โครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย 2563


[ 13 ม.ค. 2563 ] - [ 1810 ] LINE it!


โครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย 2563
เปิดรับสมัครนักเรียนชาย อายุตั้งแต่ 10 - 18 ปี (บวชสามเณรภาคฤดูร้อน)
 
อบรมระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

ปิดเทอม เติมธรรม
มาบวชสามเณรภาคฤดูร้อนกันเถอะ

 
     จากสถานการณ์ปัจจุบัน สื่อสังคมออนไลน์มีอิทธิพลต่อทุกชีวิตของครอบครัว การถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารโดยขาดการใช้วิจารณญาณส่งผลให้แต่ละคนแยกตัวเองออกมาจากสังคมปกติ และยังส่งผลกระทบต่อคุรภาพการศึกษา อันเนื่องมาจากขาดวินัยในตนเอง ขาดความอบอุ่นจากครอบครัว เกิดความคิดเห็นแตกแยก โดยได้รับข้อมูลไม่ครบรอบด้าน ทำให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์กลายเป็นปัญหาสังคม แบบไม่รู้จบ

      ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ และองค์กรภาครัฐและเอกชน จึงได้จัดโครงการ "บรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย" ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มุ่งให้นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ความสำนึกในความเป็นไทย มีจิตสาธารณะอยู่อย่างพอเพียง มีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคม พหุวัฒนธรรม ด้วยการปฏิบัติตามหลักธรรมเป็นนิสัย

     การบรรพชาสามเณรทั่วไทย เป็นการสร้างพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมใหม่ให้กับเยาวชน หลังลาสิกขาจึงเป็นการปรับพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยให้เข้าสู่วิถีชีวิตที่ดีงาม เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็นศิษย์ที่ดีของครูอาจารย์ เป็นพลเมืองดีของชาติและเกิดพลังสืบสานพระพุทธศาสนาสืบไป
 
 
วัตถุประสงค์
 
     1. เพื่อปลูกฝัง ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และความสามัคคี ในหมู่เยาวชน ให้มีจิตสาธารณะ ใฝ่สันติ และมีที่พึ่งอย่างแท้จริงในตนเอง
 
     2. เพื่อหล่อหลอมเด็กและเยาวชนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้เป็นคนดีมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์จนติดเป็นนิสัย
 
     3. เพื่อปรับพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยให้เข้าสู่วิถีชีวิตที่ดีงามโดยการสร้างสิ่งแวดล้อมใหม่
 
     4. เพื่อสร้างภุมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนไทยรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมพหุวัฒนธรรม
 
     5. เพื่อตระหนักรู้ในคุณค่าของประเพณี วัฒนธรรมไทยและสามารถนำไปใช้ได้อย่างภาคภูมิ
 
    6. เพื่อส่งเสริมสนับสนุน และสร้างความตระหนักรู้ให้กับเด็กและเยาวชนไทย ในคุณค่าของประเพณีวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมชาวพุทธ และสามารถนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา การปฏิบัติตามหลักศีล 5 ไปใช้ในวิถีชีวิตได้อย่างภาคภูมิ
 
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร

    - เป็นชายแท้ อายุ 10 - 18 ปี
    - ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครอง
    - มีสุขภาพแข็งแรง
    - ไม่ติดยาเสพติด สุรา และบุหรี่

กำหนดการ
 
    - รายงานตัวที่ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศ  วันอาทิตย์ที่ 23 - วันศุกร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2563
    - เข้าโครงการ                                        วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2563
    - พิธีบรรพชา ณ วัดพระธรรมกาย             วันเสาร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2563
    - ร่วมงานบุญวันคุ้มครองโลก                   วันพุธที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2563
    - พิธีปิดอบรม ณ วัดพระธรรมกาย            วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
    - ร่วมกิจกรรมบุญที่ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศ / พิธีลาสิกขา    วันที่ 4 - 10 พฤษภาคม พ.ศ .2563
 

สมัครและสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศ

    โทร. 02-831-1234
 
 
 
สิ่งที่สามเณรจะได้เรียนรู้จากโครงการ
 

 

 

พุทธประวัติ
ศึกษาเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตั้งแต่ความรู้ทั่วไปของการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คุณสมบัติ คุณธรรมของความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

 

 

สมาธิเบื้องต้น
ศึกษาความรู้พื้นฐานของการฝึกสมาธิ ประโยชน์ของสมาธิ บทฝึกสมาธิในชีวิตประจำวันรวมทั้งหลักคำสอนที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกเบื้องต้นในการทำสมาธิ

 

 

เดินบิณฑบาต
กิจวัตรของพระภิกษุสงฆ์และสามเณรในพระพุทธศาสนา โดยพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญการบิณฑบาตว่าเป็นกิจอันประเสริฐ หรือในสามัญเรียกว่าการโปรดสัตว์

   

 

 

สวดมนต์
การกล่าวคำบูชาสรรเสริญ เพื่อระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย ทำให้เกิดพุทธานุสติ ธัมมานุสติ สังฆานุสติ ด้วยจิตที่บริสุทธิ์

 

 

การรักษาสุขภาพ
ศึกษาเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพด้วยตนเอง ความสำคัญของนิสัยต่อการรักษาสมดุลโครงสร้างของร่างกาย

 

 

โทษภัยอบายมุข
รู้ถึงเหตุแห่งความเสื่อม เห็นถึงภัยจากอบายมุขที่พุทธศาสนิกชนควรงดเว้นจากอบายมุขเหล่านี้

 

 

 

พระคุณพ่อแม่
เรียนรู้ถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ รู้จักการตอบแทนพระคุณ และการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อผู้ให้กำเนิด ผู้เป็นครูคนแรกของลูก และเปรียบเสมือนพระพรหมของลูกด้วย

 

 

 

มารยาทชาวพุทธ
หลักการและวิธีการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันเพื่อใช้ในการฝึกฝนพัฒนานิสัยของชาวพุทธ และข้อควรปฏิบัติต่อพระรัตนตรัย รวมถึงการปฏิบัติศาสนพิธีที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา

 

 

กฏแห่งกรรม
ศึกษาองค์ประกอบสำคัญของกฏแห่งกรรม ประเภทของกรรมและการให้ผลของกรรม และศึกษากฏแห่งกรรมผ่านเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

 

 

 

การรักษาศีล
ศึกษาองค์แห่งศีล เป็นการเพียรพยายามเพื่อระงับโทษทางกายและวาจา อันเป็นความตั้งใจที่งดเว้นจากความชั่ว ความทุจริต และสิ่งที่ไม่ดีทุกประการ

 

 

การทำงานเป็นทีม
เรียนรู้ความสำคัญของการทำงานเป็นทีม บทบาท ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารงานการทำงานเป็นทีม อันจะนำไปสู่ความสำเร็จของงาน

 

 

หน้าที่พลเมืองดี
เรียนรู้หลักในการดำรงชีวิต ปฏิบัติตนอยู่ในจริยธรรมที่ดีงาม ประพฤติตนในกรอบของสิทธิเสรีภาพและหน้าที่ของการเป็นพลเมือง

 
สิ่งที่จะได้จากการบวชสามเณร
 
 
 
ความประทับใจจากการบวชสามเณร
 
 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
โครงการอบรมธรรมทายาทหญิง รุ่นที่ 37โครงการอบรมธรรมทายาทหญิง รุ่นที่ 37

โครงการสมาธิแก้ว เปิดรับสมัครอบรม 2 รุ่นโครงการสมาธิแก้ว เปิดรับสมัครอบรม 2 รุ่น

พิธีถวายโคมมาฆประทีป วันศุกร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563พิธีถวายโคมมาฆประทีป วันศุกร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ข่าวประชาสัมพันธ์