พระศรีอริยเมตไตรย์สัมมาสัมพุทธเจ้า ตอนที่ 39 อชิตพราหมณ์ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า (2)


[ 20 ธ.ค. 2553 ] - [ 16346 ] LINE it!

ทบทวนฝันในฝัน วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2553
ตอน พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 39 อชิตพราหมณ์ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า (2)
 
 
พระศรีอริยเมตไตรย์สัมมาสัมพุทธเจ้า
ตอนที่ 39 "อชิตพราหมณ์ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า (2)"
เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา
 
        ความเดิมจากตอนที่แล้ว... ในกาลนี้เอง กล่าวคือ ช่วงรุ่งอรุณที่แสงแห่งดวงตะวันได้สาดแสงสีทองส่องอร่ามงดงามไปทั่วท้องฟ้า พระอชิตพราหมณ์บรมโพธิสัตว์ หรือพระศรีอริยเมตไตรย์ จักได้บรรลุอาสวักขยญาณ สามารถทำลายกิเลสอาสวะให้สิ้นเชื้อไม่เหลือเศษเป็นสมุทเฉทปหาน ตรัสรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ในที่สุด
 
        สำหรับรูปร่างลักษณะของพระศรีอริยเมตไตรย์นั้น สามารถกล่าวสรุปโดยคร่าวๆได้ดังนี้ คือ พระองค์จักทรงมีลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทั้ง 32-ประการ โดยพระวรกายของพระองค์จะสูงถึง 88-ศอก (หรือ 44-เมตร)-อีกทั้งพระองค์จะทรงมีพระชนมายุถึง 80,000 ปี
 
พระศรีอริยเมตไตรย์ ทรงมีลักษณะมหาบุรุษ ครบถ้วน 32 ประการ
 
        ภายหลังจากที่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่า “พระศรีอริยเมตไตรย์”-บังเกิดขึ้นบนโลก มนุษย์ทุกคนบนโลกจะกลายเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว ด้วยพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นศาสนาแห่งปัญญาและเหตุผล (พูดง่ายๆว่า...ในช่วงนั้น ลัทธิความเชื่อต่างๆ ที่เลื่อนลอยและไม่ค่อยจะมีเหตุผล จะไม่บังเกิดขึ้นเหมือนอย่างในยุคปัจจุบัน เพราะมนุษย์ทุกคนบนโลกจะนับถือศาสนาเดียวกันนั่นก็คือ...พระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นศาสนาที่เกิดขึ้นจากคำสอนของผู้รู้แจ้งเห็นจริง)-การเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในยุคของพระศรีอริยเมตไตรย์นั้น ในความเป็นจริงแล้ว พระองค์ก็จำต้องมีทีมงานที่รู้ใจทั้งที่เป็นบรรพชิตและคฤหัสถ์ ซึ่งทำหน้าที่ประดุจพระหัตถ์ทั้งสองข้างของพระองค์ ดั่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันของพวกเรา
 
 ในยุคพระศรีอริยเมตไตรย์ ทุกคนจะนับถือศาสนาเดียวกัน
 
        พระศรีอริยเมตไตรย์สัมมาสัมพุทธเจ้า จะทรงมีพระอัครสาวกเบื้องขวาชื่อว่า “พระอโสกเถระ”-ซึ่งเป็นภิกษุผู้เป็นเลิศทางด้านดวงปัญญาที่ไม่มีพระภิกษุรูปใดมาเสมอเหมือน และมีพระอัครสาวกเบื้องซ้ายชื่อว่า “พระพรหมเทวเถระ”-ซึ่งเป็นภิกษุผู้เป็นเลิศทางด้านฤทธานุภาพหรือการแสดงฤทธิ์ที่ไม่มีพระภิกษุรูปใดมาเสมอเหมือน
 
 พระศรีอริยเมตไตรย์ ทรงมีพระอัครสาวกเบื้องขวา และพระอัครสาวาเบื้องซ้าย
 
        นอกจากจะมีพระอัครสาวกเบื้องซ้ายและเบื้องขวาแล้ว พระศรีอริยเมตไตรย์สัมมาสัมพุทธเจ้า ยังทรงมีพระอัครสาวิกาเบื้องขวาชื่อว่า “พระปทุมาเถรี”-และมีพระอัครสาวิกาเบื้องซ้ายชื่อว่า “พระสุมนาเถรี”
 
 พระศรีอริยเมตไตรย์ ทรงมีพระอัครสาวิกาเบื้องขวา และพระอัครสาวิกาเบื้องซ้าย
 
        นอกจากพระศรีอริยเมตไตรย์ จะทรงมียอดทหารเอกแห่งกองทัพธรรมฝ่ายบรรพชิตแล้ว พระองค์ยังทรงมียอดทหารเอกแห่งกองทัพธรรมฝ่ายคฤหัสถ์อีกด้วย โดยพระองค์ทรงมีอุบาสกพุทธอุปัฏฐากที่สำคัญอยู่สองท่านด้วยกัน ท่านแรกชื่อว่า “ท่านสุทัตตคหบดี”-ส่วนท่านที่สองมีชื่อว่า “ท่านสังฆคหบดี”
 
พระศรีอริยเมตไตรย์ ทรงมีอุบาสกพุทธอุปัฏฐากที่สำคัญอยู่สองท่าน
 
        ส่วนอุบาสิกาพุทธอุปัฏฐากก็มีอยู่สองท่านเช่นกัน สำหรับท่านแรกมีชื่อว่า “นางยสปวดี”-ส่วนท่านที่สองมีชื่อว่า “นางสังฆา”
 
พระศรีอริยเมตไตรย์ ทรงมีอุบาสิกาพุทธอุปัฏฐากที่สำคัญอยู่สองท่าน
ชม Video Scoop พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 39
 Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
DMC ที่โซโลมอนDMC ที่โซโลมอน

Solomon Islands หมู่เกาะมนุษย์กินคนSolomon Islands หมู่เกาะมนุษย์กินคน

เกาะที่ใกล้ขั้วโลกเหนือมากที่สุด ที่มนุษย์อยู่ได้เกาะที่ใกล้ขั้วโลกเหนือมากที่สุด ที่มนุษย์อยู่ได้Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ช่วงเด่นฝันในฝัน