พระศรีอริยเมตไตรย์


[ 25 ส.ค. 2553 ] - [ 18633 ] LINE it!

 

พระศรีอริยเมตไตรย์

กว่าจะมาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

เรื่องราวการสร้างบารมีของพระศรีอริยเมตไตรย์ ตลอดจนบุคคลสำคัญในยุคพระศรีอารย์
พระศรีอริยเมตไตรย์
 
พระศรีอริยเมตไตรย์
 
 
เกริ่นนำ
การบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _

 
ตอนที่ 1 "เกริ่นนำ" หัวใจพระโพธิสัตว์  
การบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุปมาแล้วยากยิ่งกว่างมเข็มในมหาสมุทร
 
 
ตอนที่ 2 ท้าวความถึงสุเมธดาบสโพธิสัตว์ 
 สุเมธดาบสเป็นพระชาติหนึ่งของพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบัน
 
 
ตอนที่ 3 สุเมธดาบสได้รับพยากรณ์ 
ได้รับการพยากรณ์ครั้งแรกก่อนมาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบัน
 
 
ตอนที่ 4 ฉัพพรรณรังสีของพระสุมังคลพุทธเจ้า
เมื่อพระโพธิสัตว์ละจากอัตภาพที่บังเกิดเป็นสุเมธดาบสแล้ว ท่านสร้างบารมีเรื่อยมา จนอีกครั้งครั้งหนึ่งในยุคพระสุมังคลพุทธเจ้า ต่อไปเป็นเรื่องราวของพระสุมังคลพุทธเจ้ากับรัศมีทั้งหก

 
ตอนที่ 5 การถวายบุตรเป็นทานของพระสุมังคลพุทธเจ้า 
บุพกรรมที่ทำให้พระสุมังคลพุทธเจ้ามีรัศมีกายแผ่ออกไปได้ถึงหมื่นโลกธาตุ
 
 
ตอนที่ 6 เผาตัวเองบูชาพระเจดีย์ พระสุมังคลพุทธเจ้า 
อีกบุพกรรมที่ทำให้พระสุมังคลพุทธเจ้ามีรัศมีกายแผ่ออกไปได้ถึงหมื่นโลกธาตุ คือ การสละชีวิตของตนเองเป็นดวงประทีป
                                                                       
 
ตอนที่ 7 การสร้างมหาทานบารมีของสุรุจิพราหมณ์ 
สุรุจิพราหมณ์ พระชาติหนึ่งของพระสมณโคดมพระพุทธเจ้าซึ่งบังเกิดในยุคสมัยของพระสุมังคลสัมมาสัมพุทธเจ้า
 
 
ตอนที่ 8  การสร้างมหาทานบารมีของสุรุจิพราหมณ์ (2)
สุรุจิพราหมณ์ ถวายภัตตาหาร คิลานเภสัช และจีวรแด่พระคณะภิกษุสงฆ์ที่มีจำนวนถึงแสนโกฏิได้สำเร็จ

 
ตอนที่ 9 การสร้างมหาทานบารมีของสุรุจิพราหมณ์ (3)
พระสุมังคลพุทธเจ้าทรงประทานพุทธพยากรณ์แก่สุรุจิพราหมณ์
 
 
ตอนที่ 10   พระสุชาตสัมมาสัมพุทธเจ้า
พระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าของพวกเรา ซึ่งในขณะนั้นยังเป็นพระโพธิสัตว์ที่กำลังสั่งสมบารมีเพื่อที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ลงมาบังเกิดสร้างบารมีในยุคสมัยของพระสุชาตสัมมาสัมพุทธเจ้า
 
 
ตอนที่ 11 พระเจ้าจักรพรรดิบรมโพธิสัตว์ทรงออกผนวช 
โดยที่พระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มาบังเกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ และทรงได้รับพุทธพยากรณ์อีกครั้ง

 
ตอนที่ 12 พุทธพยากรณ์ความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
พุทธพยากรณ์ความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถือเป็นกิจสำคัญอย่างหนึ่งของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์
 

    
พระอชิตะโพธิสัตว์
พระชาติหนึ่งก่อนที่พระโพธิสัตว์จะมาบังเกิดเป็นพระศรีอริยเมตไตรย์_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


 
 
ตอนที่ 13 พระนางมหาปชาบดีโคตมีเตรียมผ้าสาฎก
พระมาตุจฉา(พระน้านาง)ของพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความประสงค์จะถวายผ้าที่ประณีตที่สุดแด่พุทธองค์ ผ้านั้นเรียกว่า ผ้าสาฎก

 
ตอนที่ 14 อานิสงส์แห่งปาฏิปุคคลิกทาน 
ด้วยความตั้งใจที่พระนางมหาปชาบดีโคตมีตั้งใจจะถวายผ้าสาฎกนี้แด่พระบรมศาสดา ซึ่งเป็นการถวายทานแบบเฉพาะเจาะจง เรียกว่า ปาฏิบุคคลิกทาน
 
 
ตอนที่ 15 พระนางปชาบดีโคตมีถวายผ้าสาฎก 
ท้ายที่สุดแล้วพระนางปชาบดีโคตมีได้ถวายผ้าสาฎกใหม่เนื้อดีนั้น แด่พระภิกษุที่เพิ่งบวชใหม่ชื่อว่า "พระอชิตะ"
 
 
ตอนที่ 16 พระอชิตะ...บรมโพธิสัตว์  
“บาตรใบนี้เป็นบาตรของเรา ผู้ใดมีกำลังบุญที่คู่ควรกับบาตรใบนี้ ขอให้ผู้นั้นจงนำบาตรมาคืนแก่เรา”
อชิตะ...เธอจงไปนำบาตรของตถาคตมาเถิด

 
ตอนที่ 17 พระอชิตะกระทำสัตยาธิษฐาน  
“อันตัวเรานี้...ได้บรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา เพื่อหวังประพฤติพรหมจรรย์ และรื้อสัตว์ขนสัตว์ให้พ้นจากห้วงแห่งวัฏสงสาร หากว่าศีลของเรายังบริสุทธิ์มิได้มีสิ่งใดด่างพร้อย ก็ขอให้บาตรของพระบรมศาสดาจงมาสถิตในมือของเราด้วยเถิด”
 
 
ตอนที่ 18 พระอชิตะได้รับพุทธพยากรณ์ 
“ท่านอชิตภิกษุรูปนี้...ที่แท้แล้ว คือ หน่อเนื้อแห่งพุทธะที่จักได้ตรัสรู้ธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์สุดท้ายของภัทรกัปนี้ ซึ่งจะมีพระนามว่า พระศรีอริยเมตไตรย์สัมมาสัมพุทธเจ้า”
           
 
ตอนที่ 19 ความปลื้มปีติอันไม่มีประมาณ 
เมื่อได้รับพุทธพยากรณ์ในความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากพระบรมศาสดาแล้ว ความปลื้มปีติโสมนัสอย่างหาที่สุดมิได้ ก็พลันบังเกิดขึ้น
 
 
ตอนที่ 20 พระพุทธเจ้าองค์สุดท้ายแห่งภัทรกัปนี้ 
ความปลื้มปีติใจที่เกิดขึ้นแบบไม่รู้จบ ที่ได้รู้ว่าตนเองจักได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตอย่างแน่นอน ท่านอชิตภิกษุจึงได้น้อมนำผ้าสาฎกคู่นั้นไปประดับตกแต่งอยู่ภายในพระคันธกุฎีของพระพุทธองค์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา


พระศรีอริยเมตไตรย์ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
 
ตอนที่ 21 ยุคพระศรีอารย์ ยุคศิวิไลซ์อันน่าอัศจรรย์
โลกในยุคนั้น มีแต่สันติสุขและจะไม่มีการรบราฆ่าฟันกันเลย เพราะผู้คนในยุคนั้น จะมีศีลธรรมประจำใจ
 
 
ตอนที่ 22 ยุคพระศรีอารย์ ยุคศิวิไลซ์อันน่าอัศจรรย์ (2)
คนที่เกิดขึ้นในยุคสมัยของพระศรีอริยเมตไตรย์ ถ้าดูเผินๆก็จะมีรูปร่างลักษณะคล้ายๆดั่งชาวสวรรค์
 

ตอนที่ 23 ยุคพระศรีอารย์ ยุคศิวิไลซ์อันน่าอัศจรรย์ (3)
มนุษย์ในยุคของพระศรีอริยเมตไตรย์นั้น จะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ ไร้ซึ่งโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นอันตรายร้ายแรงมาเบียดเบียน

 
ตอนที่ 24 ยุคพระศรีอารย์ ยุคศิวิไลซ์อันน่าอัศจรรย์ (4)
คนชราในยุคของพระศรีอริยเมตไตรย์จะแตกต่างกับคนชราในยุคปัจจุบันเป็นอย่างมาก
 
 
ตอนที่ 25 ยุคพระศรีอารย์ ยุคศิวิไลซ์อันน่าอัศจรรย์ (5)
สำหรับชีวิตการครองเรือนของคนในยุคนั้น ผู้หญิงที่มีอายุเข้าสู่ปีที่ห้าร้อย จะเริ่มคิดถึงการมีครอบครัวและเข้าสู่วัยแห่งการแต่งงาน
 
 
ตอนที่ 26 ยุคพระศรีอารย์ ยุคศิวิไลซ์อันน่าอัศจรรย์ (6)
สังคมในยุคนั้น จะเป็นสังคมที่มีแต่คนดีล้วนๆ เพราะทุกๆพื้นที่บนโลก จะไม่มีคนพาล ไม่มีคนชั่ว
 
 
ตอนที่ 27 ยุคพระศรีอารย์ ยุคศิวิไลซ์อันน่าอัศจรรย์ (7)
ในยุคนั้น บริเวณพื้นที่ราบจะมีลักษณะราบเรียบสม่ำเสมอกัน จะมีอยู่เพียงฤดูเดียวเท่านั้น คือ ฤดูสบาย ตลอดทั้งปี จะไม่มีภัยธรรมชาติ
 
 
ตอนที่ 28 ยุคพระศรีอารย์ ยุคศิวิไลซ์อันน่าอัศจรรย์ (8)
โลกในยุคนั้น ต้นไม้จะออกดอกออกผลและสุกงอมตลอดทุกฤดูกาล
 
พระเจ้าสังขบรมจักรพรรดิ
พระเจ้าจักรพรรดิในยุคพระศรีอริยเมตไตรย์_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 


ตอนที่ 29 พระเจ้าสังขบรมจักรพรรดิ พระเจ้าจักรพรรดิในยุคพระศรีอริยเมตไตรย์
ในช่วงที่พระศรีอริยเมตไตรย์สัมมาสัมพุทธเจ้าจะเสด็จลงมาบังเกิดบนโลกนั้น จะตรงกับสมัยของพระเจ้าจักรพรรดิ พระนามว่า “ สังขะ ” แห่งเกตุมดีนคร
 


ตอนที่ 30 พระเจ้าสังขบรมจักรพรรดิ (2)
">
จักรวรรดิวัตร คือ ธรรมอันเป็นพระราชจริยานุวัตร สำหรับพระมหาจักรพรรดิ และพระราชาเอกในโลก มี 12 ประการ

">
ตอนที่ 31 พระเจ้าสังขบรมจักรพรรดิ (3)
ภายหลังจากที่สองพ่อลูกซึ่งได้ถวายบรรณศาลาแด่พระปัจเจกพุทธเจ้าได้ละจากโลก ไปแล้ว (คนที่เป็นลูก...ต่อมาก็คือพระเจ้าสังขบรมจักรพรรดิ ทั้งคู่ต่างก็ได้วนเวียนอยู่ในสุคติภูมิแต่เพียงอย่างเดียว

 
ตอนที่ 32 พระเจ้าสังขบรมจักรพรรดิ (4) 
ครั้นภัททชิกุมารได้ฟังธรรมเทศนา และปล่อยใจตามพระสุรเสียงของพระพุทธองค์แล้ว ภัททชิกุมารก็สามารถทำพระนิพพานให้แจ้ง
 
 
ตอนที่ 33 พระเจ้าสังขบรมจักรพรรดิ (5) 
ครั้นพระภัททชิได้ฟังพระพุทธองค์ตรัสเช่นนั้น ท่านก็ได้ถวายบังคมและรับพระดำรัสของพระบรมศาสดา โดยการเหาะขึ้นไปสู่เวหาแล้วมุ่งลงสู่เบื้องล่างของแม่น้ำคงคา
 
 
ตอนที่ 34 พระเจ้าสังขบรมจักรพรรดิ (6) 
หลายๆคนคงเคยได้ยินประโยคที่ว่า ชีวิตของคนเราเลือกเกิดไม่ได้ ทั้งๆที่จริงแล้ว เราสามารถเลือกเกิดและสามารถออกแบบชีวิตของเราเองได้

 
ตอนที่ 35 อชิตพราหมณ์บรมโพธิสัตว์เห็นเทวทูตทั้งสี่
เมื่อพระศรีอริยเมตไตรย์สัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จลงมาบังเกิดบนโลกแล้ว พระองค์จะทรงมีพระนามว่า "อชิตพราหมณ์

 
ตอนที่ 36 อชิตพราหมณ์บรมโพธิสัตว์ออกบวช
การบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น ยากมาก เพราะต้องผ่านการสร้างบารมีมาอย่างน้อย 20 อสงไขยกับหนึ่งแสนมหากัป

 
ตอนที่ 37 ต้นมหาโพธิพฤกษ์
ต้นมหาโพธิพฤกษ์ หรือต้นไม้ตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นั้น จะมีความแตกต่างกันไปตามแต่ละยุคสมัย

 
ตอนที่ 38 อชิตพราหมณ์ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ในช่วงรุ่งอรุณ พระอชิตพราหมณ์บรมโพธิสัตว์ จักได้ตรัสรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

 
อนที่ 39 อชิตพราหมณ์ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า (2)
พระศรีอริยเมตไตรย์จักทรงมีลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทั้ง 32 ประการ พระองค์จะสูงถึง 88 ศอก และจะทรงมีพระชนม์มายุถึง 80,000 ปี

 
พระศรีอริยเมตไตรย์
การสร้างบารมีของพระศรีอริยเมตไตรย์_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 
ตอนที่ 40 การสร้างบารมีของพระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์ทรงสร้างบารมีมายาวนาน รวมระยะเวลา 80 อสงไขยกับอีกแสนมหากัป ในยุคนั้นจึงมีสิ่งอัศจรรย์เกิดขึ้นอย่างมากมาย

 
ตอนที่ 41 การสร้างบารมีของพระศรีอริยเมตไตรย์ (2)
พระศรีอริยเมตไตรย์ทรงสร้างบารมีมายาวนาน รวมระยะเวลา 80 อสงไขยกับอีกแสนมหากัป ในยุคนั้นจึงมีสิ่งอัศจรรย์เกิดขึ้นอย่างมากมาย

 
ตอนที่ 42 การสร้างบารมีของพระศรีอริยเมตไตรย์ (3)
พระศรีอริยเมตไตรย์ทรงสร้างบารมีมายาวนาน รวมระยะเวลา 80 อสงไขยกับอีกแสนมหากัป ในยุคนั้นจึงมีสิ่งอัศจรรย์เกิดขึ้นอย่างมากมาย

 
ตอนที่ 43 สลายร่างพระมหากัสสปะ
พระมหากัสสปะเป็นผู้เลิศทางด้านการอยู่ธุดงค์เป็นวัตร ในสมัยพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า

พระเจ้าสัตตุตาปราชา
พระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า เคยเสวยพระชาติเป็น “พระเจ้าสัตตุตาปราชา_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 
 
ตอนที่ 44 พระเจ้าสัตตุตาปราชา
สาเหตุที่ทำให้พระศรีอริยเมตไตรย์ ต้องมาสลายร่างพระมหากัสสปะด้วยพระองค์เอง ทั้งนี้เป็นเพราะมีบุพกรรมที่เคยกระทำร่วมกันมาก่อน

 
ตอนที่ 45 พระเจ้าสัตตุตาปราชา (2)
ความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นจากพระแสงขอ ไม่อาจเอาชนะพลังอำนาจแห่งกามราคะที่กำลังห่อหุ้มดวงจิตของช้างมงคลพระที่นั่งได้เลย
 
 
ตอนที่ 46 พระเจ้าสัตตุตาปราชา (3)
ด้วยอำนาจแห่งมนต์ของนายหัตถาจารย์ ช้างมงคลพระที่นั่งก็ได้ยื่นงวงออกมาจับก้อนเหล็กแดงร้อนที่กำลังลุกโชน

 
ตอนที่ 47 พระเจ้าสัตตุตาปราชา (4)
พระเจ้าสัตตุตาปราชา ในครั้งนั้น ก็คือ พระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า ช้างมงคลพระที่นั่งคือ พระมหากัสสปเถระ ส่วนนายหัตถาจารย์ ในครั้งนั้น ก็คือ พระศรีอริยเมตไตรยสัมมาสัมพุทธเจ้า
 
 
ตอนที่ 48 พระมหากัสสปะตรวจดูอายุสังขาร
เมื่อพระมหากัสสปะอายุ 120 ปี ท่านได้ตรวจดูอายุสังขารด้วยญาณทัศนะของท่าน แล้วก็พบว่าอายุสังขารของท่านเหลืออีกเพียงวันเดียวเท่านั้น


อสงไขย มหากัป
ความหมายของอสงไขยและมหากัป_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 
 
ตอนที่ 49 ความหมายของอสงไขยและมหากัป
ความหมายของคำว่า อสงไขย และ มหากัป คือ อะไร, การบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น ยากเพียงไหน...ที่นี่มีคำตอบ

 
ตอนที่ 50 อายุขัยเฉลี่ยของมนุษย์
อายุขัยเฉลี่ยของมนุษย์, การเพิ่มและการลดลงของอายุขัยเฉลี่ยของมนุษย์ หรือที่เรามักเรียกกันติดปากว่า การไขขึ้นและไขลงของอายุ

 
ตอนที่ 51  มหากัป อสงไขยกัป อันตรกัป
1 มหากัป เท่ากับ 4 องสไขยกัป 1 อสงไขยกัป เท่ากับ 64 อัตรกัป 1 มหากัป เท่ากับ 256 อันตรกัป

 
ตอนที่ 52 มหากัป อสงไขยกัป อันตรกัป (2)
อันตรกัป คือ ช่วงระยะเวลาที่เท่ากับหนึ่งรอบของการเพิ่มและการลดของอายุขัยเฉลี่ยของมนุษย์


พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
การบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นการยาก_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 
ตอนที่ 53 การบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นการยาก
การที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งตัดสินใจที่จะมาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถ้าไม่มีหัวใจที่กล้าแกร่งและเด็ดเดี่ยวประดุจดั่งเพชร ก็ไม่สามารถทำได้

 
ตอนที่ 54 การบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นการยาก (2)
สุญกัป คือ มหากัปที่ไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นมาบนโลกเลย แม้แต่เพียงพระองค์เดียว ซึ่งโดยส่วนมากจะมีแต่มหากัปที่เป็นสุญกัป

 
ตอนที่ 55 การบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นการยาก (3)
กว่าจะได้มาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทุกๆพระองค์จะต้องทรงผ่านการบำเพ็ญเพียรและสั่งสมบารมีอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพัน เป็นเวลายาวนาน

 
ตอนที่ 56 การบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นการยาก (4)
ระยะเวลาในการสั่งสมบารมีของพระสัทธาธิกพุทธเจ้า

 
ตอนที่ 57 การบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นการยาก (5)
ระยะเวลาในการสั่งสมบารมีของพระวิริยาธิกพุทธเจ้า

 
ตอนที่ 58 การบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นการยาก (6)
ในบางชาติที่พระองค์เผลอไปทำกรรมชั่วหรือทำบาปอกุศลกรรม วิบากกรรมเหล่านั้นก็ส่งผลทำให้พระองค์ต้องพลัดไปเกิดอยู่ในอบาย หรือไปเกิดอยู่ในทุคติภูมิได้

 
ตอนที่ 59 การบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นการยาก (7)
เมื่อบารมีเริ่มแก่กล้า พระองค์จึงได้พบกับวิธีดับทุกข์ ได้ตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในภพชาติสุดท้ายในที่สุด


พระโพธิสัตว์
อัธยาศัย และคุณสมบัติพิเศษของพระโพธิสัตว์_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 
บุคคลใดก็ตามที่มีความปรารถนาอันยิ่งใหญ่เฉกเช่นเดียวกันกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้า บุคคลผู้นั้นก็จะได้ เนมิตกนาม ว่า พระโพธิสัตว์

 
ตอนที่ 61 อัธยาศัยของพระโพธิสัตว์
ด้วยความที่พระโพธิสัตว์เป็นผู้ที่มีหัวใจรักในการสร้างบารมีอย่างไม่มีประมาณ เราจึงสามารถสรุปอัธยาศัยของพระโพธิสัตว์ได้หกประการ

 
ตอนที่ 62 อัธยาศัยของพระโพธิสัตว์ (2)
ไม่ว่าพระโพธิสัตว์จะถือกำเนิดอยู่ในสภาวะใดก็ตาม ก็ยังคงมุ่งมันที่จะพัฒนานิสัยของตนเอง

 
ตอนที่ 63 อนิยตโพธิสัตว์ และ นิยตโพธิสัตว์
ความหมายของคำว่า อนิยตโพธิสัตว์ และ นิยตโพธิสัตว์ รวมถึงความสำคัญของการได้รับพุทธพยากรณ์จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

 
ตอนที่ 64 พุทธพยากรณ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
พุทธพยากรณ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เปรียบเสมือนกำลังใจอันยิ่งใหญ่ของพระโพธิสัตว์ประเภทนิยตโพธิสัตว์

 
ตอนที่ 65 คุณสมบัติพิเศษของพระโพธิสัตว์
พระโพธิสัตว์เป็นผู้ที่มีเป้าหมายอันเด็ดเดี่ยวมั่นคง มีมหากรุณาอันยิ่งใหญ่ ดังนั้น พระโพธิสัตว์จึงมีคุณสมบัติพิเศษเฉพาะตัวอยู่ 10 ประการ

 
พระโพธิสัตว์จะเป็นผู้ที่ไม่มีความคิดกลับกลอกไปมา จะเป็นผู้ที่มีความละเอียดรอบคอบช่างสังเกต เป็นผู้ที่มีปฏิภาณไหวพริบ เป็นผู้มีความคิดที่ยิ่งใหญ่ และมีใจที่กว้างใหญ่ไพศาลไม่มีประมาณ 
 
 
ตอนที่ 67 คุณสมบัติพิเศษของพระโพธิสัตว์ (3)
พระโพธิสัตว์มีความสามารถในการที่จะทำเรื่องใหญ่ๆ ยากๆ ให้เป็นเรื่องเล็กๆและง่ายๆได้

ธรรมสโมธาน
ธรรมอันสำคัญยิ่งของพระโพธิสัตว์ที่จะได้รับพุทธพยากรณ์_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
 
ตอนที่ 68 ธรรมสโมธาน การประมวลรวมกันแห่งธรรม
ธรรมสโมธาน ธรรมอันสำคัญยิ่งของพระโพธิสัตว์ก่อนที่จะได้รับพุทธพยากรณ์

 
ตอนที่ 69 ธรรมสโมธาน การประมวลรวมกันแห่งธรรม (2)
ธรรมสโมธานประการที่ว่า ความถึงพร้อมด้วยเพศ ความถึงพร้อมด้วยเหตุ และการได้เกิดมาพบพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

 
ตอนที่ 70 ธรรมสโมธาน การประมวลรวมกันแห่งธรรม (3)
ธรรมสโมธาน ข้อที่ 5.ได้แก่ การได้บรรพชา ข้อที่ 6.ได้แก่ ความถึงพร้อมด้วยคุณวิเศษ ข้อที่ 7.ได้แก่ ความถึงพร้อมด้วยการกระทำอันยิ่ง และข้อที่ 8.ได้แก่ ความถึงพร้อมด้วยความพอใจ


พุทธภูมิธรรม
ธรรมของผู้มุ่งมั่นปรารถนาพุทธภูมิ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
 
ตอนที่ 71 พุทธภูมิธรรม 4 ประการ
พุทธภูมิธรรม คือ คุณลักษณะพิเศษที่เป็นเครื่องหมายบ่งบอก ถึงความเป็นผู้มุ่งมั่นปรารถนาพุทธภูมิ แต่เพียงอย่างเดียว

 
ตอนที่ 72 พุทธภูมิธรรม 4 ประการ (2)
พุทธภูมิธรรมประกอบไปด้วย  อุสสาหะ อุมมัคคะ อวัตถานะ และ หิตจริยา

 

อานิสงส์พิเศษ 18 ประการของพระโพธิสัตว์

ไม่เกิดในฐานะแห่งความอาภัพทั้ง 18 ประการ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 
 
ตอนที่ 73 อานิสงส์พิเศษ 18 ประการของพระโพธิสัตว์ ข้อที่ 1-5
ท่านจะไม่เป็นคนตาบอดตั้งแต่กำเนิด ไม่เป็นคนหูหนวกตั้งแต่กำเนิด ไม่เป็นคนบ้า ไม่เป็นคนใบ้ ไม่เป็นคนแคระ และไม่เป็นคนง่อยเปลี้ยเสียขา

 
ตอนที่ 74 อานิสงส์พิเศษ 18 ประการของพระโพธิสัตว์ ข้อที่ 6-10
ท่านย่อมไม่เกิดในชนชาติมิลักขะหรือชนชาติป่าเถื่อนไร้การศึกษา ไม่เกิดในท้องของนางทาสี ไม่เป็นผู้ที่มีความเห็นผิดอย่างสุดโต่ง ไม่เป็นเพศหญิง ไม่เป็นบัณเฑาะก์ ไม่เป็นกะเทย หรือไม่เป็นบุคคลสองเพศที่เรียกว่า อุภโตพยัญชนก และท่านย่อมไม่กระทำอนันตริยกรรม 
 
ตอนที่ 75 อานิสงส์พิเศษ 18 ประการของพระโพธิสัตว์ ข้อที่ 11-16
ท่านย่อมไม่เป็นโรคเรื้อน ท่านย่อมไม่เกิดเป็นสัตว์ประเภทที่มีกายไม่เล็กกว่านกกระจาบ และไม่ใหญ่เกินกว่าช้าง ท่านจะไม่ไปเกิดเป็น ขุปปิปาสิกเปรต ท่านจะไม่ไปเกิดในอเวจีมหานรกและโลกันตนรกอย่างแน่นอน ท่านจะไม่เป็นเทวดาที่มีความเห็นผิด และท่านจะไม่เกิดเป็นอสัญญีพรหม และสุทธาวาสพรหม
 
ตอนที่ 76  อานิสงส์พิเศษ 18 ประการของพระโพธิสัตว์ ข้อที่ 17-18
ท่านจะไม่ไปเกิดในอันติมภพ และประการสุดท้ายคือท่านจะไม่ไปเกิดในจักรวาลอื่นอานิสงส์พิเศษอีกอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นมา เพื่อสนับสนุนการสร้างบารมีของพระโพธิสัตว์โดยเฉพาะ นั่นก็คือ การทำ อธิมุตตกาลกิริยา หรือการอธิษฐานจิตดับชีพของตนเพื่อลงมาเกิดสร้างบารมี
 
ตอนที่ 77  อานิสงส์พิเศษ 18 ประการของพระโพธิสัตว์
การที่พระโพธิสัตว์จะทำมโนปณิธานในการที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้สำเร็จ ได้นั้น ท่านจึงจำเป็นที่จะต้องสร้างบารมีทั้งสามสิบทัศให้เต็มเปี่ยมบริบูรณ์ และเมื่อบุญบารมีทั้งสามสิบทัศของท่านเต็มเปี่ยมบริบูรณ์แล้ว ท่านก็จะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคต
 
พุทธการกธรรม  คือ  ธรรมสำหรับบ่มพระโพธิญาณ ซึ่งก็คือ ธรรมที่จะทำให้ท่านเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
 
นิสัยไม่ดีที่มีอยู่ในตัวของเรานั้น แท้จริงแล้วเกิดขึ้นจาก กิเลส ที่มาบีบคั้นใจโดยที่เราไม่รู้ตัว อีกทั้งยังบังคับให้คิดชั่ว พูดชั่ว และทำชั่ว
 
นิสัยไม่ดีที่มีอยู่ในตัวของเรานั้น แท้จริงแล้วเกิดขึ้นจาก กิเลส ที่มาบีบคั้นใจโดยที่เราไม่รู้ตัว อีกทั้งยังบังคับให้คิดชั่ว พูดชั่ว และทำชั่ว
 
บารมี 10 ทัศ
พุทธการกธรรม หรือ บารมี 10 ทัศ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 
พระโพธิสัตว์ทุกท่าน เริ่มต้นการสร้างบารมีด้วยการบำเพ็ญทานบารมีเป็นอันดับแรก และจำเป็นจะต้องรักษาศีลให้สะอาดและบริสุทธิ์ด้วย
 
ตอนที่ 82 เนกขัมบารมี
เนกขัมมบารมี ถือเป็นบารมีที่สำคัญที่จะช่วยให้พระโพธิสัตว์ผู้มุ่งบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ปลอดกังวลจากเรื่องกามคุณ
 
ตอนที่ 83 ปัญญาบารมี
ปัญญาบารมี คือ ความรอบรู้ ความหยั่งรู้เหตุผล ความเข้าใจสภาวะของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามความเป็นจริง
 
ตอนที่ 84 วิริยบารมี
วิริยบารมี หมายถึง ความเพียร ความแกล้วกล้าที่ไม่เกรงกลัวต่ออุปสรรคใดๆ รวมถึงความกล้าที่จะพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น 
 
ตอนที่ 85 ขันติบารมี
ขันติบารมี คือ ความอดทนอดกลั้นต่ออุปสรรคและความยากลำบากต่างๆ รวมถึงอดทนต่อคำนินทาว่าร้ายและคำสรรเสริญเยินยอ
 
ขันติบารมี คือ ความอดทนอดกลั้นต่ออุปสรรคและความยากลำบากต่างๆ รวมถึงอดทนต่อคำนินทาว่าร้ายและคำสรรเสริญเยินยอ 
 
ตอนที่ 87 สัจจบารมี
สัจจบารมี คือ ความจริงจังจริงใจ กล่าวคือ จริงทั้งคำพูดและการกระทำ หากตั้งใจที่จะกระทำสิ่งใดที่เป็นสิ่งที่ดี ก็จะต้องมุ่งมั่นทำสิ่งนั้นให้สำเร็จ
 
ตอนที่ 88 อธิษฐานบารมี
อธิษฐานบารมี คือ ความตั้งใจอันมั่นคง แน่วแน่ และเด็ดเดี่ยว ที่จะมุ่งไปให้ถึงจุดหมายปลายทางที่ได้ตั้งมโนปณิธานเอาไว้
 
ตอนที่ 89 เมตตาบารมี
เมตตาบารมี คือ ความรัก ความปรารถนาดี หรือความคิดช่วยเหลือเกื้อกูลให้ผู้อื่นมีความสุขความเจริญ แบบไม่เลือกที่รักผลักที่ชัง
 
ตอนที่ 90 เมตตาบารมี
เมตตาบารมี คือ ความรัก ความปรารถนาดี หรือความคิดช่วยเหลือเกื้อกูลให้ผู้อื่นมีความสุขความเจริญ แบบไม่เลือกที่รักผลักที่ชัง
 
พระโพธิสัตว์ทั้งหลายกว่าจะได้มาตรัสรู้ธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น พระโพธิสัตว์จะต้องบ่มบารมีทั้งสามสิบทัศให้แก่รอบแบบย้ำๆซ้ำๆ
 
การสร้างบารมี 10 ทัศทั้ง 3 ระดับในเชิงปฏิบัติ สามารถแบ่งออกเป็น 10 ประการ ซึ่งพระโพธิสัตว์จะต้องสร้างบารมีอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพัน

พระเจ้าสังขจักร
พระเจ้าสังขจักรบำเพ็ญปรมัตถบารมี _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 
เรื่องราวการสร้างปรมัตถบารีของพระศรีอริยเมตไตรย์ เมื่อครั้งยังทรงเป็นพระโพธิสัตว์ ทรงบังเกิดเป็นพระเจ้าสังขจักรแห่งนครอินทปัตถ์
 
ด้วยเหตุแห่งความปลื้มปีติ พระเจ้าสังขจักรถึงกับทรงเปล่งอุทานขึ้นดังๆว่า “อโห พุทโธ พระพุทธเจ้าผู้เป็นที่พึ่งของโลกทรงอุบัติขึ้นแล้ว”
 
สามวันต่อมา พระบาททั้งสองข้างของพระเจ้าสังขจักรก็แตกจนมีพระโลหิตไหลออกมา ถึงขนาดที่พระองค์ต้องค่อยๆคลานไปเลยทีเดียว
 
ทันทีที่พระเจ้าสังขจักรทรงชักพระขรรค์ขึ้นเหนือพระเศียร พระองค์ก็ทรงตัดพระศอของพระองค์ขาดสะบั้นลง ต่อหน้าพระพุทธองค์ ณ ที่นั้น

พระเจ้าปภาวันตจักรพรรดิราช
พระชาติแรกที่พระบรมโพธิสัตว์ทรงได้รับพุทธพยากรณ์ ก็คือ พระชาติที่พระองค์ทรงบังเกิดเป็น พระรัตนเถระ หรือ พระเจ้าปภาวันตจักรพรรดิราช _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 
พระเจ้าปภาวันตะทรงกระทำการบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยการถวายรัตนะทั้งเจ็ดประการอันถือเป็นสมบัติคู่บุญของพระเจ้าจักรพรรดิ
 
ใครก็ตามที่อยากจะเกิดมาพบกับพระศรีอริยเมตไตรย์ บุคคลผู้นั้นก็ต้องสั่งสมบุญทุกๆบุญอย่างเต็มที่เต็มกำลัง และทำอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพัน
เพลงพระศรีอริยเมตไตรย์ เวอร์ชั่น 1  http://dmc.tv/v35954
เพลงพระศรีอริยเมตไตรย์ เวอร์ชั่น 2  http://dmc.tv/v35955
เพลงพระศรีอริยเมตไตรย์ เวอร์ชั่น 3  http://dmc.tv/v37790
เพลงพระศรีอริยเมตไตรย์ เวอร์ชั่น 4  http://dmc.tv/v37850
เพลงพระศรีอริยเมตไตรย์ เวอร์ชั่น 5  http://dmc.tv/v38271


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 3 สุเมธดาบสได้รับพยากรณ์พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 3 สุเมธดาบสได้รับพยากรณ์

อานุภาพดวงแก้วคุณยายฯอานุภาพดวงแก้วคุณยายฯ

ผลการปฏิบัติธรรม พระสุรชาติ นนฺทสิทฺโธผลการปฏิบัติธรรม พระสุรชาติ นนฺทสิทฺโธHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ช่วงเด่นฝันในฝัน