พระศรีอริยเมตไตรย์สัมมาสัมพุทธเจ้า ตอนที่ 13 พระนางมหาปชาบดีโคตมีเตรียมผ้าสาฎก


[ 18 ก.ย. 2553 ] - [ 27777 ] LINE it!

ทบทวนฝันในฝัน วันที่ 18 กันยายน พ.ศ.2553
พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 13 พระนางมหาปชาบดีโคตมีเตรียมผ้าสาฎก
 
 
พระศรีอริยเมตไตรย์สัมมาสัมพุทธเจ้า
ตอนที่ 13 "พระนางมหาปชาบดีโคตมีเตรียมผ้าสาฎก"
เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา
 
 
        ความเดิมจากตอนที่แล้ว... ภายหลังจากที่พระเจ้าจักรพรรดิบรมโพธิสัตว์ ได้รับพุทธพยากรณ์จากพระสุชาตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว พระองค์ได้ทรงออกผนวช จากนั้น พระองค์ทรงตั้งใจปรารภความเพียรอย่างยิ่งยวด โดยการอธิษฐานข้อวัตรปฏิบัติเพื่อบำเพ็ญบารมีทั้ง 10-ประการ1-ให้สมบูรณ์ นอกจากนั้น พระองค์ยังทรงเจริญพรหมวิหารภาวนาจนตลอดชีวิต และได้บรรลุองค์แห่งฌานและอภิญญาทั้งหลาย เมื่อละจากโลกไปแล้ว พระเจ้าจักรพรรดิบรมโพธิสัตว์ก็ได้ไปบังเกิดอยู่ในพรหมโลก
 
(1บารมี 10 ประการ ได้แก่ ทานบารมี ศีลบารมี เนกขัมมบารมี ปัญญาบารมี วิริยบารมี ขันติบารมี สัจจบารมี อธิษฐานบารมี เมตตาบารมี อุเบกขาบารมี)
 
 
        เราจะเห็นได้ว่า เมื่อใดก็ตามที่มีพระโพธิสัตว์ ผู้บำเพ็ญบารมีมาอย่างยิ่งยวด (คือ มีบารมีเพียงพอที่จะได้มาตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคต)_มีโอกาสได้มาเกิดร่วมยุคสมัยเดียวกันกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์ใดพระองค์หนึ่งแล้ว การพยากรณ์ความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถือเป็นกิจที่สำคัญอย่างหนึ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์จะต้องทรงกระทำ แม้ในยุคของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน พระพุทธองค์ก็ทรงได้ประทานพุทธพยากรณ์ในความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แก่พระโพธิสัตว์พระองค์หนึ่งเช่นกัน (ซึ่งเรื่องราวในส่วนนี้ก็มีปรากฏในพระปฐมสมโพธิกถา)
 
 
        เรื่องมีอยู่ว่า... ในสมัยที่พระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า เสด็จสู่กรุงกบิลพัสดุ์เป็นครั้งที่สอง (ครั้งแรก พระพุทธองค์เสด็จไปโปรดพุทธบิดาและเหล่าพระประยูรญาติ)-พระนางมหาปชาบดีโคตมี2-ทรงมีความตั้งใจที่จะนำ ผ้าสาฎก-(ผ้าสำหรับใช้นุ่งห่ม)_ที่คัดสรรมาอย่างดี และผ่านกรรมวิธีในการทำอย่างละเอียดประณีต ไปถวายแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
 
(2พระนางมหาปชาบดีโคตมี เป็นพระขนิษฐภคินี (น้องสาว) ของพระนางสิริมหามายา พระพุทธมารดา ดังนั้น พระนางมหาปชาบดีโคตมี จึงเป็นพระมาตุจฉา (พระน้านาง) ของพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อพระนางสิริมหามายาสิ้นพระชนม์แล้วหลังจากที่เจ้าชายสิทธัตถะประสูติได้เจ็ดวัน ในกาลต่อมา พระเจ้าสุทโธทนะได้ทรงตั้งพระนางมหาปชาบดีโคตมีไว้ในตำแหน่งอัครมเหสี พระนางได้ทรงเลี้ยงดูเจ้าชายสิทธัตถะเป็นอย่างดี เหมือนเป็นพระโอรสของพระนางเอง พระนางมหาปชาบดีโคตมี ทรงเป็นภิกษุณีรูปแรกในพระพุทธศาสนา ได้เรียนกรรมฐานและปฏิบัติอย่างจริงจัง จนได้บรรลุพระอรหันต์ พระพุทธองค์ทรงยกย่องพระนางว่าเป็นเอตทัคคะ คือ เลิศกว่าผู้อื่นในทางรัตตัญญู)
 
 
        สำหรับกรรมวิธีในการผลิตผ้าสาฎกทั้งสองผืนของพระนางมหาปชาบดีโคตมีนั้น ทุกขั้นตอนในการผลิต ตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งเสร็จสิ้น ล้วนทำอย่างละเอียดประณีตและพิถีพิถันมากกว่าผ้าสาฎกผืนใดๆในโลก
 
        ในขั้นตอนแรก พระพระนางมหาปชาบดีโคตมีจะทรงรับสั่งให้ช่างทอง ทำอ่างทองคำขึ้นมาทั้งหมดเจ็ดใบ เพื่อเอาไว้สำหรับปลูกเมล็ดฝ้ายที่จะนำมาใช้ทอผ้าสาฎกทั้งสองผืน ขั้นตอนต่อมา หลังจากได้อ่างทองคำแล้ว พระนางก็ทรงรับสั่งให้นำทองคำบริสุทธิ์มาฝนจนเป็นผงละเอียด แล้วเอามาผสมกับเครื่องปรุงที่ประกอบไปด้วยจตุมธุรสทั้งสี่ อันได้แก่ น้ำมันเนย น้ำมันงา น้ำผึ้ง และน้ำตาลโตนด ที่ทำหน้าที่เหมือนเป็นวิตามินที่ช่วยเสริมให้เมล็ดพันธุ์ฝ้ายเจริญเติบโต และมีความอุดมสมบูรณ์เป็นพิเศษ
 
        เมื่อได้ส่วนประกอบต่างๆแล้ว ก็นำส่วนผสมทั้งหมดมาคลุกเคล้ากับดินเนื้อดี แล้วนำไปบรรจุใส่ลงในอ่างทองคำทั้งเจ็ดใบที่เตรียมเอาไว้ จากนั้น จึงนำเมล็ดฝ้ายมาปลูก พร้อมกับรดด้วยน้ำนมโคสดผสมผงทองคำบริสุทธิ์ทุกวัน
 
 
        เมื่อต้นฝ้ายเริ่มเจริญงอกงามขึ้น จนผลิดอกออกบานสะพรั่ง พระนางก็จะทรงเก็บดอกฝ้ายนำมาใส่ในผอบทองคำ แล้วทรงนำดอกฝ้ายเหล่านั้นไปหีบ ดีด และปั่น ทำให้เป็นเส้นใยด้วยพระองค์เองอย่างพิถีพิถัน และด้วยกรรมวิธีในการผลิตเส้นใยที่มีความละเอียดประณีตถึงขนาดนี้ จึงทำให้เส้นใยสำหรับทอผ้าสาฎกของพระนางมหาปชาบดีโคตมี มีความละเอียดประณีต ยากที่จะให้เส้นใยใดมาเสมอเหมือน
 
        ในขั้นตอนสุดท้าย หลังจากที่พระนางมหาปชาบดีโคตมี ได้เส้นใยสำหรับทอผ้าสาฎกทั้งสองผืนแล้ว พระนางก็จะทรงเฟ้นหาช่างทอผ้าชั้นเลิศที่มีฝีมือในการทอผ้าแบบหาตัวจับยาก เมื่อได้ตัวช่างทอผ้าฝีมือดีแล้ว พระนางจะทรงดูแลช่างทอผ้าเหล่านั้นเป็นอย่างดี โดยให้ช่างเหล่านั้นรับประทานแต่อาหารเลิศรส อีกทั้งพระนางยังทรงมอบเครื่องนุ่งห่ม และเครื่องประดับที่สวยงาม เพื่อเป็นของกำนัลและเป็นกำลังใจให้แก่ช่างเหล่านั้น เป็นจำนวนมากอีกด้วย
 
 
 
ชม Video Scoop พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 13
 

รับชมคลิปวิดีโอพระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 13
ชมวิดีโอพระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 13  MP3 ธรรมะพระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 13   Download ธรรมะพระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 13


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
DMC ที่โซโลมอนDMC ที่โซโลมอน

Solomon Islands หมู่เกาะมนุษย์กินคนSolomon Islands หมู่เกาะมนุษย์กินคน

เกาะที่ใกล้ขั้วโลกเหนือมากที่สุด ที่มนุษย์อยู่ได้เกาะที่ใกล้ขั้วโลกเหนือมากที่สุด ที่มนุษย์อยู่ได้Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ช่วงเด่นฝันในฝัน