พระศรีอริยเมตไตรย์สัมมาสัมพุทธเจ้า ตอนที่ 14 อานิสงส์แห่งปาฏิปุคคลิกทาน


[ 20 ก.ย. 2553 ] - [ 27216 ] LINE it!

ทบทวนฝันในฝัน วันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2553
พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 14 อานิสงส์แห่งปาฏิปุคคลิกทาน
 
 
พระศรีอริยเมตไตรย์สัมมาสัมพุทธเจ้า
ตอนที่ 14 "อานิสงส์แห่งปาฏิปุคคลิกทาน"
เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา
 
 
        ความเดิมจากตอนที่แล้ว... เมื่อต้นฝ้ายเริ่มเจริญงอกงามขึ้น จนผลิดอกออกบานสะพรั่ง พระนางก็จะทรงเก็บดอกฝ้ายนำมาใส่ในผอบทองคำ แล้วทรงนำดอกฝ้ายเหล่านั้นไปหีบ ดีด และปั่น ทำให้เป็นเส้นใยด้วยพระองค์เองอย่างพิถีพิถัน และด้วยกรรมวิธีในการผลิตเส้นใยที่มีความละเอียดประณีตถึงขนาดนี้ จึงทำให้เส้นใยสำหรับทอผ้าสาฎกของพระนางมหาปชาบดีโคตมี มีความละเอียดประณีต ยากที่จะให้เส้นใยใดมาเสมอเหมือน
 
        ในขั้นตอนสุดท้าย หลังจากที่พระนางมหาปชาบดีโคตมี ได้เส้นใยสำหรับทอผ้าสาฎกทั้งสองผืนแล้ว พระนางก็จะทรงเฟ้นหาช่างทอผ้าชั้นเลิศที่มีฝีมือในการทอผ้าแบบหาตัวจับยาก เมื่อได้ตัวช่างทอผ้าฝีมือดีแล้ว พระนางจะทรงดูแลช่างทอผ้าเหล่านั้นเป็นอย่างดี โดยให้ช่างเหล่านั้นรับประทานแต่อาหารเลิศรส อีกทั้งพระนางยังทรงมอบเครื่องนุ่งห่ม และเครื่องประดับที่สวยงาม เพื่อเป็นของกำนัลและเป็นกำลังใจให้แก่ช่างเหล่านั้น เป็นจำนวนมากอีกด้วย
 
 
        ในทุกๆวัน พระนางมหาปชาบดีโคตมีก็จะเสด็จเดินทางไปคุมการทอผ้าด้วยพระองค์เองมิได้ขาด จนกระทั่งการทอผ้าสาฎกทั้งสองผืนเสร็จสมบูรณ์ และด้วยกรรมวิธีในการผลิตผ้าสาฎกทั้งสองผืนของพระนางมหาปชาบดีโคตมี มีความละเอียดประณีตและพิถีพิถันในทุกๆขั้นตอน จึงทำให้ผ้าสาฎกทั้งสองผืนมีเนื้อผ้าที่สวยงาม มีความละเอียดอ่อนประณีต และมีความนุ่มนวลน่าสัมผัสเป็นอย่างมาก อีกทั้งสีของผ้าสาฎกทั้งสองผืน ยังเป็นสีทองเหลืองอร่ามที่มีประกายเปล่งปลั่งงดงามประดุจทำด้วยเส้นใยทองคำ ที่แลดูมีมูลค่ามหาศาลจนมิอาจจะประเมินราคาได้
 
 
        เมื่อพระนางมหาปชาบดีโคตมีได้ผ้าสาฎกทั้งสองผืนมาแล้ว พระนางก็ได้นำผ้าสาฎกคู่นั้นใส่ไว้ในผอบแก้ว แล้วรีบนำไปถวายแด่พระบรมศาสดาในทันที ฝ่ายพระบรมศาสดา...เมื่อพระนางมหาปชาบดีโคตมีน้อมนำผ้ามาถวาย พระพุทธองค์ก็ทรงหาได้รับผ้าสาฎกคู่นั้นไม่ แม้พระนางจะทูลอ้อนวอนให้พระพุทธองค์ทรงรับถึงสามครั้งแล้วก็ตาม แต่พระพุทธองค์กลับทรงตรัสบอกให้พระนางถวายผ้าสาฎกคู่นั้นแด่คณะสงฆ์แทน
 
 
        สาเหตุที่พระบรมศาสดาไม่ทรงรับผ้าสาฎกคู่นั้น เป็นเพราะว่า พระพุทธองค์ทรงหวังจะให้พระน้านางได้อานิสงส์ใหญ่ เนื่องจากพระพุทธองค์ทรงเล็งเห็นแล้วว่าพระน้านางทรงถึงพร้อมไปด้วยบุพพเจตนา (คือ ก่อนให้ก็ดีใจ)_มุญจนเจตนา (คือ ขณะให้ก็เลื่อมใส)_และ อปราปรเจตนา (คือ ครั้นให้ไปแล้วก็มีจิตที่แช่มชื่นเบิกบาน)_ดังนั้น หากพระนางมหาปชาบดีโคตมีได้ถวายวัตถุทานอันประณีตนี้แด่คณะสงฆ์เป็นสังฆทานแล้ว บุญก็จะบังเกิดขึ้นอย่างมากมายมหาศาลกับตัวของพระนางเอง
 
 
        อีกทั้ง ปาฏิปุคคลิกทาน (การถวายทานที่เฉพาะเจาะจง)_จะมีอานิสงส์น้อยกว่าการถวายทานแบบสังฆทานเป็นอย่างมาก ซึ่งการถวายทานแบบปาฏิปุคคลิกทาน จะมีอานิสงส์ที่ไล่เรื่อยไปตามลำดับ ดังนี้...
 
1เมื่อบุคคลใดให้ทานแก่สัตว์เดียรัจฉาน ผลแห่งทานนั้นจะย้อนกลับมาส่งผลแก่ผู้ให้ 100 เท่า
 
เมื่อบุคคลใดให้ทานแก่ปุถุชนผู้ทุศีล ผลแห่งทานนั้นจะย้อนกลับมาส่งผลแก่ผู้ให้ 1,000 เท่า
 
เมื่อบุคคลใดให้ทานแก่ปุถุชนผู้มีศีลเป็นปกติ ผลแห่งทานนั้นจะย้อนกลับมาส่งผลแก่ผู้ให้ 100,000 เท่า 
 
เมื่อบุคคลใดให้ทานแก่นักบวชนอกพระพุทธศาสนาผู้ปราศจากความกำหนัดในกาม ผลแห่งทานนั้นจะย้อนกลับมาส่งผลแก่ผู้ให้ แสนโกฏิเท่า
 
(1ให้ทานกับสัตว์เดรัจฉานมีอานิสงส์ 100 เท่า หมายความว่า มีอานิสงส์ตามส่งผล 100 อัตภาพ หรือ 100 ชาติ ดังนั้น คำว่า เท่า หมายถึง อัตภาพ หรือ ชาติ (ซึ่งหมายถึงแดนเกิด) นั่นเอง ปกติการให้ทานจะได้อานิสงส์หลัก 5 ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ และ ปฏิภาณ กล่าวคือ จะมีอายุยืนยาวตามกำลังแห่งบุญ มีวรรณะผ่องใส มีความสุขกายสุขใจ มีกำลังกายกำลังใจ และมีปฏิภาณไหวพริบ มีความเฉลียวฉลาด ทานที่ให้แก่สัตว์เดรัจฉานหนึ่งตัว จะตามส่งผล 100 ชาติ ผู้ให้จะได้อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ อย่างละ 100 ชาติ)
 
 
        ยิ่งไปกว่านั้น บุคคลใดให้ทานแด่ผู้ปฏิบัติเพื่อทำโสดาปัตติผลให้เกิดขึ้น แม้ผู้ปฏิบัติจะเป็นพระภิกษุสามเณรที่พึ่งบวชในวันนั้นก็ตาม แต่พระภิกษุสามเณรผู้นั้นก็ได้ชื่อว่า เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อทำโสดาปัตติผลให้แจ้ง ทายก (หรือผู้ให้ทานนั้น)_จะได้รับอานิสงส์แห่งบุญอย่างจะนับจะประมาณมิได้
 
 
        ดังนั้น จึงไม่จำเป็นที่จะต้องกล่าวถึงผลแห่งทานที่ทำกับพระโสดาบัน (หรือผู้ปฏิบัติเพื่อทำสกทาคามิผลให้เกิดขึ้น)_ในพระสกทาคามี (หรือผู้ปฏิบัติเพื่อทำอนาคามิผลให้เกิดขึ้น)_ในพระอนาคามี (หรือผู้ปฏิบัติเพื่อทำอรหัตผลให้เกิดขึ้น)_และในพระอรหันต์ ในพระปัจเจกพุทธเจ้า ในพระสัมมาสัมพุทธเจ้า...ว่าจะมีผลมากมายเพียงใด
 
 
 
 
ชม Video Scoop พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 14
 

รับชมคลิปวิดีโอพระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 14
ชมวิดีโอพระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 14  MP3 ธรรมะพระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 14   Download ธรรมะพระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 14


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
DMC ที่โซโลมอนDMC ที่โซโลมอน

Solomon Islands หมู่เกาะมนุษย์กินคนSolomon Islands หมู่เกาะมนุษย์กินคน

เกาะที่ใกล้ขั้วโลกเหนือมากที่สุด ที่มนุษย์อยู่ได้เกาะที่ใกล้ขั้วโลกเหนือมากที่สุด ที่มนุษย์อยู่ได้Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ช่วงเด่นฝันในฝัน