วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย สอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก


[ 2 ธ.ค. 2562 ] - [ 783 ] LINE it!

สมาธิ
พระพุทธศาสนา
วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย สอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก
ข่าว BOON NEWS ประจำวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562

วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย สอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก

     โรงเรียนพระพุทธศาสนาและภาษาไทยวันอาทิตย์ วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็กๆ

วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย สอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก

     โดยในครั้งนี้เยาวชนชาวท้องถิ่น ได้เรียนวิชาพระพุทธศาสนา พร้อมทั้งได้ร่วมกันปฏิบัติธรรม กลั่นกาย วาจา ใจ ให้ผ่องใส นอกจากนี้เด็กๆ ยังได้เรียนวิชาภาษาไทยด้วย เพื่อให้สามารถ ฟัง พูด อ่าน และเขียน ภาษาไทยได้ดีขึ้น

วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย สอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก

     สำหรับโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์และภาษาไทย วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้เปิดโอกาสให้เยาวชนชาวท้องถิ่น ลูกหลานคณะกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ได้มาเรียนรู้ภาษาไทยและความรู้ในพระพุทธศาสนา ซึ่งที่ผ่านก็ได้รับความสนใจจากเยาวชนเข้ามาเรียนเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นกำลังหลักในการขยายงานพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายสืบต่อไป
 Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดงานบุญวันอาทิตย์วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดงานบุญวันอาทิตย์

วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ จัดพิธีบุบเปตพลีวัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ จัดพิธีบุบเปตพลี

วัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดพิธีถวายคิลานเภสัชวัดพระธรรมกายซีแอตเติล จัดพิธีถวายคิลานเภสัชHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ข่าวพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ