Timeline การป้องกัน COVID-19 ภายในวัดพระธรรมกายและศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วโลก


[ 21 เม.ย. 2563 ] - [ 1645 ] LINE it!


Timeline การป้องกัน COVID-19
ภายในวัดพระธรรมกายและศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วโลก
 
 
 
    Timeline การป้องกัน COVID-19 ภายในวัดพระธรรมกายและศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วโลก
 
เดือน กุมภาพัพธ์ พ.ศ. 2563

    วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  เตรียมหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์เจลล้างมือ แก่ผู้มาร่วมงานมาฆบูชา ตั้งจุดคัดกรองวัดไข้ ยกเลิกการมาร่วมงานของสาธุชนจากประเทศกลุ่มเสี่ยง เช่น จีนและฮ่องกง
 
    วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  มอบอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานแก่ทีมแพทย์โรงพยาบาลในมณฑลหูเป่ย
 
    วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ประกาศมาตรการป้องกันดูแลและควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19
 
    วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  มอบอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานแก่ทีมแพทย์และพยาบาล เมืองหวงกั่ง มณฑลหูเป่ย
 
    วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  คณะกรรมการจัดงานฯ ประกาศเลื่อนพิธีอัญเชิญและประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้
 
    วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  เพิ่มมาตรการให้สมาชิกภายในองค์กรที่เดินทางกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงรายงานตัวแยกที่พักเพื่อเฝ้าดูอาการ ณ อาคารบุญรักษา และงดเดินทางไปประเทศกลุ่มเสี่ยง
 
    วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ขอความร่วมมือสาธุชนที่มีอาการป่วยเป็นไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก ให้ปฏิบัติธรรมที่บ้าน
 
 
 
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

    วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2563  พิธีบูชาข้าวพระและปฏิบัติธรรมวันอาทิตย์ใช้หน้ารัตนบัลลังก์เป็นศูนย์กลางพิธี งดใช้ห้องแก้วสารพัดนึกและห้องSPD ที่สภาธรรมกายสากล
 
    วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2563  ปิดการใช้ห้องปัญญาและห้องฉายสื่อวีดีทัศน์
 
    วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2563  ประกาศทบทวน 10 มาตรการลดการแพร่ระบาดของ COVID-19
 
    วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2563  ให้สมาชิกภายในองค์กรงดการเดินทางไปต่างประเทศ หากมีความจำเป็นให้ยื่นเรื่องเพื่อพิจารณาเป็นกรณี
 
    วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2563  แนะนำขั้นตอนการใช้หน้ากากอนามัยแบบผ้าสำหรับพระสงฆ์
 
    วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2563  ประกาศยกเลิกโครงการอบรมธรรมทายาทภาคฤดูร้อนปี 2563 ภายในวัดทั้งหมด
 
    วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2563  งดกิจกรรมสำหรับชาวต่างประเทศ เช่น การปฏิบัติธรรม และกิจกรรมอื่นๆ
 
    วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2563  ศูนย์ประสานงานโครงการฯ ยกเลิกการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย 2563
 
    วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2563  ประกาศนโยบายเกี่ยวกับการถวายภัตตาหารให้ถูกสุขอนามัย และเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ
 
    วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2563  ประกาศนโยบายชะลอการออกไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรโดยให้นั่งสมาธิร่วมกันภายในวัด
 
    วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2563  ออกนโยบายเพิ่มเติมการถวายภัตตาหารในส่วนที่เกี่ยวกับผลไม้ที่หอฉันคุณยายฯ
 
    วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2563  ประกาศการกักกันโรคผู้ที่เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง ระบุโทษตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ 2558
 
    วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2563  คกก.บริหารงานบุคคล ประกาศมาตรการสำหรับสมาชิกศาสนูปถัมภ์
 
    วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2563  ประชุมสมาชิกเขตในทุกสถานภาพ รับฟังข้อมูลและนโยบาย คกก.บริหารงานบุคคล เรื่องมาตรการจำกัดการเข้า-ออก ของสมาชิกเขตในที่พักภายในวัด และข้อปฏิบัติประจำวัน หอฉันฯ ยกเลิกการฉันแบบวง ป้องกันการระบาด
 
   
 
    วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2563  กำหนดมาตรฐานความปลอดภัยภายในห้องเทวสภา
 
    วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563  ประกาศข้อปฏิบัติสำหรับพระภิกษุและสาธุชนเมื่อมาร่วมงานบุญที่วัด และตั้งจุดรับพัสดุ ณ ศูนย์สื่อมวลชน ประตู 7
 
    วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2563  กำหนดเขตปฏิบัติธรรมและรับประทานอาหารของสมาชิกในองค์กรที่เป็นฆราวาส
 
    วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2563  ยกเลิกงานบุญวันอาทิตย์ สาธุชนที่มาวัดให้ปฏิบัติธรรมโดยสวมหน้ากากอนามัย นั่งห่างกัน 1 เมตร ส่วนสาธุชนทางบ้านให้ปฏิบัติแบบออนไลน์ทางช่อง GBN
 
    วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2563  งดพิธีบุพเปตพลี ให้ชมออนไลน์ช่องGBN งดการฟังพระปาฏิโมกข์ของพระภิกษุ อนุโลมตามพระวินัยปิฎกว่าด้วยงดเพราะภัยต่างๆ
 
    วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2563  แจ้งให้ทราบ วันนี้งดจัดกิจกรรม พิธีจุดโคมประทีปและเวียนประทักษิณ ในวันพระและวันอาทิตย์
 
    วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563  ประกาศเรื่อง ให้สมาชิกองค์กรสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง
 
    วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2563  ประกาศเรื่อง ให้สมาชิกองค์กรสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งทั้งในและนอกอาคาร
 
    วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2563  ประกาศเรื่อง การปรับช่วงเวลาปลดล็อคประตู Access โถงลิฟต์ของแต่ละชั้น เพื่อลดความเสี่ยงจากการสัมผัสที่จับประตู
 
 
เดือน เมษายน พ.ศ. 2563

    วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2563  ประกาศคำแนะนำให้วัดหรือศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั้งในและต่างประเทศ งดจัดกิจกรรมที่ประชาชนมารวมกันจำนวนมาก กรณีจำเป็นต้องจัดกิจกรรม ให้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันของรัฐบาล กระทรวงสาธารณสุข จังหวัด เจ้าคณะปกครอง และท้องถิ่นหรือพื้นที่นั้นๆ อย่างเคร่งครัด และให้ปรับรูปแบบเป็นกิจกรรมออนไลน์
 
    วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2563  วัดพระธรรมกายมอบอุปกรณ์การแพทย์สนับสนุนโรงพยาบาลธรรมศาสตร์
 
    วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2563  วัดพระธรรมกายถวายอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 แด่พระธรรมรัตนาภรณ์ วัดเขียนเขต
 
    วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2563  วัดพระธรรมกายมอบอุปกรณ์ป้องกันไวรัสสนับสนุนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 
    วันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2563  วัดพระธรรมกายมอบอุปกรณ์การแพทย์สนับสนุนโรงพยาบาลในจังหวัดปทุมธานี

 
 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
ภาพพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญภาพพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ

ตู้ปันสุข ขนไปหมดตู้ ผู้ให้ควรคิดอย่างไรตู้ปันสุข ขนไปหมดตู้ ผู้ให้ควรคิดอย่างไร

คำถวายถนนบุญทรัพย์อนันต์คำถวายถนนบุญทรัพย์อนันต์Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

เรื่องเด่นทันเหตุการณ์