โครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติ รุ่นที่ 13


[ 14 มิ.ย. 2567 ] - [ 0 ] LINE it!


โครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติ รุ่นที่ 13
อบรมระหว่างวันที่ 7-28 กรกฎาคม พ.ศ.2567
 
เปิดรับนักเรียนที่มีอายุ 9-16 ปี
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2567
 
 
 
" ฝึกสติ สร้างปัญญา พัฒนาตนเอง
ศึกษาธรรมะ ให้เข้าใจชีวิต
ปฏิบัติธรรม สั่งสมบุญกุศล
ตอบแทนพระคุณบิดามารดา
ได้สังคมที่ดี อยู่ในวัยเดียวกัน "
 
 
      สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนนานาชาติ (International School) หรือโรงเรียนสองภาษา มีอายุ 9 ถึง 16 ปี มาบวชสามเณรช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน เพื่อให้บุตรหลานได้ใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนา มีความรักความศรัทธาต่อพระรัตนตรัย มีพื้นฐานการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องตามหลักพุทธวิธี ด้วยหลักสูตรการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบ จากสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและเข้าใจง่าย โดยจะได้รับการอบรมดูแลจากพระอาจารย์อย่างใกล้ชิด เรียนรู้ธรรมะ สื่อการสอนทันสมัยและเข้าใจง่าย ฝึกความมีวินัย ความเคารพ และความอดทน รู้จักการบริหารตนเองในชีวิตประจำวัน เพิ่มพูนสติปัญญาด้วยการฝึกสมาธิ (Meditation) สวดมนต์เจริญภาวนาให้มีจิตใจที่ผ่องใส มีสติ ปัญญาเฉียบแหลม ฝึกฝนเพื่อการปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่น เรียนรู้และเข้าใจในคุณธรรมพื้นฐานของชีวิต รู้จักการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งบุตรหลานจะได้ใช้เวลา ว่างในช่วงปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งเป็นพื้นฐานที่มั่นคงของบุตรหลานที่จะเติบโตขึ้นเป็นทั้งคนเก่งและคนดี ในอนาคต อีกทั้งกุศลผลบุญนี้ ย่อมบังเกิดขึ้นแก่บิดามารดาและผู้สนับสนุนการบวชทุกคน

 
กำหนดการอบรม
 
     วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 : เปิดโครงการ (วันเข้าวัด) - พิธีตัดปอยผมและปลงผม
 
     วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 : พิธีบรรพชาสามเณร
 
     วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 : สิ้นสุดการอบรม

*** รายละเอียดกำหนดการ จะแจ้งให้ทราบในวันสัมภาษณ์ ***
 

 
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 
     1. รับนักเรียนชายแท้ (ไม่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ)
 
     2. กำลังศึกษาในโรงเรียนนานาชาติ อายุ 9-16 ปี สื่อสารภาษาไทยได้
 
     3. ได้รับอนุญาตจากบิดามารดาเป็นลายลักษณ์อักษร
 
     4. สุขภาพแข็งแรง ไม่พิการหรือทุพพลภาพ สามารถนั่งคุกเข่า นั่งพับเพียบ
         เป็นเวลานานได้ และมีนํ้าหนักตัวไม่มากเกินไป
 
     5. ต้องไม่ติดยาเสพติด สุรา และบุหรี่
 
     6. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง เช่น วัณโรค โรคติดเชื้อต่างๆ โรคเอดส์ เป็นต้น
 
     7. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการอบรม เช่น โรคหอบหืด โรคลมชัก
         โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคเกี่ยวกับระบบประสาทและสมอง เป็นต้น
 
     8. ไม่เคยถูกต้องคดีความหรือกำลังอยู่ระหว่างพิจารณาคดี
 
     9. เป็นผู้มีวินัย มีความอดทน เป็นผู้อยู่ง่าย กินง่าย ไม่เป็นภาระต่อผู้อื่น
 
     10. สามารถเข้ารับการอบรมได้ตลอดหลักสูตรการอบรมฯ
 
     11. ต้องไม่มีรอยสักใดๆ ทั้งสิ้น (หากมีอยู่ ต้องไปลบมาเรียบร้อยแล้ว)
 
     12. สามารถท่องคำขานนาคได้ (ตามคำขานนาคภายในเอกสารฉบับนี้)
 
 

 
 
 
การสมัคร
 
     1. ผู้ปกครอง แอดไลน์ @tty072  (มี @ อยู่ข้างหน้า) เพื่อขอการกรอกใบสมัคร
        ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม จนถึงวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2567
 
     2. พระอาจารย์จะโทรนัดผู้ปกครอง ที่กรอกใบสมัครครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว
         เพื่อพระอาจารย์จะสัมภาษณ์บุตรหลาน และสอบอ่านคำขานนาคทุกบท
         โดยผ่าน VDO Call ในวันที่ผู้ปกครองและบุตรหลานสะดวก ภายในวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2567
 
     3. เมื่อผ่านสัมภาษณ์แล้ว ต้องส่งหลักฐานการสมัครทางไลน์
 
 

หลักฐานการสมัคร (เมื่อผ่านการสัมภาษณ์แล้ว)
 
     1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร  จำนวน 1 ใบ ส่งผ่านทางไลน์
 
     2. สำเนาบัตรนักเรียน หรือหนังสือรับรอง หรือหลักฐานการศึกษา จำนวน 1 ใบ ส่งผ่านทางไลน์
 
     3. รูปถ่ายหน้าตรง (ภาพถ่ายปัจจุบัน) 1 รูป ส่งผ่านทางไลน์
 
     4. ค่าลงทะเบียน (สำหรับจัดชุดธรรมทายาทและอุปกรณ์ เครื่องนอนของใช้ส่วนตัวในการอบรม
         ซึ่งเมื่อจบโครงการฯ สามารถนำกลับไปใช้ต่อที่บ้านได้)

 
 
สนใจสมัครได้ที่ :
 
      Line ID : @tty072  (มี @ นำหน้า)
 
      หรือโทร. 086-0776-000
 
      http://www.tty072.com

 
 
 
 
 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
กำหนดการพิธีตัดปอยผม โครงการอบรมธรรมทายาทนานาชาติ ภาษาจีน (IDOP 19)กำหนดการพิธีตัดปอยผม โครงการอบรมธรรมทายาทนานาชาติ ภาษาจีน (IDOP 19)

กำหนดการพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนและประทีปโคมไฟ (วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2567)กำหนดการพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนและประทีปโคมไฟ (วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2567)

พิธีทอดผ้าป่าสมทบกฐิน และพิธีทอดกฐินวัดพระธรรมกาย ปีพุทธศักราช 2567พิธีทอดผ้าป่าสมทบกฐิน และพิธีทอดกฐินวัดพระธรรมกาย ปีพุทธศักราช 2567Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ข่าวประชาสัมพันธ์