หมวดศัพท์ปฏิบัติธรรม


[ 9 ม.ค. 2551 ] - [ 17484 ] LINE it!


  หมวดศัพท์ปฏิบัติธรรม

ทั่วไป The image “http://www.kalyanamitra.org/images/neww.gif” cannot be displayed, because it contains errors.

 
 
ทั่วไป

ธรรมกาย         
Dhammakaya

ความหมายของ “ธรรมกาย”
Dhamma Body, Body of Enlightenment

วิชชาธรรมกาย
Vijja Dhammakaya

ความหมายของ “วิชชาธรรมกาย”
Super-knowledges of Dhammakaya Meditation

พระนิพพาน        
Nibbana
(หมายเหตุ: สะกดตามอย่างภาษาบาลี ส่วนสันสกฤตใช้คำว่า Nirvana)

สัมมา อะระหัง    
Samma Arahang
(หมายเหตุ: ถอดเสียงจากภาษาไทย เพื่อให้กล่าวตามได้อย่างใกล้เคียง)

ความหมายของ “สัมมา อะระหัง”   
Purify your mind, so that you will be free from the suffering of life.

ศูนย์กลางกาย
The Centre of the Body

ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด
The Centre of the Body, the 7th base

เห็น จำ คิด รู้
Perception, Memory, Thought, and Cognition

นั่งขัดสมาธิ
Sit cross-legged

บริกรรมนิมิต
Visualisation (noun), Visualise (verb)

บริกรรมภาวนา
Mantra recitation (noun), Recite the mantra (verb)

สมาธิ
Meditation

กายภายใน
Inner bodies

หยุด ในหยุด
Deepening into stillness
 
อู่แห่งทะเลบุญ
The ocean of merit

กำหนดบริกรรมนิมิต
visualise an object of meditation

พระรัตนตรัยภายใน
the inner Triple Gem

ทางสายกลาง
the Middle Way

ที่พึ่งที่ระลึก
 a refuge

หยุด
stop

นิ่ง
still

เฉย
indifferent

บารมี
parami (perfections)

ความรู้แจ้ง
Insightful Knowledge

ความเห็นแจ้ง
Insightful Vision

อวิชชา
Ignorance

ที่เกิด ที่ดับ ที่หลับ ที่ตื่น
The point of incarnation, disembodiment, being asleep, and awaking

หยุดเป็นตัวสำเร็จ
Stillness is the key to success.  
   

 
 
 
 
ดวง - The Sphere
 
ดวงธรรม
Dhamma Sphere

ดวงแก้ว
Crystal Ball

ดวงบุญ
Merit Sphere

ไข่แดงของไก่
Egg Yolk

สว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวัน
Bright like the midday sun

ใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญ
Clear and soothing as the moonlight on a fullmoon night

   
 
 
 
สิบแปดกาย - The Eighteen Bodies

กายมนุษย์หยาบ
Human Body

กายมนุษย์ละเอียด
 
Refined Human Body

กายทิพย์หยาบ
Celestial body

กายทิพย์ละเอียด
Refined celestial body

กายรูปพรหมหยาบ
Rupabrahma body

กายรูปพรหมละเอียด
Refined Rupabrahma body

กายอรูปพรหมหยาบ
Arupabrahma body

กายอรูปพรหมละเอียด
Refined Arupabrahma Body

กายธรรมโคตรภูหยาบ
Gotrabhu Dhamma Body
(Gotrabhu Dhammakaya)

กายธรรมโคตรภูละเอียด
Refined Gotrabhu Dhamma Body
(Refined Gotrabhu Dhammakaya)

กายธรรมพระโสดาบันหยาบ
Sotapanna Dhamma Body
(Sotapanna Dhammakaya)

กายธรรมพระโสดาบันละเอียด
Refined Sotapanna Dhamma Body
(Refined Sotapanna Dhammakaya)

กายธรรมพระสกิทาคามีหยาบ
Sakadagami Dhamma Body
(Sakadagami Dhammakaya)

กายธรรมพระสกิทาคามีละเอียด
Refined Sakadagami Dhamma Body
(Refined Sakadagami Dhammakaya)

กายธรรมพระอนาคามีหยาบ
Anagami Dhamma Body
(Anagami Dhammakaya)

กายธรรมพระอนาคามีละเอียด
Refined Anagami Dhamma Body
(Refined Anagami Dhammakaya)

กายธรรมพระอรหัตหยาบ
Arahat Dhamma Body
(Arahat Dhammakaya)

กายธรรมพระอรหัตละเอียด
Refined Arahat Dhamma Body
(Refined Arahat Dhammakaya)
 
    
 

 
ฐานที่ตั้งของใจ 7 ฐาน - The 7 bases of Mind


ปากช่องจมูก
At the nostrils (left for the lady, right for the gentleman)

เพลาตา
At the corners of the eye (left for the lady, right for the gentleman)

จอมประสาท (กลางกั๊กศีรษะ)
At the centre of the head (at the same level as between the eyebrows)

ช่องเพดานปาก
At the roof of the mouth

ปากช่องลำคอ (ลูกกระเดือก)
Above Adam’s apple

จุดกลางกายระดับสะดือ
In the middle of the abdomen (at the navel level)

ศูนย์กลางกายที่ตั้งจิตถาวร
Centre of the body (two fingers’ width above the navel level)

 Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
หมวดทั่วไปหมวดทั่วไป

หมวดวันสำคัญหมวดวันสำคัญHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

คำศัพท์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับศูนย์กลางธรรมกายแห่งโลก