คำถวายถนนบุญทรัพย์อนันต์


[ 1 ส.ค. 2563 ] - [ 1367 ] LINE it!

 
คำถวายถนนบุญทรัพย์อนันต์
 
 
      ยัคเฆ ภันเต สังโฆ, ปฏิชานาตุ, มะยัง ภันเต, เอตัง อะนันตะ, ธะนะปุญญะวีถิง, สะปะริวารัง, พุทธัสสะ, ปูชะนัตถายะ, สังฆัสสะ, นียาเทมะ, สาธุ โน ภันเต, เอตัง, พุทธัสสะ ปูชะนัตถายะ, อะนันตะ, ธะนะปุญญะวีถิง, ทานัสสะ อานิสังโส, อัมหากัง, ทีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ, นิพพานายะ จะ, สังวัตตะตุ ฯ

 
      ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ, ขอพระสงฆ์จงรับทราบ, ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ขอมอบถวาย ถนนบุญทรัพย์อนันต์, พร้อมกับของบริวารนี้, แด่พระภิกษุสงฆ์, เพื่อเป็นพุทธบูชา, ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ, ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้, ขออานิสงส์ แห่งการถวาย, ถนนบุญทรัพย์อนันต์, เพื่อเป็นพุทธบูชานี้, ของข้าพเจ้าทั้งหลาย จงเป็นไปเพื่อประโยชน์, เพื่อความสุข, และเพื่อมรรคผลนิพพาน, แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ตลอดกาลนานเทอญ ฯ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
คำถวายสะพานบุญทรัพย์อนันต์คำถวายสะพานบุญทรัพย์อนันต์

โครงการปลูกเบญจทรัพย์ เพื่อน้อมบูชาพระรัตนตรัยโครงการปลูกเบญจทรัพย์ เพื่อน้อมบูชาพระรัตนตรัย

ขอความร่วมมือและประชาสัมพันธ์ ในการระมัดระวังป้องกันการติด Covid-19ขอความร่วมมือและประชาสัมพันธ์ ในการระมัดระวังป้องกันการติด Covid-19Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

เรื่องเด่นทันเหตุการณ์