นิทานคุณธรรม นิทานชาดก นิทานธรรมะ คลิปวิดีโอและภาพประกอบ


[ 25 ต.ค. 2555 ] - [ 17672 ] LINE it!

นิทานคุณธรรม

นิทานคุณธรรมสำหรับเด็ก

 
 
 
นิทานคุณธรรม นิทานชาดก นิทานธรรมะ
 
นิทานคุณธรรม นิทานชาดก

นิทานชาดก 500 ชาติคือเรื่องราวการสร้างบารมีของพระโพธิสัตว์
ก่อนที่จะตรัสรู้ธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

       นิทาน เป็นเรื่องที่เล่าสู่กันฟังมานานและมีอยู่ในทุกสังคม ไม่ว่าชาติใด สังคมระดับไหนก็ต้องการผ่อนคลายจาความเบื่อหน่ายในชีวิตประจำวัน ออกไปสู่โลกแห่งจินตนาการ เพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนาน แม้ปัจจุบันจะมีสื่อความบันเทิงทันสมัย แต่การเล่านิทานก็ยังยืนหยัดอยู่ได้จนทุกวันนี้

      นิทาน หมายถึง เรื่องราวที่สืบทอดกันมา หรือมีผู้แต่งขึ้นเพื่อต้องการสอนคนในการดำรงชีวิต ให้ความสนุกสนาน เพลิดเพลิน นิทานส่วนใหญ่จะถ่ายทอดด้วยวิธี มุขปาฐะ ที่ทั้งผู้เล่าและผู้ฟังต่างมุ่งสนองความสุขทางจิตใจของตน

ความสำคัญของนิทาน

       1. ทำให้ผู้ใหญ่เข้าใจเด็กยิ่งขึ้น เสริมสร้างความผูกพัน
       2. ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านอารมณ์
       3. ช่วยปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และประเพณีที่ดีงาม
       4. ช่วยสร้างประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็ก
 
คุณค่าและประโยชน์ของนิทานคุณธรรม นิทานชาดก นิทานธรรมะ
 
      1. นิทานให้ความสนุกสนานเพลิดเพลิน เป็นการผ่อนคลายความเครียดและช่วยให้เวลาผ่านไปอย่างไม่น่าเบื่อหน่าย
 
      2. นิทานช่วยกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัว เด็กบางคนอาจมองผู้ใหญ่ว่าเป็นบุคคลที่ขี้บ่นชอบดุด่า น่าเบื่อหน่วยหรือน่าเกรงขาม แต่ถ้าผู้ใหญ่มีเวลาเล่านิทานให้เด็กฟังบ้าง นิทานที่สนุกๆ ก็จะช่วยให้เด็กอยากอยู่ใกล้ชิด ลดความเกรงกลัวหรือเบื่อหน่ายผู้ใหญ่ลง

      3. นิทานให้การศึกษาและเสริมสร้างจินตนาการ
  
      4. นิทานให้ข้อคิดและคติเตือนใจ ช่วยปลูกฝังคุณธรรมต่างๆ ที่สังคมพึงประสงค์ให้แก่ผู้ฟัง เช่น ให้ซื่อสัตย์ ให้เชื่อผู้ใหญ่ ให้พูดจาไพเราะอ่อนหวาน ให้มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ให้ขยันขันแข็ง เป็นต้น
 
      5. นิทานช่วยสะท้อนให้เห็นสภาพของสังคมในอดีตในหลายๆ ด้าน เช่น ลักษณะของสังคมวิถีชีวิตของประชาชนในสังคม ตลอดจนประเพณี ค่านิยมและความเชื่อ เป็นต้น
 


      คุณธรรม หมายถึง หลักธรรมหรือระบบคุณค่าที่มนุษย์ ชุมชน สังคมตระหนักรู้ ให้ความสำคัญและยึดถือเป็นมโนธรรมสำนึก เป็นจิตวิญญาณที่สะท้อนถึงความจริง ความดีงาม ความถูกต้องและความสุข ทำให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และมีน้ำใจต่อกัน(กระทรวงศึกษาธิการ. 2550:23)
 
      การปลูกฝังคุณธรรม มีหลากหลายวิธี วิธีหนึ่งคือการร้อยรัดด้วยการส่งเสริมการอ่านนิทานไม่ว่าจะเป็นนิทานคุณธรรม นิทานชาดก นิทานธรรมะ ดังบทความของ ศ.พญ.นงพงา ลิ้มสุวรรณ ที่ว่า “เพราะเด็กๆ ไม่ชอบการสั่งสอนด้วยวาจา ดังนั้นหนังสือน่าจะเป็นตัวช่วยในการสอนลูกได้ ...เพราะในหนังสือมีเรื่องราวและมีชีวิต...นิทานอีสปเป็นหนังสือนิทานที่มีคติสอนใจ ...นอกจากลูกจะมีคุณธรรม ความอ่อนโยนแล้ว ยังได้เข้าถึงจิตใจผู้อื่นอีกด้วย"
 
นิทานคุณธรรม นิทานชาดก นิทานธรรมะ

       จากลักษณะเด่นของหนังสือนิทาน คือจะมีข้อคิด คติสอนใจ ซึ่งในอดีตครอบครัวชาวไทยก็ใช้คุณสมบัติข้อนี้ของนิทานเป็นตัวอบรม บ่มนิสัยให้แก่บุตรหลาน นิทานจึงมีความสำคัญและผูกพันกับเด็กมาตราบเท่าทุกวันนี้

       การส่งเสริมการอ่านนิทาน นิทานคุณธรรม นิทานชาดก นิทานธรรมะ ส่วนใหญ่ควรใช้เทคนิคการเล่า หรืออ่านด้วยกันโดยจะต้องมีหนังสือควบคู่กับการเล่า การอ่านหนังสือนิทาน หรือหนังสือภาพสำหรับเด็ก ทำให้เด็กช่วยซึมซับได้ชัดเจนขึ้น ดังคำกล่าวของ ทาดาชิ มัตษุอิ ปรมาจารย์ด้านหนังสือภาพสำหรับเด็ก ประเทศญี่ปุ่น (สร้างนิสัยรักการอ่านให้ลูกน้อย แปลโดย พรอนงค์ นิยมค้า) กล่าวว่า ”การอ่านหนังสือภาพให้ลูกฟังนั้น ใช้เวลาเพียง 5-10 นาทีต่อเล่ม แต่ผลที่มีต่อลูกและความสุขในครอบครัวนั้นมหาศาลนัก การที่พ่อแม่อ่านหนังสือให้ลูกฟัง ทำให้เด็กเรียนรู้ภาษาและสำนวนที่ดีจากหนังสือภาพ ด้วยเสียงอ่านอันเปี่ยมไปด้วยความรักของพ่อแม่ และในขณะเดียวกันทำให้เด็กได้สัมผัสกับสัมพันธ์อันอบอุ่นระหว่างพ่อแม่ลูกด้วย... ขณะที่นั่งอยู่บนตักอันอบอุ่นของแม่ มีพลังการเรียนรู้สูงกว่าหลายเท่านัก” ดังนั้นจึงเป็นโอกาสอันดีที่พ่อแม่ ผู้ปกครอง ได้ใช้นิทานเป็นสื่อในการสอน อบรม บ่มนิสัย ปลูกฝังความมีคุณธรรมให้กับเด็กได้อย่างดี

      สรุปได้ว่าการปลูกฝังคุณธรรมให้แก่เด็กและเยาวชน จะมีวงจรร่วมกับการส่งเสริมการอ่าน และต้องปลูกฝังให้แก่เด็กตั้งแต่แรกเกิด เป็นประจำสม่ำเสมอ โดยพ่อแม่ ผู้ปกครองด้วย
 
นิทานคุณธรรม นิทานชาดก 
 

นิทานคุณธรรม นิทานชาดก นิทานธรรมะ

 
      คุณธรรมเป็นสิ่งสำคัญต่อความสงบสุข ความเจริญ ตลอดจนความมั่นคงของชาติจึงจำเป็นทีจะต้องส่งเสริมให้คนในสังคมส่วนใหญ่เป็นผู้มีคุณธรรม ฝังลึกเป็นค่านิยมอยู่ในลักษณนิสัยและจิตใจ เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันให้บุคคลละอายใจต่อการกระทำชั่ว และหันมาประพฤติในสิ่งที่ถูกต้องดีงามให้มากขึ้น
 
    นับได้ว่า นิทานเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินชีวิตมาแต่อดีต นิทานแต่ละเรื่องล้วนมีคุณค่ทำให้ทราบเรื่องราวมากมาย รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการอบรมสั่งสอนปลูกฝังคุณธรรมให้แก่เยาวชน
 
      อาจกล่าวได้ว่า นิทาน โดยเฉพาะนิทานชาดก เป็นมรดกอันล้ำค่าที่ช่วยส่งเสริมคุณธรรมแก่ผู้อ่าน เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดคุณธรรม เพื่อปลูกฝังความดีงามให้แก่ทุก ๆ คน


 
       นิทานชาดก 500 ชาติ พร้อมภาพประกอบ กว่า 500 ชาติ นิทานชาดก คือเรื่องราวการสร้างบารมีของพระโพธิสัตว์ก่อนที่จะตรัสรู้ธรรมเป็นพระพุทธเจ้า
 
      นิทาน แปลว่า เหตุเป็นเครื่องมอบให้ซึ่งผล, มูลเค้า, เรื่องเดิม, สมุฏฐาน

      ชาดก แปลว่า ประวัติการทำความดีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่มีมาในชาติก่อน ๆ
 
      นิทานชาดก   มิใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรม แต่นิทานชาดก  คือ  เรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่าง ๆ บางครั้งก็เพื่อแสดงภูมิหลังของผู้ที่พระองค์ต้องการแสดงธรรมให้ฟัง บางครั้งก็เพื่ออธิบายเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
 

      ผู้อ่านนิทานชาดก หรือนิทานคุณธรรม นิทานธรรมะ ควรอ่านอย่างพิจารณา และนำหลักธรรมไปใช้เป็นคุณประโยชน์ ส่วนความเพลิดเพลินจากนิทานธรรมะนั้น ถือเป็นเพียงผลพลอยได้เท่านั้น  จึงจะนับว่าได้รับประโยชน์จากนิทานชาดก หรือ นิทานธรรมะที่พระองค์ทรงแสดงไว้แล้วอย่างแท้จริง นอกจากนี้ยังมีนิทานภาษาอังกฤษ วีดีโอนิทาน คลิปนิทาน การ์ตูนสุภาษิต ให้ศึกษาเพื่อให้เป็นนิทานเยาวชน นิทานเด็ก นิทานสอนใจ นิทานคุณธรรม เพื่อจรรโลงจิตใจ ผู้ศึกษาให้รักในคุณงามความดี
 
       นิทานเป็นสิ่งที่สคัญต่อชีวิตเด็ก ช่วยให้เด็กมีความสุขให้แง่คิดและคติสอนใจ การจัดประสบการณ์ให้เด็กโดยใช้นิทานเป็นสิ่งจ าเป็นเพราะการเล่านิทานสามารถใช้เป็นเครื่องมือ ในการพัฒนาและเตรียมความพร้อมให้กับเด็ก
 
 

นิทานคุณธรรม นิทานชาดก นิทานธรรมะ

 ทศชาติชาดก
 
       ทศชาติชาดก เป็นชาดกที่สำคัญ กล่าวถึง 10 ชาติสุดท้ายของพระโพธิสัตว์ ก่อนจะเสวยพระชาติมาเกิดเป็นพระพุทธเจ้า หรือเจ้าชายสิทธัตถะแห่งศากยวงศ์ ชาดกทั้ง 10 เรื่อง เพื่อให้จำง่าย มักนิยมท่องโดยใช้พยางค์แรกของแต่ละชาติ คือ เต ช สุ เน ม ภู จ นา วิ เว
 
1. เตมีย์ชาดก     บำเพ็ญเนกขัมมบารมี
2. ชนกชาดก     บำเพ็ญวิริยบารมี
3. สุวรรณสามชาดก     บำเพ็ญเมตตาบารมี
4. เนมิราชชาดก     บำเพ็ญอธิษฐานบารมี
5. มโหสถชาดก     บำเพ็ญปัญญาบารมี
6. ภูริทัตชาดก     บำเพ็ญศีลบารมี
7. จันทชาดก     บำเพ็ญขันติบารมี
8. นารทชาดก     บำเพ็ญอุเบกขาบารมี
9. วิทูรชาดก     บำเพ็ญสัจจบารมี
10. เวสสันดรชาดก     บำเพ็ญทานบารมี
 
ชาดก - ทศชาติชาดก
 
 

  ตัวอย่างคลิปนิทานชาดก 500 ชาติ
 

รายการวิดีโอที่เกี่ยวข้อง

ชาดก 500 ชาติ

 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
กัณฑินาชาดก-ชาดกว่าด้วยโทษของการตกอยู่ในอำนาจสตรีกัณฑินาชาดก-ชาดกว่าด้วยโทษของการตกอยู่ในอำนาจสตรี

โมรณัจจชาดก-ชาดกว่าด้วยผู้ขาดหิริโอตัปปะโมรณัจจชาดก-ชาดกว่าด้วยผู้ขาดหิริโอตัปปะ

กากาติชาดก-ชาดกว่าด้วยนางกากีกากาติชาดก-ชาดกว่าด้วยนางกากีHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

นิทานชาดก 500 ชาติ