โอวาทปาฏิโมกข์ หัวใจพระพุทธศาสนา - พุทธประวัติ


[ 23 ส.ค. 2553 ] - [ 17485 ] LINE it!

พุทธประวัติ - ทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์
 
โอวาทปาฏิโมกข์ หัวใจพระพุทธศาสนา

เมื่อวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำเดือน 3
ของปีถัดมานับจากวันตรัสรู้
พระสงฆ์สาวก 1,250 รูป ที่เผยแผ่พระศาสนา
อยู่ในที่ต่างๆได้เดินทางกลับมาประชุมกัน
ณ วัดเวฬุวัน โดยมิได้นัดหมาย
ในวันนี้พระพุทธองค์ทรงแสดง โอวาทปาฏิโมกข์
หลักธรรมซึ่งเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา
โดยทรงสอนพุทธบริษัท 4 ให้ละเว้นความชั่ว
ให้ทำความดี และทำใจให้บริสุทธิ์ผ่องใส
วันนี้จึงเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่ง เรียกว่า “วันมาฆบูชา”
 
 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
วันวิสาขบูชา Vesak Day ตอน วันปรินิพพานวันวิสาขบูชา Vesak Day ตอน วันปรินิพพาน

วันวิสาขบูชา  ตอน วันตรัสรู้วันวิสาขบูชา ตอน วันตรัสรู้

วันวิสาขบูชา ตอน วันประสูติวันวิสาขบูชา ตอน วันประสูติHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

พุทธประวัติ - วันสำคัญในพระพุทธศาสนา