัติธรรมในกรณีที่พื้นที่ในอาคารไม่เพียงพอ ได้อย่างดี

     นอกนั้นอุปกรณ์ต่างๆ ก็ค่อยๆ สร้าง ค่อยๆ เสริมมาให้พวกเรา จนในที่สุดก็เป็นอย่างที่พวกเราเห็นกัน คือหากต้องการอุปกรณ์อะไรในงาน สร้างบารมี ในวัดของเราก็จะมีค่อนข้างพร้อม ทั้งหมดนี้คือ สิ่งแวดล้อมที่ดี

 

สิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อมที่มีชีวิตจิตใจ


    
    
2. สิ่งแวดล้อมที่มีชีวิตและจิตใจ ได้แก่ คน ในเรื่องนี้พวกเราต้องมาปรับความรู้ความเข้าใจ ให้ตรงกันก่อน ลองคิดดูว่า หากเราต้องลงมือทำอะไรก็ตาม ถ้าได้เพื่อนร่วมงานที่ดี ทั้งรู้ใจ มีความคล่องแคล่ว มีความชำนาญงาน และพร้อมจะปรับปรุงตัวเอง ให้ก้าวหน้าไปเพื่อรองรับการ ขยายตัวของงานที่นับวันจะเป็นงานที่ใหญ่ขึ้น

     ถ้าเราได้เพื่อนร่วมงานที่มีคุณสมบัติแบบนี้ เราจะทำงานสร้างบารมีได้อย่างเต็มที่ เต็มอิ่ม เต็มมือ เต็มใจ ซึ่งจะทำให้ได้บุญมากเป็นพิเศษนั่นเอง

     แต่การที่จะได้คนที่มีคุณสมบัติแบบนั้น เมื่อเริ่มต้นเข้ามาวัดเขาต้องได้พี่เลี้ยงที่ดีก่อน พี่เลี้ยง ที่ดีจะได้มาจากที่ไหน ก็ต้องได้จากตัวเราที่มาอยู่วัดก่อนนี่แหละ
    
    
การฝึกฝนอบรมตนเองเพื่อเป็นต้นบุญต้นแบบ ให้แก่ผู้มาใหม่ คือ เรื่องที่เราต้องปลูก จิตสำนึกไว้ในใจทุกวัน เราถึงจะมีความตั้งใจเป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับผู้อื่น โดยเราเองต้องรีบศึกษา ให้รู้ว่า ในวัดมีกฎระเบียบอย่างไร มีมารยาทของ ชาววัดอย่างไร มีการจัดระบบการทำงานอย่างไร เพื่อจะได้ปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องเหมาะสม รวมทั้งต้องศึกษาธรรมะ และปฏิบัติธรรม เพื่อให้มีความเข้าใจถูกเรื่องการสร้างบารมี ให้เร็วที่สุด แล้วก็ช่วยกันถ่ายทอดความรู้ความสามารถ ให้กับทุกคนที่มาถึง โดยมีหลักว่าเราจะปรับปรุงตัวเอง ให้เป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับทุกๆ คน

     เพราะฉะนั้น ใครก็ตามที่มาถึงเรา เมื่อเขาได้รับการฝึกฝนและปรับปรุงแก้ไขตัวเขาเองแล้ว ต่อไปเขาจะย้อนกลับมาเป็นสิ่งแวดล้อม ที่ดีให้กับเราโดยอัตโนมัติ การสร้างบารมีของเราก็จะสะดวกยิ่งขึ้น ทั้งในแง่ของการมีอุปกรณ์ต่างๆ ที่เหมาะสมแก่การสร้างบารมี และในแง่ของการมีบุคคลแวดล้อมที่ทั้งรู้งาน รู้ใจ มาร่วมกันทำงานเป็นทีม

     พวกเราทุกคนต้องตระหนักถึงความสำคัญ ของสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ที่เป็นคนดีให้มาก ด้วยการตั้งใจรักษาสิ่งแวดล้อม ให้ดีทั้งความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้พบเห็น อีกทั้งตั้งใจ ฝึกฝนอบรมตนเอง ทำหน้าที่พี่เลี้ยงผู้มาใหม่ให้ดีด้วย

     เพราะเมื่อมีสิ่งแวดล้อมดีแล้ว การสร้างบารมีของเราและหมู่คณะย่อมทำได้อย่างเต็มที่ ทำให้มีโอกาสสร้างบุญใหญ่ได้มาก การยกมาตรฐานการทำงานของตนเอง ก็จะทำได้ดี การสร้างงานระดับโลก เพื่อให้คนทั้งโลกได้บุญร่วมกัน มากๆ อย่างชนิดที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อน ก็จะทำได้เป็นอัศจรรย์ บุญบารมีของเราและหมู่คณะ ก็ย่อมเพิ่มพูนขึ้นอย่างก้าวกระโดด คุ้มค่ากับเวลาที่เราเกิดมาเพื่อสร้างบารมี

 

สิ่งแวดล้อมไทย
วันสิ่งแวดล้อมไทย

บทความเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

     บทความสิ่งแวดล้อมเรื่อง "สิ่งแวดล้อมปั้นนิสัยคน"

     นักสังคมวิทยาพบว่าทำเลถิ่นที่อยู่ มีอิทธิพลทำให้คนเราเปลี่ยนนิสัยความประพฤติไปได้ อย่าง เช่น ผู้ที่อยู่ในถิ่นฐานที่สกปรกเลอะเทอะรุงรัง ก็ทำให้นิสัยเสียไปด้วย

     วารสาร วิชาการ “วิทยาศาสตร์” แห่งสหรัฐฯ รายงานว่า นักวิจัยคณะพฤติกรรมและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยโกรนินเกน ของเนเธอร์แลนด์ พบในการศึกษาว่า การทิ้งขยะเกลื่อนเพียงเล็กน้อย ยังไม่ถึงชักนำให้เกิดการก่ออาชญากรรมขนาดการปล้นสะดมขึ้นได้ แต่ถ้าหากผู้คนได้เห็นหลักฐาน ของคนอื่นประพฤติฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ ก็อาจนำไปสู่พฤติการณ์การเที่ยวทิ้งขยะ การลักเล็กขโมยน้อยไปจนถึงการบุกรุก และกระทำความผิดอย่างอื่นเกิดชุกชุมขึ้น

      การกระทำอย่างเที่ยวทิ้งขยะในบริเวณแห่งหนึ่ง หรือการเที่ยวขีดเขียนตามกำแพง อาจทำให้สภาพการณ์ เปลี่ยนไปได้ เพราะมันแสดงให้เห็นว่า มีผู้ประพฤติฝ่าฝืนขึ้น เป็นการไม่ส่งเสริมให้คนทำในสิ่งที่ถูกที่ควร คณะนักวิจัยจึงไม่ประหลาดใจ เมื่อได้พบว่าในย่านที่สกปรกรกรุงรัง จะมีคนเที่ยวทิ้งขยะกันเกลื่อนมากขึ้น

      หัวหน้าคณะนักวิจัยกล่าวว่า ถ้าหากมีการรักษาความสะอาดตามที่สาธารณะให้ดีแล้ว ผู้คนจะไม่ค่อยทำสกปรกเท่าใดนัก เหมือนอย่างหลักการที่เชื่อกันว่า หากปล่อยให้เกิดความสกปรกรุงรังขึ้นในเมือง มันจะส่งเสริมให้มีการลักเล็กขโมยน้อยชุมขึ้น (หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ)

บทความเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอื่นๆ

มงคลที่ 4 อยู่ในถิ่นที่เหมาะสม - ทําสิ่งแวดล้อมให้เป็นปฏิรูปเทส ( 1 )
มงคลที่ 4 อยู่ในถิ่นที่เหมาะสม - ทําสิ่งแวดล้อมให้เป็นปฏิรูปเทส ( 2 )
มงคลที่ 4 อยู่ในถิ่นที่เหมาะสม - ทําสิ่งแวดล้อมให้เป็นปฏิรูปเทส ( 3 )

 

วันสิ่งแวดล้อมโลก World Environment Day

 Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
รางวัลสุนทรภู่กวีอาเซียน 2556รางวัลสุนทรภู่กวีอาเซียน 2556

คัมภีร์ใบลาน ร้อยเรียงลาน...สืบสานพุทธธรรมคัมภีร์ใบลาน ร้อยเรียงลาน...สืบสานพุทธธรรม

โน๊ตขลุ่ยวันปีใหม่ เพลงพรปีใหม่โน๊ตขลุ่ยวันปีใหม่ เพลงพรปีใหม่Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ความรู้รอบตัว