โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข


[ 8 เม.ย. 2558 ] - [ 40995 ] LINE it!

โครงการหมู่บ้านศี ล 5

โครงการหมู่บ้านศีล5 ประชาเป็นสุข

ศีล 5 คืออะไร  การสมาทานและรับศีล 5

อานิสงส์ของการรักษาศีล 5

 

โครงการหมู่บ้านศีล 5
โครงการหมู่บ้านศีล 5

 

ความเป็นมาและความสำคัญของโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

     จากสถานการณ์บ้านเมืองในห้วงเวลาที่ผ่านมา ประเทศไทยประสบปัญหามากมาย ประกอบด้วยการกระทำผิดกฎหมาย ปัญหาอาชญากรรม การทำลายทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม การระบาดของสิ่งเสพติด และอบายมุข การแตกแยกทางความคิด การเห็นประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม และการจาบจ้วงดูหมิ่นสถาบันหลักของชาติ ซึ่งปัญหาเหล่านี้ล้วนเกิดจากการขาดสติ จิตสำนึก ศีลธรรมและคุณธรรมจริยธรรมอันจะส่งผลให้สังคมเกิดความขัดแย้ง

โครงการหมู่บ้านศีล 5
หมู่บ้านศีล 5     คณะสงฆ์โดย เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช มีดำริที่จะเสริมสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ ให้เกิดความสงบ สันติสุข มีความสามัคคีกลมเกลียวกัน โดยให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำหลักศีล 5 มาประพฤติปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวัน กอรปกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ให้แนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ด้วยการให้ทุกภาคส่วนในประเทศร่วมมือกันดำเนินการสร้างความปรองดองสมานฉันท์และทำให้ประชาชนมีความรักความสามัคคีกันโดยเริ่มจากครอบครัว หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด ซึ่งจะนำพาประเทศก้าวไปข้างหน้าอย่างปลอดภัยยั่งยืนสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

โครงการหมู่บ้านศีล 5
โรางการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ชาวประชาเป็นสุข

     ในฐานะหน่วยงานราชการที่มีภารกิจในการส่งเสริมให้สังคมไทยมีศีลธรรม และคุณธรรมจริยธรรม ตามแนวทางของพระพุทธศาสนาจึงได้กำหนดกิจกรรมในการสนับสนุนส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทุกเพศทุกวัยได้นำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปพัฒนาชีวิตครอบครัว ชุมชน และสังคม โดยเน้นการรณรงค์ส่งเสริม และสนับสนุนให้มี “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ขึ้นในทุกส่วนของประเทศ ตามดำริที่เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ได้ประทานโอวาทไว้ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ความว่า ..

     “อันว่าศีล 5 เป็นการสำคัญมนุษย์ เมื่อทุกคนมีศีล 5 ด้วยกัน สังคมนั้นๆ คือ ประชาชนย่อมจะอยู่เย็นเป็นสุข เมื่อเป็นไปได้ ขอให้ชื่อหมู่บ้านนั้นว่า หมู่บ้านรักษาศีล 5” ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่มอบหมายภารกิจให้ส่วนราชการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ แก่ประชาชนในชาติ โดยกำหนดพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินการพร้อมกันทั้ง 76 จังหวัด

วัตถุประสงค์ของโครงการหมู่บ้านศีล 5

1. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
2. เพื่อเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ลดปัญหาความขัดแย้ง สร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ให้กับประชาชนในประเทศ
3. เพื่อให้ประชาชนได้นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข
4. เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกและสร้างความตระหนัก รักและเชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศอย่างมั่นคง

โครงการหมู่บ้านศีล 5
หมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข

ประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการหมู่บ้านศีล 5

1. ประชาชนมีจิตสำนึกและได้แสดงออกถึงความรับผิดชอบ มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สังคมถิ่นกำเนิดของตนเอง ด้วยการสร้างความรักความสามัคคี ความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
2. ประชาชนไทยทุกหมู่บ้าน ชุมชน ตำบล และสังคมมีความรักความเข้าใจ เคารพในความคิดเห็นของกันและกัน มีความเอื้อเฟื้อ เป็นสังคมเครือญาติและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
3. ประชาชนเห็นคุณค่าและประโยชน์ในการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มาดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข
4. ประชาชนมีความตระหนัก รักปกป้อง เชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศชาติมีความมั่นคงยั่งยืน

ภาพกิจกรรมโครงการหมู่บ้านศีล 5

     วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เวลา 09.00  น.  คณะสงฆ์จังหวัดลพบุรี  นำโดย พระครูภัทรปัญญาวุธ รองเจ้าคณะอำเภอโคกสำโรง  ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี    นายธนาคม จงจิระ  ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี  ประธานฝ่ายฆราวาส  พิธีมอบป้าย ตามโครงการสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ณ หอประชุมโรงเรียนโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี  โดยมี นางศิริพร เรืองวงษ์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาฯ  นายธานี มาลีหอม  นายอำเภอบ้านหมี่  และหน.ส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมพิธี  ทั้งนี้ มีผู้แทนหมู่บ้านเข้ารับป้าย หมู่บ้านรักษาศีล 5  จำนวน  10 หมู่บ้าน  มีผู้เข้าร่วมพิธี ประมาณ 500 คน

โครงการหมู่บ้านศีล 5
โครงการหมู่บ้านศีล 5 จังหวัดลพบุรี

โครงการหมู่บ้านศีล 5
โครงการหมู่บ้านศีล 5 จังหวัดลพบุรี

 

     วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เวลา 09.00 น. นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการ จ.ลพบุรี มอบหมายให้นายณัฐภัทร์ สุวรรณประทีป รองผู้ว่าฯเป็นประธานฝ่ายฆราวาส มอบป้ายตามโครงการสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ โดยใชัหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองม่วง โดยมีพระครูมโนสิทธิกร รก.จอ.หนองม่วง นางศิริพร เรืองวงษ์ ผอ.พศจ. นายคันชล ผ่องใส นอ.หนองม่วง หน.ส่วนและผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมพิธี

โครงการหมู่บ้านศีล 5
โครงการหมู่บ้านศีล 5 จังหวัดลพบุรี

โครงการหมู่บ้านศีล 5
โครงการหมู่บ้านศีล 5 จังหวัดลพบุรี

บทความที่เกี่ยวข้อง

พิธีมอบป้ายโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

อานิสงส์ของการรักษาศีล 5Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
 ประมวลภาพพิธีบรรพชาธรรมทายาทนานาชาติ 4 รุ่น ประมวลภาพพิธีบรรพชาธรรมทายาทนานาชาติ 4 รุ่น

ทึ่ง !! เณรน้อย 8 ขวบ ท่องบท ‘ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร’ ได้ทึ่ง !! เณรน้อย 8 ขวบ ท่องบท ‘ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร’ ได้

วันคุ้มครองโลกที่แท้จริงคืออะไร คนทั้งโลกให้ความสำคัญกับวันคุ้มครองโลกอย่างไรวันคุ้มครองโลกที่แท้จริงคืออะไร คนทั้งโลกให้ความสำคัญกับวันคุ้มครองโลกอย่างไรHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

เรื่องเด่นทันเหตุการณ์