พระศรีอริยเมตไตรย์สัมมาสัมพุทธเจ้า ตอนที่ 56 การบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นการยาก (4)


[ 15 ม.ค. 2554 ] - [ 17643 ] LINE it!

ทบทวนฝันในฝัน วันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2554
ตอน พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 56 การบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นการยาก (4)
 
 
พระศรีอริยเมตไตรย์สัมมาสัมพุทธเจ้า
ตอนที่ 56 "การบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นการยาก (4)"
เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา
 
ประเภทที่สอง เรียกว่า พระสัทธาธิกพุทธเจ้า
 
        หมายถึง พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงสร้างบารมีโดยมีพระศรัทธาอันแก่กล้า กล่าวคือ พระองค์ทรงมีความปรารถนาที่จะยืดเวลาในการเข้าพระนิพพานออกไปอีก เพื่อจะได้มีเวลาในการสั่งสมบารมีให้แก่กล้ายิ่งๆขึ้นไป และจะได้มีโอกาสรวบรวมพุทธบริษัทสี่ทั้งหลาย (ซึ่งมีเป็นจำนวนมาก)-เข้าสู่พระนิพพานได้ทีละมากๆ สำหรับพระสัทธาธิกพุทธเจ้านั้น พระองค์จะต้องใช้ระยะเวลาในการสั่งสมบารมีทั้งหมด 40-อสงไขยมหากัป กับเศษอีกแสนมหากัป
 
พระสัทธาธิกพุทธเจ้าใช้ระยะเวลาในการสร้างบารมี 40 อสงไขยมหากัป กับเศษอีกแสนมหากัป
 
        ถ้าจะให้แบ่งระยะเวลาในการสั่งสมบารมีของพระสัทธาธิกพุทธเจ้า สามารถแบ่งได้เป็นสามระยะ ดังนี้
 
ระยะที่ 1.เป็นช่วงระยะเวลาที่พระองค์ทรงสั่งสมบารมี พร้อมกับมีพระดำริ หรือทรงตั้งความปรารถนาในการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาไว้ในพระทัย โดยที่ไม่ได้เอ่ยปากบอกใคร สำหรับระยะเวลาในการสั่งสมบารมีในช่วงนี้ พระองค์จะต้องใช้ระยะเวลาในการบ่มบารมีราว 14 อสงไขยมหากัป
 
พระสัทธาธิกพุทธเจ้าใช้ระยะเวลาในการสร้างบารมีช่วงแรก 14 อสงไขยมหากัป
 
ระยะที่ 2.เป็นช่วงระยะเวลาที่พระองค์ทรงสั่งสมบารมี พร้อมกับทรงเปล่งพระวาจา หรือทรงตรัสบอกถึงความปรารถนาในการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้กับบุคคลอื่นๆได้รับรู้ นอกจากนี้...ยังเป็นช่วงที่พระองค์กำลังทรงสั่งสมบารมีให้แก่รอบยิ่งๆขึ้นไปอีกด้วย สำหรับระยะเวลาในการสั่งสมบารมีในช่วงนี้ พระองค์จะต้องใช้ระยะเวลาในการบ่มบารมีอีก 18 อสงไขยมหากัป
 
พระสัทธาธิกพุทธเจ้าใช้ระยะเวลาในการสร้างบารมีช่วงที่สอง 18 อสงไขยมหากัป
 
ระยะที่ 3.เป็นช่วงระยะเวลาที่พระองค์ทรงสั่งสมบารมี จนได้รับพุทธพยากรณ์จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในครั้งแรกว่า “ในอนาคตกาลภายภาคเบื้องหน้า พระองค์จักได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งอย่างแน่นอน”-สำหรับระยะเวลาในการสั่งสมบารมีในช่วงนี้ พระองค์จะต้องใช้ระยะเวลาในการบ่มบารมีอีกถึง 8-อสงไขยมหากัป กับเศษอีกแสนมหากัป
 
พระสัทธาธิกพุทธเจ้าใช้ระยะเวลาในการสร้างบารมีช่วงที่สาม 8 อสงไขยมหากัป กับเศษอีกแสนมหากัป
 
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการถอยลงและเจริญขึ้นของอายุมนุษย์ ตอนที่ 2
 
(ช่วงที่มนุษย์มีอายุขัยลดลงจาก หนึ่งร้อยปี ถึง สิบปี ไม่ปรากฏในพระไตรปิฎกแต่ปรากฏในคัมภีร์โลกสัณฐานว่า ทุกๆหนึ่งร้อยปี มนุษย์จะมีอายุขัยลดลงหนึ่งปี)
 
        ในพระไตรปิฎกได้กล่าวต่อไปว่า...จักมีสมัยที่มนุษย์อายุสิบปี เด็กหญิงวัยห้าขวบจะมีสามี เนยใส เนยข้น น้ำมัน น้ำผึ้ง น้ำอ้อย และเกลือ จักอันตรธานไปสิ้น หญ้ากับแก้1จักเป็นอาหารอย่างดี เมื่อกุศลกรรมบถ 10-ประการ อันตรธานไปหมดสิ้น อกุศลกรรมจักรุ่งเรืองเหลือเกิน สัตว์โลกจะสมสู่ปะปนกันหมด เปรียบเหมือนแพะ ไก่ สุนัขบ้าน สุนัขจิ้งจอก เป็นต้น
 
1หญ้ากับแก้ หมายถึง หญ้าชนิดหนึ่ง
 
ชม Video Scoop พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 56Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
DMC ที่โซโลมอนDMC ที่โซโลมอน

Solomon Islands หมู่เกาะมนุษย์กินคนSolomon Islands หมู่เกาะมนุษย์กินคน

เกาะที่ใกล้ขั้วโลกเหนือมากที่สุด ที่มนุษย์อยู่ได้เกาะที่ใกล้ขั้วโลกเหนือมากที่สุด ที่มนุษย์อยู่ได้Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ช่วงเด่นฝันในฝัน