ประวัติการสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร


[ 15 ส.ค. 2561 ] - [ 4173 ] LINE it!

 
 
ประวัติการสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
 
 
ทำไม... ต้องสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ?
 
     บทสวด “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” เป็นบทสวดที่มีความสำคัญมาก เพราะเป็นบทที่ประกาศพระสัมมาสัมโพธิ-ญาณ เป็นบทที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ที่บังเกิดขึ้นบนโลกนี้ ไม่ว่าจะเป็นพระปัญญาธิกพุทธเจ้า พระสัทธาธิกพุทธเจ้า พระวิริยาธิกพุทธเจ้าจำนวนนับ อสงไขยพระองค์ไม่ถ้วน เมื่อพระองค์ตรัสรู้แล้ว ก็ทรงแสดงธรรมบทนี้กันทั้งนั้น

     ดังนั้นใครก็ตามที่ได้สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรในยุคนี้ จึงถือเป็นบุคคลสำคัญที่ได้เคลื่อนจักรแห่งธรรมในช่วงเวลาที่ชาวพุทธกำลังสับสน เกิดความไม่สงบแห่งจิตใจ เพราะเท่ากับเราได้เป็นตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถึงแม้พระองค์จะดับขันธปรินิพพานไปแล้ว ก็ยังมีสาวกเอาธรรมบทนี้มาแสดงต่อ ซึ่งเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธ-ศาสนาให้ยืนยาวต่อไป

    ธรรมบทนี้เป็นธรรมะที่ทำให้ความเป็นพระสัมมสัมพุทธเจ้า บริบูรณ์เพราะเมื่อพระองค์ทรงแสดงแล้ว ได้มีผู้บรรลุธรรมตาม คือ พระอัญญาโกณฑัญญะ จึงเป็นเหตุให้เกิดองค์แห่งพระรัตนตรัยครบถ้วนบริบูรณ์ คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นครั้งแรกของโลก

     ดังนั้นใครก็ตามที่ได้สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรเป็นนิจ จะทำให้ผู้นั้นได้บุญมาก เมื่อคิดปรารถนำอะไรก็จะสำเร็จทุกอย่าง เพราะบทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรนี้ ทำให้มนุษย์พ้นจากความทุกข์ทรมานของชีวิต และหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งหลาย จนสามารถก้าวข้ามไปสู่หนทางแห่งพระ-นิพพาน และที่สำคัญ ทุกครั้งที่เราสวดมนต์ บุญก็จะเกิดกับตัวเรา เพราะใจเราจะถูกกลั่นให้สะอาดบริสุทธิ์ วิบากกรรม ที่ติดมาข้ามภพข้ามชาติก็จะถูกกลั่นแก้ไปด้วย จากหนักก็จะเป็นเบา จากเบาก็จะหาย จิตใจที่ขุ่นมัวก็จะใสสว่าง ดังนั้นเราต้องสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรกันทุกวัน

ที่มา หนังสือบทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
 
ประวัติการสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร "ครั้งแรก" ถึง "ปัจจุบัน"

 
ครั้งที่ วัน/เดือน/ปี เนื่องในวัน ยอดสวด (จบ)
1   วันที่ 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559      วันอาสาฬหบูชา   เริ่มโครงการ
2   วันที่ 27 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559       วันธรรมชัย   1,000,000
3   วันที่ 16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559       วันครูวิชชาธรรมกาย   2,000,000
4   วันที่ 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559         วันเกิดด้วยรูปกายเนื้อพระผู้ปราบมาร   4,000,000
5   วันที่ 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559         ก่อนวันลอยกระทง   5,555,555
6   วันที่ 12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559   ก่อนวันลอยกระทง   6,666,666
7   วันที่ 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559   วันลอยกระทง   7,000,000
8   วันที่ 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559   งานบุญวันอาทิตย์   7,777,777
9   วันที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ.  2559        วันพระ ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 1   10,101,010 
10   วันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559       วันพระ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 1   11,111,111
11   วันที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559       วันคล้ายวันเกิดคุณครูไม่เล็ก   12,345,678
12   วันที่ 1 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560         วันขึ้นปีใหม่   14,141,414
13   วันที่ 19 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560       วาระครบ 109 ปี วันคล้ายวันเกิดคุณยายอาจารย์ฯ   17,191,919
14   วันที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560     วันมหาปูชนียาจารย์   20,000,333
15   วันที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560   วันมาฆบูชา   22,001,250
16   วันที่ 12 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560       วันพระ เพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4   30,000,000
17   วันที่ 11 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560      วันพระ เพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5   38,000,000
18   วันที่ 22 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560      วันคุ้มครองโลก   46,464,646
19   วันที่ 10 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560   วันวิสาขบูชา   55,555,555
20   วันที่ 8 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560      วันอาสาฬหบูชา   90,000,000
21   วันที่ 27 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560      วันธรรมชัย   135,135,135
22   วันที่ 5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560        วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย   145,145,145
23   วันที่ 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560        วันเกิดด้วยรูปกายเนื้อพระผู้ปราบมาร   180,180,180
24   วันที่ 3 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560    วันเพ็ญเดือนสิบสอง วันลอยกระทง   210,210,210
25   วันที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560       วันครบรอบ 77 ปี คุณครูไม่เล็ก   277,777,777
26   วันที่ 1 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561         วันปีใหม่   300,002,561
27   วันที่ 19 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561       วันคล้ายวันเกิดคุณยายฯ ครบรอบ 109 ปี   330,019,109
28   วันที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561      วันมหาปูชนียาจารย์   353,333,333
29   วันที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561          วันมาฆบูชา   390,001,250
30   วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561     
  โครงการธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 6 
   รักษ์บวร รักษ์ศีล 5
  434,444,444
31   วันที่ 22 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561      วันคุ้มครองโลก   466,666,666
32   วันที่ 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561   วันวิสาขบูชา   511,111,111
33   วันที่ 27 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561    วันอาสาฬหบูชา   600,000,000
34   วันที่ 27 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561     วันธรรมชัย   662,000,000
35   วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561   ครบรอบ 101 ปี วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย   711,101,101
36   วันที่ 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

  วาระครบ 134 ปี วันคล้ายวันเกิดด้วยรูปกายเนื้อ
  พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร

  750,134,134
37   วันที่ 24 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561   วันมหาปวารณาออกพรรษา   788,888,888
38   วันที่ 22 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561   วันลอยกระทง   877,777,777
39   วันที่ 21 เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2561   วันครบรอบ 78 ปี คุณครูไม่เล็ก   978,787,878
40   วันที่ 31 เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2561   ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (ถวายเป็นพุทธบูชา)   1,000,000,011
41   วันที่ 19 เดือน มกราคม  พ.ศ. 2562   วาระครบ 110 ปี วันคล้ายวันเกิดคุณยายอาจารย์ฯ   1,040,019,110
42   วันที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562   วันมหาปูชนียาจารย์   1,070,333,333
42   วันที่ 19 เดือน กุมภาพัทธ์ พ.ศ. 2562   วันมาฆบูชา,  วาระ 49 ปี วัดพระธรรมกาย   1,111,111,111
43   วันที่ 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562   วันพระ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4   1,180,000,000
44   วันที่ 22 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562   วันคุ้มครองโลก   1,222,222,562
45   วันที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562   วันวิสาขบูชา   1,254,000,000
46   วันที่ 16 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562   วันอาสาฬหบูชา (วันพระขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8)   1,400,000,000
47   วันที่ 27 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562   วันธรรมชัย   1,527,082,512 
48   วันศุกร์ที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562   ครบรอบ 102 ปี วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย   1,582,000,102
49   วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562   ครบรอบ 135 ปี พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)   1,680,000,135
50   วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562   วันลอยกระทง (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12)    1,811,111,111

 

 

 

 

 

บทความที่เกี่ยวข้องกับบทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
 Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
ประมวลภาพงานบุญวันธรรมชัย 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561ประมวลภาพงานบุญวันธรรมชัย 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ประมวลภาพวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย ประจำปี 2561ประมวลภาพวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย ประจำปี 2561

ประมวลภาพพิธีทอดกฐินสามัคคีบำรุงวัด วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2561ประมวลภาพพิธีทอดกฐินสามัคคีบำรุงวัด วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2561Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

เรื่องเด่นทันเหตุการณ์