คำถวายสะพานบุญทรัพย์อนันต์


[ 1 ส.ค. 2563 ] - [ 1280 ] LINE it!

 
คำถวายสะพานบุญทรัพย์อนันต์
 
 
     ยัคเฆ ภันเต สังโฆ, ปฏิชานาตุ, มะยัง ภันเต, อิมัง อะนันตะ, ธะนะปุญญะเสตุง, สะปะริวารัง, พุทธัสสะ, ปูชะนัตถายะ, สังฆัสสะ, นียาเทมะ, สาธุ โน ภันเต, อิมัง, พุทธัสสะ ปูชะนัตถายะ, อะนันตะ, ธะนะปุญญะเสตุง, ทานัสสะ อานิสังโส, อัมหากัง, ทีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ, นิพพานายะ จะ, สังวัตตะตุ ฯ
 
 
     ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ, ขอพระสงฆ์จงรับทราบ, ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ขอมอบถวายสะพานบุญทรัพย์อนันต์, พร้อมกับของบริวารนี้, แด่พระภิกษุสงฆ์, เพื่อเป็นพุทธบูชา, ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ, ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้, ขออานิสงส์ แห่งการถวาย, สะพานบุญทรัพย์อนันต์, เพื่อเป็นพุทธบูชานี้, ของข้าพเจ้าทั้งหลาย, จงเป็นไปเพื่อประโยชน์, เพื่อความสุข, และเพื่อมรรคผลนิพพาน, แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ตลอดกาลนานเขอญ 

 
 
 
 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
โครงการปลูกเบญจทรัพย์ เพื่อน้อมบูชาพระรัตนตรัยโครงการปลูกเบญจทรัพย์ เพื่อน้อมบูชาพระรัตนตรัย

ขอความร่วมมือและประชาสัมพันธ์ ในการระมัดระวังป้องกันการติด Covid-19ขอความร่วมมือและประชาสัมพันธ์ ในการระมัดระวังป้องกันการติด Covid-19

สมเด็จพระสังฆราช ประทานพรปีใหม่ 2564สมเด็จพระสังฆราช ประทานพรปีใหม่ 2564Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

เรื่องเด่นทันเหตุการณ์