ประกาศพระศาสนานำพาสรรพสัตว์ให้พ้นทุกข์ - พุทธประวัติ


[ 23 ส.ค. 2553 ] - [ 20914 ] LINE it!

พุทธประวัติ - ประกาศพระศาสนา
 
ประกาศพระศาสนานำพาสรรพสัตว์ให้พ้นทุกข์

เมื่อพระพุทธองค์ทรงมีพระสาวกจำนวนหนึ่งแล้ว
ก็ทรงมีพระดำรัสให้พระสาวกแยกย้ายกัน
ออกเผยแผ่พระศาสนา โดยมีพุทธดำรัสว่า
“พวกเธอจงเที่ยวจาริกไป
เพื่ออนุเคราะห์โลก เพื่อประโยชน์เกื้อกูล
เพื่อความสุขแก่ทวยเทพและมนุษย์ทั้งหลาย
.....สัตว์ทั้งหลายที่มีกิเลสน้อยมีอยู่ ผู้สามารถรู้ธรรมยังมีอยู่
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย
แม้เราก็จักไปยังอุรุเวลาเสนานิคม เพื่อแสดงธรรม”
ทรงเผยแผ่พระศาสนาจนมีผู้บรรลุมรรคผลมากมาย
ทั้งมนุษย์ เทวดา และพรหม
สมดังที่ตั้งความปรารถนาไว้เมื่อครั้งเป็นพระโพธิสัตว์
ว่าจะนำพาสรรพสัตว์ให้พ้นทุกข์
 
 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
เวฬุวันมหาวิหาร..วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา - พุทธประวัติเวฬุวันมหาวิหาร..วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา - พุทธประวัติ

สอนได้ทุกระดับชั้น ทั้งมนุษย์ เทวดา และพรหม - พุทธประวัติสอนได้ทุกระดับชั้น ทั้งมนุษย์ เทวดา และพรหม - พุทธประวัติ

โอวาทปาฏิโมกข์ หัวใจพระพุทธศาสนา - พุทธประวัติโอวาทปาฏิโมกข์ หัวใจพระพุทธศาสนา - พุทธประวัติHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

พุทธประวัติ - วันสำคัญในพระพุทธศาสนา