ขอเชิญร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์ถวายในหลวง ประจำปี 2556 ณ วัดพระธรรมกาย


[ 2 ธ.ค. 2556 ] - [ 17383 ] LINE it!

พิธีเจริญพุทธมนต์ 

ขอเชิญร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดพระธรรมกาย
วันอังคารที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2556
เวลา 15.00 น.
 
พิธีเจริญพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 

      ขอเชิญร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์ถวายในหลวง ในวันอังคารที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2556 ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย มีถ่ายทอดสดทั่วโลก ผ่าน DMC Channal และ www.dmc.tv โดยมี พระเทพรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี ประธานสงฆ์

 
      โดยคณะสงฆ์เจริญพุทธมนต์บท “ธัมมจักกัปปวัตนสูตร” และบท “ภูมิพลมหาราชวรัสสะ ชยมังคลคาถา” เพื่อถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง พระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยสืบไป ทั้งนี้ คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีโดยท่านเจ้าคณะจังหวัดได้นำคณะสงฆ์ทั้งจังหวัด ปทุมธานีจัดกิจกรรมนี้ที่วัดพระธรรมกายติดต่อกันมาเป็นปีที่ 11 แล้ว
 
 
"ภูมิพลมหาราชวรัสสะ ชยมังคลคาถา"

          ภูมิพโล มหาราชา             นวโม จกฺกิวำ สิโก
          รฏฺฐปฺปสาสเน พฺยตฺโต            นีติจาริตฺตโกวิโท
          สมฺพุทฺธมามโก อคฺโค             สาสนสฺสูปถมฺภโก
          รชฺชำ  ธมฺเมน กาเรติ             ทีฆทสฺสี วิจกฺขโณ
          ทยฺยานำ  วุฑฺฒิมิจฺฉนฺโต         สนฺติมคฺคนิโยชโก
          สพฺเพสำ  ทุกฺขฆาตา จ           สทา จ สุขทายโก
          สพฺพทยฺยานมตฺถาย               สพฺพกิจฺจานิ กุพฺพเต
          ทุกฺขโต ทุกฺขิเต ทยฺเย            ภยโต ภยตชฺชิเต
          สมุสฺสาโห ปโมเจติ               มหาการุญฺญเจตสา
          เมตฺโตทเกน โตเสติ               ฆมฺเม เทโวว ภูมิเช
          สมฺมาอาชีวโยคสฺส                วิธึ วิเนติ โยนิโส
          อนุยุญฺชติ พุทฺเธน                 ภาสิตำ  สมชีวิตำ
          ทยฺยานำ  รฏฺฐปาลีนำ            เอตญฺจ อนุสาสติ
          อิทาเนโส มหาราชา              จตุราสีติอายุโก
          อีทิเส มงฺคเล กาเล                เทมสฺส ชยมงฺคลำ
          รตนตฺตยานุภาเวน                 รตนตฺตยเตชสา
          เสฏฺโฐ ภทฺรมหาราชา            ภูมิพโล นริสฺสโร
          อโรโค สุขิโต โหตุ                สตาติเรกวสฺสิโก
          วณฺณวา พลสมฺปนฺโน             นิทฺทุกฺโข อกุโตภโย
          อนฺตรายูปสคฺเคหิ                  สพฺพารีหิ วิมุจฺจตุ
          อิจฺฉิตำ  ปตฺถิตำ  สพฺพำ          ขิปฺปมสฺส สมิชฺฌตุ
          จิรำ  รฏฺเฐ ปติฏฺฐาตุ              ปติฏฺฐา ทยฺยวาสินำ
          ทีฆายุตาทิสมฺปนฺนา              สิริกิตฺติ ปรมราชินี
          เต ปุตฺตธีตุนตฺตาโร               ญาติสาโลหิตา จิเม
          ทยฺยิกา จ มหามจฺจา             สุขิตา โหนฺตุ สพฺพทา
          ทยฺยชาติ วิโรเจตุ                 สพฺพสมฺปตฺติสิทฺธิยา
          อิทฺธึ ปปฺโปตุ เวปุลฺลำ           วิรุฬฺหึ จุตฺตรึ สทา
          จิรำ  โลเก ปติฏฺฐาตุ             สมฺมาสมฺพุทฺธสาสนนฺติ ฯ

      สำหรับบทสวด พระคาถาถวายพระพรชัยมงคลนี้ กองบาลีสนามหลวงเป็นผู้แต่งขึ้น โดยมีมหาเถรสมาคมเป็นฝ่ายตรวจแก้ โดยเป็นการสวดมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และบทพระคาถาถวายพระพรชัยมงคล ภูมิพลมหาราชวรัสสะ ชัยมงคลคาถา ซึ่งเป็นบทสวดมนต์เพื่อถวายพระพรชัยให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพระพลานามัยสมบูรณ์ทรงพระเกษมสำราญ ปราศจากภัยพิบัติอีกด้วย
 Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
ธุดงค์ธรรมชัย 6 จังหวัด 365 กม. รับปี 2555ธุดงค์ธรรมชัย 6 จังหวัด 365 กม. รับปี 2555

วัดพระธรรมกายเป็นข่าว จัดงานวิสาขบูชายิ่งใหญ่ สื่อในและต่างประเทศให้ความสนใจเป็นอย่างมากวัดพระธรรมกายเป็นข่าว จัดงานวิสาขบูชายิ่งใหญ่ สื่อในและต่างประเทศให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

ข่าวทั่วโลกจัดงานวันวิสาขบูชา ในหนังสือพิมพ์ South China morning post, HONG KONGข่าวทั่วโลกจัดงานวันวิสาขบูชา ในหนังสือพิมพ์ South China morning post, HONG KONGHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ข่าวพระพุทธศาสนา