โครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย


[ 8 มี.ค. 2562 ] - [ 17447 ] LINE it!

โครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย รุ่นที่ 4
 
รับสมัครนักเรียนระดับชั้น ป.3 - ม.6 (อายุ 9-18 ปี)
อบรม ณ วิหารคตคอร์ 29 วัดพระธรรมกาย
 

 
     จากสถานการณ์ปัจจุบัน สื่อสังคมออนไลน์มีอิทธิพลต่อทุกชีวิตของครอบครัว การถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารโดยขาดการใช้วิจารณญาณส่งผลให้แต่ละคนแยกตัวเองออกมาจากสังคมปกติ และยังส่งผลกระทบต่อคุรภาพการศึกษา อันเนื่องมาจากขาดวินัยในตนเอง ขาดความอบอุ่นจากครอบครัว เกิดความคิดเห็นแตกแยก โดยได้รับข้อมูลไม่ครบรอบด้าน ทำให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์กลายเป็นปัญหาสังคม แบบไม่รู้จบ

      ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ และองค์กรภาครัฐและเอกชน จึงได้จัดโครงการ "บรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย" ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มุ่งให้นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ความสำนึกในความเป็นไทย มีจิตสาธารณะอยู่อย่างพอเพียง มีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคม พหุวัฒนธรรม ด้วยการปฏิบัติตามหลักธรรมเป็นนิสัย

     การบรรพชาสามเณรทั่วไทย เป็นการสร้างพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมใหม่ให้กับเยาวชน หลังลาสิกขาจึงเป็นการปรับพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยให้เข้าสู่วิถีชีวิตที่ดีงาม เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็นศิษย์ที่ดีของครูอาจารย์ เป็นพลเมืองดีของชาติและเกิดพลังสืบสานพระพุทธศาสนาสืบไป
 
 
วัตถุประสงค์
 
     1. เพื่อปลูกฝัง ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และความสามัคคี ในหมู่เยาวชน ให้มีจิตสาธารณะ ใฝ่สันติ และมีที่พึ่งอย่างแท้จริงในตนเอง
 
     2. เพื่อหล่อหลอมเด็กและเยาวชนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้เป็นคนดีมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์จนติดเป็นนิสัย
 
     3. เพื่อปรับพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยให้เข้าสู่วิถีชีวิตที่ดีงามโดยการสร้างสิ่งแวดล้อมใหม่
 
     4. เพื่อสร้างภุมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนไทยรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมพหุวัฒนธรรม
 
     5. เพื่อตระหนักรู้ในคุณค่าของประเพณี วัฒนธรรมไทยและสามารถนำไปใช้ได้อย่างภาคภูมิ
 
    6. เพื่อส่งเสริมสนับสนุน และสร้างความตระหนักรู้ให้กับเด็กและเยาวชนไทย ในคุณค่าของประเพณีวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมชาวพุทธ และสามารถนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา การปฏิบัติตามหลักศีล 5 ไปใช้ในวิถีชีวิตได้อย่างภาคภูมิ
 
ระยะเวลาการอบรม

    วันที่ 31 มีนาคม - วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562
 
วันสมัคร
 
     ครั้งที่ 1  วันอาทิตย์ที่ 17  เดือน  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2562
     ครั้งที่ 2  วันอาทิตย์ที่ 24  เดือน  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2562
     ครั้งที่ 3  วันอาทิตย์ที่ 3    เดือน  มีนาคม   พ.ศ. 2562
     ครั้งที่ 4  วันอาทิตย์ที่ 10  เดือน  มีนาคม   พ.ศ. 2562
     ครั้งที่ 5  วันอาทิตย์ที่ 17  เดือน  มีนาคม   พ.ศ. 2562
     ครั้งที่ 6  วันอาทิตย์ที่ 24  เดือน  มีนาคม   พ.ศ. 2562
 
    เวลา 13.00 น. - 16.30 น. ณ. ศูนย์เผยแผ่ธรรมะ (อาคารทางเข้าแจ่มจันทร์)
 
วันสัมภาษณ์/ตรวจร่างกาย/สอบขานนาค
 
    ทุกวันที่จุดรับสมัคร เวลา 13.00 น. - 16.30 น. ศูนย์เผยแผ่ธรรมะ (อาคารทางเข้าแจ่มจันทร์)

วันเข้าวัด
 
     วันอาทิตย์ที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562
 
พิธีบรรพชา

    วันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน  พ.ศ. 2562
 
พิธีตักบาตรสามเณร
 
     วันจันทร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2562
 
วันจบโครงการ

     วันอังคารที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562
 


คุณสมบัติ

    - นักเรียนชายแท้
    - กำลังศึกษาในระดับประถมหรือมัธยม
    - สุขภาพแข็งแรง
    - ไม่ติดยาเสพติด
    - ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
    - ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครอง
    - สามารถท่องคำขานนาคได้
 
สิ่งที่ต้องเตรียม

    - เสื้อขาวไม่มีลาย จำนวน 2 ตัว
    - กางเกงวอร์ม หรือกางเกงขายาว ใส่สบาย ลุกนั่งสะดวก 2 ตัว
    - เสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาวไม่มีลาย หรือเสื้อนักเรียน จำนวน 1 ตัว (ใช้ในวันบรรพชา)
    - กางเกงขาสั้นหรือผ้าขาวม้าสำหรับใส่อาบน้ำ
    - มีดโกนหนวดพร้อมใบมีด ผ้าห่ม จำนวน 1 ผืน
    - ของใช้ส่วนตัว เช่น ขันน้ำ สบู่ แชมพู ผงซักฟอก แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ผ้าเช็ดตัว ไฟฉายพร้อม ถ่านไฟฉาย (ถ้ามี) และรองเท้าแตะ
    - ยาประจำตัว เช่น ยาแก้แพ้ ยาทากันยุง ยาแก้โรคกระเพาะ ฯลฯ 
 
         สอบถามโทร. 02-831-1234
 
 
สิ่งที่สามเณรจะได้เรียนรู้จากโครงการ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

พุทธประวัติ
ศึกษาเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตั้งแต่ความรู้ทั่วไปของการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คุณสมบัติ คุณธรรมของความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

 

 

 

 

 

 

 

 

สมาธิเบื้องต้น
ศึกษาความรู้พื้นฐานของการฝึกสมาธิ ประโยชน์ของสมาธิ บทฝึกสมาธิในชีวิตประจำวันรวมทั้งหลักคำสอนที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกเบื้องต้นในการทำสมาธิ

 

 

 

 

 

 

 

 

เดินบิณฑบาต
กิจวัตรของพระภิกษุสงฆ์และสามเณรในพระพุทธศาสนา โดยพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญการบิณฑบาตว่าเป็นกิจอันประเสริฐ หรือในสามัญเรียกว่าการโปรดสัตว์

     

 

 

 

 

 

 

 

 

สวดมนต์
การกล่าวคำบูชาสรรเสริญ เพื่อระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย ทำให้เกิดพุทธานุสติ ธัมมานุสติ สังฆานุสติ ด้วยจิตที่บริสุทธิ์

 

 

 

 

 

 

 

 

การรักษาสุขภาพ
ศึกษาเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพด้วยตนเอง ความสำคัญของนิสัยต่อการรักษาสมดุลโครงสร้างของร่างกาย

 

 

 

 

 

 

 

 

โทษภัยอบายมุข
รู้ถึงเหตุแห่งความเสื่อม เห็นถึงภัยจากอบายมุขที่พุทธศาสนิกชนควรงดเว้นจากอบายมุขเหล่านี้

     

 

 

 

 

 

 

 

 

พระคุณพ่อแม่
เรียนรู้ถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ รู้จักการตอบแทนพระคุณ และการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อผู้ให้กำเนิด ผู้เป็นครูคนแรกของลูก และเปรียบเสมือนพระพรหมของลูกด้วย

 

 

 

 

 

 

 

 

มารยาทชาวพุทธ
หลักการและวิธีการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันเพื่อใช้ในการฝึกฝนพัฒนานิสัยของชาวพุทธ และข้อควรปฏิบัติต่อพระรัตนตรัย รวมถึงการปฏิบัติศาสนพิธีที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา

 

 

 

 

 

 

 

 

กฏแห่งกรรม
ศึกษาองค์ประกอบสำคัญของกฏแห่งกรรม ประเภทของกรรมและการให้ผลของกรรม และศึกษากฏแห่งกรรมผ่านเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

     

 

 

 

 

 

 

 

 

การรักษาศีล
ศึกษาองค์แห่งศีล เป็นการเพียรพยายามเพื่อระงับโทษทางกายและวาจา อันเป็นความตั้งใจที่งดเว้นจากความชั่ว ความทุจริต และสิ่งที่ไม่ดีทุกประการ

 

 

 

 

 

 

 

 

การทำงานเป็นทีม
เรียนรู้ความสำคัญของการทำงานเป็นทีม บทบาท ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารงานการทำงานเป็นทีม อันจะนำไปสู่ความสำเร็จของงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

หน้าที่พลเมืองดี
เรียนรู้หลักในการดำรงชีวิต ปฏิบัติตนอยู่ในจริยธรรมที่ดีงาม ประพฤติตนในกรอบของสิทธิเสรีภาพและหน้าที่ของการเป็นพลเมือง

 
สิ่งที่จะได้จากการบวชสามเณร
 
 
 
ความประทับใจจากการบวชสามเณร
บรรยากาศบวชสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย
 
ภาพบรรยากาศการอบรมสามเณร ณ วัดบ้านอุ่มเม้า จ.ร้อยเอ็ด
ศูนย์บวชสามเณร 7 แห่งใน จ.มหาสารคาม
ศูนย์บวชสามเณรโรงเรียนวัดมะเกลือ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
สามเณร ณ ศูนย์อบรมเยาวชนนครราชสีมา
ภาพบรรยากาศพิธีขอขมามอบผ้าไตร ณ ศูนย์อบรมวัดป่าหมาก. อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
ภาพบรรยากาศการอบรมสามเณร ณ ศูนย์อบรมโรงเรียนทับปุดวิทยา อ.ทับปุด จ.พังงา
ภาพบรรยากาศการอบรมสามเณร ณ ศูนย์อบรม ร.ร.อนุบาลบ่อทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
ภาพบรรยากาศการอบรมสามเณร ณ ศูนย์อบรมวัดรามประดิษฐ์ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
ศูนย์วัดใต้ตาเณร อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
ศูนย์ ร.ร.นาทรายวิทยาคม อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี
ศูนย์เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด
ศูนย์วัดอนามัย อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์
ศูนย์อบรม ร.ร.มาบตาพุดพันพิทยาคาร
ศูนย์อบรมต่างๆ ในจังหวัดศรีสะเกษ
วัดเทพจันดาราม บ้านห้วยขอบ อ.ปากชม จ.เลย
ธุดงคสถานปราจีนบุรี
วัดศรีธรรมาราม บางละมุง จ.ชลบุรี
ศูนย์อบรมวัดเทพจันดาราม จ.เลย
ศูนย์บวช ร.ร.โชคชัยพรหมบุตรบริหาร จ.นครราชสีมา
ศูนย์อบรมเยาวชนนครปฐม
ศูนย์อบรมวัดคลองภูมิ กรุงเทพมหานคร
วัดหนองปลาไหล จ.นครสวรรค์
 
 
Scoop สามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย
ประมวลภาพการอบรม "สามเณร"

 
ขอบคุณข้อมูลจาก http://www.thainovice.com
 
เพลง ผู้ได้โอกาส
 
 
 
 

รับชมคลิปวิดีโอโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย
ชมวิดีโอโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย   Download ธรรมะโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย

 

 

เบอร์โทรติดต่อโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย

ณ ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศ

 
ที่ จังหวัด ชื่อ - ฉายา เบอร์โทร
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
สมุทรปราการ
กรุงเทพฯ
อยุธยา
ลพบุรี
ปทุมธานี
ชัยนาท
นครปฐม
นนทบุรี
สระบุรี
สิงห์บุรี
อ่างทอง
ราชบุรี
กาญจนบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
สุพรรณบุรี
สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร
เพชรบุรี
จันทบุรี
ระยอง
ปราจีนบุรี
สระแก้ว
ตราด
ฉะเชิงเทรา
นครนายก
ชลบุรี
สุราษฎร์ธานี
ภูเก็ต
ชุมพร
ระนอง
นครศรีธรรมราช
กระบี่
พังงา
ตรัง
ปัตตานี
สงขลา
ยะลา
นราธิวาส
สตูล
พัทลุง
แพร่
เชียงราย
แม่ฮ่องสอน
เชียงใหม่
ลำพูน
ลำปาง
น่าน
พะเยา
นครสวรรค์
ตาก
กำแพงเพชร
พิษณุโลก
พิจิตร
อุตรดิตถ์
เพชรบูรณ์
อุทัยธานี
นครราชสีมา
อุดรธานี
ชัยภูมิ
หนองคาย
มุกดาหาร
อุบลราชธานี
สกลนคร
บุรีรัมย์
สุรินทร์
อำนาจเจริญ
บึงกาฬ
ร้อยเอ็ด
มหาสารคาม
เลย
ขอนแก่น
ศรีสะเกษ
กาฬสินธุ์
นครพนม
ยโสธร
หนองบัวลำภู
พระอารีพงศ์ ธมฺมิโก
พระมหาสุพจน์ สุวโจ
พระธีรพงษ์ ธีรวํโส
พระวัชระ ฐิตสํวโร
พระศรีรัตน์ โชติรตโน
พระปลัดเสกสรรค์ อตฺตทโม
พระครูใบฏีกาอรรถ สุจิตฺโต
พระกล้า จิตฺตรกฺโข
พระไพศาล โชติญาโณ
พระมหาสุริยะ ปญฺญาวชิโร
พระมหาสุริยะ ปญฺญาวชิโร
พระมหาไสว สุวณฺณภาโส
พระครูสมุห์พิสิษฐ์ สุภทฺทวํโส
พระสุรศักดิ์ สุรสกฺโก
พระครูปลัดทวี พฺรหฺเทโว
พระศุภนิมิตร์ ถิรโสตฺถิโก
พระพันธุ์เอก ฐานสกฺโก
พระครูปลัดวรวิทย์ ถิรปญฺโญ
พระสมุห์สรพงษ์ สุทฺธสทฺโธ
พระวุฒิ อภิวุฑฺโฒ
พระมหาธีรากานต์ สมปญฺโญ
พระประจักษ์ ชยมงฺคโล
พระมหาวันชนะ ญาตชโย
พระอรรถชัย วฑฺฒธมฺโม
พระจิรศักดิ์ จิรรตโน
พระมหาณัฐพงศ์ มณิสุโข
พระครูอนุกูลสุวรรณประดิษฐ์
พระดนัยภัทร อธิจิตฺโต
พระพันดิษฐ์ ยติวํโส
พระครูสังฆรักษ์ปรีดา ธีรกุโล
พระมหาคมเพชร ธมมฺวชิโร
พระศศิพงศ์ สิริรตโน
พระมหาทวี อินฺทโชโต
พระปราโมทย์ อติปุญฺโญ
พระจิระศักดิ์ คุณสกฺโก
พระพรมสรร อภิวฑฺฒโน
พระสมุห์ศุภวัตน์ ธมฺมสุโภ
พระสุชยา มุนิเสฏฺโฐ
พระประกิจ ปโยโค
พระบัญชา ปญฺญาวโส
พระมหา ธนาวิทย์ ธนวิชฺโช
พระวินัย ฐิตวินฺโย
พระอิสรภาพ อาจรสมฺปนฺโน
พระครูวาปีวรมานิต
พระณัฐพงษ์ กตปุญฺโญ
พระชาญจิตร์ ญาณยุตฺโต
พระสมุห์อุกฤษฏ์ พฺรหฺมํโส
พระมหา อัศนัย วิสฺสุตชโย
พระทุเรียน
พระทวีศักดิ์ ธมฺมกิตฺติโก
พระพิทักษ์ คุณารกฺโข
พระยอ สุทธจิตฺโต
พระวิรัตน์ ทิฏฺฐรตโน
พระอรรถชาติ อตฺถชาโต
พระสมคิด สีลคุตฺโต
พระมหาเผด็จศักดิ์ สกฺกธมฺโม
พระ​พิทักษ์​ ฐิ​ต​มโน
พระมหาสุพล สุพโล
พระปลัดเกื้อกูล สุภนนฺโท
พระครูสังฆรักษ์วุฒิพงษ์ วุฑฺฒิวํโส
พระมหาธีระ นาถธมฺโม
พระมหา ดร.เสถียร สุวณฺณฐิโต
พระเชิด กญฺตปญฺโย
พระมหา ดร.ธีรธรรม ธมฺมธีโร
พระมหา ดร.ธีรธรรม ธมฺมธีโร
พระอนุชา อภิชาโต
พระชานนท์ ชานนฺโท
พระอดิศักดิ์ อติสกฺโก
พระศักดิ์สิทธิ์ ฐานยุตฺโต
พระชัชวาล ทิตฺตมงคฺโล
พระมหาวรพงศ์ กุสลชโย
พระมหา ดร.ชัชวาลย์ โอภาโส
พระมหา ดร.สมชาย คณิสฺสโร
พระมหากมลชัย กมโล
พระมหาธานนท์ เวคชโย
พระภูวนาถ ฉนฺทสโร
089-6699103
083-2431800
095-4907246
088-2278147
086-8142144
085-0454625
083-5406653
083-5406402
081 4316399
065-3956388
065-3956388
086-4936636
083-5406605
089-7940305
083-5406604
086-766-8240
083-540-8077
062-824-6397
081-5754373
086-3223496
082-4509913
083-5404623
089-7700821
086-4770829
089-7771132
081-5369399
081-6293128
085-062-8888
089-470-3368
089-439-3929
082-332-4596
093-678-3457
084-556-2609
081-596-6833
085-0809184
093-678-3457
081-478-2699
084-300-9995
087-394-1431
087-226-6142
086-5566314
089-7771132
081-5301954
062-4057072
086-4550592
083-5404877
083-5404602
084-6975015
099-4141582
085-1322048
089-7469083
082-3584741
081-9736974
089-7874546
089-4045272
089-7777792
091-8617232
081-6722276
081-5926631
064-5246959
081-3003580
081-4206772
081-5645204
085-4154455
085-4154455
083-1281854
088-5047977
083-5406367
083-5406416
085-1845734
083-6669960
089-6280112
089-7756779
083-3607170
088-6475888
087-8568806

ติอต่อสอบถาม สมัครบวช ได้ที่
 
02-831-1234 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
Intensive Tutor Camp เส้นทางสู่วิศวกรและนักวิทยาศาสตร์Intensive Tutor Camp เส้นทางสู่วิศวกรและนักวิทยาศาสตร์

ร่วมจัดพิมพ์หนังสือ ร่วมจัดพิมพ์หนังสือ "พระโพธิสัตว์ ผู้มีหัวใจอันยิ่งใหญ่" ภาษาอังกฤษ

กิจกรรมธรรมปฏิบัติ รุ่นที่ 6 วันที่ 13 - 16 พ.ย. 57กิจกรรมธรรมปฏิบัติ รุ่นที่ 6 วันที่ 13 - 16 พ.ย. 57Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ข่าวประชาสัมพันธ์