ขอเชิญร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์ถวายในหลวง ประจำปี 2557 ณ วัดพระธรรมกาย


[ 25 พ.ย. 2557 ] - [ 17353 ] LINE it!

 พิธีเจริญพระพุทธมนต์
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โดยคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี
วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เวลา 14.30 น.
ณ วัดพระธรรมกาย
 
     คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี กว่า 1,500 รูป เจริญพระพุทธมนต์ถวายในหลวง ในวันพุธที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เวลา 14.30 น. ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

     โดยมีพระเดชพระคุณพระเทพรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี และ นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธาน ...

     ในช่วงพิธีกรรมมีการถ่ายทอดสดผ่าน DMC Channel และเว็บ www.dmc.tv ไป 200 กว่าประเทศทั่วโลก ... ขอเชิญสาธุชนผู้ใจบุญมาร่วมงานบุญโดยพร้อมเพรียงกัน

 
      คณะสงฆ์เจริญพุทธมนต์บท “ธัมมจักกัปปวัตนสูตร” และบท “ภูมิพลมหาราชวรัสสะ ชยมังคลคาถา” เพื่อถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง พระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยสืบไป ทั้งนี้ คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีโดยท่านเจ้าคณะจังหวัดได้นำคณะสงฆ์ทั้งจังหวัด ปทุมธานีจัดกิจกรรมนี้ที่วัดพระธรรมกายติดต่อกันมาเป็นปีที่ 12 แล้ว
 
"ภูมิพลมหาราชวรัสสะ ชยมังคลคาถา"

          ภูมิพโล มหาราชา             นวโม จกฺกิวำ สิโก
          รฏฺฐปฺปสาสเน พฺยตฺโต            นีติจาริตฺตโกวิโท
          สมฺพุทฺธมามโก อคฺโค             สาสนสฺสูปถมฺภโก
          รชฺชำ  ธมฺเมน กาเรติ             ทีฆทสฺสี วิจกฺขโณ
          ทยฺยานำ  วุฑฺฒิมิจฺฉนฺโต         สนฺติมคฺคนิโยชโก
          สพฺเพสำ  ทุกฺขฆาตา จ           สทา จ สุขทายโก
          สพฺพทยฺยานมตฺถาย               สพฺพกิจฺจานิ กุพฺพเต
          ทุกฺขโต ทุกฺขิเต ทยฺเย            ภยโต ภยตชฺชิเต
          สมุสฺสาโห ปโมเจติ               มหาการุญฺญเจตสา
          เมตฺโตทเกน โตเสติ               ฆมฺเม เทโวว ภูมิเช
          สมฺมาอาชีวโยคสฺส                วิธึ วิเนติ โยนิโส
          อนุยุญฺชติ พุทฺเธน                 ภาสิตำ  สมชีวิตำ
          ทยฺยานำ  รฏฺฐปาลีนำ            เอตญฺจ อนุสาสติ
          อิทาเนโส มหาราชา              จตุราสีติอายุโก
          อีทิเส มงฺคเล กาเล                เทมสฺส ชยมงฺคลำ
          รตนตฺตยานุภาเวน                 รตนตฺตยเตชสา
          เสฏฺโฐ ภทฺรมหาราชา            ภูมิพโล นริสฺสโร
          อโรโค สุขิโต โหตุ                สตาติเรกวสฺสิโก
          วณฺณวา พลสมฺปนฺโน             นิทฺทุกฺโข อกุโตภโย
          อนฺตรายูปสคฺเคหิ                  สพฺพารีหิ วิมุจฺจตุ
          อิจฺฉิตำ  ปตฺถิตำ  สพฺพำ          ขิปฺปมสฺส สมิชฺฌตุ
          จิรำ  รฏฺเฐ ปติฏฺฐาตุ              ปติฏฺฐา ทยฺยวาสินำ
          ทีฆายุตาทิสมฺปนฺนา              สิริกิตฺติ ปรมราชินี
          เต ปุตฺตธีตุนตฺตาโร               ญาติสาโลหิตา จิเม
          ทยฺยิกา จ มหามจฺจา             สุขิตา โหนฺตุ สพฺพทา
          ทยฺยชาติ วิโรเจตุ                 สพฺพสมฺปตฺติสิทฺธิยา
          อิทฺธึ ปปฺโปตุ เวปุลฺลำ           วิรุฬฺหึ จุตฺตรึ สทา
          จิรำ  โลเก ปติฏฺฐาตุ             สมฺมาสมฺพุทฺธสาสนนฺติ ฯ

      สำหรับบทสวด พระคาถาถวายพระพรชัยมงคลนี้ กองบาลีสนามหลวงเป็นผู้แต่งขึ้น โดยมีมหาเถรสมาคมเป็นฝ่ายตรวจแก้ โดยเป็นการสวดมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และบทพระคาถาถวายพระพรชัยมงคล ภูมิพลมหาราชวรัสสะ ชัยมงคลคาถา ซึ่งเป็นบทสวดมนต์เพื่อถวายพระพรชัยให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพระพลานามัยสมบูรณ์ทรงพระเกษมสำราญ ปราศจากภัยพิบัติอีกด้วย

พิธีเจริญพุทธมนต์ถวายในหลวงปีที่ผ่านมา

 
 
ประมวลภาพพิธีเจริญพุทธมนต์ถวายในหลวงDesktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
กำหนดการงานบุญวันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2559กำหนดการงานบุญวันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2559

summer นี้ไปไหนกันดีsummer นี้ไปไหนกันดี

รับสมัครงานกองสำนักงานเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์รับสมัครงานกองสำนักงานเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ข่าวประชาสัมพันธ์