อานิสงส์การสร้างโบสถ์ วิหาร


[ 3 ก.พ. 2560 ] - [ 16703 ] LINE it!

อานิสงส์การสร้างโบสถ์ วิหาร

อานิสงส์การสร้างโบสถ์

     การสร้างมหาวิหารเพื่อถวายแด่สงฆ์ผู้เดินทางมาจากทิศทั้งสี่ และให้ผู้ใคร่ในการปฏิบัติธรรมได้ใช้สอย เป็นสิ่งที่พระบรมศาสดาทรงยกย่อง เพราะเป็นเครื่องชี้บ่งว่า พระพุทธศาสนาจะปักหลักมั่นคงและเจริญรุ่งเรือง เป็นที่พึ่งของมนุษย์และเทวดา  นำความร่มเย็นเป็นสุขมาสู่พุทธศาสนิกชน การมีโบสถ์ วิหาร ศาลาการเปรียญ แสดงว่า พระพุทธศาสนาได้เจริญรุ่งเรืองในอาณาบริเวณนั้น  ผู้ที่มีส่วนในการก่อสร้างถาวรวัตถุเหล่านี้ แม้จะเป็นเพียงตะปูสักตัวหนึ่ง ไม้สักแผ่นหนึ่ง อานิสงส์อันไพศาลก็ย่อมบังเกิดขึ้น จะให้คน ๑ นหุต  หรือแสนคนช่วยกันพรรณนาอานิสงส์การถวายวิหารจนตลอดชีวิต ก็พรรณนาไม่หมด เพราะบุญที่เกิดขึ้นนั้นมากมายเกินควรเกินคาดทีเดียว

     นรชนใดถวายที่อยู่แก่สงฆ์ นรชนนั้นท่านกล่าวว่า ชื่อว่าให้อายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณอันประเสริฐ ที่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญแล้ว เพราะเหตุที่ผู้ถวายที่อยู่อาศัยอันป้องกันอุปัทวะแห่งชีวิต ย่อมรักษาอายุของเขาไว้ได้ เพราะฉะนั้น สัตบุรุษจึงเรียกผู้ถวายวิหารว่า เป็นผู้ให้อายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณ ผู้ถวายวิหารชื่อว่า ให้สุขเป็นนิตย์แก่ภิกษุสงฆ์ เพราะป้องกันความทุกข์ที่เกิดแต่เย็นร้อน สัตว์เลื้อยคลาน ลม แดดเป็นต้น ฉะนั้น ผู้ให้ย่อมได้สุขในโลกหน้า

โบสถ์มีความสำคัญ คือ

1. เป็นที่ทำสังฆกรรมหรือพิธีของสงฆ์ พระภิกษุทุกรูปต้องชำระศีลของตนให้บริสุทธิ์ก่อนเข้าโบสถ์

2. โบสถ์ใช้เป็นที่สำหรับบวชพระ ในพระวินัย กำหนดว่าพระต้องบวชในโบสถ์ บวชนอกโบสถ์ไม่ได้

โบสถ์จึงมีความสำคัญมากต่ออายุพระพุทธศาสนา จึงนับเป็นบุญใหญ่สำหรับผู้ได้ร่วมสร้างโบสถ์


บทความเกี่ยวกับการสร้างโบสถ์วัดพระธรรมกาย

โบสถ์วัดพระธรรมกายทำไมไม่เหมือนโบสถ์ที่วัดอื่นๆ
ชมวัดพระธรรมกาย แผนที่วัดพระธรรมกาย
วัดพระธรรมกายได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2522
บุญสร้างวิหารทาน "อุโบสถพระไตรปิฎก" หลังแรกของโลก

 

บทความดีๆ เกี่ยวกับการสร้างโบสถ์วิหาร

อานิสงส์ถวายวัดเวฬุวัน
อานิสงส์ถวายมหาวิหารทาน

 

ภาพอานิสงส์การทำบุญสร้างโบสถ์

อานิสงส์การสร้างโบสถ์

 

อานิสงส์การสร้างโบสถ์Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
กลอนวันมาฆบูชากลอนวันมาฆบูชา

ธรรมกายวอนคสช.ยกเลิกธรรมกายวอนคสช.ยกเลิก"ม.44"อ้างพระ-เณรลำบาก

วัดพระธรรมกายเรียกร้องคสช.ยกเลิกมาตรา 44 หยุดการตรวจค้นหวั่นถูกยัดอาวุธ ยาเสพติด แล้วใส่ร้ายพระและวัดวัดพระธรรมกายเรียกร้องคสช.ยกเลิกมาตรา 44 หยุดการตรวจค้นหวั่นถูกยัดอาวุธ ยาเสพติด แล้วใส่ร้ายพระและวัดHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

เรื่องเด่นทันเหตุการณ์