โครงการอุปสมบทครูแก้วและบรรพชาสามเณรดีศรีตำบลภาคฤดูร้อน


[ 9 ก.พ. 2556 ] - [ 17246 ] LINE it!

บรรพชาอุปสมบท 100,000 รูปทุกหมู่บ้านทั่วไทย


โครงการอุปสมบทครูแก้วและบรรพชาสามเณรดีศรีตำบลภาคฤดูร้อน
(หนึ่งในโครงการบรรพชาอุปสมบท 100,000 รูปทุกหมู่บ้านทั่วไทย)
 
 
      โครงการ "อุปสมบทครูแก้วและบรรพชาสามเณรดีศรีตำบลภาคฤดูร้อน" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ โครงการ "โรงเรียนดี ศรีตำบล"
 
หลักการและเหตุผล

     ตามที่ สำนักงานการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ริเริ่มดำเนินโครงการ "โรงเรียนดีประจำตำบล" ขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2553 จนถึงปัจจุบันมีโรงเรียนในโครงการทั้งสิ้น 6,545 โรงเรียนซึ่งกระจายอยู่ทุกตำบลทั่วประเทศ

     ในปีการศึกษา 2555 ที่ผ่านมา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายเร่งด่วนในการพัฒนาศีลธรรมและคุณธรรมนำวิชาการ ให้กับนักเรียนควบคู่กับการได้มีนโยบายเร่งด่วนในการพัฒนาศีลธรรมและคุณธรรมนำวิชาการ ให้กับนักเรียนควบคู่กับการพัฒนาความรู้ผ่านเทคโนโลยีในลักษณะ "บวร" คือ บ้าน วัด โรงเรียน เป้าหมายคือโรงเรียนดีประจำตำบล ซึ่งได้เปลี่ยนชื่อโครงการใหม่เป็น "โรงเรียนดี ศรีตำบล"และให้ดำเนินการร่วมกับพระสังฆาธิการทั่วประเทศ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทย มูลนิธีพัฒนาการศึกษาเพื่อศีลธรรม และองค์กรอื่น ๆ
 
     โครงการ "อุปสมบทครูแก้วและบรรพชาสามเณรดีศรีตำบลภาคฤดูร้อน" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ โครงการ "โรงเรียนดี ศรีตำบล" จึงเกิดขึ้น เพื่อให้คุณครู, ผู้ปกครอง และนักเรียนได้ศึกษาปฏิบัติธรรม และปลูกฝังนิสัยตามหลักพุทธวิธี รวมทั้งเครือข่าย บวร, ชุมชนบ้าน, วัด, โรงเรียน ได้ ทำงานร่วมกันอย่างเข้มแข็ง มีกิจกรรมงานบุญ การเข้าวัดปฏิบัติธรรม เป็นต้น

      สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มูลนิธิพัฒนาการศึกษาเพื่อศีลธรรม วัดพระธรรมกาย ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปสมบทครูแก้วและบรรพชาสามเณรดีศรีตำบลภาคฤดูร้อน" เพื่อสร้างแกนนำในการร่วมกันพัฒนาการศึกษาและศีลธรรมไทย ผ่านโครงการโรงเรียนดี ศรีตำบล เพื่อสร้างเด็ก เยาวชน และคนดีให้เกิดขึ้นในชุมชน นำความสงบร่มเย็นมาสู่สังคมไทย สังคมโลก ควบคู่กับความสุขที่ทรงคุณค่าตลอดไป

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้คุณครู ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้อุปสมบทศึกษาธรรมะ เป็นต้นแบบทางศีลธรรม และเป็นพระพี่เลี้ยงในการบรรพชาสามเณรดีศรีตำบล
  2. เพื่อปลูกฝังศีลธรรมความดีงามให้แก่เยาวชนโดยอาศัยหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
  3. เพื่อให้เยาวชนได้ศึกษาและฝึกปฏิบัติการเจริญสมาธิภาวนา เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันจิตใจของเยาวชนให้ห่างไกลจาก อบายมุข และบาปอกุศลทั้งหลาย
  4. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างของตนในช่วงปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด
  5. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา และสถาบันศาสนาในอันที่จะปลูกฝังศีลธรรมความดี ให้แก่เยาวชนของชาติ
  6. เพื่อสนับสนุนนโยบายของชาติในการสร้างเยาวชนคนเก่งและดีให้แก่สังคม

1. โครงการอุปสมบทครูแก้วภาคฤดูร้อน
 
เป้าหมาย
ครู ผู้ปกครอง ประชาชน และเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมอุปสมบท จำนวน 2 ท่านต่อโรงเรียน
ระยะเวลาดำเนินโครงการ
ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม - 2 พฤษภาคม 2556 (53 วัน)
 กำหนดการ
เปิดรับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2556
เริ่มอบรม
วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2556 ณ วัดซึ่งเป็นศูนย์อบรมในตัวอำเภอหรือจังหวัดซึ่งทาง โครงการฯ จัดเตรียมให้
บรรพชา
วันพุธที่ 20 มีนาคม 2556 ณ วัดพระธรรมกาย
อุปสมบท
วันพฤหัสบดีที่ 21- วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2556 ณ วัดซึ่งเป็นศูนย์อบรมในตัวอำเภอหรือจังหวัด
เดินทางกลับไปช่วยเตรียมการอบรมสามเณร ณ วันในตำบลของตน วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2556
เดินธุดงค์
วันพธที่ 24-วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2556
รับประกาศนียบัติ - ปิดการอบรม
วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2556
 
คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. เป็นชายแท้
  2. สามารถเข้าอบรมได้ตลอดโครงการ
  3. เป็นผู้มีความประพฤติดี พร้อมที่จะรักษาระเบียบวินัยได้
  4. เป็นผู้อยู่ง่าย กินง่าย ไม่เลือกอาหาร ให้เป็นภาระต่อตนเองและผู้อื่น
  5. สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ โรคจิตประสาท หรือบโรคประจำตัวร้ายแรงอื่นๆ และไม่ติดยาเสพติด
  6. ไม่เป็นผู้มีร่างกายในลักษณะทุพพลภาพ หรือพิการ เช่น ตาบอด หูหนวก แขนขาขาด เป็นต้น
  7. ไม่มีรอยสักขนาดใหญ่ หรือสักเป็นรูปไม่เหมาะสม อยู่นอกร่มผ้าเมื่อห่มจีวร
  8. มีคุณสมบัติอื่น ๆ ของผู้บวชตามกฎมหาเถรสมาคม

   โครงการ "อุปสมบทครูแก้วและบรรพชาสามเณรดีศรีตำบลภาคฤดูร้อน" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ โครงการ "โรงเรียนดี ศรีตำบล"
 
2. โครงการบรรพชาสามเณร ม.ปลาย ภาคฤดูร้อน
  
เป้าหมาย
นักเรียนที่จบ ม.3 ขึ้นไปจำนวน 10 คนต่อโรงเรียน
ระยะเวลาดำเนินโครงการ
ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม - 4 เมษายน 2556 (25 วัน)
กำหนดการ
 กำหนดการ
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2556
เริ่มอบรม
วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2556 ณ วัดหรือโรงเรียนในตัวอำเภอ หรือจังหวัด ซึ่งทางโครงการฯ จัดเตรียมให้
บรรพชา
วันพุธที่ 20 มีนาคม 2556 ณ วัดพระธรรมกาย เสร็จแล้วกลับไปอบรมต่อที่ศูนย์อบรม ณ ภูมิลำเนาของตน
เดินทางกลับไปช่วยเตรียมการอบรมสามเณร ณ วันในตำบลของตน วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2556
รับประกาศนียบัติ - ปิดการอบรม
วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2556
คุณสมบัติผู้สมัคร
 
คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. เป็นชายแท้ (ไม่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ)
  2. จบการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
  3. ได้รับอนุญาตจากบิดามารดาเป็นลายลักษณ์อักษร
  4. สามารถเข้าอบรมได้ตลอดโครงการ
  5. ไม่มีพฤติกรรมเสี่ยง
  6. เป็นผู้มีความประพฤติดี พร้อมที่จะรักษาระเบียบวินัยได้
  7. เป็นผู้อยู่ง่าย กินง่าย ไม่เลือกอาหาร ให้เป็นภาระต่อตนเองและผู้อื่น
  8. สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ โรคจิตประสาท หรือบโรคประจำตัวร้ายแรงอื่นๆ และไม่ติดยาเสพติด
  9. ไม่เป็นผู้มีร่างกายในลักษณะทุพพลภาพ หรือพิการ เช่น ตาบอด หูหนวก แขนขาขาด เป็นต้น
  10. มีคุณสมบัติอื่น ๆ ของผู้บวชตามกฎมหาเถรสมาคม


3. โครงการบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน
 
เป้าหมาย
นักเรียนจำนวน 10 คนต่อโรงเรียน
ระยะเวลาดำเนินโครงการ
8-29 เมษายน พ.ศ.2556 (รวม 22 วัน)
 กำหนดการ
เปิดรับสมัคร  ตั้งแต่บัดนี้ - 8 เมษายน พ.ศ.2556
เริ่มอบรม
8 เมษายน พ.ศ.2556 ณ โรงเรียนหรือวัดใกล้โรงเรียนที่เหมาะสม
บรรพชา
12 เมษายน พ.ศ.2556  ณ โรงเรียนหรือวัดใกล้โรงเรียนที่เหมาะสม
ร่วมงานวันคุ้มครองโลก 22 เมษายน พ.ศ.2556 ณ วัดพระธรรมกาย
เดินธุดงค์
วันพธที่ 24-วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2556
รับประกาศนียบัติ - ปิดการอบรม
วันจันทร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ.2556
 
คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. เป็นชายแท้ (ไม่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ)
  2. กำลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ขึ้นไป
  3. ได้รับอนุญาตจากบิดามารดาเป็นลายลักษณ์อักษร
  4. สามารถเข้าอบรมได้ตลอดโครงการ
  5. ไม่มีพฤติกรรมเสี่ยง
  6. เป็นผู้มีความประพฤติดี พร้อมที่จะรักษาระเบียบวินัยได้
  7. เป็นผู้อยู่ง่าย กินง่าย ไม่เลือกอาหาร ให้เป็นภาระต่อตนเองและผู้อื่น
  8. สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ โรคจิตประสาท หรือบโรคประจำตัวร้ายแรงอื่นๆ และไม่ติดยาเสพติด
  9. ไม่เป็นผู้มีร่างกายในลักษณะทุพพลภาพ หรือพิการ เช่น ตาบอด หูหนวก แขนขาขาด เป็นต้น
 10. มีคุณสมบัติอื่น ๆ ของผู้บวชตามกฎมหาเถรสมาคม
 
   โครงการ "อุปสมบทครูแก้วและบรรพชาสามเณรดีศรีตำบลภาคฤดูร้อน" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ โครงการ "โรงเรียนดี ศรีตำบล" 
 
หลักฐานการสมัครโครงการอุปสมบทครูแก้วและบรรพชาสามเณรดีศรีตำบลนำร่อง

  1.  รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
  2.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร หรือสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
  3.  สำเนาบัตรนักเรียน, หนังสือรับรอง หรือหลักฐานการศึกษา จำนวน 1 ชุด (เฉพาะนักเรียน)

คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายพระสังฆาธิการ
 
1. สเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ กรรมการมหาเถรสมาคม คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สเด็จพระสังฆราช
ประธานที่ปรึกษา
2. พระพรหมเมธี
กรรมการมหาเถรสมาคม
ประธาน
3. พระพรหมดิลก 
กรรมการมหาเถรสมาคม
กรรมการ
4. พระธรรมกิตติวงศ์ ราชบัณฑิต
เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม
กรรมการ
5. พระธรรมปิฎก
เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี
กรรมการ
6. พระธรรมโมลี
เจ้าคณะสังวัดสุรินทร์
กรรมการ
7. พระเทพปริยัติ 
รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่
กรรมการ
8. พระราชวราจารย์
เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี (ธ)
กรรมการ
9. พระราชปัญญาเวที
รองเจ้าคณะภาค 4
กรรมการ
10. พระราชสุตาภรณ์
รองเจ้าคณะภาค - เลขานุการเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ วัดปากน้ำภาษีเจริญ 4
กรรมการ
11. พระราชพุทธิวราภรณ์
รองเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี
กรรมการ
12. พระราชวินัยโสภณ
เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ - ลำพูล - แม่ฮ่องสอน (ธ) วัดล้านนาญาณสังวราราม จังหวัดเชียงใหม่
กรรมการ
13. พระราชเมธี 
ลขานุการเจ้าคณะภาค 8 
กรรมการ
14. พระโพธินันทมุนี 
หัวหน้าพระธรรมทูต อินเดีย-เนปาล
กรรมการ
15. พระกิตติสารมุนี 
เจ้าอาวาสวัดชูจิตธรรมาราม จังหวัดพระนครศณีอยุธยา
กรรมการ
16. พระภาวนาวิริยคุณ
รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
กรรมการ
17. พระศรีคัมภีรญาณ
รองอธิการบดีมหาวิทยาลับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
กรรมการ
18. พระศรีสุธรรมมุนี
เลขานุการเจ้าคณะใหญ่หนกลาง วัดพิชยาญาติการาม สรวิหาร
กรรมการ
19. พระวิมลรัตนาภรณ์
เลขานุการเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร
กรรมการ
20. พระมหาสุวรรณ วิชชาธโร
เลขานุการเจ้าคณะใหญหนใต้ วัดกะพังสุรินทร์ จังหวัดตรัง
กรรมการ
21. พระครูวรกิตติโสภณ
เจ้าคณะแขวงคลองภาษีเจริญ
กรรมการ
22. พระมหาสมชาย ฐานวุฑฺโฒ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
กรรมการและเลขนุการ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

1. โครงการโรงเรียนดี ศรีตำบล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรทรวงศึกษาธิการ
2. คุรุสภา
3. กรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
4. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
5. เปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทย
6. มูลนิธิพัฒนาการศึกษาเพื่อศีลธรรม
7. วัดพระธรรมกาย
8. ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. คร ผู้ปกครอง ประชาชน เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนักเรียนที่เข้าโครงการฯ เกิดสัมมาทิฎฐิ และเป็นผู้นำในการทำความดีในโรงเรียน และชุมชนต่อไป
2. โรงเรียนดี ศรีตำบล มีคุณภาพอย่างยั่งยืน ตามมาตรฐานของโครงการฯ
3. เกิดเครือข่ายบ้าน วัด และโรงเรียน เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านศีลธรรมให้แก่ทุกคนในชุมชน
4. หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา เกิดพลังในการขับเคลื่อนงานด้านศีลธรรมอย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรม

หมายเหตุ
1. ในกรณีการบรรพชาสามเณรดีศรีตำบลทางคณะพระสังฆาธิการ จะสนับสนุนโดย
- ให้ยืมบาตร เต็นท์
- จัดเตรียมหลักสูตรและมอบสื่อการสอนทั้ง PowerPoint DVD การเทศน์สอนหนังสือสวดมนต์และอื่น ๆ
- จัดเตรียมผ้าไตรจีวร (จีวร 2 ผืน, สบง 2 ผืน, อังสะ 2 ตัว, รัดประคด 1 เส้น, ผ้ารัดอก 1 ผืน, ผ้ารับประเคน 1 ผืน, ผ้าสรงน้ำ และผ้านุ่งนาค) ให้ร่วมบุญ
2. ในกรณีอุปสมบทครูแก้วและบรรพชาสามเณรม.ปลาย ทางคณะพระสังฆาธิการจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการอบรม และบรรพชาอุปสมบททั้งหมด
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 06.00-17.00 น. โทรศัพท์ 02-831-1234
 

บทความน่าอ่านเกี่ยวกับการบวช

ประเพณีการบวชพระ ขั้นตอนการบวชพระทำอย่างไร
ข่าวดารา งานแถลง พระเจสัน บวชไม่สึก
ข่าวดารา บวชบอย AF3 เมื่อดาราเป็นตัวอย่างที่ดี เยาวชนต้องเอาอย่าง
เฉลยชัด! ทุกข้อข้องใจของโครงการบวชพระ 1 แสนรูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย

โครงการบวชอื่นๆ ในปี 2556
Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
ธุดงค์ธรรมชัย 6 จังหวัด 365 กม. รับปี 2555ธุดงค์ธรรมชัย 6 จังหวัด 365 กม. รับปี 2555

วัดพระธรรมกายเป็นข่าว จัดงานวิสาขบูชายิ่งใหญ่ สื่อในและต่างประเทศให้ความสนใจเป็นอย่างมากวัดพระธรรมกายเป็นข่าว จัดงานวิสาขบูชายิ่งใหญ่ สื่อในและต่างประเทศให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

ข่าวทั่วโลกจัดงานวันวิสาขบูชา ในหนังสือพิมพ์ South China morning post, HONG KONGข่าวทั่วโลกจัดงานวันวิสาขบูชา ในหนังสือพิมพ์ South China morning post, HONG KONGHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ข่าวพระพุทธศาสนา