พิธีถวายโล่ประกาศเกียรติคุณแด่หลวงพ่อธัมมชโย เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ในวันคุ้มครองโลก


[ 23 เม.ย. 2559 ] - [ 17924 ] LINE it!

พิธีถวายโล่ประกาศเกียรติคุณแด่หลวงพ่อธัมมชโย เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
ในวันคุ้มครองโลกที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ ห้องแก้วสารพัดนึก วัดพระธรรมกาย

ทั่วโลกรวมใจ ประกาศคุณหลวงพ่อธัมมชโยเนื่องในวันคุ้มครองโลก

     ภารกิจเปลี่ยนแปลงโลกให้เป็นดินแดนที่เปี่ยมด้วยสันติภาพเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดภารกิจหนึ่งของมวลมนุษยชาติ และไม่อาจเป็นจริงได้ด้วยความปรารถนาของมนุษย์เพียงไม่กี่คน หากแต่ “ประชาชนของโลก” จะต้องมีความปรารถนาร่วมกัน ภารกิจนี้จึงจะกลายเป็นจริงแต่เนื่องจากตลอดระยะเวลายาวนานที่ผ่านมา มนุษย์ทั้งโลกยังไม่เคยคิดฝันไปในทิศทางเดียวกันจึงทำให้สงคราม ความขัดแย้ง และความทุกข์ร้อนไม่เคยสร่างซาไปจากโลกใบนี้ ดังจะเห็นได้จากประวัติศาสตร์ที่จารึกไว้ว่า มนุษย์ทำร้ายกันเองในรูปแบบต่าง ๆ ตลอดมา จนกระทั่งโลกตกอยู่ในสภาพมืดมนเกินจะเยียวยา ขณะนี้มีเพียงการเปลี่ยนแปลงใจของมนุษย์เท่านั้นที่จะทำให้โลกพลิกจากยุคมืดมาเป็นยุคสว่าง เปลี่ยนจากยุคแห่งการเบียดเบียนทำร้ายกันมาเป็นยุคแห่งสันติภาพ

      ด้วยเหตุนี้ หลวงพ่อธัมมชโย จึงดำริให้มีโครงการต่าง ๆ ขึ้นหลากหลายโครงการทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสร้างสันติสุขที่แท้จริงแก่มวลมนุษย์และสร้างสันติภาพที่แท้จริงแก่โลกใบนี้ โดยเริ่มต้นจากการสร้างสันติสุขภายใน (World Peace through Inner Peace) แก่ผู้คนทั่วทุกมุมโลก ดังนั้นโครงการต่าง ๆ ไม่ต่ำกว่าพันโครงการที่ท่านดำริขึ้นนับตั้งแต่สร้างวัดพระธรรมกายขึ้นมา จึงมีการทำ สมาธิเป็นหัวใจหลัก ควบคู่ไปกับการปลูกฝังเรื่องทาน (การให้) และ ศีล (ธรรมที่พึงประพฤติเป็นปกติของมนุษย์) ตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

     เมื่อมนุษย์มีใจที่เปี่ยมด้วยความสงบสุขจาก “สมาธิ” เว้นขาดจากการไม่เบียดเบียนกันด้วย “ศีล” และมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันด้วย “ทาน” ปัญหาความขัดแย้งทั้งหลายก็จะหมดสิ้นไป โลกนี้ก็จะสงบร่มเย็นอย่างแท้จริง

      ผลงานที่เกิดจากความทุ่มเทอย่างสม่ำเสมอคงเส้นคงวาตลอดระยะเวลาเกือบ ๕๐ ปี ของ
หลวงพ่อธัมมชโย  ที่เอื้อประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและมหาชนชาวโลก ก่อให้เกิดการยอมรับจากวิญญูชนเป็นจำนวนมากทัังในและต่างประเทศ ดังนั้นในวันที่ ๒๒ เมษายนพ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นวาระวันคล้ายวันเกิดครบ ๗๒ ปีของหลวงพ่อธัมมชโยและตรงกับวันคุ้มครองโลก จึงมีองค์กรต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศรวม ๔๐ ประเทศ ๙๗ องค์กร เดินทางมามุทิตาสักการะท่าน พร้อมทั้งนำ ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ โล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณมาถวายท่านในฐานะบุคคลสำคัญที่มุ่งมั่นจะสร้างสันติสุขแก่โลกใบนี้

      อีกทั้งยังเป็นการตอบแทนน้ำใจ ให้กำลังใจ และประกาศเกียรติคุณให้ทั่วโลกรับรู้ว่า 
หลวงพ่อธัมมชโย 
เป็นผู้ที่มีความตั้งใจจริง และสามารถทำได้สำเร็จจริงดังที่ตั้งใจไว้ สมควรแก่การเป็นบุคคลต้นแบบในการนำมหาชนสร้างสันติภาพโลก

      คณะผู้มีเกียรติที่มาถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ โล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณแด่
หลวงพ่อธัมมชโย ประกอบด้วยคณะสงฆ์ ผู้แทนรัฐบาล ผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศ รวมทั้งสื่อมวลชนจาก ๔๐ ประเทศ ซึ่งหลายองค์กรและบุคคลทั้งหลายเหล่านี้ล้วนมีความสำคัญและเป็นที่ยอมรับระดับโลก เช่น มหาเถรสมาคม สภาสงฆ์สมัชชาสงฆ์ รัฐบาล รัฐสภา กระทรวง ทบวงกรม พรรคการเมือง สมาคม ชมรม มูลนิธิสถานีโทรทัศน์ สื่อสารมวลชน สถาบันการศึกษาศูนย์ปฏิบัติธรรม เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีคริสตจักรที่เป็นเพื่อนต่างศาสนิกตั้งใจมาร่วมประกาศเกียรติคุณด้วยเช่นกัน

      เหตุผลหลักที่ท่านเหล่านี้เดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลนำโล่และใบประกาศเกียรติคุณมาถวาย ก็เพราะ
หลวงพ่อธัมมชโยได้สร้างคุณูปการแก่ประเทศและองค์กรทั้งหลายโดยไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนา และเผ่าพันธุ์ด้วยพันธกิจ “สันติภาพโลกเริ่มต้นจากสันติสุขภายในผ่านการทำสมาธิ” ซึ่งบังเกิดผลเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาของมหาชนทั่วโลกว่าจักนำสันติภาพมาสู่โลกใบนี้ได้จริง นอกจากนี้ท่านยังให้ความช่วยเหลือในเรื่องการฟื้นฟูและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาในหลายประเทศรวมทั้งยังช่วยบรรเทาทุกข์แก่ประเทศต่าง ๆในยามที่เกิดภัยธรรมชาติอีกด้วย

      ตลอดระยะเวลายาวนานที่ผ่านมา
หลวงพ่อธัมมชโยและคณะศิษยานุศิษย์ตั้งใจจะเปลี่ยนแปลงโลกให้พลิกผันไปสู่โลกแห่งสันติสุข ด้วยหวังว่า “โลก” บ้านหลังใหญ่ที่มนุษย์จะต้องอาศัยอยู่ร่วมกันอีกยาวนานนี้จะมีความสงบสุขมากขึ้น จะมีเสียงหัวเราะกับรอยยิ้มมากขึ้น อีกทั้งบาดแผลในดวงใจเสียงร่ำไห้ และหยาดน้ำตาของสมาชิกในบ้านหลังนี้จะลดปริมาณลง

      อย่างไรก็ตาม การจะเปลี่ยนโลกให้เป็นโลกในอุดมคติเหมือนสวรรค์บนดิน เราทุกคนจะต้องหันกลับมาดูแลจิตใจตนเองก่อน โดยการนำใจกลับมาหยุดที่ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ จนเข้าถึงความสุขที่แท้จริงภายใน แล้วช่วยกันแนะนำวิธีการที่ถูกต้องแก่ชาวโลก สักวันหนึ่งเมื่อมนุษย์ทั่วทุกมุมโลกได้พบกับความสุขด้วยการหยุดใจไว้ที่ศูนย์กลางกาย ใจของทุกคนจะหลอมรวมกันเป็นหนึ่ง ประดุจโลกนี้มีเพียงชนชาติเดียว คือ มนุษยชาติ เมื่อนั้นความรักและปรารถนาดีอย่างแท้จริงต่อเพื่อนมนุษย์ก็จะบังเกิดขึ้น การเบียดเบียนกันแม้เพียงเศษเสี้ยวแห่งความคิดก็จะไม่มี และเมื่อถึงวันนั้น สันติภาพโลกที่มนุษย์ปรารถนาก็จะมิใช่ความฝันอีกต่อไป

      ในวาระวันคุ้มครองโลกปีนี้ การที่ท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายนำโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณมาถวาย
หลวงพ่อธัมมชโย นั้นนอกจากเป็นการถวายกำลังใจแด่ผู้ตั้งใจทำความดีแล้ว ยังแสดงให้เห็นจิตใจที่เปี่ยมด้วยคุณธรรมของทุกท่าน ที่มีความซาบซึ้งและระลึกถึงน้ำใจของหลวงพ่อธัมมชโย  ที่เคยให้การสนับสนุนและช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ไมตรีจิตที่มีต่อกันนี้ จะเป็นประดุจสะพานที่เชื่อมความสัมพันธ์อันดีให้ยั่งยืนสืบไป และจะได้ร่วมกันทำงานสร้างสรรค์สันติภาพโลก จนกว่าโลกของเราจะมีสันติภาพอย่างแท้จริงตลอดไป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์
 
     1. ปริญญาดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์  จาก International Buddha Education Institute / สถาบันพุทธศาสน์ระหว่างประเทศ  มอบโดย Reverend Loknayak Ashva Ghosh Mahanayaka / พระโลกะนายก อัสวา โกสฮ์ มหานายก – ผู้อำนวยการสถาบัน
 
97 รางวัล กว่า 40 ประเทศทั่วโลก

     2. โล่ประกาศเกียรติคุณจากสมเด็จพระสังฆนายกสุทธานันทะ มหาเถโร สมเด็จพระสังฆนายกแห่งประเทศบังกลาเทศ / องค์กรบังกลาเทศพุทธะกริสติประชาสงฆ์
     3. โล่ประกาศเกียรติคุณจาก พระ ทิช เถี่ยม ตึม เจ้าอาวาสวัด โฝมินห์ / เวียดนามสังฆสภา
     4. โล่ประกาศเกียรติคุณจากวัดอะตุละ มหา เมี๊ยะจ้าว เซดีดอร์ เขตมัณฑะเลย์ มอบโดยพระสยาดอร์ เขมาจาระ เจ้าอาวาส วัดอะตุละ มหา เมี๊ยะจ้าว เซดีดอร์ เขตมัณฑะเลย์
     5. โล่ประกาศเกียรติคุณจาก สยามโมบาลีมหานิกาย  ฝ่าย อัสสิกิริยา มอบโดยพระเวนดารุเวะ อุปาลี อนุนายก มหาเถโร รองสมเด็จพระสังฆราช / สยามโมบาลีมหานิกาย  ฝ่าย อัสสิกิริยา
     6. โล่ประกาศเกียรติคุณจากสมเด็จพระอัครมหาสังฆราชาธิบดี เตป วงษ์ มอบโดยสมเด็จพระมหาอริยวงศาเสา จันทอล รองอธิบดีกรมการศึกษาคณะสงฆ์และรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยพระสีหนุราช / Kingdom of Cambodia
     7. โล่ประกาศเกียรติคุณจากมหาเถรสมาคมประเทศเนปาล มอบโดย พระธรรมคุปตะ มหาเถระ รองประธานมหาเถรสมาคมประเทศเนปาล
     8. โล่ประกาศเกียรติคุณจากสภาสงฆ์เถรวาทแห่งเกาหลี /มอบโดยพระปุญญสันโต ประธานสภาสงฆ์เถรวาทแห่งเกาหลี / สภาสงฆ์เถรวาทแห่งเกาหลี
     9. โล่ประกาศเกียรติคุณจากสมเด็จพระสังฆราช ธรรมเสน มหาเถโร  มอบโดยพระ จอยเซ่น สรามัน ตัวแทนสมเด็จพระสังฆราชแห่งประเทศบังกลาเทศ
     10. โล่ประกาศเกียรติคุณจากวัดต้าฉือซื่อ เมืองเฉิงตู มณฑล​เสฉวน มอบโดยพระธรรมาจารย์ ต้าเอินฝ่าซือเจ้าอาวาสวัดต้าฉือซื่อ เมืองเฉิงตู มณฑล​เสฉวน
     11. โล่ประกาศเกียรติคุณจากรองพระสังฆราชแห่งเวียดนาม (มหายาน) มอบโดยพระ ทิช ด่ง ตริ๋
     12. โล่ประกาศเกียรติคุณจากเจ้าคณะจังหวัดและคณะสงฆ์เกาะสอง เขตตะนาวศรี มอบโดยพระสะวะนะ เจ้าคณะจังหวัดและคณะสงฆ์เกาะสอง เขตตะนาวศรี
     13. โล่ประกาศเกียรติคุณจากสังฆนายก Sri Lanka Buddhist Temple, Kuala Lumpur, Malaysia มอบโดยพระสรนังกะระ ประธานสังฆนายกเถรวาท Sri Lanka Buddhist Temple, Kuala Lumpur, Malaysia
     14. โล่ประกาศเกียรติคุณจากสถานีโทรทัศน์พระพุทธศาสนาสัทธาทีวีแห่งประเทศศรีลังกา มอบโดยพระอลุเดนิเย สุโพธิ เถโร   ที่ปรึกษาและเลาธิการ สถานีโทรทัศน์พระพุทธศาสนาสัทธาทีวีแห่งประเทศศรีลังกา
     15. โล่ประกาศเกียรติคุณจากศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติมหาโพธิ มอบโดยพระนาคเสน เลขาธิการศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติมหาโพธิ
     16. โล่ประกาศเกียรติคุณจากศูนย์พระพุทธศาสน์แห่งอูกานดา มอบโดยพระพุทธรักขิตะผู้ก่อตั้ง เจ้าอาวาส และประธานศูนย์พระพุทธศาสน์แห่งอูกานดา
     17. โล่ประกาศเกียรติคุณจากมหาวิทยาลัยริชโช มอบโดย ดร. มิโตโมะ เกนโยพระมหาเถระระดับสูง นิกาย Nichiren ศาสตราจารย์เกียรติคุณ มหาวิทยาลัยริชโช
     18. ​โล่ประกาศเกียรติคุณจากวัดกว่างจี๋ซื่อ เมืองจี๋หลินมณฑลจี๋หลิน ประเทศจีน มอบโดยพระภิกษุณี ห่ายเยวี่ยน ฝ่าซือ ​วัดกว่างจี๋ซื่อ เมืองจี๋หลินมณฑลจี๋หลิน ประเทศจีน
     19. โล่ประกาศเกียรติคุณจากสมาคมแม่ชีเนปาล มอบโดยแม่ชีธารณี  ผู้ประสานงานสมาคมแม่ชีเนปาล International Nun Association
     20. โล่ประกาศเกียรติคุณจากรัฐสภาแห่งประเทศเนปาล มอบโดยคุณ จังก้า บาฮาเดอร์ กุรุง อุปทูตเนปาลประจำประเทศไทย รัฐสภาประเทศเนปาล
     21. โล่ประกาศเกียรติคุณจากกระทรวงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและการบิน มอบโดยคุณ โอม  ปราสาท อารยัล รองประธาน และ เหรัญญิก กองทุนพัฒนาลุมพินี
     22. โล่ประกาศเกียรติคุณจากมูลนิธินิพพานและสันติภาพ  มอบโดยคุณ ชาบุช บารัว ประธานมูลนิธินิพพานและสันติภาพ
     23. โล่ประกาศเกียรติคุณจากองค์กรพุทธจูบาปาริสาแห่งบังกลาเทศ  มอบโดยคุณชินมอย บารัว ประธานองค์กรพุทธจูบาปาริสาแห่งบังกลาเทศ
     24. โล่ประกาศเกียรติคุณจาก Buddhist Cultural Center of Cambodia มอบโดยอุบาสิกา เนี้ยก บุญทา ประธาน Buddhist Cultural Center of Cambodia
     25. โล่ประกาศเกียรติคุณจากศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-จีน  ณ กรุงเซี่ยงไฮ้ มอบโดยคุณอมรเทพ ศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-จีน  ณ กรุงเซี่ยงไฮ้
     26. โล่ประกาศเกียรติคุณจากสมาคมศิลปินและการศึกษาวิชชาชีวิตแห่งฮ่องกง มอบโดยคุณ โฮเวิร์ด แมคเครรี่ สมาคมศิลปินและการศึกษาวิชชาชีวิตแห่งฮ่องกง
     27. โล่ประกาศเกียรติคุณจากองค์กรพุทธศาสนิกชนเปอร์วากิลันแห่งประเทศอินโดนีเซีย มอบโดยคุณ เมตตา มุรดาย่า ประธานองค์กรพุทธศาสนิกชนเปอร์วากิลันแห่งประเทศอินโดนีเซีย
     28. โล่ประกาศเกียรติคุณจากสมาคมพุทธมหานิกายแห่งประเทศอินโดนีเซีย มอบโดยคุณอากูส จาย่า ประธานสมาคมพุทธมหานิกายแห่งประเทศอินโดนีเซีย
     29. โล่ประกาศเกียรติคุณจากศูนย์กลางศึกษาและอบรม ชาวพุทธเมืองเตอบิงติงกี้ สุมาตรา มอบโดยคุณ อันโต้ คี ประธานชาวพุทธเมืองเตอบิงติงกี้
     30.  โล่ประกาศเกียรติคุณจากศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น มอบโดยดร. มาซารุ โซตานิ ประธานศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
     31. โล่ประกาศเกียรติคุณจากแผนกศึกษาธิการและกีฬา แขวงหลวงพระบาง สปป.ลาว มอบโดยท่านทองวัน สีสุพันหัวหน้าห้องการศึกษาธิการและกีฬา แขวงหลวงพระบาง สปป.ลาว และท่านบัวพัน ปุบผา ศึกษานิเทศก์ แผนกศึกษาธิการและกีฬา แขวงหลวงพระบาง
     32.  โล่ประกาศเกียรติคุณจาก F & G GROUP N'CARE  INTERNATIONAL SDN BHD  มอบโดยคุณ เซียวหลี่เอี้ยนฮวน CROWN DIAMOND F & G GROUP N'CARE    INTERNATIONAL SDN BHD
     33. โล่ประกาศเกียรติคุณจาก CHEUN SHING SDN BHD มอบโดยคุณ เก๊าะมีมี DIRECTOR SECONDARY CHEUN SHING SDN BHD
     34. โล่ประกาศเกียรติคุณจากวัด ซีหลิง ประเทศเมียนมาร์ มอบโดยคุณ เน คึม
     35.  โล่ประกาศเกียรติคุณจากสมาคมยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งประเทศเนปาล มอบโดยคุณ ประบิน ราช ศากยะสมาคมยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งประเทศเนปาล
     36.  โล่ประกาศเกียรติคุณจากองค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งประเทศศรีลังกา มอบโดยคุณ รัตนสิริ มูทุกุมาระ ประธานองค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งประเทศศรีลังกา
     37.  โล่ประกาศเกียรติคุณจากวัดพุทธซูริกช์ มอบโดยคุณเอลส์เบท เมาเร่อ วัดพุทธซูริกช์
     38.  โล่ประกาศเกียรติคุณจากวัดฝอ กวง ซาน
     39. โล่ประกาศเกียรติคุณจากเปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทย มอบโดย  พ.อ.(พิเศษ) บุญชู ศรีเคลือบ นายกสมาคมเปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทย
     40. โล่ประกาศเกียรติคุณจากองค์กรผู้นำพุทธโลก ประเทศไทย  มอบโดย พลตรี.ดร.ไชยนาจ ญาติฉิมพลี ประธานที่ปรึกษาองค์กรผู้นำพุทธโลก ประเทศไทย
     41. โล่ประกาศเกียรติคุณจากชมรมพุทธรักษาจังหวัดยะลา  มอบโดยคุณเสนอ บำรุงหนูไหม และคุณเตือนตา ธรวศิน ชมรมพุทธรักษาจังหวัดชายแดนใต้
     42. โล่ประกาศเกียรติคุณจากชมรมพุทธรักษาจังหวัดนราธิวาส  มอบโดยอาจารย์บวรศักดิ์ มเหสักขกุลและอาจารย์ฉอ้อน จันทรพงษ์ ชมรมพุทธรักษาจังหวัดชายแดนใต้
     43. โล่ประกาศเกียรติคุณจากสมาคมรักความดีจังหวัดปัตตานี  มอบโดยคุณปาริชาติ ลิ่มกังวาฬมงคล สมาคมรักความดีจังหวัดปัตตานี
     44. โล่ประกาศเกียรติคุณจากสมาคมพุทธศาสตร์เว่ยจ้ง มอบโดยภิกษุณีฮุ่ยอินฝ่าซือ เจ้าอาวาสวัดเหวยจ้งจิงเส้อ Wei Zhong Buddhist Education Association of Taiwan
     45. ประกาศเกียรติคุณจากพระภัททันตะ ติโลกะภิวังสะ มอบโดยพระกาสีดาสะ อดีตสมเด็จพระสังฆนายก
     46. ประกาศเกียรติคุณจากวัดราชฐานหลวงหัวข่วง เขต 3 เขมารัฐ นครเชียงตุง  มอบโดยพระสาม อาทิจสยามทิพ ตัวแทนรองสมเด็จพระสังฆราชพระอาชญาธรรม วัดราชฐานหลวงหัวข่วง เขต 3
เขมารัฐ นครเชียงตุง
     47. ประกาศเกียรติคุณจากวัดดาชิชอยลิง  มอบโดยองค์ลามะดัมบะจาว ชอยจิลจาว เจ้าอาวาสวัดดาชิชอยลิง
     48. ประกาศเกียรติคุณจากองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาว แขวงหลวงพระบาง (อพส.แขวงหลวงพระบาง  มอบโดยสาธุใหญ่ บุญทัน ปุญฺญกาโมและสาธุใหญ่จันทริน  จินธมฺโม รองประธานองค์การพุทธศานาสัมพันธ์ลาว แขวงหลวงพระบาง (อพส.แขวงหลวงพระบาง
     49.ประกาศเกียรติคุณจากสมัชชาสงฆ์ไทยแห่งภูมิภาคโอเชียเนีย  มอบโดยพระกิตติโสภณวิเทศ ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยแห่งภูมิภาคโอเชียเนีย
     50. ประกาศเกียรติคุณจากวัดหลวงอาร์เจนติน่า  มอบโดยพระมหาชัยพิชิต ฐานุตฺตโร เจ้าอาวาสวัดหลวงอาร์เจนติน่า
     51. ประกาศเกียรติคุณจากองค์การยุวพุทธสงฆ์โลกภาคพื้นทวีปยุโรป  มอบโดยพระฮาล์วิติกาละ สุชาตะ
     52. ประกาศเกียรติคุณจากShree Shakya Singha Vihar  มอบโดย Phra Khru Sobhon Dharmpal Mahathero The Abbot of shree shakya singha vihar
     53. ประกาศเกียรติคุณจากวัดจารุมาติวิหาร  มอบโดยพระทะปัสสี เศรษฐา เจ้าอาวาส Charumati Buddha Vihar and resident of Charumati Buddhist mission Nepal
     54. ประกาศเกียรติคุณจากมหาวิทยาลัยพุทธศาสตร์ตังโก  มอบโดยพระ นัมเก เทนซิน  เจ้าอาวาสวัดภาโจดิง
     55. ประกาศเกียรติคุณจากสมาคมยุวพุทธศาสนิกจีน  มอบโดยภิกษุณีฉือซุ่ยเหรนฝ่าซือ ประธาน สมาคมยุวพุทธศาสนิกจีน
     56. ประกาศเกียรติคุณจากฯพณฯ เบนีโน่ อาคีโน่  มอบโดยนาย ราฟาเอล เซกูอิส ปลัดกระทรวงกระทรวงการต่างประเทศ
     57. ประกาศเกียรติคุณจากอาร์คบิชอป ลากดามีโอ้  มอบโดยบาทหลวง โรแบร์โต มาเซลิโน่ จูเนียร์ เลขานุการ อาร์คบิชอป ลากดามีโอ้ อาร์คบิชอปแห่งจาโร่
     58. ประกาศเกียรติคุณจากสภาองค์กรพุทธศาสนิกชนแห่งสหพันธรัฐออสเตรเลีย  มอบโดยดร. เจฟฟรีย์ วิลสัน กรรมการบริหารและผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา สภาองค์กรพุทธศาสนิกชนแห่งสหพันธรัฐออสเตรเลีย
     59. ประกาศเกียรติคุณจากองค์กรศูนย์รวมสมาคมชาวต่างชาติแห่งประเทศบาห์เรน  มอบโดยคุณเล็ก วสุนทรา ศูนย์บาห์เรน องค์กรศูนย์รวมสมาคมชาวต่างชาติแห่งประเทศบาห์เรน
     60. ประกาศเกียรติคุณจาก THE BUDDHIST ACADEMY OF CHINA  มอบโดย Mr.Yang Yi General manager and China traditional tea ceremony teacher Beijing De Ruihong Cultural Exchange Center&De Ruihong Tea Company
     61. ประกาศเกียรติคุณจากวัดหลิงก่วง  มอบโดยMrs.Thanyananth Helfrich The Second of Mrs.Thai Town 2006 Los Angeles ,California
     62. ประกาศเกียรติคุณจากนักเขียนพู่กันจีนชื่อดัง 著名书法家 昌平区 เขตฉางผิง  มอบโดยMrs. Katanyu  Junyangdikul Consultant H.E. Laboratory Bangkok / Board of Flower medical clinic Bangkok
     63. ประกาศเกียรติคุณจากสถาบันวัฒนธรรมเครื่องประดับพระพุทธรูปจีนและวัดเมี่ยวเหยา  มอบโดยหลี ฉวน ซิง ผู้อำนวยการและผู้ก่อตั้งวิทยาลัย วัดเมี่ยวหยิน
     64. ประกาศเกียรติคุณจากสถานบันเพื่อการพัฒนาปัญญาจิตใต้สำนึก  มอบโดยนาย ซอริน ซิโอ-วลาดเดสคู สถานบันเพื่อการพัฒนาปัญญาจิตใต้สำนึก
     65. ประกาศเกียรติคุณจากสมาคมศิลปินและการศึกษาวิชชาชีวิตแห่งฮ่องกง  มอบโดยคุณ โฮเวิร์ด แมคเครรี่  สมาคมศิลปินและการศึกษาวิชชาชีวิตแห่งฮ่องกง
     66. ประกาศเกียรติคุณจาก มูลนิธิและสถาบันการศึกษาไมตรียะ  มอบโดย คุณ โชวา ศากยะ
     67. ประกาศเกียรติคุณจากวัดภูฏานแห่งพุทธคยา  มอบโดยคุณมิถิลา โชวดูรี่
     68. ประกาศเกียรติคุณจากสถาบันจิตวิทยาเเละสมาธิ  มอบโดยดร.กิจชัย เอื้อเกษม สถาบันจิตวิทยาเเละสมาธิ
     69. ประกาศเกียรติคุณจากสมาคมพุทธปัญญา  มอบโดยคุณ รุปัญญา บารัว
     70. ประกาศเกียรติคุณจากสถาบันบริหารศาสตร์สะหวัน  มอบโดยนางวิดาลี จันทผาสุก รองผู้อำนวยการสมาคมนักธุรกิจหญิงลาว
     71. ประกาศเกียรติคุณจากศูนย์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอันยั่งยืน  มอบโดย ศ. เว้ เชนดา
     72. ประกาศเกียรติคุณจาก IRC GROUP OF COMPANIES  มอบโดย SEOW LEE YEAN CHOO
     73. ประกาศเกียรติคุณจากสถานีโทรทัศน์โพธิแห่งประเทศเนปาล  มอบโดยคุณ ราเกช มหาชน ประธานบริหารสถานีโทรทัศน์โพธิแห่งประเทศเนปาล
     74. ประกาศเกียรติคุณจากสมาคมนักข่าวแห่งเมืองลุมพินี  มอบโดยคุณ ฮารี รัย ผู้อำนวยการฝ่ายข้อมูล กองทุนพัฒนาลุมพินี
     75. ประกาศเกียรติคุณจากภาควิชาเทววิทยาเเละศาสนาทั่วไป  แห่งมหาวิทยาลัยโอทาโก้   มอบโดยดร.ประสิทธิ์ชัย อักษรนิตย์ มหาวิทยาลัยโอทาโก้
     76. ประกาศเกียรติคุณจากสถาบันอักขรวิทยาและประวัติภาษาศาสตร์แห่งนอร์เวย์  มอบโดยดร.วรชัย ชูชัยศรี
     77. ประกาศเกียรติคุณจากองค์กรพุทธมะละกาและอุดุมบาระ  มอบโดยคุณ สง ลี เอง เชนดา
     78. ประกาศเกียรติคุณจากโรงเรียนเทนาวาตู  มอบโดยดร. ศรัณย์ เลิศรักษ์มงคล  ผู้ก่อตั้งวัด
     79. ประกาศเกียรติคุณจากคณะกรรมการพรรครัพลัปบลิกันแห่งชาติ  มอบโดยคุณ นีนี่ เกวลิน
     80. ประกาศเกียรติคุณจากสมาคมเพื่อการพิทักษ์โบราณคดีอาฟกานิสถาน  มอบโดยดร.ชนิดา จันทราศรีไสล สมาคมเพื่อการพิทักษ์โบราณคดีอาฟกานิสถาน
     81. ประกาศเกียรติคุณจากสถาบันแนะนำสุขภาพระหว่างประเทศ  มอบโดยมากิตต้า ดีเทอร์มันน์
     82. ประกาศเกียรติคุณจากวิทยาลัยศิลปะและวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวอชิงตัน  มอบโดยศ.สุกัญญา สุบรรทัด มหาวิทยาลัยวอชิงตัน
     83. ประกาศเกียรติคุณจากสมาคมพุทธออสเตรีย  มอบโดยกัลฯ จินตนา เธียร์ไมเยอร์ CYBA, Austria, Europe
     84. ประกาศเกียรติคุณจากเจ้าฟ้า ดร.โมลิงเกะ อิคอมเม่ เดวิด  มอบโดยกัลฯ เวียงชัย  วิไลกุล
     85. ประกาศเกียรติคุณจากสมาคมพุทธแห่งประเทศชิลี  มอบโดย Mr.Pierre Ribba CYBA, Chile
     86. ประกาศเกียรติคุณจากมูลนิธิลามะกังเชนเพื่อสันติภาพโลก  มอบโดยกัลฯ กชพร ออฟซาห์ล
     87. ประกาศเกียรติคุณจากสมาคมพุทธศาสนิกสัมพันธ์แดนบริสุทธิ์  มอบโดยกัลฯ มาซามิ อาซาโนะ
     88. ประกาศเกียรติคุณจากมหาวิทยาลัยดงกุก  มอบโดยกัลฯ อุไร  อิชิดะ
     89. ประกาศเกียรติคุณจากศูนย์ปฏิบัติธรรมเถรวาท  มอบโดยกัลฯสุวรรณี  อเนกวิสูตรวงศ์
     90. ประกาศเกียรติคุณจากองค์การเยาวชนแอฟริกา  มอบโดยกัลฯ วารี  เจริญผาสุก
     91. ประกาศเกียรติคุณจากสมัชชาสงฆ์ไทยในอเมริกา  มอบโดยพ.ต.อ.ประทีป เจริญกัลป์
     92. ประกาศเกียรติคุณจากสมัชชาพุทธศาสนิกแห่งนครนิวยอร์ก  มอบโดยกัลฯ จารุวรรณ ประเสริฐธรรม
     93. ประกาศเกียรติคุณจากศูนย์ฝึกโยคะฟอร์กโลตัส  มอบโดยกัลฯ วิจิตตรา ชูจิตรารมย์
     94. จดหมายขอบคุณจาก Buddhist Sangha of Republic Democratic of Congo  มอบโดยจ้าวศักดา ณ จำปาสัก
     95. จดหมายขอบคุณจากกลุ่มสาธยายมนต์ชินบัญชร  มอบโดย Ms. Sakor  Inthisorn
     96. จดหมายขอบคุณจาก คุณ ตัน เตียน เหลียน วัดออกซ์ฟอร์ดพุทธวิหาร  มอบโดยกัลฯ อรพิม  สุขพูล
     97. จดหมายขอบคุณจาก ภาควิชาตะวันออกและแอฟริกาศึกษา มหาวิทยาลับลอนดอน  มอบโดยกัลฯ ไท  ทะประดิษฐ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
ประวัติหลวงพ่อธัมมชโย ตอน มาเกิดเพื่อสมานสามัคคีประวัติหลวงพ่อธัมมชโย ตอน มาเกิดเพื่อสมานสามัคคี

ประวัติหลวงพ่อธัมมชโย ตอน ชีวิตในปฐมวัยเคลื่อนไปดุจสายน้ำประวัติหลวงพ่อธัมมชโย ตอน ชีวิตในปฐมวัยเคลื่อนไปดุจสายน้ำ

ประวัติหลวงพ่อธัมมชโย ตอน ความฝันอันยิ่งใหญ่ในวัยเยาว์ประวัติหลวงพ่อธัมมชโย ตอน ความฝันอันยิ่งใหญ่ในวัยเยาว์Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง