สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง ประกาศผลสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี 2566


[ 15 มี.ค. 2566 ] - [ 18379 ] LINE it!


สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง
ประกาศผลสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี 2566
ข่าว BOON NEWS ประจำวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2566
 
     สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง ประกาศผลสอบบาลีสนามหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2566 โดยในปีนี้มีพระภิกษุ สามเณรสอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค จำนวน 60 รูป

     เมื่อวันที่ 12 มีนาคม ที่ผ่านมา ณ ศาลาอบรมสงฆ์ วัดสามพระยา กรุงเทพมหานคร พระพรหมโมลี กรรมการมหาเถรสมาคม, แม่กองบาลีสนามหลวง และเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ เป็นประธานประกาศผลสอบประโยคบาลีสนามหลวงระดับชั้นเปรียญธรรม 7-9 ประโยค ประจำปีพุทธศักราช 2566 ซึ่งถือว่าเป็นระดับชั้นเปรียญเอกของการศึกษาบาลีระดับสูงสุดของคณะสงฆ์ และผลการสอบภาษาบาลีสำหรับฆราวาส คือ ประโยคบาลีศึกษา ระดับชั้น 7-9

     โดยการประกาศผลสอบใช้วิธีการอ่านรายชื่อพระภิกษุสามเณรที่สอบผ่านทีละรายชื่อ ซึ่งเป็นธรรมเนียมประเพณีในการประกาศผลสอบบาลีมาตั้งแต่อดีต โดยพิธีเริ่มในเวลา 14.00 น. พระพรหมโมลี ได้กล่าวขอบคุณกรรมการตรวจข้อสอบบาลี และนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชศรัทธาในพระบวรพุทธศาสนา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ถวายน้ำปานะ และเชิญสิ่งของพระราชทาน แด่คณะกรรมการผู้ตรวจข้อสอบประโยคบาลีสนามหลวงด้วย

     จากนั้นเวลา 14.30 น. พระราชวิสุทธิเวที เลขานุการแม่กองบาลีสนามหลวง ได้ประกาศผลผู้เข้าสอบระดับชั้นเปรียญธรรมประโยค 7 มีจำนวนส่งสอบ 730 รูป ขาดสอบ 236 รูป สอบได้ 228 รูป ส่วนบาลีศึกษา 7 ส่งสอบ 14 คน ขาดสอบ 1 คน สอบได้ 9 คน จากนั้นพระธรรมราชานุวัตร รองแม่กองบาลีสนามหลวง ได้ประกาศผลระดับชั้นเปรียญธรรมประโยค 8 มีจำนวนส่งสอบ 789 รูป, ขาดสอบ 232 รูป สอบได้ 92 รูป ส่วนบาลีศึกษา8 ส่งสอบ 19 คน, ขาดสอบ 2 คน สอบได้ 2 คน

     ต่อมาพระธรรมวัชรบัณฑิต รองแม่กองบาลีสนามหลวง ได้ประกาศผลการสอบบาลีระดับชั้นเปรียญธรรมประโยค 9 มีจำนวนส่งสอบ 416 รูป, ขาดสอบ 86 รูป ,สอบได้ 60 รูป ซึ่งผลสอบระดับชั้นเปรียญธรรมประโยค 9 ปีนี้ วัดโมลีโลกยาราม มีพระภิกษุสามเณรสอบได้มากที่สุด 10 รูป ยังสามารถรักษาตำแหน่งแชมป์ไว้ได้เป็นปีที่ 5 ติดต่อกันแล้ว 

     ในส่วนของวัดพระธรรมกาย สำนักเรียนจังหวัดปทุมธานี  มีผู้สอบได้รอบแรกในทุกระดับชั้นจำนวน 133 รูป/ท่าน โดยพระภิกษุสามเณร ที่สอบได้ ระดับชั้นประโยค 1-2 มีจำนวน 28 รูป, ชั้นเปรียญธรรมประโยค 3 จำนวน 21 รูป, ชั้นเปรียญธรรมประโยค 4 จำนวน 25 รูป, ชั้นเปรียญธรรมประโยค 5 จำนวน 8 รูป, ชั้นเปรียญธรรมประโยค 6 จำนวน 19 รูป, ชั้นเปรียญธรรมประโยค 7 จำนวน 11 รูป, ชั้นเปรียญธรรมประโยค 8 จำนวน 4 รูป, ชั้นเปรียญธรรมประโยค 9 จำนวน 3 รูป รวมสอบผ่านทุกชั้น 119 รูป ส่วนบาลีศึกษา ระดับชั้นประโยค 1-2 มีจำนวน 3 ท่าน, บาลีศึกษา 3 จำนวน 5 ท่าน, บาลีศึกษา 4 จำนวน 2 ท่าน, บาลีศึกษา 5 จำนวน 1 ท่าน, บาลีศึกษา 6 จำนวน 2 ท่าน, บาลีศึกษา 7 จำนวน 1 ท่าน รวมสอบผ่านทุกชั้น 14 ท่าน และมีสิทธิ์สอบครั้งที่ 2 (สอบซ่อม) จำนวน 194 รูป/คน ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 15-17 เมษายนนี้

    โดยพระภิกษุวัดพระธรรมกายที่สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค จำนวน 3 รูป มีดังนี้ 1.พระมหารังสรรค์ จิรสคฺโค 2.พระมหาธีรพงษ์ ฐานวีโร และ 3.พระมหาแก้วปัญญา ปญฺญาชโย

 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
วัดพระธรรมกาย เชิญชวนประชาชน ร่วมสวดธรรมจักร ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราช ในเวลา 19.00 น. พร้อมกันทั่วโลก วัดพระธรรมกาย เชิญชวนประชาชน ร่วมสวดธรรมจักร ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราช ในเวลา 19.00 น. พร้อมกันทั่วโลก

พระประวัติ พระประวัติ "สมเด็จพระสังฆราช” องค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

โทษภัยของบุหรี่ ทำไมต้องมีกิจกรรมเทเหล้าเผาบุหรี่โทษภัยของบุหรี่ ทำไมต้องมีกิจกรรมเทเหล้าเผาบุหรี่Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

เรื่องเด่นทันเหตุการณ์