โครงการบ้านกัลยาณมิตร Change the World


[ 28 ธ.ค. 2553 ] - [ 17334 ] LINE it!
View this page in: English

โครงการบ้านกัลยาณมิตร Change the World
 
 
โครงการบ้านกัลยาณมิตร Change the World
 
โครงการบ้านกัลยาณมิตร Change the World
 
หลักการและเหตุผล
 
        การพัฒนาสังคมไทยให้ยั่งยืนไปด้วยศีลธรรม เกิดขึ้นได้จากพุทธบริษัท ซึ่งปัจจุบันมาจากองค์กรหลักสามประการ ได้แก่ บ้าน วัด และ โรงเรียน สามองค์กรหลักนี้จึงเป็นตัวจักรสำคัญของคนในชาติ หากใช้ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นหลักยึดเหนี่ยวในการปฏิบัติและครองตนให้อยู่ในศีลธรรม แผ่นดินไทยจะสมัครสมานสามัคคีและปรองดองเป็นหนึ่งเดียว
 
        การปลูกฝังศีลธรรมนี่จึงต้องเริ่มจากตัวเรา และขยายความดีไปสู่คนรอบข้าง คนในครอบครัว สังคม และประเทศชาติ หากได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน การขับเคลื่อนศีลธรรมให้เข้าไปครองอยู่ในใจคน ย่อมทำได้ง่าย ในยุคแห่งเทคโนโลยีการศึกษาหลักธรรมไม่จำเป็นว่าจะต้องมาที่วัดเสมอไป พระภิกษุผู้เป็นศาสนทายาทสามารถเผยแผ่หลักธรรมไปสู่องค์กรต่างๆได้ จากหน่วยเล็กที่สุด คือ บ้าน ไปถึงสถาบันการศึกษา บริษัท ห้างร้าน ภาคเอกชน หรือแม้แต่หน่วยงานราชาการ โดยอาศัยเทคโนโลยีการสื่อสาร สื่อภาพและเสียง จะช่วยในการปลูกฝังศีลธรรมของคนในชาติได้เป็นอย่างดี
 
        จากการบวชพระครั้งประวัติศาสตร์ในโครงการอุปสมบทหมู่เข้าพรรษา หนึ่งแสนรูปทุกหมู่บ้านทั่วไทย ที่ผ่านมา และ โครงการบวชอุบาสิกาแก้ว หนึ่งล้านคนที่กำลังดำเนินอยู่ในขณะนี้ เป็นแรงผลักดันให้เกิดกระแสตื่นตัวของคนในชาติที่ปรารถนาจะศึกษาหลักธรรม และฝึกฝนการเจริญสมาธิภาวนา แต่ด้วยเวลาอันจำกัดที่สมาชิกในบ้านต้องทำงาน จะพอมีเวลาอยู่บ้างต้องหลังเลิกงานแล้ว “โครงการบ้านกัลยาณมิตร Change the World” จึงได้เกิดขึ้น เพื่อตอบสนองกับเวลาอันเหมาะสม และรูปแบบการถ่ายทอดธรรมะโดยอาศัยเทคโนโลยีภาพและเสียงประกอบการบรรยายธรรม
 
        “โครงการบ้านกัลยาณมิตร Change the World” เป็นการจัดกิจกรรมสวดมนต์ ปฏิบัติธรรม และ ฟังธรรม ในบ้าน วัด โรงเรียน องค์กรบริษัท และสถานที่ราชาการต่างๆ ที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการ เพื่อเป็นการปลูกฝังศีลธรรมในกลุ่มคนทุกระดับให้มีสัมมาทิฐิ มีความรักใคร่ปรองดอง มีธรรมะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในครอบครัว องค์กร สังคม และประเทศชาติสืบไป
 
วัตถุประสงค์ของโครงการ
 
1.เพื่อเป็นการฟื้นฟูศีลธรรม ใช้ชาวพุทธเข้มแข็งหลอมดวงใจเป็นหนึ่ง ให้รู้รัก สามัคคี และมีจิตเมตตา
 
2.เพื่อให้ธรรมะแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เข้าไปอยู่ในใจประชาชนทุกหมู่เหล่า ทุกครอบครัว และทุกชุมชน
 
3.เพื่อขยายความดีไปสู่สังคมทุกระดับ ทุกเพศ ทุกวัย ด้วยการสวดมนต์ ปฏิบัติธรรมในเวลาที่เหมาะสม
 
โครงการบ้านกัลยาณมิตร แบ่งเป็น 4 ประเภท 
 
1.ผู้นำบ้านกัลยาณมิตร
 
2.ผู้นำกลุ่มบ้านกัลยาณมิตร
 
3.ผู้นำศูนย์ปฏิบัติธรรม
 
4.ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม
 
1.ผู้นำบ้านกัลยาณมิตร
 
คุณสมบัติ
 
-เชิญชวนตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป
 
-สวดมนต์ นั่งสมาธิ ฟังธรรม ที่บ้าน สัปดาห์ละ 1 ครั้ง รวม 12 ครั้ง
 
-วันอาทิตย์ พาคนตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป มาปฏิบัติธรรมที่วัดพระธรรมกาย เดือนละ 1 ครั้ง รวม 3 เดือน
 
ผู้นำบ้านกัลยาณมิตรจะได้รับ
 
-เกียรติบัตร “ผู้สถาปนาบ้านกัลยาณมิตร รุ่น  Change the World”
 
-พระของขวัญรุ่น “ผู้นำบ้านกัลยาณมิตร”
 
พระของขวัญรุ่น “ผู้นำบ้านกัลยาณมิตร”
พระของขวัญรุ่น “ผู้นำบ้านกัลยาณมิตร”
 
 
2.ผู้นำกลุ่มบ้านกัลยาณมิตร
 
คุณสมบัติ
 
-ชักชวน แนะนำ ประสานงาน ช่วยเปิดบ้านกัลยาณมิตร จำนวน 5 หลัง
 
-ตรวจเยี่ยมบ้านกัลยาณมิตรทั้ง 5 หลัง เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดต่อเนื่อง 3 เดือน
 
-ติดตามรักษาให้ได้เป็นผู้นำบ้านกัลยาณมิตรทั้ง 5 หลัง
 
ผู้นำกลุ่มบ้านกัลยาณมิตรจะได้รับ
 
-เกียรติบัตร “ผู้นำกลุ่มบ้านกัลยาณมิตร รุ่น  Change the World”
 
-พระของขวัญรุ่น “ผู้นำกลุ่มบ้านกัลยาณมิตร”
พระของขวัญรุ่น “ผู้นำกลุ่มบ้านกัลยาณมิตร”
พระของขวัญรุ่น “ผู้นำกลุ่มบ้านกัลยาณมิตร”
 
 
โครงการบ้านกัลยาณมิตร Change the World
 
 
3.ผู้นำศูนย์ปฏิบัติธรรม
 
คุณสมบัติ
 
-เชิญชวนคนตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป
 
-สวดมนต์ นั่งสมาธิ ฟังธรรม ที่ศูนย์ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง รวม 12 ครั้ง
 
-วันอาทิตย์ พาคนตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป มาปฏิบัติธรรมที่วัดพระธรรมกาย เดือนละ 1 ครั้ง รวม 3 เดือน
 
ผู้นำศูนย์ปฏิบัติธรรมจะได้รับ
 
-เกียรติบัตร “ผู้สถาปนาศูนย์ปฏิบัติธรรม รุ่น  Change the World”
 
-พระของขวัญรุ่น “ผู้นำศูนย์ปฏิบัติธรรม”
 
 พระของขวัญรุ่น “ผู้นำศูนย์ปฏิบัติธรรม”
พระของขวัญรุ่น “ผู้นำศูนย์ปฏิบัติธรรม”
 
4.ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม
 
คุณสมบัติ
 
-สวดมนต์ นั่งสมาธิ ฟังธรรม สัปดาห์ละ 1 ครั้ง รวม 12 ครั้ง
 
-วันอาทิตย์ มาปฏิบัติธรรมที่วัดพระธรรมกาย เดือนละ 1 ครั้ง รวม 3 ครั้ง
 
ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมจะได้รับ
 
-เกียรติบัตร
 
-พระของขวัญรุ่น “เหรียญปราบมาร ทองสำเร็จ”
 
 พระของขวัญรุ่น “เหรียญปราบมาร ทองสำเร็จ”
 
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2553 เป็นต้นไป
 
ระยะเวลาโครงการ
 
เริ่มโครงการวันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2554
 
สรุปผลงานวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2554 เฉพาะผู้นำบ้านกัลยาณมิตร ผู้นำกลุ่มบ้านกัลยาณมิตร ผู้นำศูนย์ปฏิบัติธรรม
 
สำหรับผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม ไม่กำหนดวันสรุปผลงาน หากมาสวดมนต์สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ครบ 12 ครั้ง และมาวัดพระธรรมกายเดือนละ 1 ครั้ง ครบ 3 ครั้ง เมื่อใดก็ตามจะยังคงได้รับเกียรติบัตร และพระของขวัญตามกติกา


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
ช่วยงานพระพุทธศาสนาช่วยงานพระพุทธศาสนา

บูธ DMC จัดกิจกรรม ปีใหม่ไทย สุขใจทั่วหล้าบูธ DMC จัดกิจกรรม ปีใหม่ไทย สุขใจทั่วหล้า

กำหนดการธุดงค์ปีใหม่2554กำหนดการธุดงค์ปีใหม่2554Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ข่าวประชาสัมพันธ์