โครงการธรรมทายาทอุปสมบทหมู่ ระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 48


[ 7 ก.พ. 2563 ] - [ 994 ] LINE it!

 
โครงการธรรมทายาทอุปสมบทหมู่ ระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 48

อบรมวันที่ 28 พฤษภาคม – 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ณ ศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาท อาคารแจ่มจันทร์ วัดพระธรรมกาย จ. ปทุมธานี

ครั้งหนึ่งในชีวิต…ของลูกผู้ชาย
คือการได้บวชทดแทนพระคุณบิดามารดา
 

     โครงการอบรมธรรมทายาทอุปสมบทหมู่ เริ่มต้นตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2515 และได้จัดการอบรมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี จนถึงปีที่ 48 ในปัจจุบัน และมีการพัฒนาหลักสูตรการอบรมอย่างต่อเนื่อง นิสิตนักศึกษาจะได้มีโอกาสมาบวชเพื่อเป็นการตอบแทนพระคุณบิดามารดา ได้เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพชีวิตตามหลักพุทธวิธี ในสถานที่ที่เหมาะสม ท่ามกลางบรรยากาศสวนป่าอันร่มรื่น ณ ศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาท ประกอบด้วยสื่อเรียนรู้ธรรมะที่ทันสมัยเข้าใจง่าย มีพระอาจารย์คอยให้คำปรึกษาและดูแลอย่างใกล้ชิด โดยผู้บวชจะได้รับการฝึกฝนอบรมตนเอง ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  ได้ฝึกสมาธิปฏิบัติธรรม การอยู่ธุดงควัตร รวมถึงได้ฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้นำ ผู้มีวินัย มีความเคารพ มีความอดทน รู้จักการบริหารเวลา การบริหารปัจจัยสี่ การปรับตัวให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ได้ฝึกการทำงานร่วมกันเป็นทีม อีกทั้งยังได้รับแม่บทการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในชีวิตอย่างถูกต้อง โดยจะใช้ระยะเวลาฝึกฝนตนเองให้พร้อมก่อนบวชหนึ่งเดือน และอีกหนึ่งเดือนหลังบวช ศึกษาพระธรรมวินัย ปฏิบัติธรรมและเดินธุดงค์

กำหนดการอบรม

    วันเข้าวัด  วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
 
    วันปลงผม วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
 
    วันบรรพชา วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2563
 
    วันฉลองพระใหม่ วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2563
 
    วันจบการอบรม วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2563


คุณสมบัติของผู้สมัคร

    1. รับนักศึกษาชายแท้ (ไม่เบี่ยงเบนทางเพศ) มีสถานภาพโสด
    2. จบ ม.6 , เป็นนิสิตนักศึกษา หรือจบการศึกษาแล้ว
    3. มีอายุ 17- 30 ปี (อายุตํ่ากว่า 20 ปี บวชเป็นสามเณร)
    4. สามารถอ่าน พูด เขียน ภาษาไทยได้ปกติ
    5. ได้รับอนุญาตจากบิดามารดาหรือผู้ปกครอง
    6. สุขภาพแข็งแรง ไม่พิการหรือทุพพลภาพ สามารถนั่งคุกเข่าท่าเทพบุตร
        นั่งพับเพียบเป็นเวลานานได้ 
    7. ต้องไม่ติดยาเสพติด สุรา และบุหรี่
    8. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง เช่น วัณโรค โรคติดเชื้อต่างๆ โรคเอดส์ เป็นต้น
    9. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการอบรม เช่น โรคหอบหืด โรคลมชัก โรคหัวใจโรคเบาหวาน
        โรคเกี่ยวกับระบบประสาทและสมอง โรคสมาธิสั้น โรคซึมเศร้า เป็นต้น
    10. ไม่เคยถูกต้องคดีความร้ายแรงหรือกำลังอยู่ระหว่างพิจารณาคดี
    11. เป็นผู้มีวินัย มีความอดทน อยู่ง่ายกินง่าย ไม่เลือกอาหาร ไม่เป็นภาระต่อผู้อื่น
    12. สามารถเข้ารับการอบรมได้ตลอดหลักสูตรการอบรมฯ
    13. ไม่มีรอยสักใดๆ ทั้งสิ้น (หากมีอยู่ ต้องไปลบรอยสักมาเรียบร้อยแล้ว)

 
หลักฐานการสมัคร (เตรียมมาให้พร้อมในวันสัมภาษณ์)
 
    1. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
    2. บัตรประชาชนตัวจริง
    3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร จำนวน 1 ใบ
    4. สำเนาบัตรนักศึกษา หรือหลักฐานการศึกษา จำนวน 1 ใบ


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
 
    ศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาท อาคารแจ่มจันทร์
    วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
    โทร. 083-4433000, 086-0776000, 092-7792000
 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
โครงการหน่อแก้วเปรียญธรรม รุ่นที่ 9โครงการหน่อแก้วเปรียญธรรม รุ่นที่ 9

ธรรมยาตราอัญเชิญ ธรรมยาตราอัญเชิญ "พระบรมสารีริกธาตุ" ณ มหารัตนเจดีย์สิริปทุมสวรรค์

โครงการบรรพชาสามเณรยุวพุทธศาสตร์ รุ่นที่ 8โครงการบรรพชาสามเณรยุวพุทธศาสตร์ รุ่นที่ 8Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ข่าวประชาสัมพันธ์