บุญติดตามไปถึงภพหน้า


[ 6 ก.ย. 2553 ] - [ 18279 ] LINE it!

บุญคือมิตรแท้...ติดตามไปถึงภพหน้า
 
        บุญที่คนเราทำไว้จะติดตามตัวเราไปเหมือนเงา ไม่ได้สูญหายไปไหน และจะส่งผลมากมายเกินคาด คล้ายกับการที่เรานำเมล็ดผลไม้เพียง 1_เมล็ดมาปลูก เมื่อเติบโตเต็มที่ก็จะให้ผลครั้งละมากมายและเก็บผลได้นานหลายปี บุญแม้ทำเพียงครั้งเดียวก็ให้ผลมหาศาล และนำไปใช้ได้ข้ามภพข้ามชาติ บาปก็เช่นกันทำเพียงครั้งเดียวก็จะส่งผลร้ายข้ามภพข้ามชาติ
 
 
        เรื่องการนำบุญไปใช้ในโลกหน้านี้ มีผู้กล่าวเปรียบเทียบไว้อย่างน่าสนใจว่า “บุญที่เราทำไว้ ก็เปรียบคล้ายเงินสกุลหนึ่ง ที่เรานำติดตัวไปใช้ในโลกหน้าได้ เหมือนเวลาเราเดินทางไปต่างประเทศ เราก็ต้องใช้สกุลเงินของประเทศนั้นๆ”
 
        ดั้งนั้น บุญจึงเป็นมิตรแท้ที่ตามคุ้มครองเราไปทุกภพทุกชาติ คอยสนับสนุนให้เราประสบความสำเร็จในชีวิต และสิ่งที่พึงปรารถนาทั้งมวล ทั้งมนุษย์สมบัติ ทิพยสมบัติ และนิพพานสมบัติ ดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในมิตตสูตร ว่า
 
       
        “พวกเกวียนพวกโคเป็นมิตรของคนเดินทาง มารดาเป็นมิตรในเรือนของตน สหายเป็นมิตรของคนผู้มีธุระเกิดขึ้นเนืองๆ บุญที่บุคคลทำได้ทำไว้เป็นมิตรติดตามไปถึงภพหน้า”
 
        บุญที่เราสั่งสมไว้จะออกแบบชีวิตเราให้มีความสุขและปลอดภัยในการเดินทางข้ามวัฏสงสารอันยาวไกลดังตัวอย่างของผู้มีบุญจำนวนมากที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกเช่น ชฎิลเศรษฐี ผู้มีภูเขาทองจากการทำหม้อดอกไม้ทองคำ 3_หม้อ บรรจุในพระธาตุ เมณฑกเศรษฐี ผู้มีแพะทองคำจากการสร้างศาลาราย ธรรมาสน์ประดับด้วยทอง และแคร่ประดับด้วยแพะทองคำ ถวายพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้า มฆมาณพ ผู้บำเพ็ญวัตรบท 7 ประการ แล้วได้ไปเกิดเป็นท้าวสักกะ เป็นต้น
 
 
บุญกลั่นเป็นบารมี
 
        บารมี คือ คุณความดีที่บำเพ็ญอย่างยิ่งยวด เพื่อบรรลุจุดหมายอันสูงยิ่งในแง่ของการปฏิบัติ บารมี คือ บุญที่มีคุณภาพพิเศษอันเกิดจากการทุ่มเทเอาชีวิตเป็นเดิมพันไปสร้างบุญนั้นมา
 
        บารมีเป็นธรรมอันเลิศ ที่พระบรมโพธิสัตว์ต้องบำเพ็ญสั่งสมไปโดยลำดับ เพื่อจะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
 
        บารมี มี 10 ประการ หรือที่เรียกว่า บารมี 10 ทัศ คือทานบารมี ศีลบารมี เนกขัมมบารมี ปัญญาบารมี วิริยบารมี ขันติบารมี สัจจบารมี อธิษฐานบารมี เมตตาบารมี อุเบกขาบารมี ซึ่งสรุปย่อๆ อยู่ในรูปของบุญกิริยาวัตถุ 3_คือ ทาน ศีล ภาวนา ที่กระทำอย่างยิ่งยวด
 
        บุญที่เกิดจากการทำทาน รักษาศีล เจริญสมาธิภาวนานี้เมื่อตั้งใจทำมากขึ้นอย่างต่อเนื่องจนเป็นนิสัย ก็จะกลั่นตัวกลายเป็น “บารมี” ซึ่งมีอนุภาพมหาศาลยิ่งกว่าบุญ และจะคอยสนับสนุนเราให้ประสบความสุข ความสมหวังในสิ่งที่ปรารถนา ดังที่ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ เคยกลาวไว้ว่า “..บุญที่เกิดจากการบริจาคทานนั้น เมื่อบริจาคบ่อยครั้งเข้ารวมกันได้ขนาดโตวัดเส้นผ่าศูนย์กลางได้ประมาณ 1 คืบ หรือขนาดเท่าดวงจันทร์แล้ว ดวงบุญนั้นจะกลั้นตัวเองเป็นบารมีที่เรียกว่า ทานบารมี...”
 
       
        ดังนั้น การทำทาน รักษาศีล และเจริญภาวนา ก็คือการสร้างบารมีนั่นเอง และผลบุญจากการทำทาน รักษาศีลเจริญภาวนานี่แหละ ที่เรานำมาใช้ออกแบบชีวิตของเราเองได้
------------------------


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
อายุยืน  สุขภาพดี – หมวดรูปสมบัติอายุยืน สุขภาพดี – หมวดรูปสมบัติ

ออกแบบชีวิตด้วยทานออกแบบชีวิตด้วยทาน

ชีวิตเกิดได้ 4 รูปแบบ - วงจรชีวิตชีวิตเกิดได้ 4 รูปแบบ - วงจรชีวิตHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

แก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรม