โครงการอบรมธรรมทายาทหญิง รุ่นที่ 37


[ 19 มี.ค. 2564 ] - [ 17175 ] LINE it!

โครงการอบรมธรรมทายาทหญิง รุ่นที่ 37
เปิดรับสมัครนิสิตนักศึกษาหญิง ระดับอุดมศึกษา อายุระหว่าง 18-25 ปี

เปิดอบรม 2 รุ่น ดังนี้
รุ่นฤดูร้อน วันที่ 24 เมษายน – 24 พฤษภาคม พ.ศ.2564
รุ่นฤดูฝน  วันที่ 8 มิถุนายน – 8 กรกฎาคม พ.ศ.2564
 
สอบถามรายละเอียดได้ที่
 
Facebook : โครงการอบรมธรรมทายาทหญิง
ID Line : @Ldtp
โทร : 0875063939 , 0618235365

สมัครผ่าน  https://www.ibsclub.net/ldtp/ 


โครงการอบรมธรรมทายาทหญิง รุ่นที่ 37

 “ธรรมทายาทหญิง” คือ ทายาทแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า... ผู้ที่ผ่านบทฝึกตามหลักพุทธวิธี..ที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพทั้งภายในและภายนอก ด้วยธรรมะอัน ทรงคุณค่า ทั้งฝึกฝน อบรม ขัดเกลา ทางความคิด คำพูด การกระทำ ให้เป็นคนเก่งและดี ด้วยหลักสูตรการอบรมเข้มข้นทั้งในภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ ค้นพบขุมพลัง I.Q และ E.Q เปิดโลกทัศน์กับวิชาชีวิตเสริม Look ปลุกความมั่นใจกับ Course พัฒนาบุคลิกภาพ เรียนรู้ธรรมะอันทรงคุณค่า น่าแสวงหา ความอบอุ่น ไมตรีจิต สมาธิ สัมผัสวัฒนธรรมชาวพุทธ แบบต้นยุค เก็บเกี่ยวประสบการณ์กำไรชีวิต มิตรภาพที่น่าประทับใจจากเพื่อนต่างสถาบัน สัมผัสธรรมชาติเย็นสบาย ที่เชียงใหม่
 
วันสอบสัมภาษณ์
 
     ครั้งที่ 1 วันอาทิตย์ที่   4 เมษายน  พ.ศ. 2564
     ครั้งที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน  พ.ศ. 2564
      ครั้งที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม  พ.ศ. 2564

สัมภาษณ์ ณ อาคารชมรมพุทธศาสตร์สากล จ.ปทุมธานี
เวลา 13.00-16.00 น. โดยเลือกรอบที่สะดวก

โครงการอบรมธรรมทายาทหญิง รุ่นที่ 37

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.) นิสิตนักศึกษาหญิง ระดับอุดมศึกษา หรือ ปวส. ขึ้นไป มีอายุระหว่าง 18-25 ปี
2.) สถานภาพโสด
3.) สามารถอยู่ร่วมกิจกรรม และรักษาศีล 8 ได้ตลอดระยะเวลาการอบรม
4.) เป็นผู้มีความประพฤติดี พร้อมจะปฏิบัติตามกฏระเบียบ ของการอยู่ร่วมกันได้
5.) ไม่ติดสิ่งเสพติดทุกประเภท
6.) สุขภาพแข็งแรงสมบุรณ์ ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ เช่น โรคเบาหวาน โรคลมชัก โรคหอบหืด โรคไต และมีใบรับรองแพทย์ยื่นยัน
7.) เป็นผู้ที่มีอวัยวะครบ 32 ประการ ไม่มีลักษณะทุพพลภาพ
 

โครงการอบรมธรรมทายาทหญิง รุ่นที่ 37

หลักฐานการสมัคร

- รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นดำ จำนวน 1 ใบ
- แสดงตัวด้วยสำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด
- แสดงถิ่นฐานด้วยสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
- แสดงต้นสังกัดด้วยสำเนาแสดงสถานภาพการศึกษา หรือสำเนาบัตรนักศึกษา จำนวน 1 ชุด
- ยืนยันสุขภาพด้วยใบรับรองแพทย์


โครงการอบรมธรรมทายาทหญิง รุ่นที่ 37
 

โครงการอบรมธรรมทายาทหญิง รุ่นที่ 37
 

โครงการอบรมธรรมทายาทหญิง รุ่นที่ 37


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
กำหนดการวันคุ้มครองโลก ประจำปี 2564กำหนดการวันคุ้มครองโลก ประจำปี 2564

ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์หนังสือ ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์หนังสือ "เขาก็สุข เราก็สุข"

ขอเชิญร่วมบุญถวายข้าวสาร อาหารแห้ง แด่คณะสงฆ์ วัดพระธรรมกายขอเชิญร่วมบุญถวายข้าวสาร อาหารแห้ง แด่คณะสงฆ์ วัดพระธรรมกายHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ข่าวประชาสัมพันธ์