โครงการธัมมจักกัปปวัตตนสูตร [ประวัติความเป็นมาของโครงการ]


[ 26 พ.ค. 2566 ] - [ 18363 ] LINE it!

 
 
ประวัติความเป็นมา
โครงการสวดมนต์ บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
 
 
ทำไม... ต้องสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ?
 
     บทสวด “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” เป็นบทสวดที่มีความสำคัญมาก เพราะเป็นบทที่ประกาศพระสัมมาสัมโพธิ-ญาณ เป็นบทที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ที่บังเกิดขึ้นบนโลกนี้ ไม่ว่าจะเป็นพระปัญญาธิกพุทธเจ้า พระสัทธาธิกพุทธเจ้า พระวิริยาธิกพุทธเจ้าจำนวนนับ อสงไขยพระองค์ไม่ถ้วน เมื่อพระองค์ตรัสรู้แล้ว ก็ทรงแสดงธรรมบทนี้กันทั้งนั้น

     ดังนั้นใครก็ตามที่ได้สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรในยุคนี้ จึงถือเป็นบุคคลสำคัญที่ได้เคลื่อนจักรแห่งธรรมในช่วงเวลาที่ชาวพุทธกำลังสับสน เกิดความไม่สงบแห่งจิตใจ เพราะเท่ากับเราได้เป็นตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถึงแม้พระองค์จะดับขันธปรินิพพานไปแล้ว ก็ยังมีสาวกเอาธรรมบทนี้มาแสดงต่อ ซึ่งเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธ-ศาสนาให้ยืนยาวต่อไป

    ธรรมบทนี้เป็นธรรมะที่ทำให้ความเป็นพระสัมมสัมพุทธเจ้า บริบูรณ์เพราะเมื่อพระองค์ทรงแสดงแล้ว ได้มีผู้บรรลุธรรมตาม คือ พระอัญญาโกณฑัญญะ จึงเป็นเหตุให้เกิดองค์แห่งพระรัตนตรัยครบถ้วนบริบูรณ์ คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นครั้งแรกของโลก

     ดังนั้นใครก็ตามที่ได้สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรเป็นนิจ จะทำให้ผู้นั้นได้บุญมาก เมื่อคิดปรารถนำอะไรก็จะสำเร็จทุกอย่าง เพราะบทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรนี้ ทำให้มนุษย์พ้นจากความทุกข์ทรมานของชีวิต และหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งหลาย จนสามารถก้าวข้ามไปสู่หนทางแห่งพระ-นิพพาน และที่สำคัญ ทุกครั้งที่เราสวดมนต์ บุญก็จะเกิดกับตัวเรา เพราะใจเราจะถูกกลั่นให้สะอาดบริสุทธิ์ วิบากกรรม ที่ติดมาข้ามภพข้ามชาติก็จะถูกกลั่นแก้ไปด้วย จากหนักก็จะเป็นเบา จากเบาก็จะหาย จิตใจที่ขุ่นมัวก็จะใสสว่าง ดังนั้นเราต้องสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรกันทุกวัน

ที่มา หนังสือบทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
 
ประวัติการสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร "ครั้งแรก" ถึง "ปัจจุบัน"

 
ครั้งที่ วัน/เดือน/ปี เนื่องในวัน ยอดสวด (จบ)
1   วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2559      วันอาสาฬหบูชา   เริ่มโครงการ
2   วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2559       วันธรรมชัย   1,000,000
3   วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2559       วันครูวิชชาธรรมกาย   2,000,000
4   วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2559         วันเกิดด้วยรูปกายเนื้อพระผู้ปราบมาร   4,000,000
5   วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2559         ก่อนวันลอยกระทง   5,555,555
6   วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559   ก่อนวันลอยกระทง   6,666,666
7   วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559   วันลอยกระทง   7,000,000
8   วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559   งานบุญวันอาทิตย์   7,777,777
9   วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.  2559        วันพระ ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 1   10,101,010 
10   วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2559       วันพระ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 1   11,111,111
11   วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2559       วันคล้ายวันเกิดคุณครูไม่เล็ก   12,345,678
12   วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560         วันขึ้นปีใหม่   14,141,414
13   วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2560       วาระครบ 109 ปี วันคล้ายวันเกิดคุณยายอาจารย์ฯ   17,191,919
14   วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560     วันมหาปูชนียาจารย์   20,000,333
15   วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560   วันมาฆบูชา   22,001,250
16   วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2560       วันพระ เพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4   30,000,000
17   วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2560      วันพระ เพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5   38,000,000
18   วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2560      วันคุ้มครองโลก   46,464,646
19   วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2560   วันวิสาขบูชา   55,555,555
20   วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2560      วันอาสาฬหบูชา   90,000,000
21   วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2560      วันธรรมชัย   135,135,135
22   วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2560        วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย   145,145,145
23   วันที่ 10 เตุลาคม พ.ศ. 2560        วันเกิดด้วยรูปกายเนื้อพระผู้ปราบมาร   180,180,180
24   วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560    วันเพ็ญเดือนสิบสอง วันลอยกระทง   210,210,210
25   วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2560       วันครบรอบ 77 ปี คุณครูไม่เล็ก   277,777,777
26   วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561         วันปีใหม่   300,002,561
27   วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561       วันคล้ายวันเกิดคุณยายฯ ครบรอบ 109 ปี   330,019,109
28   วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561      วันมหาปูชนียาจารย์   353,333,333
29   วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2561          วันมาฆบูชา   390,001,250
30   วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561     
  โครงการธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 6 
   รักษ์บวร รักษ์ศีล 5
  434,444,444
31   วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2561      วันคุ้มครองโลก   466,666,666
32   วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2561   วันวิสาขบูชา   511,111,111
33   วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2561    วันอาสาฬหบูชา   600,000,000
34   วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561     วันธรรมชัย   662,000,000
35   วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2561   ครบรอบ 101 ปี วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย   711,101,101
36   วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2561

  วาระครบ 134 ปี วันคล้ายวันเกิดด้วยรูปกายเนื้อ
  พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร

  750,134,134
37   วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561   วันมหาปวารณาออกพรรษา   788,888,888
38   วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561   วันลอยกระทง   877,777,777
39   วันที่ 21 ธันวาคม  พ.ศ. 2561   วันครบรอบ 78 ปี คุณครูไม่เล็ก   978,787,878
40   วันที่ 31 ธันวาคม  พ.ศ. 2561   ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (ถวายเป็นพุทธบูชา)   1,000,000,011
41   วันที่ 19 มกราคม  พ.ศ. 2562   วาระครบ 110 ปี วันคล้ายวันเกิดคุณยายอาจารย์ฯ   1,040,019,110
42   วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562   วันมหาปูชนียาจารย์   1,070,333,333
43   วันที่ 19 กุมภาพัทธ์ พ.ศ. 2562   วันมาฆบูชา,  วาระ 49 ปี วัดพระธรรมกาย   1,111,111,111
44   วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2562   วันพระ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4   1,180,000,000
45   วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2562   วันคุ้มครองโลก   1,222,222,562
46   วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   วันวิสาขบูชา   1,280,000,000
47   วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2562   วันอาสาฬหบูชา (วันพระขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8)   1,400,000,000
48   วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562   วันธรรมชัย    1,527,082,512 
49   วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2562   ครบรอบ 102 ปี วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย   1,582,000,102
50   วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562   ครบรอบ 135 ปี พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)   1,680,000,135
51   วันที่ 11 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562   วันลอยกระทง (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12)   1,811,111,111
52   วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2562   วันครบรอบ 79 ปี คุณครูไม่เล็ก   1,970,000,079
53   วันที่ 31 ธันวาคม 2562 - วันที่ 1 มกราคม 2563    สวดมนต์ข้ามปี (วันขึ้นปีใหม่)   2,000,002,563
54   วันที่ 19 มกราคม 2563   วันคล้ายวันเกิด 111 ปี คุณยายอาจารย์ฯ   2,060,019,111
55   วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563   วันมหาปูชนียาจราย์   2,105,333,333
56   วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563   วันมาฆะบูชา วาระครบ 50 ปี วัดพระธรรมกาย   2,121,001,250
57   วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2563   วันพระ ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 4   2,187,000,000
58   วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2563   วันพระ  ขึ้น  15 ค่ำ เดือน 5   2,288,888,888
59   วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2563   วันคุ้มครองโลก   2,322,222,222
60   วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2563   วันวิสาขบูชา   2,350,000,000
61   วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2563   วันพระ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7   2,411,111,111
62   วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2563   วันพระขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8   2,477,777,777
63   วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2563   วันพระขึ้น 15 ค่ำ เดือน 9   2,555,555,555
64   วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2563   วันธรรมชัย   2,627,082,512
65   วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2563   วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย   2,644,000,103
66   วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2563

  วาระครบ 136 ปี วันคล้ายวันเกิดด้วยรูปกายเนื้อ
  พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร

  2,766,000,136
67   วันที่ 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2563   วันลอยกระทง   2,833,000,000
68   วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2563   วันครบรอบ 80 ปี คุณครูไม่เล็ก   3,000,808,080
69   วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ถึง
  วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564
  สวดมนต์ข้ามปี (วันขึ้นปีใหม่)   3,030,002,564
70   วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2564   วันคล้ายวันเกิด 112 ปี คุณยายอาจารย์ฯ   3,088,000,112
71   วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564   วันมหาปูชนียาจารย์   3,133,333,333
72   วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564   วันมาฆบูชา 51 ปี วัดพระธรรมกาย   3,200,001,250
73   วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2564   วันพระ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4   3,290,000,000
74   วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2564   วันคุ้มครองโลก   3,327,777,777
75   วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2564   วันวิสาขบูชา   3,406,000,000
76   วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2564   วันพระ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8   3,480,000,000
77   วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2564   วันอาสาฬหบูชา   3,555,555,555
78   วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2564   วันธรรมชัย   3,640,535,353
79    วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2564   วันพระขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10   3,704,000,104
80   วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2564   137 ปี  วันคล้ายวันเกิดด้วยรูปกายเนื้อ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร   3,752,000,137
81   วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564   วันลอยกระทง   3,852,000,137
82   วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2565   วันครบรอบ 81 ปี คุณครูไม่เล็ก   3,965,000,081
83

  วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ถึง
  วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565

  สวดมนต์ข้ามปี (วันขึ้นปีใหม่)   4,000,002,565
84   วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2565   วันคล้ายวันเกิด  113 ปี คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง   4,045,000,113
85   วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565   วันมหาปูชนียาจารย์   4,086,000,000
86   วันที่ 16  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565   วันมาฆบูชา 52 ปี วัดพระธรรมกาย   4,122,001,250
87   วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2565   วันพระ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4   4,200,000,000
88   วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2565   วันคุ้มครองโลก   4,300,000,078
89   วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2565   วันวิสาขบูชา   4,363,000,000
90   วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2565   วันพระ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7   4,444,444,444
91   วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2565   วันสมาธิโลก   4,621,000,000
92   วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2565   วันธรรมชัย   4,654,545,454
93   วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2565   วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย   4,715,000,105
94   วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2565   138 ปี วันคล้ายวันเกิดด้วยรูปกายเนื้อ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)   4,796,000,138
95   วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565   วันลอยกระทง   4,875,000,056
96   วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2565   วันครบรอบ 82 ปี คุณครูไม่เล็ก   4,990,000,082
97   วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565   สวดมนต์ข้ามปี (วันขึ้นปีใหม่)   5,000,002,566
98   วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2566
  วันเกิดครบ 114 ปี
  คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง
  5,045,000,114
99   วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566   วันมหาปูชนียาจารย์   5,086,000,333
100   วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2566    วันมาฆบูชา 53 ปี วัดพระธรรมกาย   5,170,001,250
101   วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2566   วันพระขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5   5,251,555,555
102   วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2566   วันคุ้มครองโลก   5,291,797,979
103   วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2566   วันวิสาขบูชา   5,399,999,999


 

 

 

 

บทความที่เกี่ยวข้องกับบทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
 Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
ประมวลภาพงานบุญวันธรรมชัย 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561ประมวลภาพงานบุญวันธรรมชัย 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ประมวลภาพวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย ประจำปี 2561ประมวลภาพวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย ประจำปี 2561

ประมวลภาพพิธีทอดกฐินสามัคคีบำรุงวัด วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2561ประมวลภาพพิธีทอดกฐินสามัคคีบำรุงวัด วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2561Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

เรื่องเด่นทันเหตุการณ์