วันมาฆบูชา...สำคัญอย่างไร ?


[ 15 ก.พ. 2558 ] - [ 17747 ] LINE it!

 
วันมาฆบูชา...สำคัญอย่างไร ? 

     วันมาฆบูชา พระบรมศาสดาทรงประชุมพระสาวก ณ พระวิหารเวฬุวัน ได้เกิดเหตุอัศจรรย์ประกอบด้วยองค์ 4 คือ
 
ความสำคัญของวันมาฆบูชา 
 
       วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 พระบรมศาสดาทรงประชุมพระสาวก ณ พระวิหารเวฬุวัน ได้เกิดเหตุอัศจรรย์ประกอบด้วยองค์ 4 ดังนี้
 

    1. เป็นวันพระขึ้น 15 ค่ำ ที่เราเรียกว่า“วันอุโบสถ”พระจันทร์เต็มดวง ดวงจันทร์เสวย มาฆฤกษ์  
 
    2. พระภิกษุ 1,250 รูป มาประชุมกันโดยมิได้มีการนัดหมายทางวาจา กล่าวคือ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ใช้ให้ใครไปเรียกมา แต่ต่างองค์ต่างรู้ด้วยญาณทัศนะของท่าน แล้วก็ต่างองค์ก็ต่างมาจากแต่ละทิศ  
 
    3. พระภิกษุทั้งหมดนั้น ล้วนเป็นพระอรหันต์ ปราศจากกิเลศเครื่องเศร้าหมอง ทรงอภิญญา มีฤทธิ์ มีตาทิพย์ หูทิพย์ ระลึกชาติได้ รู้ใจผู้อื่น 
 
    4. พระภิกษุทั้งหมด ล้วนเป็นเอหิภิกขุ คือ  ได้รับอุปสมบทจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อพระภิกษุทั้งหมดมาประชุมพร้อมกันแล้ว พระบรมศาสดาทรงประทานโอวาท ที่เรียกว่า“โอวาทปาติโมกข์”อันเป็นอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการ ในการเผยแผ่คำสอนของพระองค์ มีดังนี้
 

โคมประทีปเป็นพุทธบูชา
จุดโคมประทีปเป็นพุทธบูชา

พิธีตักบาตรวันมาฆบูชา
 พิธีตักบาตรวันมาฆบูชา

พิธีกรรมวันมาฆบูชา
พิธีกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา
 
อุดมการณ์  

    คือ เป้าหมายสูงสุดของชีวิตชาวพุทธ และของชาวโลกทั้งโลก มีสามข้อ ดังนี้
 

     1. เกิดเป็นคนต้องอดทนจึงจะได้ดี ถ้าไม่ทนก็เอาดีไม่ได้ เพราะว่าพอเกิดมาก็เป็นทุกข์มาตั้งแต่เกิด เมื่อชีวิตเป็นทุกข์ก็ต้องทนอยู่สู้ต่อไป เพราะความอดทนเป็นเครื่องเผาผลาญกิเลสชั้นเยี่ยม  

 

    2. พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ทรงสอนเหมือนกันว่า“พระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง”ทนไปเถิดจะได้ไปพระนิพพาน ถ้าไม่ทนก็ไม่ได้ไป  
 
    3. นักบวชผู้ฆ่าสัตว์อื่น เบียดเบียนสัตว์อื่น ไม่ชื่อว่าสมณะเลย ขณะที่ยังไปไม่ถึงนิพพาน ให้สงบเสงี่ยมเจียมตัว อย่าไปทำบาปเพิ่มอีกเพราะมีกฎแห่งกรรมควบคุมอยู่ ถ้าก่อเวรเพิ่ม ไม่ว่าด้วยเรื่องอะไรก็ตาม แสดงว่าไม่อดทน ถ้าไม่อดทนก็ไปไม่ถึงพระนิพพาน  
  
สาธุชนทั้งไทยและต่างชาติร่วมพิธีมาฆบูชา
 สาธุชนไทยและต่างชาติร่วมพิธีตักบาตรมาฆบูชา

พิธีจุดโคมประธีปเป็นพุทธบูชา

พิธีจุดโคมประทีปเป็นพุทธบูชาในวันมาฆบูชา

พิธีจุดโคมประธีปเป็นพุทธบูชาในวันมาฆบูชา
พิธีจุดโคมประทีปในวันมาฆบูชา
 
หลักการ
 
   คือ กฎเกณฑ์สำคัญของชาวพุทธและของชาวโลกทั้งโลก ในการตัดสินใจว่าจะทำหรือไม่ทำอะไร ถ้าผิดหลักการก็ไม่ทำ แต่ถ้าไม่ผิดหลักการจึงค่อยทำมี 3 ข้อ คือ
 
    1. ไม่ทำบาปทุกชนิด จะบาปมากหรือน้อยก็ไม่ทำ เพราะมีกฎแห่งกรรมคอยบังคับอยู่ ดังนั้นจะทำอะไรในชีวิตต้องถามตนเองก่อนว่า บาปไหม ถ้าบาปไม่ทำ  
 
    2. ทำความดีให้ถึงพร้อม ความดีอะไรที่มีอยู่ในโลกนี้ถ้ามีโอกาสต้องทำให้เต็มที่ เพราะความดีบางอย่าง เราเองก็ไม่มีโอกาสได้ทำ  
 
    3. กลั่นจิตของตนให้ใสตลอดเวลา หมั่นนั่งสมาธิทุกวันไม่ให้ขาด เมื่อใจใสมากเข้าจึงจะเห็นพระนิพพานได้  
 
เวียนประทักษิณในวันมาฆบูชา
พิธีเวียนประทักษิณในวันมาฆบูชา

พิธีจุดโคมประธีปเป็นพุทธบูชาในวันมาฆบูชา
พิธีจุดโคมประทีปเป็นพุทธบูชาในวันมาฆบูชา

พิธีจุดโคมประธีปเป็นพุทธบูชาในวันมาฆบูชา 
พิธีจุดโคมประทีปเป็นพุทธบูชาในวันมาฆบูชา 
 
วิธีการ   

 
 คือ แนวทางปฏิบัติตน อันเป็นคุณลักษณะที่ดีของ  ชาวพุทธและของชาวโทั้งโลก มี 6 ข้อ ดังนี้
 
 
  1. พระอรหันต์ หรือ พระอาจารย์ผู้เผยแผ่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไม่ว่าร้าย ไม่โจมตี ไม่นินทาใคร เว้นจากความชั่วทางวาจา  
  2. ไม่ทำร้าย ไม่เบียดเบียน ไม่ทำให้ใครได้รับความเดือดร้อน เว้นจากความชั่วทางกาย  
  3 .สำรวมระวังในศีลและมารยาท ถ้าจะให้ดีต้องมีศีล 227 ข้อ  
  4. รู้ประมาณในการบริโภค ต้องฉันโดยรู้จักประมาณ รับมาให้พอประมาณ รับมาพอแค่ประทังชีวิต  
  5. เลือกนอนเลือกนั่งในที่สงบ ต้องเลือกนั่งและนอนในที่สงบจะได้มีโอกาสในการบำเพ็ญเพียร  
  6. รักษาใจให้ใสอยู่ตลอดเวลา โดยการทำสมาธิในทุกอิริยาบถทั้ง ยืน เดิน นั่ง นอน  
 
        เราได้เรียนรู้ความหมายและความสำคัญในวันมาฆบูชา เฉพาะที่เป็นหัวข้อหลักใหญ่ๆมาแล้ว ดังนั้น จึงขอเชิญท่านผู้มีบุญได้ชวนบุคคลอันเป็นที่รัก มาร่วมจุดโคมมาฆประทีปเป็นพุทธบูชา ณ ลานธรรมมหาธรรมกายเจดีย์ วัดพระธรรมกาย โดยพร้อมเพียงกัน


ชาวต่างชาติมาร่วมงามวันมาฆบูชา
ชาวต่างชาติร่วมงานวันมาฆบูชา
 
ร่วมใจอธิฐานในวันมาฆบูชา
พร้อมใจอธิฐานในวันมาฆบูชา
 
 
พิธีกรรมในช่วงต่างๆ
 
พิธีตักบาตร

        งานบุญวันมาฆบูชาเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่เช้าตรู่ ด้วยการตักบาตรที่ลาน ธรรมมหาธรรมกายเจดีย์ สาธุชนหลายหมื่นจะเดินทางมาตักบาตรกันตั้งแต่เช้า เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธที่ดีงาม ภาพพระภิกษุจำนวนมากเดินแปร แถวอย่างงดงาม จะยังความปลื้มปีติให้บังเกิดขึ้นกับทานบดีทุกคนที่ได้ มาเยือนผืนแผ่นดินที่แสงธรรมได้สาดส่องเรืองรองฉลองการบรรพชาอุปสม บทหมู่ครั้งประวัติศาสตร์ในปีนี้ ดังที่พระราชภาวนาวิสุทธิ์ได้กล่าว ไว้ว่า ภาพอันใดจะงดงามเกินกว่าภาพมหาชนได้ร่วมกันสร้างความดี ภาพเหล่านี้จะเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่จะจารึกลงไปที่กลางใจอัน ชุ่มเย็นไปด้วยกระแสบุญที่หลั่งไหลตลอดทั้งวัน

โคมประทีปเป็นพุทธบูชาวันมาฆบูชา
 
โคมประทีปเป็นพุทธบูชาวันมาฆบูชา

แสงบุญสว่างไสวในวันมาฆบูชา
แสงบุญสว่างไสวในวันมาฆบูชา

แสงบุญในวันมาฆบูชา
แสงบุญในวันมาฆบูชา
 
ปฏิบัติธรรม/ถวายสังฆทาน
 
        ภาคสายพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย จะได้เมตตานำสาธุชนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย และนำปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ เพื่อกลั่น กาย วาจา และใจให้ใส พร้อมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่จะบังเกิดขึ้นในวันนี้ จากนั้นผู้แทนสาธุชนก็จะได้นำกล่าวภวายภัตตาหารเป็นสังฆฑานให้กับ คณะสงฆ์หมู่ใหญ่สืบต่อไป

พิธีจุดพลุแสงบุญสว่างไสวในวันมาฆบูชา
แสงบุญอร่ามในวันมาฆบูชา

โคมประทีปโคมบุญในวันมาฆบูชา
 โคมประทีปโคมบุญในวันมาฆบูชา
 
ฉันคือแสงเทียน  ฉันคือความสว่างไสว
ฉันคือความพิลาศพิไล  ฉันมีดวงใจต่างดวงชวาลา

    ดวงตะวันที่กำลังลาลับขอบฟ้า ส่งสัญญาณให้ดวงจันทราส่องสว่างในยาม ราตรี แสงโคมประทีบนับแสนดวงที่เหล่าผู้มีบุญจะได้จุดขึ้น ก็เป็นสัญลักษณ์ว่าแสงธรรมที่ส่องสว่าง ณ กลางใจของทุกๆ คน ย่อมจะกลายเป็นทะเลประทีปแห่งธรรม ที่จะขับไล่ความมืดมิดของท้องฟ้าเหนือลานธรรมให้อันตรธานหายไป และจะขจัดความไม่รู้ทีเป็นดั่งมลทินที่ติดอยู่ในกลางใจให้มลายหาย ไปจากใจมหาชนทั่วนิจนิรันดร์

 
ดวงบุญดวงประทีปถวายเป็นพุทธบูชา
ดวงบุญในวันมาฆบูชา

แสงบุญอร่ามทั่วนภาในวันมาฆบูชา
แสงบุญทั่วนภาในวันมาฆบูชา

********************************


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
อานิสงส์การจุดประทีปเป็นพุทธบูชา พระมังคลพุทธเจ้าอานิสงส์การจุดประทีปเป็นพุทธบูชา พระมังคลพุทธเจ้า

วันวิสาขบูชา Vesak Day เหตุใดจึงเป็นวันสำคัญสากลของโลก(International Day)วันวิสาขบูชา Vesak Day เหตุใดจึงเป็นวันสำคัญสากลของโลก(International Day)

วันวิสาขบูชา Vesak Day วันสำคัญสากลของโลกวันวิสาขบูชา Vesak Day วันสำคัญสากลของโลกHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

พุทธประวัติ - วันสำคัญในพระพุทธศาสนา