โครงการตักบาตรพระ 2,000,000 รูป 77 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย ประจำปี พ.ศ. 2558


[ 5 ก.พ. 2558 ] - [ 17175 ] LINE it!

โครงการตักบาตรพระ 2,000,000 รูป 77 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย
ประจำปี พ.ศ. 2558
 
 
หลักการและเหตุผล
 
        การทำบุญตักบาตรต่อพระภิกษุสามเณร สาวกแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นอริยประเพณีสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลจนถึงปัจจุบัน  ถือว่าเป็นการให้กำลังแก่พระภิกษุสามเณรผู้เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศ เป็นแบบแผนอันดีของบรรพบุรุษไทยตั้งแต่สมัยโบราณ ทั้งเป็นการต่ออายุพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นศาสนาแห่งเหตุและผล  ที่นำมาซึ่งสันติสุขอย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์

     1. เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
     2. เพื่อฟื้นฟูจิตใจ สร้างบุญใหญ่ให้แผ่นดิน
     3. เพื่อช่วยเหลือคณะสงฆ์ 323 วัดและพุทธบริษัทใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั่วประเทศ
     4. เพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา   ส่งเสริมวัฒนธรรมชาวพุทธให้เข้มแข็ง  สืบสานอริยะประเพณี การตักบาตร ให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไป
     5. เพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัว  ให้ พ่อแม่ ลูก มีกิจกรรมที่สร้างความอบอุ่น  โดยมาทำบุญใหญ่ร่วมกัน  ปลูกฝังศีลธรรมให้กับ เยาวชน และ ประชาชนทั่วไป

กว่า 6 ปี กับโครงการตักบาตรพระ 2 ล้านรูปฯ

      โครงการตักบาตรพระ 2,000,000 รูป 77 จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย เกิดขึ้นโดยดำริของพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและประธานมูลนิธิธรรมกายเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา รักษาวัฒนธรรมชาวพุทธฟื้นฟูศีลธรรมโลก สืบสานอริยประเพณี และสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่คนไทยสืบไปโครงการเริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน โดยมีการจัดตักบาตรพระไปแล้ว 589 ครั้ง รวมจำนวนพระภิกษุสามเณรที่เข้าร่วมโครงการ 1,425,462 รูป
 
 
 
 
คำกล่าวแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

(พิธีกรกล่าวนำ)  หันทะมะยัง  พุทธัสสะ  ภะคะวะโต  ปุพพะภา  คะนะมะการัง  กะโรมะเสฯ


นะโมตัสสะ  ภะคะวะโต,  อะระหะโต,  สัมมาสัมพุทธัสสะ,
นะโมตัสสะ  ภะคะวะโต,  อะระหะโต,  สัมมาสัมพุทธัสสะ,
นะโมตัสสะ  ภะคะวะโต,  อะระหะโต,  สัมมาสัมพุทธัสสะ,

เอสาหัง  ภันเต ,    สุจิระปะรินิพพุตัมปิ,
ตัง  ภะคะวันตัง,   สะระณัง  คัจฉามิ,
ธัมมัญจะ  ภิกขุสังฆัญจะ,   มัง พุทธมามะกัง,
 สังโฆ  ธาเรตุ, อัชชะตัคเค, ปาณุเปตัง, สะระณัง คะตัง.

     แปล : ข้าแต่ท่านผู้เจริญ,  ข้าพเจ้าขอถึง,  สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า, แม้เสด็จดับขันธปรินิพพานนานมาแล้ว,  กับทั้งพระธรรม,  และพระสงฆ์,ว่าเป็นที่พึ่ง, ขอพระภิกษุสงฆ์, จงจำข้าพเจ้าไว้ว่า, เป็นพุทธมามะกะ,  ผู้ถึงพระรัตนตรัย, ว่าเป็นสรณะตลอดชีวิต,ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป,  ข้าพเจ้าทั้งหลาย,  จะปฏิบัติตนสมเป็นพุทธมามกะ ,  ผู้มีศรัทธาในพระรัตนตรัย,  ตั้งใจรักษาศีล, ไม่เชื่อถือมงคลตื่นข่าว , ไม่แสวงบุญนอกพระพุทธศาสนา, หมั่นสร้างบุญกุศล, ในพระพุทธศาสนา,  ตลอดกาลนานเทอญฯ

คำอธิษฐานจิตตักบาตร

    ด้วยบุญกุศล, ที่ข้าพเจ้าตั้งใจ, ถวายมหาสังฆทาน, โครงการตักบาตรพระ 2 ล้านรูป, 77 จังหวัดทุกวัดทั่วไทยเพื่อสืบอายุพระพุทธศาสนา, ถวายเป็นพุทธบูชา, รักษาวัฒนธรรมชาวพุทธ, และฟื้นฟูศีลธรรมโลก, ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย, มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง, อายุขัยยืนยาว, ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข, ให้ประสบความสำเร็จในชีวิต, ในธุรกิจหน้าที่การงาน, และสิ่งที่พึงปรารถนา, ให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญ, ค้ำจุนพระพุทธศาสนา, ไปทุกภพทุกชาติ,

    ขอให้เป็นผู้ปฏิบัติธรรมได้, โดยสะดวก, บรรลุธรรมได้โดยง่าย, ให้สมบูรณ์พร้อม, ด้วยรูปสมบัติ, ทรัพย์สมบัติ, คุณสมบัติ, บริวารสมบัติ, ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข, มรรคผลนิพพาน,

       ขอความปรารถนาทั้งปวง, ของข้าพเจ้าทั้งหลาย, จงเป็นผลสำเร็จ, จงเป็นผลสำเร็จ, จงเป็นผลสำเร็จ, ทุกประการเทอญ,  นิพพานะ ปัจจะโย  โหตุฯ
 
อานิสงส์ของการตักบาตรพระ

    1. เกิดในร่มเงาบวรพระพุทธศาสนาไปทุกภพทุกชาติ
    2. ย่อมเจริญด้วยโภคทรัพย์สมบัติเป็นอันมาก
    3. ทรัพย์สมบัติคงทนถาวร ไม่วิบัติด้วยภัยใดๆ
    4. ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก ที่ชอบใจของคนหมูมาก
    5. คนดีเป็นอันมาก ย่อมคบหาผู้ให้ทาน
    6. ชื่อเสียงอันดีงามของผู้ให้ ย่อมฟุ้งขจรไป
    7. ผู้ให้ย่อมแกล้วกล้าอาจหาญ ไม่เก้อเขินในที่ประชุม
    8. เมื่อสิ้นอายุขัย ย่อมเกิดในสุคติโลกสวรรค์
    9. บรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่าย

ข้อปฏิบัติที่ดีงามในการตักบาตร


     - แต่งการด้วยชุดขาว หรือเสื้อขาวเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
     - อาหารใส่บาตรควารเป็นอาหารแห้ง
     - ข้าวสารควรบรรจุถุงให้เรียบร้อย
     - งดใส่ น้ำดื่มชนิดแก้วพลาสติก
     - งดใส่ปัจจัยลงในบาตรท่านสามารถบริจาคได้ที่จุดรับบริจาค หรือต้นผ้าป่าที่มีเจ้าหน้าที่ดูแล
     - รักษาใจให้ ผ่องใส น้อมถวายไทยธรรมเป็นสังฆทาน
     - ใส่บาตรด้วยความเคารพ ด้วยการนั่งใส่บาตรโดยให้แถวหน้าใส่ให้เสร็จก่อน
 
 
ตารางตักบาตรพระประจำปี พ.ศ. 2558
 
 
วัน/เดือน/ปี
สถานที่
จังหวัด
จำนวน (รูป)
โทร.
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ประมวลภาพ
14 ก.พ. 58 ถ.พานพร้าว (หน้าทุ่งศรีเมือง)  อุดรธานี 1,250 089-667-7669

21 ก.พ. 58


ถ. ดวงรัตน์ ระหว่างแยกเพ็ญทรัพย์ ลำปาง 3,000 089-992-4814 ประมวลภาพ
22 ก.พ. 58 ด่านพรมแดน อ.แม่สาย

เชียงราย 10,000 087-504-8282 ตักบาตรพระ 3 แผ่นดิน 10,000 รูป ปีที่ 2 จ.เชียงราย ประมวลภาพ
22 ก.พ. 58 ถ.สุขุมวิท ตรงข้ามปั๊ม ปตท. อ.เมือง ระยอง 1,250 083-540-6455
-
1 มี.ค. 58 ถ.เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา หน้าชุมชนเฉลิมพระเกียรติ อ.เมือง ระนอง 1,000 084-889-1022, 089-439-3929,
ตักบาตรมิตรภาพ ไทย - พม่า พระ 1,000 รูป อ.เมือง จ.ระนอง อาทิตย์ที่ 1 มี.ค. 58 -
11 เม.ย. 58
หน้าโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ลำพูน 1,000
089-5538209, 085-0155556, 081-6719688 มหาสังฆทานในวันสงกรานต์ปีใหม่ ตักบาตรพระ 1,000 รูป บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน -
29 พ.ค. 58
หน้าศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 1,111 089-958-3419 , 089-787-6546 ตักบาตรพระ 1,111 รูป วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม หน้าศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ -
31 พ.ค. 58
ณ ถ.เชียงใหม่ - ฮอด หน้าที่ว่าการอำเภอสันป่าตอง เชียงใหม่ 1,543 080-500-7071 , 081-167-8556 ตักบาตรพระ 1,543 รูป อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ประมวลภาพ
6 มิ.ย. 58
ณ สนามอินทนิล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ 1,000
083-540-4613, 081-671-9688, 082-790-7027 ตักบาตรพระ 1,000 รูป วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน ณ สนามอินทนิล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ -
29 ก.ค. 58
ณ บริเวณถนนสายคู่ หน้าพระมณฑปฯ วัดพระพุทธบาท
สระบุรี 3,000 081-398-5133, 089-787-4462 ประเพณีตักบาตรดอกไม้ พระ 3,000 รูป ประจำปี 2558 ณ วัดพระพุทธบาท สระบุรี
23 ส.ค. 58
ถ.นิพัทธ์อุทิศ 3 ใจกลางเมืองหาดใหญ่ สงขลา
10,000
074-239-582, 081-651-9380, 081-896-3515, 081-598-6963, 087-399-0333, 081-599-9040 ตักบาตรพระนานาชาติ 10,000 รูป ใจกลางเมืองหาดใหญ่ 23 สิงหาคม 2558
18 ต.ค. 58
ณ ตลาดน้ำท่าคา อ.อัมพวา สมุทรสงคราม 299 (โดยพายเรือ) 081-434-9872, 087-415-7282, 082-364-2356 ตักบาตรท่าคา พระ 299 รูป  โดยพายเรือ
24 ต.ค. 58
ถนนเชียงใหม่ - ฝาง หน้าที่ว่าการอำเภอฝาง จ.เชียงใหม่ เชียงใหม่ 1,000 085-919-8818, 087-428-2797, 098-367-2327 , 087-909-8155 ตักบาตรพระ 1,000 รูป 24 ตุลาคม พ.ศ. 2558 หน้าที่ว่าการอำเภอฝาง ประมวลภาพ
25 ต.ค. 58
ณ ถนนเอกชัย หน้าห้องสมุดมีชีวิต ถึง หน้าสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร
สมุทรสาคร 10,000 082-782-6964 , 092-426-5495 , 086-465-3363 ตักบาตรพระ 10,000 รูป ณ ถนนเอกชัย หน้าสนามกีฬาสมุทรสาคร ประมวลภาพ
15 พ.ย. 58
ถ.กลางเมือง อ.ขุนยวม จ. แม่ฮ่องสอน 1,000 081-9604473 , 088-413-3082 , 081- 0259462 ตักบาตรพระ 1,000 รูป ณ ถ.กลางเมือง อ.ขุนยวม จ. แม่ฮ่องสอน  
27 ธ.ค. 58
ณ ถนนเจริญเมือง แยกสันป่าข่อย-แยกสถานีรถไฟ เชียงใหม่ 10,000
081-6719688 , 086-9165933 , 089-6353072 , 081-2069912
ตักบาตรพระนานาชาติ 10,000 รูป ณ ถนนเจริญเมือง เชียงใหม่  
27 ธ.ค. 58 ณ ถนนชายหาดพัทยากลาง พัทยา 1,199
086-8795464 , 061-8517733 , 083-9645359
ตักบาตรพระ 1,199 รูป ทำบุญเมืองพัทยา ครั้งที่ 8  
27 ธ.ค. 58 มะลิแลนด์ แดนปลูกมะลิลา ปทุมธานี
227
081-639-3966 , 081-632-0487 , 081-665-0761
ตักบาตรพระ 227 รูป ณ มะลิแลนด์ แดนปลูกมะลิลา  
31 ธ.ค. 58 บ้านสวนตะวันธรรม

ปทุมธานี 365
094-003-9785 , 087-686-9420 ตักบาตรปีใหม่ พระ 365 รูป ณ บ้านสวนตะวันธรรม  


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ประเทศอิตาลีเผยแพร่ภาพธุดงค์ธรรมชัยปีที่ 4สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ประเทศอิตาลีเผยแพร่ภาพธุดงค์ธรรมชัยปีที่ 4

สำนักข่าว NNN ออนไลน์ของมาเลเซียเผยแพร่ภาพข่าวธุดงค์ธรรมชัยปีที่ 4สำนักข่าว NNN ออนไลน์ของมาเลเซียเผยแพร่ภาพข่าวธุดงค์ธรรมชัยปีที่ 4

รูปการ์ตูนวันวาเลนไทน์ น่ารักๆรูปการ์ตูนวันวาเลนไทน์ น่ารักๆHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

เรื่องเด่นทันเหตุการณ์